Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 - 790 MHz 1

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 - 790 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresu 470 - 790 MHz

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 - 790 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086, z 2010 r. Nr 98, poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537):
Lp.fdolna

(MHz)

fgórna

(MHz)

PrzeznaczenieUżytkowanie
275470646RADIODYFUZJAcywilne
Ruchoma Radioastronomia 5.306cywilne
5.149 5.311cywilne
276646686RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
Ruchoma

5.311

cywilne
277686734RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
5.311
278734750RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
5.311
279750790RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
5.311
5.149Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, dla których są przeznaczone zakresy:
13360-13410 kHz,31,2-31,3 GHz,
25550-25670 kHz w Regionach 1 i 3,31,5-31,8 GHz
37,5-38,25 MHz,36,43 -36,5 GHz,
73-74,6 MHz w Regionach 1 i 3,42,5 - 43,5 GHz,
150,05-153 MHz w Regionie 1,42,77-42,87 GHz,
322-328,6 MHz,43,07-43,17 GHz,
406,1-410 MHz,43,37-43,47 GHz,
608-614 MHz w Regionach 1 i 3,48,94-49,04 GHz,
1330-1400 MHz,76-86 GHz,
1610,6-1613,8 MHz,92-94 GHz,
1660-1670 MHz,94,1-100 GHz,
1718,8-1722,2 MHz,102-109,5 GHz,
2655-2690 MHz,111,8-114,25 GHz,
3260-3267 MHz,128,33-128,59 GHz,
3332-3339 MHz,129,23-129,49 GHz,
3345,8-3352,5 MHz,130-134 GHz,
4825-4835 MHz,136-148,5 GHz,
4950-4990 MHz,151,5-158,5 GHz,
4990-5000 MHz,168,59-168,93 GHz
6650-6675,2 MHz171,11-171,45 GHz
10,6-10,68 GHz,172,31-172,65 GHz,
14,47-14,5 GHz 173,52-173,85 GHz,
22,01-22,21 GHz ,195,75-196,15 GHz,
22,21-22,5 GHz,209-226 GHz,
22,81-22,86 GHz,241-250 GHz,
23,07-23,12 GHz,252-275 GHz
zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby radio astronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami.

Zwłaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem zakłóceń dla służby radioastronomicznej (ust.4.5 i 4.6 oraz Artykuł 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.306 Dodatkowe przeznaczenie: w Regionie 1, z wyjątkiem Afrykańskiej Strefy Radio dyfuzyjnej (ust. 5.10 do 5.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i w Regionie 3 zakres 608-614 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie drugiej ważności, dla służby radioastronomicznej.
5.311 W zakresie 620-790 MHz możliwe jest przydzielanie częstotliwości dla stacji telewizyjnych w służbie radio dyfuzyjnej satelitarnej stosujących modulację częstotliwości, pod warunkiem zawarcia porozumień między zainteresowanymi administracjami i administracjami wykonującymi służby zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości, które mogą zostać zakłócone (Uchwały 33 i 507). Stacje takie nie mogą wytwarzać na terytorium innych krajów gęstości strumienia mocy przekraczającego wartość 129 dB(W/m2) dla kątów nadejścia wiązki mniejszych od 20° (Zalecenie 705 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), bez zgody administracji tych krajów. Znajduje zastosowanie Uchwała 545.
5.312 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 645-862 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 - 790 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresie 470 - 790 MHz w służbie radiodyfuzyjnej.

2.1.1. Dla zakresu częstotliwości 470 - 790 MHz, wykorzystywanego w służbie radiodyfuzyjnej przez system naziemnej telewizji analogowej w standardzie D1 PAL oraz przez systemy naziemnej telewizji cyfrowej w standardach DVB-T, DVB-H i DVB-T2, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

ETSI EN 300 744 V 1.6.1 2009 (Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television) Telewizja cyfrowa (DVB). Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla naziemnej telewizji cyfrowej,

ETSI EN 302 304 V 1.1.1 2004 (Digital Video Broadcasting (DVB): Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H) Telewizja cyfrowa (DVB). System transmisji dla terminali przenośnych (DVB-H),

ETSI EN 302 755 V 1.1.1 2009 (Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)) Telewizja cyfrowa (DVB). Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla drugiej generacji systemu naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica

Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Kraj owej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086, z 2010 r. Nr 98, poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537).
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny 3 Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)
ZaleceniaITU-R BT.1306-6 Error-correction, data framing, modulation and emission methods for digital terrestrial television broadcasting

ITU-R BT.1368-9 Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands

Akta Końcowe Konferencji

RRC-06

FINAL ACTS of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service In parts of Region 1 and 3, in the frequency bands 174 - 230 MHz and 470 - 862 MHz (RRC-06)

3) plan aranżacji kanałów:

Opis planuJest to plan przeznaczony dla systemu naziemnej telewizji analogowej w standardzie D1 PAL oraz dla systemów naziemnej telewizji cyfrowej w standardach DVB-T, DVB-H i DVB-T2.
ŹródłoFINAL ACTS of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Region 1 and 3, in the frequency bands 174 - 230 MHz and 470 - 862 MHz (RRC-06).
Numer kanału TVCzęstotliwość dolna kanału

TV

[MHz]

Częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]Częstotliwość górna kanału

TV

[MHz]

21470474478
22478482486
23486490494
24494498502
25502506510
26510514518
27518522526
28526530534
29534538542
30542546550
31550554558
32558562566
33566570574
34574578582
35582586590
36590594598
37598602606
38606610614
39614618622
40622626630
41630634638
42638642646
43646650654
44654658662
45662666670
46670674678
47678682686
48686690694
49694698702
50702706710
51710714718
52718722726
53726730734
54734738742
55742746750
56750754758
57758762766
58766770774
59774778782
60782786790

2.1.2. Zakres częstotliwości 470-790 MHz w służbie radiodyfuzyjnej może być wykorzystywany, w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r., na potrzeby naziemnej telewizji analogowej w standardzie Dl PAL przez podmioty, które posiadają wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia koncesję na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w tym standardzie oraz związaną z tą koncesją decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości w ramach tego zakresu.

2.1.3. Ustala się plan wykorzystania częstotliwości w zakresie 470 - 790 MHz, w służbie radiodyfuzyjnej, na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej w standardach DVB-T, DVB-H i DVB-T2 dla następujących obszarów wykorzystania częstotliwości:

1) dla pierwszego i drugiego multipleksu, których sygnał jest transmitowany w sieciach stacji nadawczych o zasięgu ogólnokrajowym:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościNr kanału TV pierwszego multipleksuNr kanału TV drugiego multipleksuWojewództwoNazwa gminy należącej do obszaru wykorzystania częstotliwości oraz jej identyfikatorUwagi
BIAŁOGARD4550zachodniopomorskieBiałogard (320101), Białogard (320102), Karlino (320103), Ostrowice (320304), Nowogard (320404), Brojce (320501), Gryfice (320502), Kamice (320503), Płoty (320504), Rewal (320507), Trzebiatów (320508), Kołobrzeg (320801), Dygowo (320802), Gościno (320803), Kołobrzeg (320804), Rymań (320805), Siemyśl (320806), Ustronie Morskie (320807), Będzino (320901), Świdwin (321601), Brzeżno (321602), Połczyn-Zdrój (321603), Rąbino (321604), Sławoborze (321605), Świdwin (321606), Dobra (321801), Łobez (321802), Radowo Małe (321803), Resko (321804), Węgorzyno (321805)
BIAŁYSTOK4649podlaskieLipsk (200104), Sztabin (200107), Choroszcz (200201), Czarna Białostocka (200202), Dobrzyniewo Duże (200203), Gródek (200204), Juchnowiec Kościelny (200205), Łapy (200206), Michałowo (200207), Poświętne (200208), Supraśl (200209), Suraż (200210), Turośń Kościelna (200211), Tykocin (200212), Wasilków (200213), Zabłudów (200214), Zawady (200215), Bielsk Podlaski (200301), Brańsk (200302), Bielsk Podlaski (200303), Boćki (200304), Brańsk (200305), Orla (200306), Rudka (200307), Wyszki (200308), Radziłów (200403), Wąsosz (200406), Hajnówka (200501), Białowieża (200502), Czeremcha (200503), Czyże (200504), Dubicze Cerkiewne (200505), Hajnówka (200506), Kleszczele (200507), Narew (200508), Narewka (200509), Stawiski (200605), Jedwabne (200701), Przytuły (200706), Wizna (200708), Goniądz (200801), Jasionówka (200802), Jaświły (200803), Knyszyn (200804), Krypno (200805), Mońki (200806), Trzcianne (200807), Dziadkowice (201003), Milejczyce (201006), Dąbrowa Białostocka (201101), Janów (201102), Korycin (201103), Krynki (201104), Kuźnica (201105), Nowy Dwór (201106), Sidra (201107), Sokółka (201108), Suchowola (201109), Szudziałowo (201110), Wysokie Mazowieckie (201301), Klukowo (201304), Kobylin-Borzymy (201305), Kulesze Kościelne (201306), Nowe Piekuty (201307), Sokoły (201308), Szepietowo (201309), Wysokie Mazowieckie (201310), Kołaki Kościelne (201402), Rutki (201403), Białystok (206101)
BIESZCZADY5232podkarpackieCzarna (180103), Lutowiska (180105), Ustrzyki Dolne (180108), Bircza (181301), Sanok (181701), Bukowsko (181703), Komańcza (181704), Sanok (181705), Tyrawa Wołoska (181706), Zagórz (181707), Baligród (182101), Cisna (182102), Lesko (182103), Olszanica (182104), Solina (182105)Wykorzystanie kanału TV nr 32 może wymagać ograniczenia mocy promieniowanej stacji nadawczych w kierunku Słowacji.
BYDGOSZCZ4132kujawsko-pomorskieAleksandrów Kujawski (40101), Ciechocinek (40102), Aleksandrów Kujawski (40104), Koneck (40106), Raciążek (40107), Białe Błota (40301), Dąbrowa Chełmińska (40302), Dobrcz (40303), Koronowo (40304), Nowa Wieś Wielka (40305), Osielsko (40306), Sicienko (40307), Solec Kujawski (40308), Chełmno (40401), Chełmno (40402), Kijewo Królewskie (40403), Lisewo (40404), Papowo Biskupie (40405), Stolno (40406), Unisław (40407), Ciechocin (40502), Kowalewo Pomorskie (40504), Grudziądz (40601), Radzyń Chełmiński (40604), Inowrocław (40701), Dąbrowa Biskupia (40702), Gniewkowo (40703), Inowrocław (40704), Janikowo (40705), Pakość (40707), Rojewo (40708), Złotniki Kujawskie (40709), Dąbrowa (40901), Kcynia (41001), Mrocza (41002), Nakło nad Notecią (41003), Sadki (41004), Szubin (41005), Kamień Krajeński (41301), Sępólno Krajeńskie (41302), Sośno (41303), Więcbork (41304), Bukowiec (41401), Dragacz (41402), Drzycim (41403), Jeżewo (41404), Lniano (41405), Nowe (41406), Osie (41407), Pruszcz (41408), Świecie (41409), Świekatowo (41410), Warlubie (41411), Chełmża (41501), Chełmża (41502), Lubicz (41504), Łubianka (41505), Łysomice (41506), Obrowo (41507), Wielka Nieszawka (41508), Zławieś Wielka (41509), Cekcyn (41601), Gostycyn (41602), Kęsowo (41603), Lubiewo (41604), Śliwice (41605), Tuchola (41606), Wąbrzeźno (41701), Płużnica (41704), Wąbrzeźno (41705), Barcin (41901), Gąsawa (41902), Łabiszyn (41904), Żnin (41906), Bydgoszcz (46101), Grudziądz (46201), Toruń (46301)
pomorskieChojnice (220201), Chojnice (220203), Czersk (220204), Debrzno (220304), Czarna Woda (221301), Skórcz (221302), Lubichowo (221306), Osieczna (221307), Osiek (221308), Skórcz (221310)
wielkopolskieŁobżenica (301904), Lipka (303104)
CZĘSTOCHOWA3539łódzkieKleszczów (100104), Rusiec (100106), Szczerców (100107), Działoszyn (100901), Kiełczygłów (100902), Nowa Brzeźnica (100903), Pajęczno (100904), Rząśnia (100905), Siemkowice (100906), Strzelce Wielkie (100907), Sulmierzyce (100908), Radomsko (101201), Dobryszyce (101202), Gidle (101203), Gomunice (101204), Kamieńsk (101205), Kobiele Wielkie (101206), Kodrąb (101207), Lgota Wielka (101208), Ładzice (101209), Radomsko (101212), Wielgomłyny (101213), Żytno (101214), Konopnica (101703), Mokrsko (101704), Osjaków (101705), Pątnów (101707), Wieluń (101709), Wierzchlas (101710)
opolskieKluczbork (160402), Lasowice Wielkie (160403), Dobrodzień (160801), Gorzów Śląski (160802), Olesno (160803), Praszka (160804), Radłów (160805), Rudniki (160806), Zębowice (160807), Jemielnica (161102), Kolonowskie (161103), Zawadzkie (161107)
śląskieBlachownia (240401), Dąbrowa Zielona (240402), Janów (240403),

Kamienica Polska (240404), Kłomnice (240405), Koniecpol (240406), Konopiska (240407), Kruszyna (240408), Lelów (240409), Mstów (240410), Mykanów (240411), Olsztyn (240412), Poczesna (240413), Przyrów (240414), Rędziny (240415), Starcza (240416), Toszek (240507), Wielowieś (240508), Kłobuck (240601), Krzepice (240602), Lipie (240603), Miedźno (240604), Opatów (240605), Panki (240606), Popów (240607), Przystajń (240608), Wręczyca Wielka (240609), Lubliniec (240701), Boronów (240702), Ciasna (240703), Herby (240704), Kochanowice (240705), Koszęcin (240706), Pawonków (240707), Woźniki (240708), Myszków (240901), Koziegłowy (240902), Niegowa (240903), Poraj (240904), Żarki (240905), Kalety (241301), Miasteczko Śląskie (241302), Tarnowskie Góry (241304), Krupski Młyn (241305), Ożarowice (241306), Tworóg (241308), Poręba (241601), Zawiercie (241602), Irządze (241603), Kroczyce (241604), Szczekociny (241608), Włodowice (241609), Częstochowa (246401)

świętokrzyskieSecemin (261305)
DĘBLIN2224lubelskieAbramów (60802), Firlej (60803),

Jeziorzany (60804), Kamionka

(60805), Kock (60806), Michów

(60808), Ostrówek (60811), Garbów

(60904), Stoczek Łukowski (61102),

Adamów (61103), Krzywda (61104),

Serokomla (61106), Stanin (61107),

Stoczek Łukowski (61108),

Wojcieszków (61110), Wola

Mysłowska (61111), Karczmiska

(61203), Wilków (61207), Puławy

(61401), Baranów (61402), Janowiec

(61403), Kazimierz Dolny (61404),

Końskowola (61405), Kurów

(61406), Markuszów (61407),

Nałęczów (61408), Puławy (61409), Wąwolnica (61410), Żyrzyn (61411), Borki (61502), Dęblin (61601), Kłoczew (61602), Nowodwór (61603), Ryki (61604), Stężyca (61605), Ułęż (61606)

mazowieckieŁaskarzew (140302), Maciejowice (140307), Sobolew (140311), Trojanów (140312), Żelechów (140314), Garbatka-Letnisko (140701), Gniewoszów (140703), Kozienice (140705), Sieciechów (140707), Chotcza (140901), Pionki (142501), Pionki (142508), Policzna (143602), Przyłęk (143603), Zwoleń (143605)
ELBLĄG4325pomorskieCedry Wielkie (220402), Malbork (220901), Lichnowy (220903), Malbork (220904), Miłoradz (220906), Nowy Staw (220907), Stare Pole (220908), Krynica Morska (221001), Nowy Dwór Gdański (221002), Ostaszewo (221003), Stegna (221004), Sztutowo (221005)
warmińsko-mazurskieBraniewo (280201), Braniewo (280202), Frombork (280203), Płoskinia (280206), Wilczęta (280207), Elbląg (280401), Gronowo Elbląskie (280403), Markusy (280404), Milejewo (280405), Młynary (280406), Pasłęk (280407), Rychliki (280408), Tolkmicko (280409), Elbląg (286101)
GDAŃSK3735pomorskiePruszcz Gdański (220401), Kolbudy (220403), Pruszcz Gdański (220404), Przywidz (220405), Pszczółki (220406), Suchy Dąb (220407), Trąbki Wielkie (220408), Chmielno (220501), Kartuzy (220502), Przodkowo (220503), Sierakowice (220504), Somonino (220505), Stężyca (220506), Sulęczyno (220507), Żukowo (220508), Kościerzyna (220601), Kościerzyna (220604), Liniewo (220605), Nowa Karczma (220607), Stara Kiszewa (220608), Lębork (220801), Cewice (220803), Hel (221101), Jastarnia (221102), Puck (221103), Władysławowo (221104), Kosakowo (221105), Krokowa (221106), Puck (221107), Starogard Gdański

(221303), Bobowo (221304), Kaliska (221305), Skarszewy (221309), Starogard Gdański (221312), Zblewo (221313), Tczew (221401), Subkowy (221405), Tczew (221406), Reda (221501), Rumia (221502), Wejherowo (221503), Choczewo (221504), Gniewino (221505), Linia (221506), Luzino (221507), Łęczyce (221508), Szemud (221509), Wejherowo (221510), Gdańsk (226101), Gdynia (226201), Sopot (226401)

GIŻYCKO4348podlaskieGrajewo (200401), Grajewo (200402), Szczuczyn (200405), Kolno (200601), Grabowo (200602), Kolno (200603)
warmińsko-mazurskieEłk (280501), Ełk (280502), Prostki (280504), Stare Juchy (280505), Giżycko (280601), Giżycko (280604), Kruklanki (280605), Miłki (280606), Ryn (280608), Wydminy (280610), Kętrzyn (280801), Barciany (280802), Kętrzyn (280803), Korsze (280804), Reszel (280805), Srokowo (280806), Mrągowo (281001), Mikołajki (281002), Mrągowo (281003), Piecki (281004), Świętajno (281305), Biała Piska (281601), Orzysz (281602), Pisz (281603), Ruciane-Nida (281604), Banie Mazurskie (281801), Budry (281901), Pozezdrze (281902), Węgorzewo (281903)
GNIEZNO4243kujawsko-pomorskieJanowiec Wielkopolski (41903), Rogowo (41905)
wielkopolskieBudzyń (300102), Margonin (300104), Szamocin (300105), Kłecko (300305), Mieleszyn (300307), Rogoźno (301602), Ryczywół (301603), Białośliwie (301902), Miasteczko Krajeńskie (301905), Wyrzysk (301908), Wągrowiec (302801), Damasławek (302802), Gołańcz (302803), Mieścisko (302804), Skoki (302805), Wapno (302806), Wągrowiec (302807)
GORLICE/ SZCZAWNICA4536małopolskieGorlice (120501), Bobowa (120503), Gorlice (120504), Łużna (120506), Moszczenica (120507), Ropa (120508), Uście Gorlickie (120510), Łukowica (120708), Grybów (121001), Chełmiec (121002), Gródek nad Dunajcem (121003), Grybów (121004), Kamionka Wielka (121005), Korzenna (121006), Krynica-Zdrój (121007), Łabowa (121008), Łącko (121009), Łososina Dolna (121010), Muszyna (121011), Nawojowa (121012), Piwniczna-Zdrój (121013), Podegrodzie (121014), Rytro (121015), Stary Sącz (121016), Szczawnica (121102), Czorsztyn (121104), Krościenko nad Dunajcem (121106), Ochotnica Dolna (121110), Ciężkowice (121601), Rzepiennik Strzyżewski (121607), Nowy Sącz (126201)
IŁAWA3824kujawsko-pomorskieBobrowo (40202), Jabłonowo Pomorskie (40207), Zbiczno (40210), Grata (40602), Łasin (40603), Rogóźno (40605), Świecie nad Osą (40606), Dębowa Łąka (41702), Książki (41703)
pomorskieKwidzyn (220701), Gardeja (220702), Kwidzyn (220703), Prabuty (220704), Ryjewo (220705), Sadlinki (220706), Smętowo Graniczne (221311), Gniew (221402), Morzeszczyn (221403), Pelplin (221404), Dzierzgoń (221601), Mikołajki Pomorskie (221602), Stary Dzierzgoń (221603), Stary Targ (221604), Sztum (221605)
warmińsko-mazurskieIława (280701), Lubawa (280702), Iława (280703), Kisielice (280704), Lubawa (280705), Susz (280706), Zalewo (280707), Nowe Miasto Lubawskie (281201), Biskupiec (281202), Grodziczno (281203), Kurzętnik (281204), Nowe Miasto Lubawskie (281205)
JELENIA GÓRA3035dolnośląskieBolesławiec (20101), Bolesławiec (20102), Gromadka (20103), Nowogrodziec (20104), Warta Bolesławiecka (20106), Jawor (20501), Bolków (20502), Męcinka (20503), Mściwojów (20504), Paszowice (20505), Karpacz (20601), Kowary (20602), Piechowice (20603), Szklarska Poręba (20604), Janowice Wielkie (20605), Jeżów Sudecki (20606), Mysłakowice (20607), Podgórzyn (20608), Stara Kamienica (20609), Kamienna Góra (20701), Kamienna Góra (20702), Lubawka (20703), Marciszów (20704), Chojnów (20901), Chojnów (20902), Krotoszyce (20903), Legnickie Pole (20905), Miłkowice (20906), Lubań (21001), Świeradów-Zdrój (21002), Leśna (21003), Lubań (21004), Olszyna (21005), Platerówka (21006), Siekierczyn (21007), Lubin (21101), Lubin (21102), Gryfów Śląski (21201), Lubomierz (21202), Lwówek Śląski (21203), Mirsk (21204), Wleń (21205), Chocianów (21601), Świebodzice (21902), Dobromierz (21903), Strzegom (21906), Boguszów-Gorce (22101), Jedlina-Zdrój (22102), Szczawno-Zdrój (22103), Czarny Bór (22104), Mieroszów (22106), Stare Bogaczowice (22107), Wałbrzych (22109), Zawidów (22501), Zgorzelec (22502), Bogatynia (22503), Pieńsk (22504), Sulików (22505), Węgliniec (22506), Zgorzelec (22507), Wojcieszów (22601), Złotoryja (22602), Pielgrzymka (22603), Świerzawa (22604), Zagrodno (22605), Złotoryja (22606), Jelenia Góra (26101), Legnica (26201)
KALISZ3844dolnośląskieCieszków (21301), Krośnice (21302), Milicz (21303), Dziadowa Kłoda (21404), Międzybórz (21405), Syców (21407), Twardogóra (21408)
łódzkieSieradz (101401), Blaszki (101402), Brąszewice (101403), Brzeźnio

(101404), Burzenin (101405), Goszczanów (101406), Klonowa (101407), Sieradz (101408), Warta (101409), Wróblew (101410), Złoczew (101411), Biała (101701), Czarnożyły (101702), Ostrówek (101706), Skomlin (101708), Bolesławiec (101801), Czastary (101802), Galewice (101803), Lututów (101804), Łubnice (101805), Sokolniki (101806), Wieruszów (101807)

opolskieByczyna (160401), Wołczyn (160404), Domaszowice (160601), Namysłów (160602), Wilków (160605)
wielkopolskieBlizanów (300701), Brzeziny (300702), Ceków-Kolonia (300703), Godziesze Wielkie (300704), Koźminek (300705), Lisków (300706), Mycielin (300707), Opatówek (300708), Stawiszyn (300709), Szczytniki (300710), Żelazków (300711), Baranów (300801), Bralin (300802), Kępno (300803), Łęka Opatowska (300804), Perzów (300805), Rychtal (300806), Trzcinica (300807), Sulmierzyce (301201), Krotoszyn (301204), Ostrów Wielkopolski (301701), Nowe Skalmierzyce (301702), Odolanów (301703), Ostrów Wielkopolski (301704), Przygodzice (301705), Raszków (301706), Sieroszewice (301707), Sośnie (301708), Czajków (301801), Doruchów (301802), Grabów nad Prosną (301803), Kobyla Góra (301804), Kraszewice (301805), Mikstat (301806), Ostrzeszów (301807), Chocz (302001), Gołuchów (302005), Pleszew (302006), Kawęczyn (302704), Malanów (302705), Kalisz (306101)
KATOWICE5549małopolskieAlwernia (120301), Babice (120302), Chrzanów (120303), Libiąż (120304), Trzebinia (120305), Krzeszowice (120606), Bukowno (121201), Bolesław (121203), Klucze (121204), Olkusz (121205), Oświęcim (121301), Brzeszcze (121302), Chełmek (121303), Oświęcim (121306), Polanka Wielka (121307), Przeciszów (121308), Zator (121309), Spytkowice (121806), Wieprz (121810)Wykorzystanie kanałów TV nr 55 i 49 może wymagać ograniczenia mocy promieniowanej stacji nadawczych w kierunku Słowacji.
śląskieBędzin (240101), Czeladź (240102), Wojkowice (240103), Bobrowniki (240104), Mierzęcice (240105), Psary (240106), Siewierz (240107), Sławków (240108), Knurów (240501), Pyskowice (240502), Gierałtowice (240503), Pilchowice (240504), Rudziniec (240505), Sośnicowice (240506), Łaziska Górne (240801), Mikołów (240802), Orzesze (240803), Ornontowice (240804), Wyry (240805), Kobiór (241002), Miedźna (241003), Kuźnia Raciborska (241105), Nędza (241106), Czerwionka-Leszczyny (241201), Radzionków (241303), Świerklaniec (241307), Zbrosławice (241309), Bieruń (241401), Imielin (241402), Lędziny (241403), Bojszowy (241404), Chełm Śląski (241405), Łazy (241605), Ogrodzieniec (241606), Pilica (241607), Bytom (246201), Chorzów (246301), Dąbrowa Górnicza (246501), Gliwice (246601), Jaworzno (246801), Katowice (246901), Mysłowice (247001), Piekary Śląskie (247101), Ruda Śląska (247201), Rybnik (247301), Siemianowice Śląskie (247401), Sosnowiec (247501), Świętochłowice (247601), Tychy (247701), Zabrze (247801)
KIELCE3037lubelskieAnnopol (60702), Gościeradów (60704), Józefów (61202), Łaziska

(61204), Opole Lubelskie (61205)

małopolskieSzczucin (120407)
mazowieckieCiepielów (140902), Lipsko (140903), Rzeczniów (140904), Sienno (140905), Solec nad Wisłą (140906), Iłża (142503), Mirów (143003), Kazanów (143601)
podkarpackieMajdan Królewski (180603), Mielec (181101), Borowa (181102), Czermin (181103), Gawłuszowice (181104), Mielec (181105), Padew Narodowa (181106), Tuszów Narodowy (181109), Stalowa Wola (181801), Radomyśl nad Sanem (181804), Zaklików (181805), Zaleszany (181806), Baranów Sandomierski (182001), Górzyce (182002), Grębów (182003), Nowa Dęba (182004),

Tarnobrzeg (186401)

świętokrzyskieBusko-Zdrój (260101), Gnojno

(260102), Nowy Korczyn (260103), Pacanów (260104), Solec-Zdrój (260105), Stopnica (260106), Tuczępy (260107), Wiślica (260108), Imielno (260201), Jędrzejów (260202), Małogoszcz (260203), Nagłowice (260204), Oksa (260205), Sędziszów (260206), Słupia (Jędrzejowska) (260207), Sobków (260208), Wodzisław (260209), Czarnocin (260302), Bieliny (260401), Bodzentyn (260402), Chęciny (260403), Chmielnik (260404), Daleszyce (260405), Górno (260406), Łagów (260407), Łopuszno (260408), Masłów (260409), Miedziana Góra (260410), Mniów (260411), Morawica (260412), Nowa Słupia (260413), Piekoszów (260414), Pierzchnica (260415), Raków (260416), Sitkówka-Nowiny (260417), Strawczyn (260418), Zagnańsk (260419), Baćkowice (260601), Iwaniska (260602), Lipnik (260603), Opatów (260604), Ożarów (260605), Sadowie (260606), Tarłów (260607), Wojciechowice (260608), Ostrowiec Świętokrzyski (260701), Bałtów (260702), Bodzechów (260703), Ćmielów (260704), Kunów (260705), Waśniów (260706), Działoszyce (260801), Kije (260802), Michałów (260803), Pińczów (260804), Złota (260805), Sandomierz (260901), Dwikozy (260902), Klimontów (260903), Koprzywnica (260904), Łoniów (260905), Obrazów (260906), Samborzec (260907), Wilczyce (260908), Zawichost (260909), Skarżysko-Kamienna (261001), Bliżyn (261002), Łączna (261003), Skarżysko Kościelne (261004), Suchedniów (261005), Starachowice (261101), Brody (261102), Mirzec (261103), Pawłów (261104), Wąchock (261105), Bogoria (261201), Łubnice (261202), Oleśnica (261203), Osiek (261204), Połaniec (261205), Rytwiany (261206), Staszów (261207), Szydłów (261208), Krasocin (261302), Moskorzew (261303), Radków (261304), Włoszczowa (261306), Kielce (266101)

KŁODZKO5558dolnośląskieBielawa (20201), Pieszyce (20203), Duszniki-Zdrój (20801), Kłodzko (20802), Kudowa-Zdrój (20803), Nowa Ruda (20804), Polanica-Zdrój (20805), Bystrzyca Kłodzka (20806), Kłodzko (20807), Lądek-Zdrój (20808), Lewin Kłodzki (20809), Międzylesie (20810), Nowa Ruda (20811), Radków (20812), Stronie Śląskie (20813), Szczytna (20814), Głuszyca (22105), Walim (22108), Bardo (22401), Kamieniec Ząbkowicki (22403), Stoszowice (22404), Ząbkowice Śląskie (22405), Złoty Stok (22407)
KONIN5545kujawsko-

pomorskie

Bądkowo (40105), Zakrzewo (40109), Kruszwica (40706), Jeziora Wielkie (40902), Mogilno (40903), Strzelno (40904), Radziejów (41101), Bytoń (41102), Dobre (41103), Osięciny (41104), Piotrków Kujawski (41105), Radziejów (41106), Topólka (41107), Boniewo (41803), Brześć Kujawski (41804), Choceń (41805), Chodecz (41806), Izbica Kujawska (41808), Lubień Kujawski (41811), Lubraniec (41812)
łódzkieDąbrowice (100203)
wielkopolskieGniezno (300301), Gniezno

(300303), Niechanowo (300308), Trzemeszno (300309), Witkowo (300310), Koło (300901), Babiak (300902), Dąbie (300904), Grzegorzew (300905), Kłodawa (300906), Koło (300907), Kościelec (300908), Olszówka (300909), Osiek Mały (300910), Przedecz (300911), Golina (301001), Grodziec (301002), Kazimierz Biskupi (301003), Kleczew (301004), Kramsk (301005), Krzymów (301006), Rychwał (301007), Rzgów (301008), Skulsk (301009), Sompolno (301010), Stare Miasto (301011), Ślesin (301012), Wierzbinek (301013), Wilczyn (301014), Słupca (302301), Lądek (302302), Orchowo (302303), Ostrowite (302304), Powidz (302305), Słupca (302306), Strzałkowo (302307), Zagórów (302308), Turek (302701), Brudzew (302702), Przykona (302706), Tuliszków (302707), Turek (302708), Władysławów (302709), Konin

(306201)

KOSZALIN4447pomorskieBorzytuchom (220101), Bytów

(220102), Kołczygłowy (220104),

Lipnica (220105), Miastko (220106),

Parchowo (220107), Studzienice

(220108), Trzebielino (220109),

Tuchomie (220110), Brusy (220202), Konarzyny (220205), Człuchów (220301), Czarne (220302), Człuchów (220303), Koczała (220305), Przechlewo (220306), Rzeczenica (220307), Dziemiany (220602), Karsin (220603), Lipusz (220606), Ustka (221201), Dębnica Kaszubska (221203), Kępice (221205), Kobylnica (221206), Słupsk (221208), Ustka (221210), Słupsk (226301)

zachodniopomorskieTychowo (320104), Biesiekierz (320902), Bobolice (320903), Manowo (320904), Mielno (320905), Polanów (320906), Sianów (320907), Świeszyno (320908), Darłowo (321301), Sławno (321302), Darłowo (321303), Malechowo (321304), Postomino (321305), Sławno (321306), Szczecinek (321501), Barwice (321502), Biały Bór (321503), Grzmiąca (321505), Szczecinek (321506), Koszalin (326101)
KRAKÓW2523małopolskieBochnia (120101), Bochnia (120102), Drwinia (120103), Lipnica Murowana (120104), Łapanów (120105), Nowy Wiśnicz (120106), Rzezawa (120107), Trzciana (120108), Żegocina (120109), Gnojnik (120205), Iwkowa (120206), Czernichów (120601), Igołomia-Wawrzeńczyce (120602), Iwanowice (120603), Jerzmanowice-Przeginia (120604), Kocmyrzów-Luborzyca (120605), Liszki (120607), Michałowice (120608), Mogilany (120609), Skała (120610), Skawina (120611), Słomniki (120612), Sułoszowa (120613), Świątniki Górne (120614), Wielka Wieś (120615), Zabierzów (120616), Zielonki (120617), Limanowa (120701), Dobra (120703), Jodłownik (120704), Laskowa (120706), Limanowa (120707), Słopnice (120711), Tymbark (120712), Charsznica (120801), Gołcza (120802), Kozłów (120803), Książ Wielki (120804), Miechów (120805), Racławice (120806), Słaboszów (120807), Dobczyce (120901), Myślenice (120903), Pcim (120904), Raciechowice (120905), Siepraw (120906), Sułkowice (120907), Wiśniowa (120909), Trzyciąż (121206), Wolbrom (121207), Koniusza (121401), Nowe Brzesko (121403), Pałecznica (121404), Proszowice (121405), Radziemice (121406), Brzeźnica (121802), Kalwaria Zebrzydowska (121803), Lanckorona (121804), Tomice (121808), Wadowice (121809), Biskupice (121901), Gdów (121902), Kłaj (121903), Niepołomice (121904), Wieliczka (121905), Kraków (126101)
śląskieŻarnowiec (241610)
świętokrzyskieKazimierza Wielka (260303), Skalbmierz (260305)
LĘBORK3735pomorskieCzarna Dąbrówka (220103), Łeba (220802), Nowa Wieś Lęborska (220804), Wicko (220805), Damnica (221202), Główczyce (221204), Potęgowo (221207), Smołdzino (221209)
LEŻAJSK / PRZEMYŚL4359lubelskieBiłgoraj (60201), Aleksandrów (60202), Biłgoraj (60203), Biszcza (60204), Księżpol (60208), Łukowa (60209), Obsza (60210), Potok Górny (60211), Tarnogród (60212), Janów Lubelski (60505)
podkarpackieJarosław (180401), Radymno (180402), Chłopice (180403), Jarosław (180404), Łaszki (180405), Pawłosiów (180406), Pruchnik (180407), Radymno (180408), Rokietnica (180409), Roźwienica (180410), Wiązownica (180411), Raniżów (180605), Dzikowiec (180606), Leżajsk (180801), Grodzisko Dolne (180802), Kuryłówka (180803), Leżajsk (180804), Nowa Sarzyna (180805), Lubaczów (180901), Lubaczów (180904), Oleszyce (180906), Stary Dzików (180907), Wielkie Oczy (180908), Łańcut (181001), Białobrzegi (181002), Czarna (181003), Łańcut (181004), Markowa (181005), Rakszawa (181006), Żołynia (181007), Harasiuki (181201), Jarocin (181202), Jeżowe (181203), Krzeszów (181204), Nisko (181205), Rudnik nad Sanem (181206), Ułanów (181207), Fredropol (181303), Krasiczyn (181304), Krzywcza (181305), Medyka (181306), Orły (181307), Przemyśl (181308), Stubno (181309), Żurawica (181310), Przeworsk (181401), Adamówka (181402), Gać (181403), Kańczuga (181405), Przeworsk (181406), Sieniawa (181407), Tryńcza (181408), Zarzecze (181409), Kamień (181608), Sokołów Małopolski (181611), Bojanów (181802), Pysznica (181803), Przemyśl (186201)
LUBLIN3321lubelskieFrampol (60205), Goraj (60206), Turobin (60214), Rejowiec Fabryczny (60301), Białopole (60302), Chełm (60303), Dorohusk (60304), Dubienka (60305), Kamień (60306), Leśniowice (60307), Rejowiec Fabryczny (60308), Ruda-Huta (60309), Sawin (60310), Siedliszcze (60311), Wierzbica (60312), Wojsławice (60313), Żmudź (60314), Rejowiec (60315), Uchanie (60407), Batorz (60501), Chrzanów (60502), Dzwola (60503), Godziszów (60504), Modliborzyce (60506), Potok Wielki (60507), Krasnystaw (60601), Fajsławice (60602), Gorzków (60603), Izbica (60604), Krasnystaw (60605), Kraśniczyn (60606), Łopiennik Górny (60607), Rudnik (60609), Siennica Różana (60610), Żółkiewka (60611), Kraśnik (60701), Dzierzkowice (60703), Kraśnik (60705), Szastarka (60706), Trzydnik Duży (60707), Urzędów (60708), Wilkołaz (60709), Zakrzówek (60710), Lubartów (60801), Lubartów (60807), Niedźwiada (60809), Ostrów Lubelski (60810), Serniki (60812), Uścimów (60813), Bełżyce (60901), Borzechów (60902), Bychawa (60903), Głusk (60905), Jabłonna (60906), Jastków (60907), Konopnica (60908), Krzczonów (60909), Niedrzwica Duża (60910), Niemce (60911), Strzyżewice (60912), Wojciechów (60913), Wólka (60914), Wysokie (60915), Zakrzew (60916), Cyców (61001), Ludwin (61002), Łęczna (61003), Milejów (61004), Puchaczów (61005), Spiczyn (61006), Chodel (61201), Poniatowa (61206), Dębowa Kłoda (61301), Parczew (61304), Podedwórze (61305), Siemień (61306), Sosnowica (61307), Świdnik (61701), Mełgiew (61702), Piaski (61703), Rybczewice (61704), Trawniki (61705), Włodawa (61901), Hańsk (61903), Stary Brus (61904), Urszulin (61905), Włodawa (61906), Wola Uhruska (61907), Wyryki (61908), Nielisz (62007), Radecznica (62008), Skierbieszów (62010), Stary Zamość (62011), Sułów (62012), Szczebrzeszyn (62013), Chełm (66201), Lublin (66301)Wykorzystanie kanału TV nr 21 może wymagać ograniczenia mocy promieniowanej stacji nadawczych w kierunku Ukrainy.
ŁÓDŹ4624łódzkieBełchatów (100101), Bełchatów

(100102), Drużbice (100103), Kluki (100105), Zelów (100108), Kutno (100201), Bedlno (100202), Krośniewice (100204), Krzyżanów (100205), Kutno (100206), Łanięta (100207), Nowe Ostrowy (100208), Oporów (100209), Strzelce (100210), Żychlin (100211), Buczek (100301), Łask (100302), Sędziejowice (100303), Widawa (100304), Wodzierady (100305), Łęczyca (100401), Daszyna (100402), Góra Świętej Małgorzaty (100403), Grabów (100404), Łęczyca (100405), Piątek (100406), Świnice Warckie (100407), Witonia (100408), Łowicz (100501), Bielawy (100502), Chąśno (100503), Domaniewice (100504), Kiernozia (100505), Kocierzew Południowy (100506), Łowicz (100507), Łyszkowice (100508), Nieborów (100509), Zduny (100510), Andrespol (100602), Brójce (100603), Koluszki (100607), Nowosolna (100608), Rzgów (100610), Tuszyn (100611), Mniszków (100703), Konstantynów Łódzki (100801), Pabianice (100802), Dłutów (100803), Dobroń (100804), Ksawerów (100805), Lutomiersk (100806), Pabianice (100807), Czarnocin (101002), Gorzkowice (101003), Grabica (101004), Łęki Szlacheckie (101005), Moszczenica (101006), Rozprza (101008), Sulejów (101009), Wola Krzysztoporska (101010), Wolbórz (101011), Dalików (101101), Pęczniew (101102), Poddębice (101103), Uniejów (101104), Wartkowice (101105), Zadzim (101106), Rawa Mazowiecka (101301), Cielądz (101303), Rawa Mazowiecka (101304), Bolimów (101501), Głuchów (101502), Godzianów (101503), Lipce Reymontowskie (101505), Maków (101506), Nowy Kawęczyn (101507), Skierniewice (101508), Słupia (101509), Tomaszów Mazowiecki (101601), Będków (101602), Budziszewice (101603), Czerniewice (101604), Inowłódz (101605), Lubochnia (101606), Rokiciny (101607), Rzeczyca (101608), Tomaszów Mazowiecki (101609), Ujazd (101610), Żelechlinek (101611), Zduńska Wola (101901), Szadek (101902), Zapolice (101903), Zduńska Wola (101904), Głowno (102001), Ozorków (102002), Zgierz (102003), Aleksandrów Łódzki (102004), Głowno (102005), Ozorków (102006), Parzęczew (102007), Stryków (102008), Zgierz (102009), Brzeziny (102101), Brzeziny (102102), Dmosin (102103), Jeżów (102104), Rogów (102105), Łódź (106101), Piotrków Trybunalski (106201), Skierniewice (106301)

mazowieckiePacyna (140403), Sanniki (140404), Szczawin Kościelny (140405), Iłów (142803), Nowa Sucha (142805), Rybno (142806),
wielkopolskieChodów (300903), Dobra (302703)
OLSZTYN2833mazowieckieDzierzgowo (141302), Wieczfnia Kościelna (141309), Czarnia (141502), Chorzele (142202), Krzynowłoga Mała (142206)
warmińsko- mazurskieBartoszyce (280101), Górowo Iławeckie (280102), Bartoszyce (280103), Bisztynek (280104), Górowo Iławeckie (280105), Sępopol (280106), Lelkowo (280204), Pieniężno (280205), Działdowo (280301), Działdowo (280302), Iłowo-Osada (280303), Rybno (280306), Godkowo (280402), Lidzbark Warmiński (280901), Kiwity (280902), Lidzbark Warmiński (280903), Lubomino (280904), Orneta (280905), Sorkwity (281005), Janowiec Kościelny (281101), Janowo (281102), Kozłowo (281103), Nidzica (281104), Barczewo (281401), Biskupiec (281402), Dobre Miasto (281403), Dywity (281404), Gietrzwałd (281405), Jeziorany (281406), Jonkowo (281407), Kolno (281408), Olsztynek (281409), Purda (281410), Stawiguda (281411), Świątki (281412), Ostróda (281501), Dąbrówno (281502), Grunwald (281503), Łukta (281504), Małdyty (281505), Miłakowo (281506), Miłomłyn (281507), Morąg (281508), Ostróda (281509), Szczytno (281701), Dźwierzuty (281702), Jedwabno (281703), Pasym (281704), Rozogi (281705), Szczytno (281706), Świętajno (281707), Wielbark (281708), Olsztyn (286201)
OPOCZNO3037łódzkieBiałaczów (100701), Drzewica (100702), Opoczno (100704), Paradyz (100705), Poświętne (100706), Sławno (100707), Żarnów (100708), Aleksandrów (101001), Ręczno (101007), Masłowice (101210), Przedbórz (101211)
mazowieckieRadzanów (140103), Stara Błotnica (140104), Wyśmierzyce (140106), Nowe Miasto nad Pilicą (140608), Borkowice (142301), Gielniów (142302), Klwów (142303), Odrzywół (142304), Potworów (142305), Przysucha (142306), Rusinów (142307), Wieniawa (142308), Gózd (142502), Jastrzębia (142504), Jedlińsk (142505), Jedlnia-Letnisko (142506), Kowala (142507), Przytyk (142509), Skaryszew (142510), Wierzbica (142511), Wolanów (142512), Zakrzew (142513), Chlewiska (143001), Jastrząb (143002), Orońsko (143004), Szydłowiec (143005), Tczów (143604), Radom (146301)
świętokrzyskieFałków (260501), Gowarczów (260502), Końskie (260503), Radoszyce (260504), Ruda Maleniecka (260505), Słupia (Konecka) (260506), Smyków (260507), Stąporków (260508), Kluczewsko (261301)
OPOLE4623opolskieBrzeg (160101), Skarbimierz (160102), Grodków (160103), Lewin Brzeski (160104), Lubsza (160105), Olszanka (160106), Baborów (160201), Branice (160202), Głubczyce (160203), Kietrz (160204), Kędzierzyn-Koźle (160301), Bierawa (160302), Cisek (160303), Pawłowiczki (160304), Polska Cerekiew (160305), Reńska Wieś (160306), Gogolin (160501), Krapkowice (160502), Strzeleczki (160503), Walce (160504), Zdzieszowice (160505), Pokój (160603), Świerczów (160604), Głuchołazy (160701), Kamiennik (160702), Korfantów (160703), Łambinowice (160704), Nysa (160705), Otmuchów (160706), Paczków (160707), Pakosławice (160708), Skoroszyce (160709), Chrząstowice (160901), Dąbrowa (160902), Dobrzeń Wielki (160903), Komprachcice (160904), Łubniany (160905), Murów (160906), Niemodlin (160907), Ozimek (160908), Popielów (160909), Proszków (160910), Tarnów Opolski (160911), Tułowice (160912), Turawa (160913), Biała (161001), Głogówek (161002), Lubrza (161003), Prudnik (161004), Izbicko (161101), Leśnica (161104), Strzelce Opolskie (161105), Ujazd (161106), Opole (166101)
śląskieKrzanowice (241103), Pietrowice Wielkie (241107), Rudnik (241108)
OSTROŁĘKA4041mazowieckieMaków Mazowiecki (141101), Czerwonka (141102), Karniewo (141103), Krasnosielc (141104), Młynarze (141105), Płoniawy-Bramura (141106), Różan (141107), Rzewnie (141108), Sypniewo (141109), Szelków (141110), Baranowo (141501), Czerwin (141503), Goworowo (141504), Kadzidło (141505), Lelis (141506), Łyse (141507), Myszyniec (141508), Olszewo-Borki (141509), Rzekuń (141510), Troszyn (141511), Ostrów Mazowiecka (141601), Andrzejewo (141602), Boguty-Pianki (141603), Brok (141604), Małkinia Górna (141605), Nur (141606), Ostrów Mazowiecka (141607), Stary Lubotyń (141608), Szulborze Wielkie (141609), Wąsewo (141610), Zaręby Kościelne (141611), Jednorożec (142204), Ceranów (142903), Kosów Lacki (142905), Miedzna (143306), Sądowne (143307), Brańszczyk (143501), Długosiodło (143502), Ostrołęka (146101)
podlaskieMały Płock (200604), Turośl (200606), Łomża (200702), Miastkowo (200703), Nowogród (200704), Piątnica (200705), Śniadowo (200707), Zbójna (200709), Czyżew-Osada (201303), Zambrów (201401), Szumowo (201404), Zambrów (201405), Łomża (206201)
PIŁA4243lubuskieDobiegniew (80601), Drezdenko (80602)
wielkopolskieChodzież (300101), Chodzież (300103), Czarnków (300201), Czarnków (300202), Drawsko (300203), Krzyż Wielkopolski (300204), Lubasz (300205), Połajewo (300206), Trzcianka (300207), Wieleń (300208), Chrzypsko Wielkie (301401), Piła (301901), Kaczory (301903), Szydłowo (301906), Ujście (301907), Wysoka (301909), Obrzycko (302401), Obrzycko (302404), Ostroróg (302405), Wronki (302408), Złotów (303101), Jastrowie (303102), Krajenka (303103), Okonek (303105), Tarnówka (303106), Zakrzewo (303107), Złotów (303108)
zachodniopomorskieBierzwnik (320201), Drawno (320203), Recz (320206), Czaplinek (320301), Drawsko Pomorskie (320302), Kalisz Pomorski (320303), Wierzchowo (320305), Złocieniec (320306), Ińsko (321405), Borne Sulinowo (321504), Wałcz (321701), Człopa (321702), Mirosławiec (321703), Tuczno (321704), Wałcz (321705)
PŁOCK2557kujawsko-pomorskieNieszawa (40103), Waganiec (40108), Brodnica (40201), Brodnica (40203), Brzozie (40204), Górzno (40205), Grążawy (40206), Osiek (40208), Świedziebnia (40209), Golub-Dobrzyń (40501), Golub-Dobrzyń (40503), Radomin (40505), Zbójno (40506), Lipno (40801), Bobrowniki (40802), Chrostkowo (40803), Dobrzyń nad Wisłą (40804), Kikół (40805), Lipno (40806), Skępe (40807), Tłuchowo (40808), Wielgie (40809), Rypin (41201), Brzuze (41202), Rogowo (41203), Rypin (41204), Skrwilno (41205), Wąpielsk (41206), Czernikowo (41503), Kowal (41801), Baruchowo (41802), Fabianki (41807), Kowal (41809), Lubanie (41810), Włocławek (41813), Włocławek (46401)
mazowieckieCiechanów (140201), Ciechanów

(140202), Glinojeck (140203), Gołymin-Ośrodek (140204), Grudusk (140205), Ojrzeń (140206), Opinogóra Górna (140207), Regimin (140208), Sońsk (140209), Gostynin (140401), Gostynin (140402), Mława (141301), Lipowiec Kościelny (141303), Radzanów (141304), Strzegowo (141305), Stupsk (141306), Szreńsk (141307), Szydłowo (141308), Wiśniewo (141310), Bielsk (141901), Bodzanów (141902), Brudzeń Duży (141903), Bulkowo (141904), Drobin (141905), Gąbin (141906), Łąck (141907), Mała Wieś (141908), Nowy Duninów (141909), Radzanowo (141910), Słubice (141911), Słupno (141912), Stara Biała (141913), Staroźreby (141914), Wyszogród (141915), Płońsk (142001), Raciąż (142002), Baboszewo (142003), Dzierzążnia (142005), Naruszewo (142007), Płońsk (142009), Raciąż (142010), Sochocin (142011), Przasnysz (142201), Czernice Borowe (142203), Krasne (142205), Przasnysz (142207), Sierpc (142701), Gozdowo (142702), Mochowo (142703), Rościszewo (142704), Sierpc (142705), Szczutowo (142706), Zawidz (142707), Bieżuń (143701), Kuczbork-Osada (143702), Lubowidz (143703), Lutocin (143704), Siemiątkowo Koziebrodzkie (143705), Żuromin (143706), Płock (146201)

warmińsko-mazurskieLidzbark (280304), Płośnica (280305)
POZNAŃ2339dolnośląskieGóra (20401), Niechlów (20403)
lubuskieWschowa (81203)
wielkopolskieCzerniejewo (300302), Kiszkowo

(300304), Łubowo (300306), Borek Wielkopolski (300401), Gostyń (300402), Krobia (300403), Pępowo (300404), Piaski (300405), Pogorzela (300406), Poniec (300407), Granowo (300501), Grodzisk Wielkopolski (300502), Kamieniec (300503), Wielichowo (300505), Jaraczewo (300601), Jarocin (300602), Kotlin (300603), Żerków (300604), Kościan (301101), Czempiń (301102), Kościan (301103), Krzywiń (301104), Śmigiel (301105), Kobylin (301202), Koźmin Wielkopolski (301203), Rozdrażew (301205), Zduny (301206), Krzemieniewo (301301), Lipno (301302), Osieczna (301303), Rydzyna (301304), Święciechowa (301305), Wijewo (301306), Włoszakowice (301307), Kuślin (301501), Opalenica (301505), Oborniki (301601), Czermin (302002), Dobrzyca (302003), Gizałki (302004), Luboń (302101), Puszczykowo (302102), Buk (302103), Czerwonak (302104), Dopiewo (302105), Kleszczewo (302106), Komorniki (302107), Kostrzyn (302108), Kórnik (302109), Mosina (302110), Murowana Goślina (302111), Pobiedziska (302112), Rokietnica (302113), Stęszew (302114), Suchy Las (302115), Swarzędz (302116), Tarnowo Podgórne (302117), Bojanowo (302201), Jutrosin (302202), Miejska Górka (302203), Pakosław (302204), Rawicz (302205), Duszniki (302402), Kaźmierz (302403), Pniewy (302406), Szamotuły (302407), Dominowo (302501), Krzykosy (302502), Nowe Miasto nad Wartą (302503), Środa Wielkopolska (302504), Zaniemyśl (302505), Brodnica (302601), Dolsk (302602), Książ Wielkopolski (302603), Śrem (302604), Przemęt (302901), Kołaczkowo (303001), Miłosław (303002), Nekla (303003), Pyzdry (303004), Września (303005), Leszno (306301), Poznań (306401)

RZESZÓW5232małopolskieBiecz (120502), Lipinki (120505), Sękowa (120509), Szerzyny (121616)
podkarpackieBrzozów (180201), Domaradz (180202), Dydnia (180203), Haczów (180204), Jasienica Rosielna (180205), Nozdrzec (180206), Dębica (180301), Brzostek (180302), Dębica (180304), Jodłowa (180305), Pilzno (180306), Jasło (180501), Brzyska (180502), Dębowiec (180503), Jasło (180504), Kołaczyce (180505), Krempna (180506), Nowy Żmigród (180507), Osiek Jasielski (180508), Skołyszyn (180509), Tarnowiec (180511), Cmolas (180601), Kolbuszowa (180602), Niwiska (180604), Chorkówka (180701), Dukla (180702), Iwonicz-Zdrój (180703), Jedlicze (180704), Korczyna (180705), Krościenko Wyżne (180706), Miejsce Piastowe (180707), Rymanów (180708), Wojaszówka (180709), Przecław (181107), Dubiecko (181302), Jawornik Polski (181404), Iwierzyce (181501), Ostrów (181502), Ropczyce (181503), Sędziszów Małopolski (181504), Wielopole Skrzyńskie (181505), Dynów (181601), Błażowa (181602), Boguchwała (181603), Chmielnik (181604), Dynów (181605), Głogów Małopolski (181606), Hyżne (181607), Krasne (181609), Lubenia (181610), Świlcza (181612), Trzebownisko (181613), Tyczyn (181614), Besko (181702), Zarszyn (181708), Czudec (181901), Frysztak (181902), Niebylec (181903), Strzyżów (181904), Wiśniowa (181905), Krosno (186101), Rzeszów (186301)
SIEDLCE3643lubelskieMiędzyrzec Podlaski (60101), Terespol (60102), Biała Podlaska (60103), Drelów (60104), Janów Podlaski (60105), Kodeń (60106), Konstantynów (60107), Leśna Podlaska (60108), Łomazy (60109), Międzyrzec Podlaski (60110), Piszczac (60111), Rokitno (60112), Rossosz (60113), Sławatycze (60114), Sosnówka (60115), Terespol (60116), Tuczna (60117), Wisznice (60118), Zalesie (60119), Łuków (61101), Łuków (61105), Trzebieszów (61109), Jabłoń (61302), Milanów (61303), Radzyń Podlaski (61501), Czemierniki (61503), Kąkolewnica Wschodnia (61504), Komarówka Podlaska (61505), Radzyń Podlaski (61506), Ulan-Majorat (61507), Wohyń (61508), Hanna (61902), Biała Podlaska (66101)
mazowieckieHuszlew (141001), Łosice (141002), Olszanka (141003), Platerów (141004), Sarnaki (141005), Stara Kornica (141006), Domanice (142601), Korczew (142602), Kotuń (142603), Mokobody (142604), Mordy (142605), Paprotnia (142606), Przesmyki (142607), Siedlce (142608), Skórzec (142609), Suchożebry (142610), Wiśniew (142611), Zbuczyn Poduchowny (142613), Sokołów Podlaski (142901), Bielany (142902), Jabłonna Lacka (142904), Repki (142906), Sabnie (142907), Sokołów Podlaski (142908), Sterdyń (142909), Siedlce (146401)
podlaskieSiemiatycze (201001), Drohiczyn (201002), Grodzisk (201004), Mielnik (201005), Nurzec-Stacja (201007), Perlejewo (201008), Siemiatycze (201009), Ciechanowiec (201302)
SUWAŁKI4329podlaskieAugustów (200101), Augustów (200102), Bargłów Kościelny (200103), Nowinka (200105), Płaska (200106), Rajgród (200404), Sejny (200901), Giby (200902), Krasnopol (200903), Puńsk (200904), Sejny (200905), Bakałarzewo (201201), Filipów (201202), Jeleniewo (201203), Przerośl (201204), Raczki (201205), Rutka-Tartak (201206), Suwałki (201207), Szypliszki (201208), Wiżajny (201209), Suwałki (206301)
warmińsko-mazurskieKalinowo (280503), Kowale Oleckie (281303), Olecko (281304), Wieliczki (281306), Dubeninki (281802), Gołdap (281803)
SZCZECIN4134zachodniopomorskieChoszczno (320202), Krzęcin (320204), Pełczyce (320205), Goleniów (320402), Maszewo (320403), Osina (320405), Stepnica (320407), Banie (320601), Cedynia (320602), Chojna (320603), Gryfino (320604), Mieszkowice (320605), Moryń (320606), Stare Czarnowo (320607), Trzcińsko-Zdrój (320608), Widuchowa (320609), Barlinek (321001), Dębno (321003), Myślibórz (321004), Nowogródek Pomorski (321005), Dobra (Szczecińska) (321101), Kołbaskowo (321102), Nowe Warpno (321103), Police (321104), Bielice (321201), Kozielice (321202), Lipiany (321203), Przelewice (321204), Pyrzyce (321205), Warnice (321206), Stargard Szczeciński (321401), Chociwel (321402), Dobrzany (321403), Dolice (321404), Kobylanka (321406), Marianowo (321408), Stara Dąbrowa (321409), Stargard Szczeciński (321410), Suchań (321411), Szczecin (326201)
ŚWINOUJŚCIE5834zachodniopomorskiePrzybiernów (320406), Dziwnów (320701), Golczewo (320702), Kamień Pomorski (320703), Międzyzdroje (320704), Świerzno (320705), Wolin (320706), Świnoujście (326301)
TARNÓW4523małopolskieBorzęcin (120201), Brzesko (120202), Czchów (120203), Dębno (120204), Szczurowa (120207), Bolesław (120401), Dąbrowa Tarnowska (120402), Gręboszów (120403), Mędrzechów (120404), Olesno (120405), Radgoszcz (120406), Koszyce (121402), Gromnik (121602), Lisia Góra (121603), Pleśna (121604), Radłów (121605), Ryglice (121606), Skrzyszów (121608), Tarnów (121609), Tuchów (121610), Wierzchosławice (121611), Wietrzychowice (121612), Wojnicz (121613), Zakliczyn (121614), Żabno (121615), Tarnów (126301)
świętokrzyskieBejsce (260301), Opatowiec (260304)
podkarpackieCzarna (180303), Żyraków (180307), Radomyśl Wielki (181108), Wadowice Górne (181110)
WARSZAWA5848łódzkieBiała Rawska (101302), Regnów (101305), Sadkowice (101306), Kowiesy (101504)
mazowieckieBiałobrzegi (140101), Promna (140102), Stromiec (140105), Garwolin (140301), Borowie (140303), Garwolin (140304), Górzno (140305), Łaskarzew (140306), Miastków Kościelny (140308), Parysów (140309), Pilawa (140310), Wilga (140313), Milanówek (140501), Podkowa Leśna (140502), Baranów (140503), Grodzisk Mazowiecki (140504), Jaktorów (140505), Żabia Wola (140506), Belsk Duży (140601), Błędów (140602), Chynów (140603), Goszczyn (140604), Grójec (140605), Jasieniec (140606), Mogielnica (140607), Pniewy (140609), Warka (140611), Głowaczów (140702), Grabów nad Pilicą (140704), Magnuszew (140706), Legionowo (140801), Jabłonna (140802), Nieporęt (140803), Serock (140804), Wieliszew (140805), Mińsk Mazowiecki (141201), Cegłów (141204), Dębe Wielkie (141205), Dobre (141206), Halinów (141207), Jakubów (141208), Kałuszyn (141209), Latowicz (141210), Mińsk Mazowiecki (141211), Mrozy (141212), Siennica (141213), Stanisławów (141214), Sulejówek (141215), Nowy Dwór Mazowiecki (141401), Czosnów (141402), Leoncin (141403), Nasielsk (141404), Pomiechówek (141405), Zakroczym (141406), Józefów (141701), Otwock (141702), Celestynów (141703), Karczew (141704), Kołbiel (141705), Osieck (141706), Sobienie-Jeziory (141707), Wiązowna (141708), Góra Kalwaria (141801), Konstancin-Jeziorna (141802), Lesznowola (141803), Piaseczno (141804), Prażmów (141805), Tarczyn (141806), Czerwińsk nad Wisłą (142004), Joniec (142006), Nowe Miasto (142008), Załuski (142012), Piastów (142101), Pruszków (142102), Brwinów (142103), Michałowice (142104), Nadarzyn (142105), Raszyn (142106), Gzy (142401), Obryte (142402), Pokrzywnica (142403), Pułtusk (142404), Świercze (142405), Winnica (142406), Zatory (142407), Wodynie (142612), Sochaczew (142801), Brochów (142802), Młodzieszyn (142804), Sochaczew (142807), Teresin (142808), Błonie (143201), Izabelin (143202), Kampinos (143203), Leszno (143204), Łomianki (143205), Ożarów Mazowiecki (143206), Stare Babice (143207), Węgrów (143301), Grębków (143302), Korytnica (143303), Liw (143304), Łochów (143305), Stoczek (143308), Wierzbno (143309), Kobyłka (143401), Marki (143402), Ząbki (143403), Zielonka (143404), Dąbrówka (143405), Jadów (143406), Klembów (143407), Poświętne (143408), Radzymin (143409), Strachówka (143410), Tłuszcz (143411), Wołomin (143412), Rząśnik (143503), Somianka (143504), Wyszków (143505), Zabrodzie (143506), Żyrardów (143801), Mszczonów (143802), Puszcza Mariańska (143803), Radziejowice (143804), Wiskitki (143805), Warszawa (146501)
WISŁA5558małopolskieKęty (121304), Osiek (121305), Stryszawa (121507), Andrychów (121801)
śląskieSzczyrk (240201), Bestwina (240202), Buczkowice (240203), Czechowice-Dziedzice (240204), Jasienica (240205), Jaworze (240206), Kozy (240207), Porąbka (240208), Wilamowice (240209), Wilkowice (240210), Cieszyn (240301), Ustroń (240302), Wisła (240303), Brenna (240304), Chybie (240305), Dębowiec (240306), Goleszów (240307), Hażlach (240308), Istebna (240309), Skoczów (240310), Strumień (240311), Zebrzydowice (240312), Goczałkowice-Zdrój (241001), Pawłowice (241004), Pszczyna (241005), Suszec (241006), Racibórz (241101), Kornowac (241102), Krzyżanowice (241104), Gaszowice (241202), Jejkowice (241203), Lyski (241204), Świerklany (241205), Pszów (241501), Radlin (241502), Rydułtowy (241503), Wodzisław Śląski (241504), Godów (241505), Gorzyce (241506), Lubomia (241507), Marklowice (241508), Mszana (241509), Żywiec (241701), Czernichów (241702), Gilowice (241703), Jeleśnia (241704), Koszarawa (241705), Lipowa (241706), Łękawica (241707), Łodygowice (241708), Milówka (241709), Radziechowy-Wieprz (241710), Rajcza (241711), Ślemień (241712), Świnna (241713), Ujsoły (241714), Węgierska Górka (241715), Bielsko-Biała (246101), Jastrzębie-Zdrój (246701), Żory (247901)
WROCŁAW5558dolnośląskieDzierżoniów (20202), Pilawa Górna (20204), Dzierżoniów (20205), Łagiewniki (20206), Niemcza (20207), Jemielno (20402), Wąsosz (20404), Wądroże Wielkie (20506), Kunice (20904), Prochowice (20907), Ruja (20908), Rudna (21103), Ścinawa (21104), Oleśnica (21401), Bierutów (21402), Dobroszyce (21403), Oleśnica (21406), Oława (21501), Domaniów (21502), Jelcz-Laskowice (21503), Oława (21504), Grębocice (21603), Polkowice (21604), Borów (21701), Kondratowice (21702), Przeworno (21703), Strzelin (21704), Wiązów (21705), Kostomłoty (21801), Malczyce (21802), Miękinia (21803), Środa Śląska (21804), Udanin (21805), Świdnica (21901), Jaworzyna Śląska (21904), Marcinowice (21905), Świdnica (21907), Żarów (21908), Oborniki Śląskie (22001), Prusice (22002), Trzebnica (22003), Wisznia Mała (22004), Zawonia (22005), Żmigród (22006), Brzeg Dolny (22201), Wińsko (22202), Wołów (22203), Czernica (22301), Długołęka (22302), Jordanów Śląski (22303), Kąty Wrocławskie (22304), Kobierzyce (22305), Mietków (22306), Sobótka (22307), Święta Katarzyna (22308), Żórawina (22309), Ciepłowody (22402), Ziębice (22406), Wrocław (26401)
ZAKOPANE / RABKA4336małopolskieMszana Dolna (120702), Kamienica (120705), Mszana Dolna (120709), Niedźwiedź (120710), Lubień (120902), Tokarnia (120908), Nowy Targ (121101), Czarny Dunajec (121103), Jabłonka (121105), Lipnica Wielka (121107), Łapsze Niżne (121108), Nowy Targ (121109), Raba Wyżna (121111), Rabka-Zdrój (121112), Spytkowice (121113), Szaflary (121114), Jordanów (121501), Sucha Beskidzka (121502), Budzów (121503), Bystra-Sidzina (121504), Jordanów (121505), Maków Podhalański (121506), Zawoja (121508), Zembrzyce (121509), Zakopane (121701), Biały Dunajec (121702), Bukowina Tatrzańska (121703), Kościelisko (121704), Poronin (121705), Mucharz (121805), Stryszów (121807)
ZAMOŚĆ5032lubelskieJózefów (60207), Tereszpol (60213), Hrubieszów (60401), Dołhobyczów (60402), Horodło (60403), Hrubieszów (60404), Mircze (60405), Trzeszczany (60406), Werbkowice (60408), Tomaszów Lubelski (61801), Bełżec (61802), Jarczów (61803), Krynice (61804), Lubycza Królewska (61805), Łaszczów (61806), Rachanie (61807), Susiec (61808), Tarnawatka (61809), Telatyn (61810), Tomaszów Lubelski (61811), Tyszowce (61812), Ulhówek (61813), Adamów (62001), Grabowiec (62002), Komarów-Osada (62003), Krasnobród (62004), Łabunie (62005), Miączyn (62006), Sitno (62009), Zamość (62014), Zwierzyniec (62015), Zamość (66401)
podkarpackieCieszanów (180902), Horyniec-Zdrój (180903), Narol (180905)
ZIELONA GÓRA4546lubuskieKostrzyn (80101), Bogdaniec (80102), Deszczno (80103), Kłodawa (80104), Lubiszyn (80105), Santok (80106), Witnica (80107), Bytnica (80203), Dąbie (80204), Krosno Odrzańskie (80206), Maszewo (80207), Bledzew (80301), Międzyrzecz (80302), Przytoczna (80303), Pszczew (80304), Skwierzyna (80305), Trzciel (80306),

Kolsko (80403), Cybinka (80501), Górzyca (80502), Ośno Lubuskie (80503), Rzepin (80504), Słubice (80505), Stare Kurowo (80603), Strzelce Krajeńskie (80604), Zwierzyn (80605), Krzeszyce (80701), Lubniewice (80702), Słońsk (80703), Sulęcin (80704), Torzym (80705), Lubrza (80801), Łagów (80802), Skąpe (80803), Szczaniec (80804), Świebodzin (80805), Zbąszynek (80806), Babimost (80901), Bojadła (80902), Czerwieńsk (80903), Kargowa (80904), Sulechów (80906), Trzebiechów (80908), Zabór (80909), Gorzów Wielkopolski (86101)

wielkopolskieRakoniewice (300504), Kwilcz (301402), Międzychód (301403), Sieraków (301404), Lwówek (301502), Miedzichowo (301503), Nowy Tomyśl (301504), Zbąszyń (301506), Siedlec (302902), Wolsztyn (302903)
zachodniopomorskieBoleszkowice (321002)
ŻAGAŃ4541dolnośląskieOsiecznica (20105), Głogów (20301), Głogów (20302), Jerzmanowa (20303), Kotla (20304), Pęcław (20305), Żukowice (20306), Gaworzyce (21602), Przemków (21605), Radwanice (21606)
lubuskieGubin (80201), Bobrowice (80202), Gubin (80205), Nowa Sól (80401), Bytom Odrzański (80402), Kożuchów (80404), Nowa Sól (80405), Nowe Miasteczko (80406), Otyń (80407), Siedlisko (80408), Nowogród Bobrzański (80905), Świdnica (80907), Zielona Góra (80910), Gozdnica (81001), Żagań (81002), Brzeźnica (81003), Iłowa (81004), Małomice (81005), Niegosławice (81006), Szprotawa (81007), Wymiarki (81008), Żagań (81009), Łęknica (81101), Żary (81102), Brody (81103), Jasień (81104), Lipinki Łużyckie (81105), Lubsko (81106), Przewóz (81107), Trzebiel (81108), Tuplice (81109), Żary (81110), Sława (81201), Szlichtyngowa (81202), Zielona Góra (86201)

2) dla trzeciego multipleksu, którego sygnał jest transmitowany w sieciach stacji nadawczych o zasięgu ogólnokrajowym:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościNr kanału TV trzeciego multipleksuWojewództwoNazwa gminy należącej do obszaru wykorzystania częstotliwości oraz jej identyfikator
DS-149dolnośląskieOsiecznica (20105), Gromadka (20103), Bolesławiec (20102), Bolesławiec (20101), Nowogrodziec (20104), Warta Bolesławiecka (20106), Żukowice (20306), Kotla (20304), Głogów (20302), Głogów (20301), Jerzmanowa (20303), Pęcław (20305), Mściwojów (20504), Paszowice (20505), Bolków (20502), Jawor (20501), Męcinka (20503), Wądroże Wielkie (20506), Jelenia Góra (26101), Karpacz (20601), Szklarska Poręba (20604), Piechowice (20603), Kowary (20602), Janowice Wielkie (20605), Jeżów Sudecki (20606), Mysłakowice (20607), Podgórzyn (20608), Stara Kamienica (20609), Lubawka (20703), Kamienna Góra (20702), Kamienna Góra (20701), Marciszów (20704), Legnica (26201), Prochowice (20907), Chojnów (20901), Chojnów (20902), Krotoszyce (20903), Kunice (20904), Legnickie Pole (20905), Miłkowice (20906), Ruja (20908), Świeradów-Zdrój (21002), Leśna (21003), Lubań (21001), Lubań (21004), Olszyna (21005), Platerówka (21006), Siekierczyn (21007), Ścinawa (21104), Rudna (21103), Lubin (21101), Lubin (21102), Mirsk (21204), Gryfów Śląski (21201), Lubomierz (21202), Lwówek Śląski (21203), Wleń (21205), Przemków (21605), Gaworzyce (21602), Chocianów (21601), Grebocice (21603), Polkowice (21604), Radwanice (21606), Malczyce (21802), Czarny Bór (22104), Bogatynia (22503), Zgorzelec (22502), Pieńsk (22504), Sulików (22505), Węgliniec (22506), Zawidów (22501), Zgorzelec (22507), Wojcieszów (22601), Złotoryja (22602), Pielgrzymka (22603), Świerzawa (22604), Zagrodno (22605), Złotoryja (22606)
DS-225dolnośląskieBielawa (20201), Dzierżoniów (20202), Pieszyce (20203), Piława Górna (20204), Dzierżoniów (20205), Łagiewniki (20206), Niemcza (20207), Niechlów (20403), Wąsosz (20404), Góra (20401), Jemielno (20402), Kudowa-Zdrój (20803), Stronie Śląskie (20813), Międzylesie (20810), Duszniki-Zdrój (20801), Lewin Kłodzki (20809), Radków (20812), Bystrzyca Kłodzka (20806), Lądek-Zdrój (20808), Kłodzko (20802), Nowa Ruda (20804), Polanica-Zdrój (20805), Kłodzko (20807), Nowa Ruda (20811), Szczytna (20814), Cieszków (21301), Milicz (21303), Krośnice (21302), Dziadowa Kłoda (21404), Międzybórz (21405), Bierutów (21402), Syców (21407), Oleśnica (21401), Dobroszyce (21403), Oleśnica (21406), Twardogóra (21408), Jelcz-Laskowice (21503), Oława (21504), Oława (21501), Domaniów (21502), Wiązów (21705), Przeworno (21703), Borów (21701), Kondratowice (21702), Strzelin (21704), Udanin (21805), Środa Śląska (21804), Kostomłoty (21801), Miękinia (21803), Dobromierz (21903), Strzegom (21906), Świdnica (21901), Świebodzice (21902), Jaworzyna Śląska (21904), Marcinowice (21905), Świdnica (21907), Żarów (21908), Żmigród (22006), Oborniki Śląskie (22001), Prusice (22002), Trzebnica (22003), Wisznia Mała (22004), Zawonia (22005), Mieroszów (22106), Stare Bogaczowice (22107), Głuszyca (22105), Boguszów-Gorce (22101), Jedlina- Zdrój (22102), Szczawno-Zdrój (22103), Walim (22108), Wałbrzych (22109), Wołów (22203), Wińsko (22202), Brzeg Dolny (22201), Wrocław (26401), Czernica (22301), Długołęka (22302), Jordanów Śląski (22303), Kąty Wrocławskie (22304), Kobierzyce (22305), Mietków (22306), Sobótka (22307), Święta Katarzyna (22308), Żórawina (22309), Złoty Stok (22407), Ziębice (22406), Bardo (22401), Ciepłowody (22402), Kamieniec Ząbkowicki (22403), Stoszowice (22404), Ząbkowice Śląskie (22405)
KP36kujawsko-pomorskieAleksandrów Kujawski (40101), Ciechocinek (40102), Nieszawa (40103), Aleksandrów Kujawski (40104), Bądkowo (40105), Koneck (40106), Raciążek (40107), Waganiec (40108), Zakrzewo (40109), Brzozie (40204), Świedziebnia (40209), Górzno (40205), Zbiczno (40210), Brodnica (40201), Bobrowo (40202), Brodnica (40203), Grążawy (40206), Jabłonowo Pomorskie (40207), Osiek (40208), Białe Błota (40301), Dąbrowa Chełmińska (40302), Dobrcz (40303), Koronowo (40304), Nowa Wieś Wielka (40305), Osielsko (40306), Sicienko (40307), Solec Kujawski (40308), Bydgoszcz (46101), Chełmno (40401), Chełmno (40402), Kijewo Królewskie (40403), Lisewo (40404), Papowo Biskupie (40405), Stolno (40406), Unisław (40407), Golub-Dobrzyń (40501), Ciechocin (40502), Golub-Dobrzyń (40503), Kowalewo Pomorskie (40504), Radomin (40505), Zbójno (40506), Grudziądz (46201), Łasin (40603), Rogóźno (40605), Świecie nad Osą (40606), Grudziądz (40601), Gruta (40602), Radzyń Chełmiński (40604), Inowrocław (40701), Dąbrowa Biskupia (40702), Gniewkowo (40703), Inowrocław (40701), Janikowo (40705), Kruszwica (40706), Pakość (40707), Rojewo (40708), Złotniki Kujawskie (40709), Tłuchowo (40808), Dobrzyń nad Wisłą (40804), Skępe (40807), Lipno (40801), Bobrowniki (40802), Chrostkowo (40803), Kikół (40805), Lipno (40806), Wielgie (40809), Jeziora Wielkie (40902), Mogilno (40903), Dąbrowa (40901), Strzelno (40904), Sadki (41004), Kcynia (41001), Mrocza (41002), Nakło nad Notecią (41003), Szubin (41005), Piotrków Kujawski (41105), Radziejów (41101), Bytoń (41102), Dobre (41103), Osięciny (41104), Radziejów (41106), Topólka (41107), Skrwilno (41205), Rogowo (41203), Rypin (41201), Brzuze (41202), Rypin (41204), Wąpielsk (41206), Kamień Krajeński (41301), Więcbork (41304), Sępólno Krajeńskie (41302), Sośno (41303), Nowe (41406), Warlubie (41411), Bukowiec (41401), Dragacz (41402), Drzycim (41403), Jeżewo (41404), Lniano (41405), Osie (41407), Pruszcz (41408), Świecie (41409), Świekatowo (41410), Toruń (46301), Chełmża (41501), Chełmża (41502), Czernikowo (41503), Lubicz (41504), Łubianka (41505), Łysomice (41506), Obrowo (41507), Wielka Nieszawka (41508), Zławieś Wielka (41509), Śliwice (41605), Tuchola (41606), Kęsowo (41603), Cekcyn (41601), Gostycyn (41602), Lubiewo (41604), Wąbrzeźno (41701), Dębowa Łąka (41702), Książki (41703), Płużnica (41704), Wąbrzeźno (41705), Włocławek (46401), Izbica Kujawska (41808), Lubień Kujawski (41811), Baruchowo (41802), Chodecz (41806), Włocławek (41813), Kowal (41801), Boniewo (41803), Brześć Kujawski (41804), Choceń (41805), Fabianki (41807), Kowal (41809), Lubanie (41810), Lubraniec (41812), Janowiec Wielkopolski (41903), Rogowo (41905), Barcin (41901), Gąsawa (41902), Łabiszyn (41904), Żnin (41906)
LB-152lubelskieSławatycze (60114), Terespol (60116), Terespol (60102), Konstantynów (60107), Janów Podlaski (60105), Kodeń (60106), Międzyrzec Podlaski (60110), Leśna Podlaska (60108), Biała Podlaska (60103), Rokitno (60112), Międzyrzec Podlaski (60101), Drelów (60104), Łomazy (60109), Piszczac (60111), Rossosz (60113), Sosnówka (60115), Tuczna (60117), Wisznice (60118), Zalesie (60119), Biała Podlaska (66101), Ostrówek (60811), Jeziorzany (60804), Kock (60806), Stoczek Łukowski (61108), Trzebieszów (61109), Wola Mysłowska (61111), Łuków (61105), Łuków (61101), Stoczek Łukowski (61102), Adamów (61103), Krzywda (61104), Serokomla (61106), Stanin (61107), Wojcieszków (61110), Dębowa Kłoda (61301), Siemień (61306), Parczew (61304), Podedwórze (61305), Jabłoń (61302), Milanów (61303), Czemierniki (61503), Radzyń Podlaski (61501), Borki (61502), Kąkolewnica Wschodnia (61504), Komarówka Podlaska (61505), Radzyń Podlaski (61506), Ulan-Majorat (61507), Wohyń (61508), Dęblin (61601), Kłoczew (61602), Ryki (61604), Ułęż (61606), Stężyca (61605), Nowodwór (61603), Hanna (61902)
LB-223lubelskieTurobin (60214), Chełm (66201), Dorohusk (60304), Ruda-Huta (60309), Białopole (60302), Dubienka (60305), Wojsławice (60313), Rejowiec Fabryczny (60301), Chełm (60303), Kamień (60306), Leśniowice (60307), Rejowiec Fabryczny (60308), Sawin (60310), Siedliszcze (60311), Wierzbica (60312), Żmudź (60314), Rejowiec (60315), Dzwola (60503), Janów Lubelski (60505), Potok Wielki (60507), Chrzanów (60502), Batorz (60501), Godziszów (60504), Modliborzyce (60506), Kraśniczyn (60606), Izbica (60604), Krasnystaw (60601), Fajsławice (60602), Gorzków (60603), Krasnystaw (60605), Łopiennik Górny (60607), Rudnik (60609), Siennica Różana (60610), Żółkiewka (60611), Annopol (60702), Gościeradów (60704), Trzydnik Duży (60707), Kraśnik (60701), Dzierzkowice (60703), Kraśnik (60705), Szastarka (60706), Urzędów (60708), Wilkołaz (60709), Zakrzówek (60710), Firlej (60803), Michów (60808), Lubartów (60801), Abramów (60802), Kamionka (60805), Lubartów (60807), Niedźwiada (60809), Ostrów Lubelski (60810), Serniki (60812), Uścimów (60813), Bełżyce (60901), Borzechów (60902), Bychawa (60903), Garbów (60904), Głusk (60905), Jabłonna (60906), Jastków (60907), Konopnica (60908), Krzczonów (60909), Niedrzwica Duża (60910), Niemce (60911), Strzyżewice (60912), Wojciechów (60913), Wólka (60914), Wysokie (60915), Zakrzew (60916), Lublin (66301), Cyców (61001), Ludwiń (61002), Łęczna (61003), Milejów (61004), Puchaczów (61005), Spiczyn (61006), Łaziska (61204), Wilków (61207), Chodel (61201), Józefów (61202), Karczmiska (61203), Opole Lubelskie (61205), Poniatowa (61206), Sosnowica (61307), Janowiec (61403), Żyrzyn (61411), Puławy (61409), Puławy (61401), Baranów (61402), Kazimierz Dolny (61404), Końskowola (61405), Kurów (61406), Markuszów (61407), Nałęczów (61408), Wąwolnica (61410), Świdnik (61701), Mełgiew (61702), Piaski (61703), Rybczewice (61704), Trawniki (61705), Wola Uhruska (61907), Włodawa (61906), Wyryki (61908), Włodawa (61901), Hańsk (61903), Stary Brus (61904), Urszulin (61905)
LB-336lubelskiePotok Górny (60211), Goraj (60206), Obsza (60210), Tarnogród (60212), Biłgoraj (60203), Biszcza (60204), Frampol (60205), Biłgoraj (60201), Aleksandrów (60202), Józefów (60207), Księżpol (60208), Łukowa (60209), Tereszpol (60213), Horodło (60403), Dołhobyczów (60402), Uchanie (60407), Hrubieszów (60404), Mircze (60405), Hrubieszów (60401), Trzeszczany (60406), Werbkowice (60408), Lubycza Królewska (61805), Bełżec (61802), Susiec (61808), Ulhówek (61813), Tomaszów Lubelski (61801), Jarczów (61803), Krynice (61804), Łaszczów (61806), Rachanie (61807), Tarnawatka (61809), Telatyn (61810), Tomaszów Lubelski (61811), Tyszowce (61812), Nielisz (62007), Radecznica (62008), Stary Zamość (62011), Skierbieszów (62010), Sułów (62012), Grabowiec (62002), Adamów (62001), Komarów-Osada (62003), Krasnobród (62004), Łabunie (62005), Miączyn (62006), Sitno (62009), Szczebrzeszyn (62013), Zamość (62014), Zwierzyniec (62015), Zamość (66401)
LD-143łódzkieBrzeziny (102101), Brzeziny (102102), Dmosin (102103), Jeżów (102104), Rogów (102105), Dąbrowice (100203), Łanięta (100207), Oporów (100209), Strzelce (100210), Krośniewice (100204), Żychlin (100211), Kutno (100201), Bedlno (100202), Krzyżanów (100205), Kutno (100206), Nowe Ostrowy (100208), Wodzierady (100305), Grabów (100404), Świnice Warckie (100407), Łęczyca (100401), Daszyna (100402), Góra Świętej Małgorzaty (100403), Łęczyca (100405), Piątek (100406), Witonia (100408), Kiernozia (100505), Kocierzew Południowy (100506), Łowicz (100501), Bielawy (100502), Chąśno (100503), Domaniewice (100504), Łowicz (100507), Łyszkowice (100508), Nieborów (100509), Zduny (100510), Tuszyn (100611), Andrespol (100602), Brójce (100603), Koluszki (100607), Nowosolna (100608), Rzgów (100610), Łódź (106101), Drzewica (100702), Poświętne (100706), Dłutów (100803), Konstantynów Łódzki (100801), Pabianice (100802), Ksawerów (100805), Lutomiersk (100806), Pabianice (100807), Wolborz (101011), Moszczenica (101006), Czarnocin (101002), Pęczniew (101102), Uniejów (101104), Dalików (101101), Poddębice (101103), Wartkowice (101105), Zadzim (101106), Sadkowice (101306), Biała Rawska (101302), Cielądz (101303), Rawa Mazowiecka (101301), Rawa Mazowiecka (101304), Regnów (101305), Skierniewice (106301), Kowiesy (101504), Bolimów (101501), Skierniewice (101508), Nowy Kawęczyn (101507), Głuchów (101502), Godzianów (101503), Lipce Reymontowskie (101505), Maków (101506), Słupia (101509), Inowłódz (101605), Rzeczyca (101608), Tomaszów Mazowiecki (101609), Tomaszów Mazowiecki (101601), Będków (101602), Budziszewice (101603), Czerniewice (101604), Lubochnia (101606), Rokiciny (101607), Ujazd (101610), Żelechlinek (101611), Głowno (102001), Ozorków (102002), Zgierz (102003), Aleksandrów Łódzki (102004), Głowno (102005), Ozorków (102006), Parzęczew (102007), Stryków (102008), Zgierz (102009)
LD-226łódzkieBełchatów (100101), Bełchatów (100102), Drużbice (100103), Kleszczów (100104), Kluki (100105), Rusiec (100106), Szczerców (100107), Zelów (100108), Łask (100302), Buczek (100301), Sędziejowice (100303), Widawa (100304), Opoczno (100704), Białaczów (100701), Żarnów (100708), Sławno (100707), Mniszków (100703), Paradyz (100705), Dobroń (100804), Nowa Brzeźnica (100903), Pajęczno (100904), Działoszyn (100901), Kiełczygłów (100902), Rząśnia (100905), Siemkowice (100906), Strzelce Wielkie (100907), Sulmierzyce (100908), Grabica (101004), Aleksandrów (101001), Gorzkowice (101003), Łęki Szlacheckie (101005), Ręczno (101007), Rozprza (101008), Sulejów (101009), Wola Krzysztoporska (101010), Piotrków Trybunalski (106201), Żytno (101214), Przedbórz (101211), Gidle (101203), Radomsko (101212), Wielgomłyny (101213), Ładzice (101209), Radomsko (101201), Dobryszyce (101202), Gomunice (101204), Kamieńsk (101205), Kobiele Wielkie (101206), Kodrąb (101207), Lgota Wielka (101208), Masłowice (101210), Goszczanów (101406), Błaszki (101402), Klonowa (101407), Warta (101409), Brąszewice (101403), Sieradz (101401), Brzeźnio (101404), Burzenin (101405), Sieradz (101408), Wróblew (101410), Złoczew (101411), Mokrsko (101704), Pątnów (101707), Skomlin (101708), Biała (101701), Czarnożyły (101702), Konopnica (101703), Osjaków (101705), Ostrówek (101706), Wieluń (101709), Wierzchlas (101710), Galewice (101803), Wieruszów (101807), Bolesławiec (101801), Łubnice (101805), Czastary (101802), Lututów (101804), Sokolniki (101806), Szadek (101902), Zduńska Wola (101901), Zapolice (101903), Zduńska Wola (101904)
LS32lubuskieKostrzyn (80101), Lubiszyn (80105), Witnica (80107), Bogdaniec (80102), Deszczno (80103), Kłodawa (80104), Santok (80106), Gorzów Wielkopolski (86101), Gubin (80201), Gubin (80205), Bobrowice (80202), Bytnica (80203), Dąbie (80204), Krosno Odrzańskie (80206), Maszewo (80207), Pszczew (80304), Przytoczna (80303), Trzciel (80306), Skwierzyna (80305), Bledzew (80301), Międzyrzecz (80302), Siedlisko (80408), Bytom Odrzański (80402), Kolsko (80403), Nowa Sól (80401), Kożuchów (80404), Nowa Sól (80405), Nowe Miasteczko (80406), Otyń (80407), Słubice (80505), Cybinka (80501), Górzyca (80502), Ośno Lubuskie (80503), Rzepin (80504), Dobiegniew (80601), Drezdenko (80602), Strzelce Krajeńskie (80604), Stare Kurowo (80603), Zwierzyn (80605), Krzeszyce (80701), Lubniewice (80702), Słońsk (80703), Sulęcin (80704), Torzym (80705), Lubrza (80801), Łagów (80802), Skąpe (80803), Szczaniec (80804), Świebodzin (80805), Zbąszynek (80806), Szlichtyngowa (81202), Wschowa (81203), Sława (81201), Zielona Góra (86201), Babimost (80901), Kargowa (80904), Bojadła (80902), Czerwieńsk (80903), Nowogród Bobrzański (80905), Sulechów (80906), Świdnica (80907), Trzebiechów (80908), Zabór (80909), Zielona Góra (80910), Gozdnica (81001), Niegosławice (81006), Iłowa (81004), Żagań (81009), Szprotawa (81007), Małomice (81005), Żagań (81002), Brzeźnica (81003), Wymiarki (81008), Przewóz (81107), Łęknica (81101), Brody (81103), Żary (81102), Jasień (81104), Lipinki Łużyckie (81105), Lubsko (81106), Trzebiel (81108), Tuplice (81109), Żary (81110)
MP-150małopolskieŻegocina (120109), Łapanów (120105), Lipnica Murowana (120104), Trzciana (120108), Bochnia (120101), Bochnia (120102), Drwinia (120103), Nowy Wiśnicz (120106), Rzezawa (120107), Iwkowa (120206), Czchów (120203), Borzęcin (120201), Brzesko (120202), Dębno (120204), Gnojnik (120205), Szczurowa (120207), Chrzanów (120303), Alwernia (120301), Babice (120302), Libiąż (120304), Trzebinia (120305), Szczucin (120407), Bolesław (120401), Gręboszów (120403), Radgoszcz (120406), Mędrzechów (120404), Dąbrowa Tarnowska (120402), Olesno (120405), Czernichów (120601), Igołomia-Wawrzeńczyce (120602), Iwanowice (120603), Jerzmanowice-Przeginia (120604), Kocmyrzów-Luborzyca (120605), Krzeszowice (120606), Liszki (120607), Michałowice (120608), Mogilany (120609), Skała (120610), Skawina (120611), Słomniki (120612), Sułoszowa (120613), Świątniki Górne (120614), Wielka Wieś (120615), Zabierzów (120616), Zielonki (120617), Kraków (126101), Laskowa (120706), Kozłów (120803), Książ Wielki (120804), Słaboszów (120807), Charsznica (120801), Gołcza (120802), Miechów (120805), Racławice (120806), Myślenice (120903), Raciechowice (120905), Sułkowice (120907), Dobczyce (120901), Siepraw (120906), Bolesław (121203), Bukowno (121201), Wolbrom (121207), Klucze (121204), Olkusz (121205), Trzyciąż (121206), Brzeszcze (121302), Chełmek (121303), Oświęcim (121306), Kęty (121304), Oświęcim (121301), Osiek (121305), Polanka Wielka (121307), Przeciszów (121308), Zator (121309), Pałecznica (121404), Proszowice (121405), Koszyce (121402), Koniusza (121401), Nowe Brzesko (121403), Radziemice (121406), Gromnik (121602), Ryglice (121606), Zakliczyn (121614), Lisia Góra (121603), Skrzyszów (121608), Wietrzychowice (121612), Tuchów (121610), Pleśna (121604), Radiów (121605), Tarnów (121609), Wierzchosławice (121611), Wojnicz (121613), Żabno (121615), Szerzyny (121616), Tarnów (126301), Andrychów (121801), Lanckorona (121804), Mucharz (121805), Brzeźnica (121802), Kalwaria Zebrzydowska (121803), Spytkowice (121806), Stryszów (121807), Tomice (121808), Wadowice (121809), Wieprz (121810), Biskupice (121901), Gdów (121902), Kłaj (121903), Niepołomice (121904), Wieliczka (121905)
MP-234małopolskieSękowa (120509), Lipinki (120505), Biecz (120502), Uście Gorlickie (120510), Gorlice (120501), Bobowa (120503), Gorlice (120504), Łużna (120506), Moszczenica (120507), Ropa (120508), Jodłownik (120704), Limanowa (120707), Limanowa (120701), Mszana Dolna (120702), Dobra (120703), Kamienica (120705), Łukowica (120708), Mszana Dolna (120709), Niedźwiedź (120710), Stopnice (120711), Tymbark (120712), Pcim (120904), Wiśniowa (120909), Lubień (120902), Tokarnia (120908), Muszyna (121011), Gródek nad Dunajcem (121003), Krynica-Zdrój (121007), Piwniczna-Zdrój (121013), Grybów (121001), Chełmiec (121002), Grybów (121004), Kamionka Wielka (121005), Korzenna (121006), Łabowa (121008), Łącko (121009), Łososina Dolna (121010), Nawojowa (121012), Podegrodzie (121014), Rytro (121015), Stary Sącz (121016), Lipnica Wielka (121107), Szczawnica (121102), Łapsze Niżne (121108), Czarny Dunajec (121103), Jabłonka (121105), Czorsztyn (121104), Nowy Targ (121101), Krościenko nad Dunajcem (121106), Nowy Targ (121109), Ochotnica Dolna (121110), Raba Wyżna (121111), Rabka-Zdrój (121112), Spytkowice (121113), Szaflary (121114), Nowy Sącz (126201), Zembrzyce (121509), Stryszawa (121507), Budzów (121503), Zawoja (121508), Jordanów (121501), Sucha Beskidzka (121502), Bystra-Sidzina (121504), Jordanów (121505), Maków Podhalański (121506), Rzepiennik Strzyżewski (121607), Ciężkowice (121601), Bukowina Tatrzańska (121703), Kościelisko (121704), Zakopane (121701), Biały Dunajec (121702), Poronin (121705)
MZ-142mazowieckieSzelków (141110), Rzewnie (141108), Płoniawy-Bramura (141106), Krasnosielc (141104), Maków Mazowiecki (141101), Czerwonka (141102), Młynarze (141105), Różan (141107), Sypniewo (141109), Baranowo (141501), Czarnia (141502), Łyse (141507), Troszyn (141511), Myszyniec (141508), Lelis (141506), Kadzidło (141505), Czerwin (141503), Goworowo (141504), Olszewo-Borki (141509), Rzekuń (141510), Ostrołęka (146101), Andrzejewo (141602), Brok (141604), Stary Lubotyń (141608), Szulborze Wielkie (141609), Małkinia Górna (141605), Ostrów Mazowiecka (141607), Ostrów Mazowiecka (141601), Wąsewo (141610), Zaręby Kościelne (141611), Długosiodło (143502)
MZ-239mazowieckieSońsk (140209), Gołymin-Ośrodek (140204), Ciechanów (140201), Ciechanów (140202), Glinojeck (140203), Grudusk (140205), Ojrzeń (140206), Opinogóra Górna (140207), Regimin (140208), Pacyna (140403), Sanniki (140404), Gostynin (140402), Szczawin Kościelny (140405), Gostynin (140401), Karniewo (141103), Lipowiec Kościelny (141303), Wieczfnia Kościelna (141309), Mława (141301), Dzierzgowo (141302), Radzanów (141304), Strzegowo (141305), Stupsk (141306), Szreńsk (141307), Szydłowo (141308), Wiśniewo (141310), Płock (146201), Wyszogród (141915), Mała Wieś (141908), Nowy Duninów (141909), Słubice (141911), Brudzeń Duży (141903), Bielsk (141901), Bodzanów (141902), Bulkowo (141904), Drobin (141905), Gąbin (141906), Łąck (141907), Radzanowo (141910), Słupno (141912), Stara Biała (141913), Staroźreby (141914), Nowe Miasto (142008), Czerwińsk nad Wisłą (142004), Załuski (142012), Joniec (142006), Płońsk (142001), Raciąż (142002), Baboszewo (142003), Dzierzążnia (142005), Naruszewo (142007), Płońsk (142009), Raciąż (142010), Sochocin (142011), Chorzele (142202), Jednorożec (142204), Przasnysz (142207), Krasne (142205), Przasnysz (142201), Czernice Borowe (142203), Krzynowłoga Mała (142206), Szczutowo (142706), Mochowo (142703), Sierpc (142701), Gozdowo (142702), Rościszewo (142704), Sierpc (142705), Zawidz (142707), Lubowidz (143703), Kuczbork-Osada (143702), Lutocin (143704), Bieżuń (143701), Siemiątkowo Koziebrodzkie (143705), Żuromin (143706)
MZ-327mazowieckieStromiec (140105), Białobrzegi (140101), Promna (140102), Trojanów (140312), Żelechów (140314), Maciejowice (140307), Miastków Kościelny (140308), Garwolin (140301), Łaskarzew (140302), Borowie (140303), Garwolin (140304), Górzno (140305), Łaskarzew (140306), Parysów (140309), Pilawa (140310), Sobolew(140311), Wilga (140313), Milanówek (140501), Podkowa Leśna (140502), Baranów (140503), Grodzisk Mazowiecki (140504), Jaktorów (140505), Żabia Wola (140506), Błędów (140602), Mogielnica (140607), Belsk Duży (140601), Chynów (140603), Goszczyn (140604), Grójec (140605), Jasieniec (140606), Pniewy (140609), Warka (140611), Głowaczów (140702), Grabów nad Pilicą (140704), Magnuszew (140706), Legionowo (140801), Jabłonna (140802), Nieporęt (140803), Serock (140804), Wieliszew (140805), Mrozy (141212), Kałuszyn (141209), Mińsk Mazowiecki (141201), Cegłów (141204), Dębe Wielkie (141205), Dobre (141206), Halinów (141207), Jakubów (141208), Latowicz (141210), Mińsk Mazowiecki (141211), Siennica (141213), Stanisławów (141214), Sulejówek (141215), Nasielsk (141404), Zakroczym (141406), Nowy Dwór Mazowiecki (141401), Czosnów (141402), Leoncin (141403), Pomiechówek (141405), Józefów (141701), Otwock (141702), Celestynów (141703), Karczew (141704), Kołbiel (141705), Osieck (141706), Sobienie-Jeziory (141707), Wiązowna (141708), Góra Kalwaria (141801), Konstancin-Jeziorna (141802), Lesznowola (141803), Piaseczno (141804), Prażmów (141805), Tarczyn (141806), Piastów (142101), Pruszków (142102), Brwinów (142103), Michałowice (142104), Nadarzyn (142105), Raszyn (142106), Świercze (142405), Pułtusk (142404), Obryte (142402), Gzy (142401), Pokrzywnica (142403), Winnica (142406), Zatory (142407), Nowa Sucha (142805), Iłów (142803), Brochów (142802), Rybno (142806), Młodzieszyn (142804), Sochaczew (142801), Sochaczew (142807), Teresin (142808), Warszawa (146501), Błonie (143201), Izabelin (143202), Kampinos (143203), Leszno (143204), Łomianki (143205), Ożarów Mazowiecki (143206), Stare Babice (143207), Sadowne (143307), Miedzna (143306), Liw (143304), Grębków (143302), Węgrów (143301), Korytnica (143303), Łochów (143305), Stoczek (143308), Wierzbno (143309), Kobyłka (143401), Marki (143402), Ząbki (143403), Zielonka (143404), Dąbrówka (143405), Jadów (143406), Klembów (143407), Poświętne (143408), Radzymin (143409), Strachówka (143410), Tłuszcz (143411), Wołomin (143412), Rząśnik (143503), Brańszczyk (143501), Somianka (143504), Wyszków (143505), Zabrodzie (143506), Puszcza Mariańska (143803), Mszczonów (143802), Żyrardów (143801), Radziejowice (143804), Wiskitki (143805)
MZ-456mazowieckieSarnaki (141005), Huszlew (141001), Stara Kornica (141006), Platerów (141004), Łosice (141002), Olszanka (141003), Nur (141606), Boguty-Pianki (141603), Siedlce (146401), Wodynie (142612), Mokobody (142604), Kotuń (142603), Zbuczyn Poduchowny (142613), Domanice (142601), Korczew (142602), Wiśniew (142611), Mordy (142605), Paprotnia (142606), Przesmyki (142607), Siedlce (142608), Skórzec (142609), Suchożebry (142610), Kosów Lacki (142905), Jabłonna Lacka (142904), Ceranów (142903), Sokołów Podlaski (142908), Repki (142906), Bielany (142902), Sterdyń (142909), Sokołów Podlaski (142901), Sabnie (142907)
MZ-542mazowieckieStara Błotnica (140104), Wyśmierzyce (140106), Radzanów (140103), Nowe Miasto nad Pilicą (140608), Sieciechów (140707), Kozienice (140705), Gniewoszów (140703), Garbatka-Letnisko (140701), Sienno (140905), Solec nad Wisłą (140906), Chotcza (140901), Rzeczniów (140904), Ciepielów (140902), Lipsko (140903), Odrzywół (142304), Gielniów (142302), Przysucha (142306), Borkowice (142301), Klwów (142303), Potworów (142305), Rusinów (142307), Wieniawa (142308), Radom (146301), Iłża (142503), Jedlińsk (142505), Pionki (142501), Gózd (142502), Jastrzębia (142504), Jedlnia-Letnisko (142506), Kowala (142507), Pionki (142508), Przytyk (142509), Skaryszew (142510), Wierzbica (142511), Wolanów (142512), Zakrzew (142513), Mirów (143003), Szydłowiec (143005), Chlewiska (143001), Jastrząb (143002), Orońsko (143004), Przyłęk (143603), Kazanów (143601), Policzna (143602), Tczów (143604), Zwoleń (143605)
OP34opolskieGrodków (160103), Skarbimierz (160102), Lubsza (160105), Brzeg (160101), Lewin Brzeski (160104), Olszanka (160106), Kietrz (160204), Branice (160202), Głubczyce (160203), Baborów (160201), Bierawa (160302), Polska Cerekiew (160305), Cisek (160303), Kędzierzyn-Koźle (160301), Pawłowiczki (160304), Reńska Wieś (160306), Byczyna (160401), Wołczyn (160404), Kluczbork (160402), Lasowice Wielkie (160403), Gogolin (160501), Krapkowice (160502), Strzeleczki (160503), Walce (160504), Zdzieszowice (160505), Wilków (160605), Namysłów (160602), Domaszowice (160601), Pokój (160603), Świerczów (160604), Kamiennik (160702), Głuchołazy (160701), Paczków (160707), Otmuchów (160706), Korfantów (160703), Łambinowice (160704), Nysa (160705), Pakosławice (160708), Skoroszyce (160709), Praszka (160804), Dobrodzień (160801), Gorzów Śląski (160802), Olesno (160803), Radiów (160805), Zębowice (160807), Rudniki (160806), Opole (166101), Chrząstowice (160901), Dąbrowa (160902), Dobrzeń Wielki (160903), Komprachcice (160904), Łubniany (160905), Murów (160906), Niemodlin (160907), Ozimek (160908), Popielów (160909), Prószków (160910), Tarnów Opolski (160911), Tułowice (160912), Turawa (160913), Prudnik (161004), Lubrza (161003), Biała (161001), Głogówek (161002), Zawadzkie (161107), Ujazd (161106), Strzelce Opolskie (161105), Jemielnica (161102), Izbicko (161101), Kolonowskie (161103), Leśnica (161104)
PK-126podkarpackiePilzno (180306), Czarna (180303), Dębica (180301), Dębica (180304), Żyraków (180307), Radymno (180408), Jarosław (180401), Radymno (180402), Chłopice (180403), Jarosław (180404), Laszki (180405), Pawłosiów (180406), Pruchnik (180407), Rokietnica (180409), Roźwienica (180410), Wiązownica (180411), Cmolas (180601), Kolbuszowa (180602), Majdan Królewski (180603), Niwiska (180604), Raniżów (180605), Dzikowiec (180606), Kuryłówka (180803), Leżajsk (180801), Grodzisko Dolne (180802), Leżajsk (180804), Nowa Sarzyna (180805), Narol (180905), Horyniec-Zdrój (180903), Lubaczów (180904), Stary Dzików (180907), Wielkie Oczy (180908), Lubaczów (180901), Cieszanów (180902), Oleszyce (180906), Łańcut (181001), Białobrzegi (181002), Czarna (181003), Łańcut (181004), Markowa (181005), Rakszawa (181006), Żołynia (181007), Czermin (181103), Wadowice Górne (181110), Radomyśl Wielki (181108), Borowa (181102), Mielec (181101), Gawłuszowice (181104), Mielec (181105), Padew Narodowa (181106), Przecław (181107), Tuszów Narodowy (181109), Harasiuki (181201), Jarocin (181202), Jeżowe (181203), Krzeszów (181204), Nisko (181205), Rudnik nad Sanem (181206), Ułanów (181207), Fredropol (181303), Dubiecko (181302), Stubno (181309), Krzywcza (181305), Medyka (181306), Krasiczyn (181304), Przemyśl (181308), Orły (181307), Żurawica (181310), Przemyśl (186201), Adamówka (181402), Przeworsk (181401), Gać (181403), Jawornik Polski (181404), Kańczuga (181405), Przeworsk (181406), Sieniawa (181407), Tryńcza (181408), Zarzecze (181409), Iwierzyce (181501), Ropczyce (181503), Ostrów (181502), Sędziszów Małopolski (181504), Boguchwała (181603), Błażowa (181602), Dynów (181605), Dynów (181601), Chmielnik (181604), Głogów Małopolski (181606), Hyżne (181607), Kamień (181608), Krasne (181609), Sokołów Małopolski (181611), Świlcza (181612), Trzebownisko (181613), Tyczyn (181614), Rzeszów (186301), Zaklików (181805), Radomyśl nad Sanem (181804), Pysznica (181803), Stalowa Wola (181801), Bojanów (181802), Zaleszany (181806), Tarnobrzeg (186401), Baranów Sandomierski (182001), Górzyce (182002), Grębów (182003), Nowa Dęba (182004)
PK-229podkarpackieLutowiska (180105), Ustrzyki Dolne (180108), Czarna (180103), Nozdrzec (180206), Domaradz (180202), Brzozów (180201), Dydnia (180203), Haczów (180204), Jasienica Rosielna (180205), Jodłowa (180305), Brzostek (180302), Krempna (180506), Skołyszyn (180509), Dębowiec (180503), Jasło (180501), Brzyska (180502), Jasło (180504), Kołaczyce (180505), Nowy Żmigród (180507), Osiek Jasielski (180508), Tarnowiec (180511), Krosno (186101), Dukla (180702), Chorkówka (180701), Iwonicz-Zdrój (180703), Jedlicze (180704), Korczyna (180705), Krościenko Wyżnę (180706), Miejsce Piastowe (180707), Rymanów (180708), Wojaszówka (180709), Cisna (182102), Baligród (182101), Lesko (182103), Olszanica (182104), Solina (182105), Bircza (181301), Wielopole Skrzyńskie (181505), Lubenia (181610), Komańcza (181704), Sanok (181701), Besko (181702), Bukowsko (181703), Sanok (181705), Tyrawa Wołoska (181706), Zagórz (181707), Zarszyn (181708), Czudec (181901), Niebylec (181903), Frysztak (181902), Strzyżów (181904), Wiśniowa (181905)
PL-158podlaskiePłaska (200106), Augustów (200102), Augustów (200101), Nowinka (200105), Puńsk (200904), Sejny (200905), Giby (200902), Sejny (200901), Krasnopol (200903), Wiżajny (201209), Rutka-Tartak (201206), Filipów (201202), Bakałarzewo (201201), Raczki (201205), Szypliszki (201208), Przerosi (201204), Jeleniewo (201203), Suwałki (201207), Suwałki (206301)
PL-222podlaskieLipsk (200104), Bargłów Kościelny (200103), Sztabin (200107), Michałowo (200207), Gródek (200204), Choroszcz (200201), Czarna Białostocka (200202), Dobrzyniewo Duże (200203), Juchnowiec Kościelny (200205), Łapy (200206), Poświętne (200208), Supraśl (200209), Suraż (200210), Turośń Kościelna (200211), Tykocin (200212), Wasilków (200213), Zabłudów (200214), Zawady (200215), Białystok (206101), Bielsk Podlaski (200301), Brańsk (200302), Bielsk Podlaski (200303), Boćki (200304), Brańsk (200305), Orla (200306), Rudka (200307), Wyszki (200308), Szczuczyn (200405), Grajewo (200402), Rajgród (200404), Grajewo (200401), Radziłów (200403), Wąsosz (200406), Białowieża (200502), Narewka (200509), Czeremcha (200503), Hajnówka (200501), Czyże (200504), Dubicze Cerkiewne (200505), Hajnówka (200506), Kleszczele (200507), Narew (200508), Turośl (200606), Kolno (200603), Kolno (200601), Grabowo (200602), Mały Płock (200604), Stawiski (200605), Łomża (206201), Miastkowo (200703), Śniadowo (200707), Zbójna (200709), Jedwabne (200701), Łomża (200702), Nowogród (200704), Piątnica (200705), Przytuły (200706), Wizna (200708), Goniądz (200801), Jasionówka (200802), Jaświły (200803), Knyszyn (200804), Krypno (200805), Mońki (200806), Trzcianne (200807), Drohiczyn (201002), Mielnik (201005), Nurzec-Stacja (201007), Siemiatycze (201009), Siemiatycze (201001), Dziadkowice (201003), Grodzisk (201004), Milejczyce (201006), Perlejewo (201008), Krynki (201104), Szudziałowo (201110), Dąbrowa Białostocka (201101), Janów (201102), Korycin (201103), Kuźnica (201105), Nowy Dwór (201106), Sidra (201107), Sokółka (201108), Suchowola (201109), Czyżew-Osada (201303), Ciechanowiec (201302), Wysokie Mazowieckie (201301), Klukowo (201304), Kobylin-Borzymy (201305), Kulesze Kościelne (201306), Nowe Piekuty (201307), Sokoły (201308), Szepietowo (201309), Wysokie Mazowieckie (201310), Szumowo (201404), Zambrów (201405), Zambrów (201401), Kołaki Kościelne (201402), Rutki (201403)
PM-123pomorskieMiastko (220106), Czarna Dąbrówka (220103), Borzytuchom (220101), Bytów (220102), Kołczygłowy (220104), Lipnica (220105), Parchowo (220107), Studzienice (220108), Trzebielino (220109), Tuchomie (220110), Czersk (220204), Chojnice (220203), Chojnice (220201), Brusy (220202), Konarzyny (220205), Debrzno (220304), Czarne (220302), Człuchów (220303), Rzeczenica (220307), Człuchów (220301), Koczała (220305), Przechlewo (220306), Sulęczyno (220507), Karsin (220603), Lipusz (220606), Dziemiany (220602), Łeba (220802), Cewice (220803), Wicko (220805), Nowa Wieś Lęborska (220804), Lębork (220801), Słupsk (226301), Smołdzino (221209), Ustka (221210), Kępice (221205), Kobylnica (221206), Ustka (221201), Damnica (221202), Dębnica Kaszubska (221203), Główczyce (221204), Potęgowo (221207), Słupsk (221208)
PM-248pomorskieGdańsk (226101), Pruszcz Gdański (220401), Cedry Wielkie (220402), Kolbudy (220403), Pruszcz Gdański (220404), Przywidz (220405), Pszczółki (220406), Suchy Dąb (220407), Trąbki Wielkie (220408), Gdynia (226201), Sierakowice (220504), Chmielno (220501), Kartuzy (220502), Przodkowo (220503), Somonino (220505), Stężyca (220506), Żukowo (220508), Kościerzyna (220604), Stara Kiszewa (220608), Kościerzyna (220601), Liniewo (220605), Nowa Karczma (220607), Prabuty (220704), Sadlinki (220706), Gardeja (220702), Kwidzyn (220701), Kwidzyn (220703), Ryjewo (220705), Stare Pole (220908), Malbork (220901), Lichnowy (220903), Malbork (220904), Miłoradz (220906), Nowy Staw (220907), Krynica Morska (221001), Nowy Dwór Gdański (221002), Sztutowo (221005), Ostaszewo (221003), Stegna (221004), Jastarnia (221102), Hel (221101), Kosakowo (221105), Władysławowo (221104), Puck (221107), Krokowa (221106), Puck (221103), Sopot (226401), Osiek (221308), Osieczna (221307), Smętowo Graniczne (221311), Kaliska (221305), Czarna Woda (221301), Skórcz (221302), Starogard Gdański (221303), Bobowo (221304), Lubichowo (221306), Skarszewy (221309), Skórcz (221310), Starogard Gdański (221312), Zblewo (221313), Stary Dzierzgoń (221603), Dzierzgoń (221601), Mikołajki Pomorskie (221602), Stary Targ (221604), Sztum (221605), Tczew (221401), Gniew (221402), Morzeszczyn (221403), Pelplin (221404), Subkowy (221405), Tczew (221406), Choczewo (221504), Łęczyce (221508), Linia (221506), Reda (221501), Rumia (221502), Wejherowo (221503), Gniewino (221505), Luzino (221507), Szemud (221509), Wejherowo (221510)
SK47świętokrzyskiePacanów (260104), Nowy Korczyn (260103), Busko-Zdrój (260101), Gnojno (260102), Solec-Zdrój (260105), Stopnica (260106), Tuczępy (260107), Wiślica (260108), Słupia (Jędrzejowska) (260207), Wodzisław (260209), Imielno (260201), Jędrzejów (260202), Małogoszcz (260203), Nagłowice (260204), Oksa (260205), Sędziszów (260206), Sobków (260208), Skalbmierz (260305), Kazimierza Wielka (260303), Opatowiec (260304), Bejsce (260301), Czarnocin (260302), Kielce (266101), Bieliny (260401), Bodzentyn (260402), Chęciny (260403), Chmielnik (260404), Daleszyce (260405), Górno (260406), Łagów (260407), Łopuszno (260408), Masłów (260409), Miedziana Góra (260410), Mniów (260411), Morawica (260412), Nowa Słupia (260413), Piekoszów (260414), Pierzchnica (260415), Raków (260416), Sitkówka-Nowiny (260417), Strawczyn (260418), Zagnańsk (260419), Gowarczów (260502), Fałków (260501), Końskie (260503), Stąporków (260508), Radoszyce (260504), Ruda Maleniecka (260505), Słupia (Konecka) (260506), Smyków (260507), Tarłów (260607), Baćkowice (260601), Iwaniska (260602), Lipnik (260603), Opatów (260604), Ożarów (260605), Sadowie (260606), Wojciechowice (260608), Bałtów (260702), Ostrowiec Świętokrzyski (260701), Bodzechów (260703), Ćmielów (260704), Kunów (260705), Waśniów (260706), Działoszyce (260801), Kije (260802), Michałów (260803), Pińczów (260804), Złota (260805), Dwikozy (260902), Koprzywnica (260904), Łoniów (260905), Samborzec (260907), Sandomierz (260901), Klimontów (260903), Obrazów (260906), Wilczyce (260908), Zawichost (260909), Skarżysko Kościelne (261004), Skarżysko-Kamienna (261001), Bliżyn (261002), Łączna (261003), Suchedniów (261005), Mirzec (261103), Brody (261102), Starachowice (261101), Pawłów (261104), Wąchock (261105), Połaniec (261205), Łubnice (261202), Osiek (261204), Bogoria (261201), Oleśnica (261203), Rytwiany (261206), Staszów (261207), Szydłów (261208), Kluczewsko (261301), Moskorzew (261303), Secemin (261305), Włoszczowa (261306), Krasocin (261302), Radków (261304)
SL41śląskieBędzin (240101), Czeladź (240102), Wojkowice (240103), Bobrowniki (240104), Mierzęcice (240105), Psary (240106), Siewierz (240107), Sławków (240108), Wilamowice (240209), Porąbka (240208), Szczyrk (240201), Bestwina (240202), Buczkowice (240203), Czechowice-Dziedzice (240204), Jasienica (240205), Jaworze (240206), Kozy (240207), Wilkowice (240210), Bielsko-Biała (246101), Bieruń (241401), Chełm Śląski (241405), Imielin (241402), Lędziny (241403), Bojszowy (241404), Bytom (246201), Chorzów (246301), Cieszyn (240301), Goleszów (240307), Zebrzydowice (240312), Istebna (240309), Hażlach (240308), Wisła (240303), Ustroń (240302), Brenna (240304), Chybie (240305), Dębowiec (240306), Skoczów (240310), Strumień (240311), Częstochowa (246401), Kruszyna (240408), Koniecpol (240406), Dąbrowa Zielona (240402), Kłomnice (240405), Mykanów (240411), Blachownia (240401), Janów (240403), Kamienica Polska (240404), Konopiska (240407), Lelów (240409), Mstów (240410), Olsztyn (240412), Poczesna (240413), Przyrów (240414), Rędziny (240415), Starcza (240416), Dąbrowa Górnicza (246501), Gliwice (246601), Rudziniec (240505), Toszek (240507), Wielowieś (240508), Knurów (240501), Pyskowice (240502), Gierałtowice (240503), Pilchowice (240504), Sośnicowice (240506), Jastrzębie-Zdrój (246701), Jaworzno (246801), Katowice (246901), Lipie (240603), Popów (240607), Krzepice (240602), Kłobuck (240601), Miedźno (240604), Opatów (240605), Panki (240606), Przystajń (240608), Wręczyca Wielka (240609), Ciasna (240703), Pawonków (240707), Lubliniec (240701), Boronów (240702), Herby (240704), Kochanowice (240705), Koszęcin (240706), Woźniki (240708), Łaziska Górne (240801), Mikołów (240802), Orzesze (240803), Ornontowice (240804), Wyry (240805), Mysłowice (247001), Myszków (240901), Koziegłowy (240902), Niegowa (240903), Poraj (240904), Żarki (240905), Piekary Śląskie (247101), Miedźna (241003), Goczałkowice-Zdrój (241001), Kobiór (241002), Pawłowice (241004), Pszczyna (241005), Suszec (241006), Krzyżanowice (241104), Kuźnia Raciborska (241105), Pietrowice Wielkie (241107), Krzanowice (241103), Rudnik (241108), Racibórz (241101), Kornowac (241102), Nędza (241106), Ruda Śląska (247201), Czerwionka-Leszczyny (241201), Gaszowice (241202), Jejkowice (241203), Lyski (241204), Świerklany (241205), Rybnik (247301), Siemianowice Śląskie (247401), Sosnowiec (247501), Świętochłowice (247601), Krupski Młyn (241305), Kalety (241301), Miasteczko Śląskie (241302), Radzionków (241303), Tarnowskie Góry (241304), Ożarowice (241306), Świerklaniec (241307), Tworóg (241308), Zbrosławice (241309), Tychy (247701), Godów (241505), Pszów (241501), Radlin (241502), Rydułtowy (241503), Wodzisław Śląski (241504), Górzyce (241506), Lubomia (241507), Marklowice (241508), Mszana (241509), Zabrze (247801), Żarnowiec (241610), Szczekociny (241608), Łazy (241605), Ogrodzieniec (241606), Pilica (241607), Poręba (241601), Zawiercie (241602), Irządze (241603), Kroczyce (241604), Włodowice (241609), Żory (247901), Ślemień (241712), Jeleśnia (241704), Koszarawa (241705), Ujsoły (241714), Rajcza (241711), Żywiec (241701), Czernichów (241702), Gilowice (241703), Lipowa (241706), Łękawica (241707), Łodygowice (241708), Milówka (241709), Radziechowy-Wieprz (241710), Świnna (241713), Węgierska Górka (241715)
WM-126warmińsko-mazurskieSępopol (280106), Bisztynek (280104), Bartoszyce (280103), Górowo Iławeckie (280105), Bartoszyce (280101), Górowo Iławeckie (280102), Frombork (280203), Braniewo (280202), Lelkowo (280204), Braniewo (280201), Pieniężno (280205), Płoskinia (280206), Wilczęta (280207), Iłowo-Osada (280303), Lidzbark (280304), Płośnica (280305), Działdowo (280302), Działdowo (280301), Rybno (280306), Elbląg (286101), Rychliki (280408), Markusy (280404), Gronowo Elbląskie (280403), Elbląg (280401), Tolkmicko (280409), Godkowo (280402), Milejewo (280405), Młynary (280406), Pasłęk (280407), Susz (280706), Zalewo (280707), Kisielice (280704), Iława (280701), Lubawa (280702), Iława (280703), Lubawa (280705), Korsze (280804), Lidzbark Warmiński (280901), Kiwity (280902), Lidzbark Warmiński (280903), Lubomino (280904), Orneta (280905), Janowo (281102), Janowiec Kościelny (281101), Kozłowo (281103), Nidzica (281104), Biskupiec (281202), Kurzętnik (281204), Grodziczno (281203), Nowe Miasto Lubawskie (281201), Nowe Miasto Lubawskie (281205), Olsztyn (286201), Kolno (281408), Biskupiec (281402), Barczewo (281401), Dobre Miasto (281403), Dywity (281404), Gietrzwałd (281405), Jeziorany (281406), Jonkowo (281407), Olsztynek (281409), Purda (281410), Stawiguda (281411), Świątki (281412), Małdyty (281505), Ostróda (281501), Dąbrówno (281502), Grunwald (281503), Łukta (281504), Miłakowo (281506), Miłomłyn (281507), Morąg (281508), Ostróda (281509), Szczytno (281706), Wielbark (281708), Dźwierzuty (281702), Szczytno (281701), Jedwabno (281703), Pasym (281704)
WM-250warmińsko-mazurskieKalinowo (280503), Prostki (280504), Ełk (280501), Ełk (280502), Stare Juchy (280505), Giżycko (280601), Giżycko (280604), Kruklanki (280605), Miłki (280606), Ryn (280608), Wydminy (280610), Dubeninki (281802), Gołdap (281803), Banie Mazurskie (281801), Barciany (280802), Reszel (280805), Kętrzyn (280801), Kętrzyn (280803), Srokowo (280806), Sorkwity (281005), Piecki (281004), Mrągowo (281001), Mikołajki (281002), Mrągowo (281003), Wieliczki (281306), Kowale Oleckie (281303), Olecko (281304), Świętajno (281305), Biała Piska (281601), Pisz (281603), Orzysz (281602), Ruciane-Nida (281604), Świętajno (281707), Rozogi (281705), Węgorzewo (281903), Budry (281901), Pozezdrze (281902)
WP-131wielkopolskieChodzież (300101), Budzyń (300102), Chodzież (300103), Margonin (300104), Szamocin (300105), Krzyż Wielkopolski (300204), Drawsko (300203), Trzcianka (300207), Wieleń (300208), Czarnków (300201), Czarnków (300202), Lubasz (300205), Połajewo (300206), Międzychód (301403), Kwilcz (301402), Chrzypsko Wielkie (301401), Sieraków (301404), Oborniki (301601), Rogoźno (301602), Ryczywół (301603), Łobżenica (301904), Szydłowo (301906), Wyrzysk (301908), Piła (301901), Białośliwie (301902), Kaczory (301903), Miasteczko Krajeńskie (301905), Ujście (301907), Wysoka (301909), Szamotuły (302407), Pniewy (302406), Obrzycko (302401), Obrzycko (302404), Ostroróg (302405), Wronki (302408), Wapno (302806), Skoki (302805), Damasławek (302802), Mieścisko (302804), Gołańcz (302803), Wągrowiec (302801), Wągrowiec (302807), Lipka (303104), Okonek (303105), Jastrowie (303102), Zakrzewo (303107), Złotów (303101), Krajenka (303103), Tarnówka (303106), Złotów (303108)
WP-227wielkopolskieMieleszyn (300307), Trzemeszno (300309), Gniezno (300303), Kiecko (300305), Kiszkowo (300304), Gniezno (300301), Czerniejewo (300302), Łubowo (300306), Niechanowo (300308), Witkowo (300310), Borek Wielkopolski (300401), Gostyń (300402), Krobia (300403), Pępowo (300404), Piaski (300405), Pogorzela (300406), Poniec (300407), Granowo (300501), Grodzisk Wielkopolski (300502), Kamieniec (300503), Rakoniewice (300504), Wielichowo (300505), Jaraczewo (300601), Jarocin (300602), Kotlin (300603), Żerków (300604), Kościan (301101), Czempiń (301102), Kościan (301103), Krzywiń (301104), Śmigiel (301105), Krotoszyn (301204), Kobylin (301202), Koźmin Wielkopolski (301203), Rozdrażew (301205), Zduny (301206), Wijewo (301306), Święciechowa (301305), Rydzyna (301304), Włoszakowice (301307), Krzemieniewo (301301), Lipno (301302), Osieczna (301303), Leszno (306301), Miedzichowo (301503), Lwówek (301502), Zbąszyń (301506), Kuślin (301501), Nowy Tomyśl (301504), Opalenica (301505), Pleszew (302006), Chocz (302001), Gizałki (302004), Czermin (302002), Dobrzyca (302003), Poznań (306401), Murowana Goślina (302111), Luboń (302101), Puszczykowo (302102), Buk (302103), Czerwonak (302104), Dopiewo (302105), Kleszczewo (302106), Komorniki (302107), Kostrzyn (302108), Kórnik (302109), Mosina (302110), Pobiedziska (302112), Rokietnica (302113), Stęszew (302114), Suchy Las (302115), Swarzędz (302116), Tarnowo Podgórne (302117), Rawicz (302205), Jutrosin (302202), Bojanowo (302201), Pakosław (302204), Miejska Górka (302203), Orchowo (302303), Zagórów (302308), Ostrowite (302304), Słupca (302306), Lądek (302302), Powidz (302305), Słupca (302301), Strzałkowo (302307), Kaźmierz (302403), Duszniki (302402), Dominowo (302501), Krzykosy (302502), Nowe Miasto nad Wartą (302503), Środa Wielkopolska (302504), Zaniemyśl (302505), Brodnica (302601), Dolsk (302602), Książ Wielkopolski (302603), Śrem (302604), Wolsztyn (302903), Siedlec (302902), Przemęt (302901), Kołaczkowo (303001), Miłosław (303002), Nekla (303003), Pyzdry (303004), Września (303005)
WP-331wielkopolskieBrzeziny (300702), Lisków (300706), Szczytniki (300710), Blizanów (300701), Koźminek (300705), Ceków-Kolonia (300703), Godziesze Wielkie (300704), Mycielin (300707), Opatówek (300708), Stawiszyn (300709), Żelazków (300711), Kalisz (306101), Lęka Opatowska (300804), Perzów (300805), Rychtal (300806), Trzcinica (300807), Kępno (300803), Baranów (300801), Bralin (300802), Babiak (300902), Przedecz (300911), Dąbie (300904), Chodów (300903), Koło (300901), Grzegorzew (300905), Kłodawa (300906), Koło (300907), Kościelec (300908), Olszówka (300909), Osiek Mały (300910), Konin (306201), Skulsk (301009), Wierzbinek (301013), Grodziec (301002), Kazimierz Biskupi (301003), Golina (301001), Wilczyn (301014), Kleczew (301004), Kramsk (301005), Krzymów (301006), Rychwał (301007), Rzgów (301008), Sompolno (301010), Stare Miasto (301011), Ślesin (301012), Sulmierzyce (301201), Sośnie (301708), Raszków (301706), Ostrów Wielkopolski (301701), Nowe Skalmierzyce (301702), Odolanów (301703), Ostrów Wielkopolski (301704), Przygodzice (301705), Sieroszewice (301707), Doruchów (301802), Czajków (301801), Kobyla Góra (301804), Grabów nad Prosną (301803), Kraszewice (301805), Mikstat (301806), Ostrzeszów (301807), Gołuchów (302005), Dobra (302703), Przykona (302706), Turek (302701), Brudzew (302702), Kawęczyn (302704), Malanów (302705), Tuliszków (302707), Turek (302708), Władysławów (302709)
ZP-160zachodniopomorskieBiałogard (320101), Białogard (320102), Karlino (320103), Tychowo (320104), Bierzwnik (320201), Ręcz (320206), Drawno (320203), Kalisz Pomorski (320303), Czaplinek (320301), Drawsko Pomorskie (320302), Ostrowice (320304), Wierzchowo (320305), Złocieniec (320306), Rewal (320507), Trzebiatów (320508), Płoty (320504), Brojce (320501), Gryfice (320502), Kamice (320503), Kołobrzeg (320801), Kołobrzeg (320804), Dygowo (320802), Gościno (320803), Rymań (320805), Siemyśl (320806), Ustronie Morskie (320807), Koszalin (326101), Polanów (320906), Mielno (320905), Będzino (320901), Biesiekierz (320902), Bobolice (320903), Manowo (320904), Sianów (320907), Świeszyno (320908), Radowo Małe (321803), Resko (321804), Węgorzyno (321805), Łobez (321802), Postomino (321305), Sławno (321306), Darłowo (321303), Darłowo (321301), Sławno (321302), Malechowo (321304), Ińsko (321405), Biały Bór (321503), Borne Sulinowo (321504), Szczecinek (321506), Szczecinek (321501), Barwice (321502), Grzmiąca (321505), Świdwin (321601), Brzeżno (321602), Połczyn-Zdrój (321603), Rąbino (321604), Sławoborze (321605), Świdwin (321606), Człopa (321702), Wałcz (321705), Wałcz (321701), Mirosławiec (321703), Tuczno (321704)
ZP-248zachodniopomorskieChoszczno (320202), Krzęcin (320204), Pełczyce (320205), Nowogard (320404), Goleniów (320402), Maszewo (320403), Osina (320405), Przybiernów (320406), Stepnica (320407), Widuchowa (320609), Chojna (320603), Banie (320601), Cedynia (320602), Gryfino (320604), Mieszkowice (320605), Moryń (320606), Stare Czarnowo (320607), Trzcińsko-Zdrój (320608), Świerzno (320705), Dziwnów (320701), Golczewo (320702), Międzyzdroje (320704), Kamień Pomorski (320703), Wolin (320706), Dobra (321801), Dębno (321003), Nowogródek Pomorski (321005), Barlinek (321001), Boleszkowice (321002), Myślibórz (321004), Nowe Warpno (321103), Dobra (Szczecińska) (321101), Police (321104), Kołbaskowo (321102), Bielice (321201), Kozielice (321202), Lipiany (321203), Przelewice (321204), Pyrzyce (321205), Warnice (321206), Suchań (321411), Dobrzany (321403), Chociwel (321402), Stargard Szczeciński (321401), Dolice (321404), Kobylanka (321406), Marianowo (321408), Stara Dąbrowa (321409), Stargard Szczeciński (321410), Szczecin (326201), Świnoujście (326301).

3) dla multipleksu, którego sygnał jest transmitowany w sieciach stacji nadawczych o zasięgu lokalnym:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościNr kanału TVWojewództwoNazwa gminy należącej do obszaru wykorzystania częstotliwości oraz jej identyfikator
ŚWIDNICA/ WROCŁAW24dolnośląskieŚwidnica (021901), Świdnica (021907), Jaworzyna Śląska (021904), Żarów (021908), Marcinowice (021905), Świebodzice (021902), Żarów (021908), Kobierzyce (022305), Wrocław (026401), Kąty Wrocławskie (022304), Siechnice (022308), Żórawina (022309), Wisznia Mała (022004), Czernica (022301), Długołęka (022302), Siechnice (022308), Miękinia (021803), Oborniki Śląskie (022001)
GORZÓW WLKP 238lubuskieKłodawa (080104), Gorzów Wielkopolski (086101), Santok (080106), Bogdaniec (080102), Deszczno (080103)
ZIELONA GÓRA 138lubuskieŚwidnica (080907), Zielona Góra (080910), Zielona Góra (086201), Czerwieńsk (080903)
GŁOGÓW/ LEGNICA/ LUBIN43dolnośląskieGłogów (020301), Głogów (020302), Pęcław (020305), Jerzmanowa (020303), Kotła (020304), Grębocice (021603), Żukowice (020306), Miłkowice (020906), Legnica (026201), Legnickie Pole (020905), Kunice (020904), Krotoszyce (020903), Lubin (021101), Lubin (021102), Rudna (021103), Chocianów (021601), Polkowice (021604)
lubuskieSzlichtyngowa (081202)
JELENIA GÓRA 157dolnośląskieMysłakowice (020607), Podgórzyn (020608), Jelenia Góra (026101), Jeżów Sudecki (020606)
CZĘSTOCHOWA 1/ KAMIEŃSK/ TOMASZÓW36śląskiePoczesna (240413), Częstochowa (246401)
łódzkieGomunice (101204), Kamieńsk (101205), Kleszczów (100104), Dobryszyce (101202), Kamieńsk (101205), Lgota Wielka (101208), Bełchatów (100102), Gorzkowice (101003), Wola Krzysztoporska (101010), Rozprza (101008), Tomaszów Mazowiecki (101601), Tomaszów Mazowiecki (101609)
ORNONTOWICE/ RYBNIK47śląskieOrzesze (240803), Ornontowice (240804), Czerwionka-Leszczyny (241201), Gierałtowice (240503), Czerwionka-Leszczyny (241201), Knurów (240501), Łaziska Górne (240801), Mikołów (240802), Świerklany (241205), Rybnik (247301)
LUBAŃ/JELENIA GÓRA 1/BOLESŁAWIEC/CHOJNÓW38dolnośląskieLubań (021001), Lubań (021004), Nowogrodziec (020104), Pieńsk (022504), Platerówka (021006), Siekierczyn (021007), Sulików (022505), Węgliniec (022506), Zgorzelec (022502), Zgorzelec (022507), Bolesławiec (020101), Bolesławiec (020102), Jelenia Góra (026101), Jeżów Sudecki (020606), Mysłakowice (020607), Podgórzyn (020608), Chocianów (021601), Chojnów (020901), Chojnów (020902), Lubin (021102), Miłkowice (020906), Zagrodno (022605)

2.1.3.1. W procesie planowania sieci stacji nadawczych w poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości należy przyjąć tryb odbioru przenośnego zewnętrznego lub odbioru przenośnego wewnętrznego przy pokryciu sygnałem niskiej jakości lub odbioru ruchomego, określony jako RPC2 w Załączniku nr 3.5 Akt Końcowych Konferencji RRC-06 (minimalny chroniony przed zakłóceniami poziom natężenia pola wyznaczony według Zalecenia ITU-R P.1546 dla 50% czasu - 78 dBuV/m).

2.1.4. Ustala się plan wykorzystania kanałów w zakresie 470-790 MHz, w służbie radiodyfuzyjnej, przez naziemną telewizję cyfrową na potrzeby rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w multipleksie, którego sygnał jest transmitowany w sieciach stacji nadawczych o zasięgu lokalnym, w terminie do dnia 31 maja 2015 r., dla następujących obszarów wykorzystania częstotliwości:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościNr kanału TVWojewództwoNazwa gminy należącej do obszaru wykorzystania częstotliwości oraz jej identyfikator
BIAŁYSTOK30podlaskieBiałystok (206101), Choroszcz (200201), Wasilków (200213), Supraśl (200209)
BIELSKO-BIAŁA31śląskieBielsko-Biała (246101), Czechowice - Dziedzice (240204)
BYDGOSZCZ39kujawsko-pomorskieBiałe Błota (40301), Bydgoszcz (046101), Dąbrowa Chełmińska (40302), Dobrcz (40303), Koronowo (40304), Nowa Wieś Wielka (40305), Osielsko (40306), Sicienko (40307), Solec Kujawski (40308), Chełmża - miasto (41501), Chełmża - wieś (41502), Zawieś Wielka (41509)
CHORZÓW44śląskieBędzin (240101), Bytom (246201), Chorzów (246301), Czeladź (240102), Piekary Śląskie (247101), Psary (240106), Ruda Śląska (247201), Siemianowice Śl. (247401), Świętochłowice (247601), Wojkowice (240103)
CZĘSTOCHOWA45śląskieBlachownia (240401), Częstochowa (246401), Konopiska (240407), Mstów (240410), Olsztyn (240412), Poczesna (240413), Rędziny (240415), Wilczyca Wielka (240609)
ELBLĄG36warmińsko-mazurskieElbląg (286101), Milejewo (280405)
GDAŃSK33pomorskieGdańsk (226101), Gdynia (226201), Kolbudy (220403), Pruszcz Gdański (220401), Reda (221501), Rumia (221502), Sopot (226401), Szemud (221509), Wejherowo - wieś (221510), Wejherowo - miasto (221503), Żukowo (220501)
GORZÓW WLKP.55lubuskieBogdaniec (80102), Deszczno (80103), Gorzów Wlkp. (086101), Kłodawa (80104), Lubiszyn (80105), Santok(80106)
KALISZ54wielkopolskieGodziesze Wielkie (300704),Kalisz (306101), Opatówek (300706)
KATOWICE44śląskieBieruń (241401), Dąbrowa Górnicza (246501), Chełmek (121303), Chełm Śląski (241405), Imielin (241402), Jaworzno (246801), Katowice (246901), Lędziny (241403), Łaziska Górne (240801), Mikołów (240802), Mysłowice (247001), Sosnowiec (247501), Tychy (247701), Zabrze (247801)
KIELCE44świętokrzyskieChęciny (260403), Daleszyce (260405), Górno (260406), Kielce (266101), Masłów (260409), Miedziana Góra (260410), Morawica (260412), Sitkówka-Nowiny (260417)
KOSZALIN42zachodniopomorskieKoszalin (326101), Manowo (320904), Mielno (320905), Sianów (320907), Świeszyno (320908)
KRAKÓW46małopolskieKraków (126101), Liszki (120607), Skawina (120611), Zielonki (120617)
LEGNICA51dolnośląskieKunice (20904), Legnica (026201)
ŁÓDŹ40łódzkieAleksandrów Łódzki (102004), Andrespol (100602), Brójce (100603), Łódź (106101), Nowosolna (100608), Rzgów (100610), Konstantynów Łódzki (100801), Pabianice (100802), Zgierz (102003)
LUBLIN49lubelskieGłusk (60905), Konopnica (60908), Lublin (066301), Świdnik (61701), Wólka (60914)
OLSZTYN53warmińsko-mazurskieBarczewo (281401), Dywity (281404), Gietrzwałd (281405), Jonkowo (281407), Olsztyn (286201), Olsztynek (281409), Pasym (281704), Purda (281410), Stawiguda (281411)
OPOLE38opolskieChrząstowice (160901), Dąbrowa (160902), Dobrzeń Wielki (160903), Komprachcice (160904), Opole (166101), Turawa (160913)
PŁOCK31mazowieckieGąbin (141906), Łąck (141907), Nowy Duninów (141909), Płock (146201), Stara Biała (140913)
POZNAŃ36wielkopolskieCzerwonak (302104), Komorniki (302107), Luboń (302101), Poznań (306401), Suchy Las (302115), Swarzędz (302116)
RADOM31mazowieckieRadom (146301), Wolanów (142512), Zakrzew (142613)
RZESZÓW38podkarpackieBoguchwała (181603), Głogów Małopolski (181606), Krasne (181609), Świlcza (181612), Rzeszów (186301), Trzebownisko (181613), Tyczyn (181614)
SŁUPSK39pomorskieKobylnica (221206), Słupsk (226301)
SZCZECIN55zachodniopomorskieBanie (320601), Bielice (321201), Dobra Szczecińska (321101), Kozielice (321202), Goleniów (320402), Gryfino (320604), Kobylanka (321406) Kołbaskowo (321102), Maszewo (320403), Police (321104), Pyrzyce (321205), Stare Czarnowo (320607), Stara Dąbrowa (321409) Stargard Szczeciński - wieś (321410), Stargard Szczeciński - miasto (321401), Szczecin (326201), Warnice (321206)
TARNÓW55małopolskieCzarna (180303), Lisia góra (121603), Plesnia (121604), Skrzyszów (121608), Tarnów-miasto (126301), Tarnów-wieś (121601), Wojnicz (121613)
TORUŃ39kujawsko-pomorskieAleksandrów Kujawski - wieś (40101), Aleksandrów Kujawski - miasto (40104), Ciechocinek (40102), Lubicz (41504), Łubianka (41505), Łysomice (41506), (Toruń (046301), Wielka Nieszawka (41508)
WAŁBRZYCH36dolnośląskieWałbrzych (022109)
WARSZAWA37mazowieckieBrwinów (142103), Izabelin (143202), Jabłonna (140802), Józefów (141701), Karczew (141704), Kobyłka (143401), Konstancin - Jeziorna (141802), Lesznowola (141803), Legionowo (140801) Łomianki (143205), Marki (143402), Nadarzyn (140105), Otwock (141702), Ożarów Mazowiecki (143206), Piaseczno (141804), Piastów (142101), Pruszków (142102), Michałowice (142104), Raszyn (142105), Stare Babice (143207), Sulejówek (141215), Warszawa (146501), Wiązowna (141708), Wołomin (143412), Ząbki (143403)
WŁOCŁAWEK46kujawsko-pomorskieFabianki (041807), Włocławek (046401)
WROCŁAW44dolnośląskieDługołęka (22302), Kąty Wrocławskie (22304), Kobierzyce (22305), Święta Katarzyna (22308), Wrocław (026401), Żórawina (22309)
ZIELONA GÓRA28lubuskieCzerwieńsk (80903), Świdnica (80907) Zielona Góra-miasto (86201), Zielona Góra-wieś (80910)

2.1.5. Dla określonych w pkt 2.1.4. obszarów wykorzystania częstotliwości ustala się następujące współrzędne geograficzne punktów wyznaczających obszar, poza którym natężenie pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje nadawcze, znajdujące się na obszarze wykorzystywania częstotliwości, nie może przekraczać wartości 46 dBμV/m wyznaczonej według Zalecenia ITU-R P.1546:

1) dla obszaru wykorzystania częstotliwości BIAŁYSTOK kanał TV nr 30:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
BIAŁYSTOK kanał TV

nr 30

(022E2845 ;53N1056);(022E2901 ;53N0852);(022E2906 ;53N1121);
(022E2932 ;53N1202);(022E2951 ;53N0744);(022E3024 ;53N1320);
(022E3045 ;53N0622);(022E3124 ;53N0555);(022E3147 ;53N1434);
(022E3213 ;53N0250);(022E3213 ;53N1812);(022E3213 ;53N1853);
(022E3218 ;53N1946);(022E3223 ;53N1540);(022E3249 ;53N1623);
(022E3300 ;53N0145);(022E3315 ;53N2104);(022E3326 ;53N0120);
(022E3407 ;53N2141);(022E3418 ;53N0030);(022E3509 ;52N5940);
(022E3530 ;52N5844);(022E3622 ;52N5801);(022E3636 ;53N2301);
(022E3749 ;53N2313);(022E3756 ;52N5621);(022E3848 ;52N5550);
(022E3943 ;53N2341);(022E4035 ;53N2354);(022E4132 ;53N2409);
(022E4142 ;53N2406);(022E4337 ;53N2437);(022E4510 ;52N5210);
(022E4536 ;53N2434);(022E4649 ;53N2434);(022E4704 ;52N5139);
(022E4739 ;52N5135);(022E4746 ;53N2422);(022E4938 ;53N2410);
(022E5032 ;53N2412);(022E5103 ;53N2441);(022E5150 ;52N4950);
(022E5323 ;52N4919);(022E5323 ;53N2537);(022E5517 ;53N2543);
(022E5554 ;52N4832);(022E5713 ;53N2606);(022E5738 ;53N2636);
(022E5755 ;53N2708);(022E5809 ;52N4801);(022E5829 ;53N2744);
(022E5850 ;52N4736);(022E5942 ;53N2828);(023E0057 ;53N2900);
(023E0128 ;53N2925);(023E0213 ;53N3020);(023E0346 ;53N3051);
(023E0535 ;53N3125);(023E0551 ;52N4705);(023E0611 ;52N4649);
(023E0618 ;53N3128);(023E0643 ;53N3119);(023E0651 ;52N4655);
(023E0717 ;52N4648);(023E0929 ;53N3100);(023E0934 ;53N3051);
(023E1154 ;52N4720);(023E1158 ;52N4722);(023E1430 ;52N4755);
(023E1459 ;52N4815);(023E1546 ;53N3021);(023E1634 ;53N3011);
(023E1640 ;52N4848);(023E1843 ;53N2928);(023E1844 ;52N4922);
(023E1919 ;52N4958);(023E1931 ;53N2856);(023E2130 ;53N2825);
(023E2156 ;52N5105);(023E2302 ;53N2733);(023E2345 ;53N2713);
(023E2401 ;52N5136);(023E2519 ;53N2701);(023E2540 ;52N5151);
(023E2755 ;52N5222);(023E2755 ;53N2630);(023E2902 ;53N2633);
(023E3010 ;53N2623);(023E3056 ;52N5328);(023E3107 ;53N2617);
(023E3143 ;52N5350);(023E3240 ;53N2605);(023E3332 ;53N2558);
(023E3519 ;53N2417);(023E3530 ;53N2426);(023E3540 ;52N5559);
(023E3627 ;52N5640);(023E3724 ;53N2221);(023E3729 ;53N2141);
(023E3755 ;52N5755);(023E3859 ;53N0829);(023E3908 ;53N0935);
(023E3913 ;53N0827);(023E3923 ;52N5829);(023E3941 ;53N1001);
(023E3944 ;53N1939);(023E3956 ;53N0559);(023E4005 ;53N1911);
(023E4007 ;53N1138);(023E4010 ;53N1115);(023E4020 ;53N1527);
(023E4026 ;53N1658);(023E4027 ;53N1324);(023E4027 ;53N1355);
(023E4031 ;53N1245);(023E4033 ;53N1810);(023E4041 ;53N0529);
(023E4041 ;53N1608);(023E4041 ;53N1741);(023E4102 ;52N5925);
(023E4149 ;53N0446);(023E4154 ;53N0120);(023E4159 ;53N0207);
(023E4241 ;53N0241);(023E4246 ;53N0402);

2) dla obszaru wykorzystania częstotliwości BIELSKO-BIAŁA kanał TV nr 31:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
BIELSKO BIAŁA kanał TV nr 31(019E0103 ;50N1507);(019E0512 ;50N1436);(019E0557 ;50N1421);
(019E0914 ;50N1349);(019E1102 ;50N1321);(019E1209 ;50N1249);
(019E1249 ;50N1220);(019E1413 ;50N1118);(019E1642 ;50N1025);
(019E1721 ;50N0954);(019E1806 ;50N0859);(019E1846 ;50N0810);
(019E1935 ;50N0658);(019E1949 ;50N0624);(019E2133 ;50N0432);
(019E2150 ;50N0405);(019E2301 ;50N0331);(019E2324 ;50N0236);
(019E2333 ;50N0159);(019E2319 ;50N0038);(019E2347 ;49N5935);
(019E2346 ;49N5906);(019E2347 ;49N5821);(019E2324 ;49N5725);
(019E2319 ;49N5644);(019E2301 ;49N5607);(019E2319 ;49N5518);
(019E2243 ;49N5417);(019E2111 ;49N5324);(019E1946 ;49N5252);
(019E1722 ;49N5203);(019E1526 ;49N5131);(019E1401 ;49N5114);
(019E1218 ;49N5024);(019E1014 ;49N4934);(019E0857 ;49N4839);
(019E0811 ;49N4730);(019E0651 ;49N4656);(019E0533 ;49N4651);
(019E0406 ;49N4607);(019E0154 ;49N4558);(019E0010 ;49N4525);
(018E5928 ;49N4421);(018E5817 ;49N4436);(018E5601 ;49N4516);
(018E5407 ;49N4546);(018E5146 ;49N4549);(018E4953 ;49N4616);
(018E4606 ;49N4623);(018E4345 ;49N4610);(018E4124 ;49N4623);
(018E3847 ;49N4721);(018E3652 ;49N4751);(018E3650 ;49N4828);
(018E3732 ;49N4855);(018E3643 ;49N5033);(018E3540 ;49N5104);
(018E3454 ;49N5131);(018E3321 ;49N5248);(018E3326 ;49N5326);
(018E3259 ;49N5538);(018E3219 ;49N5759);(018E3214 ;49N5917);
(018E3205 ;50N0018);(018E3156 ;50N0049);(018E3146 ;50N0125);
(018E3138 ;50N0213);(018E3228 ;50N0337);(018E3353 ;50N0515);
(018E3442 ;50N0627);(018E3522 ;50N0730);(018E3717 ;50N0910);
(018E3923 ;50N0939);(018E4051 ;50N0951);(018E4137 ;50N0956);
(018E4427 ;;50N1102);(018E4624 ;50N1111);(018E4722 ;50N1131);
(018E4807 ;50N1203);(018E5003 ;50N1237);(018E5253 ;50N1309);
(018E5405 ;50N1321);(018E5637 ;50N1352);(018E5834 ;50N1433);
(019E0103 ;50N1507);

3) dla obszarów wykorzystania częstotliwości BYDGOSZCZ i TORUŃ kanał TV nr 39:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
BYDGOSZCZ i TORUŃ

kanał TV nr 39

(017E5152 ;53N3435);(017E5611 ;53N3406);(017E5658 ;53N3354);
(018E0414 ;53N3322);(018E0533 ;53N3312);(018E0946 ;53N3240);
(018E1333 ;53N3106);(018E1544 ;53N3039);(018E1813 ;53N3008);
(018E2024 ;53N2931);(018E2235 ;53N2900);(018E2613 ;53N2731);
(018E2806 ;53N2659);(018E3110 ;53N2551);(018E3246 ;53N2525);
(018E3431 ;53N2438);(018E3541 ;53N2411);(018E3800 ;53N2324);
(018E3844 ;53N2314);(018E4104 ;53N2232);(018E4306 ;53N2205);
(018E4526 ;53N2118);(018E4644 ;53N2057);(018E4855 ;53N2010);
(018E5040 ;53N1939);(018E5159 ;53N1918);(018E5401 ;53N1816);
(018E5546 ;53N1708);(018E5739 ;53N1537);(018E5849 ;53N1506);
(019E0013 ;53N1410);(019E0409 ;53N1106);(019E0456 ;53N1007);
(019E0528 ;53N0942);(019E0750 ;53N0801);(019E0924 ;53N0655);
(019E1001 ;53N0621);(019E1042 ;53N0552);(019E1143 ;53N0454);
(019E1210 ;53N0433);(019E1230 ;53N0253);(019E1302 ;53N0053);
(019E1357 ;52N5815);(019E1328 ;53N0011);(019E1346 ;52N5543);
(019E1253 ;52N5430);(019E1201 ;52N5245);(019E1108 ;52N5131);
(019E1016 ;52N5002);(019E0623 ;52N4622);(019E0906 ;52N4854);
(019E0814 ;52N4746);(019E0412 ;52N4505);(019E0254 ;52N4418);
(019E0008 ;52N4352);(018E5757 ;52N4310);(018E5502 ;52N4201);
(018E5410 ;52N4207);(018E5242 ;52N4156);(018E5141 ;52N4156);
(018E4948 ;52N4130);(018E4609 ;52N4059);(018E4416 ;52N4032);
(018E4222 ;52N4011);(018E3928 ;52N4022);(018E3835 ;52N4022);
(018E3237 ;52N3950);(018E2301 ;52N4015);(018E1056 ;52N3954);
(017E5917 ;52N3943);(017E5236 ;52N4004);(018E0322 ;52N3954);
(018E1535 ;52N3959);(018E3154 ;52N3956);(018E2714 ;52N4017);
(018E2705 ;52N4022);(018E1856 ;52N4017);(018E0617 ;52N4001);
(017E5539 ;52N3956);(017E4932 ;52N4027);(017E2430 ;52N4920);
(017E2659 ;52N4751);(017E4756 ;52N4048);(017E4418 ;52N4120);
(017E4207 ;52N4156) ;(017E4005 ;52N4228);(017E3745 ;52N4315);
(017E3653 ;52N4325);(017E3516 ;52N4357);(017E3147 ;52N4526);
(017E2910 ;52N4634);(017E2139 ;52N5147);(017E2101 ;52N5226);
(017E2011 ;52N5255);(017E1919 ;52N5353);(017E1800 ;52N5522);
(017E1708 ;52N5636);(017E1615 ;52N5749);(017E1523 ;53N0011);
(017E1457 ;53N0058);(017E1413 ;53N0422);(017E1338 ;53N1256);
(017E1318 ;53N1133);(017E1300 ;53N0948);(017E1300 ;53N0742);
(017E1309 ;53N0602);(017E1428 ;53N1429);(017E1615 ;53N1616);
(017E1800 ;53N1801);(017E1853 ;53N1914);(017E1936 ;53N2001);
(017E2156 ;53N2130);(017E2237 ;53N2200);(017E2517 ;53N2342);
(017E2835 ;53N2525);(017E3037 ;53N2624);(017E3239 ;53N2727);
(017E3442 ;53N2825);(017E3618 ;53N2921);(017E3754 ;53N2952);
(017E4031 ;53N3045);(017E4135 ;53N3113);(017E4207 ;53N3127);
(017E4421 ;53N3252);(017E4453 ;53N3317);(017E4721 ;53N3348);
(017E4857 ;53N3415);(017E5120 ;53N3441);

4) dla obszarów wykorzystania częstotliwości CHORZÓW i KATOWICE kanał TV nr 44:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
CHORZÓW i KATOWICE kanał TV nr 44(019E0334 ;50N5708);(019E0854 ;50N5641);(019E1018 ;50N5621);
(019E1233 ;50N5554);(019E1336 ;50N5541);(019E1644 ;50N5514);
(019E1828 ;50N5440);(019E2023 ;50N5413);(019E2157 ;50N5347);
(019E2618 ;50N5320);(019E2803 ;50N5253);(019E2958 ;50N5226);
(019E3121 ;50N5159);(019E3358 ;50N5133);(019E3603 ;50N5052);
(019E3748 ;50N5032);(019E3932 ;50N4959);(019E4137 ;50N4932);
(019E4332 ;50N4859);(019E4527 ;50N4832);(019E4804 ;50N4732);
(019E4856 ;50N4711);(019E5246 ;50N4524);(019E5441 ;50N4446);
(019E5738 ;50N4306);(019E5909 ;50N4059);(020E0156 ;50N3831);
(020E0227 ;50N3751);(020E0433 ;50N3557);(020E0504 ;50N3504);
(020E0627 ;50N3330);(020E0709 ;50N3209);(020E0801 ;50N3056);
(020E0843 ;50N2942);(020E0915 ;50N2855);(020E0956 ;50N2634);
(020E1007 ;50N2608);(020E1038 ;50N2427);(020E1120 ;50N2327);
(020E1120 ;50N2247);(020E1141 ;50N2213);(020E1223 ;50N1926);
(020E1254 ;50N1832);(020E1336 ;50N1505);(020E1357 ;50N1424);
(020E1417 ;50N1137);(020E1336 ;50N0729);(020E1315 ;50N0656);
(020E1315 ;50N0442);(020E1243 ;50N0341);(020E1243 ;50N0107);
(020E1223 ;50N0020);(020E1223 ;49N5947);(020E1141 ;49N5726);
(020E1017 ;49N5552);(020E0935 ;49N5432);(020E0915 ;49N5345);
(020E0833 ;49N5232);(020E0720 ;49N5104);(020E0638 ;49N5004);
(020E0518 ;49N4850);(020E0330 ;49N4723);(020E0259 ;49N4650);
(020E0053 ;49N4449);(020E0022 ;49N4409);(019E5912 ;49N4249);
(019E5653 ;49N4122);(019E5533 ;49N4015);(019E5349 ;49N3921);
(019E5122 ;49N3814);(019E4856 ;49N3656);(019E4753 ;49N3636);
(019E4559 ;49N3520);(019E4311 ;49N3415);(019E4158 ;49N3348);
(019E3911 ;49N3241);(019E3727 ;49N3215);(019E3521 ;49N3134);
(019E3358 ;49N3114);(019E3153 ;49N3034);(019E2937 ;49N3007);
(019E2752 ;49N2934);(019E2505 ;49N2907);(019E2331 ;49N2847);
(019E2229 ;49N2847);(019E2136 ;49N2834);(019E1602 ;49N2807);
(019E1439 ;49N2753);(019E1233 ;49N2747);(019E1141 ;49N2747);
(019E1110 ;49N2740);(018E5909 ;49N2740);(019E0802 ;49N2738);
(019E0454 ;49N2738);(018E5859 ;49N2747);(018E5632 ;49N2745);
(018E5335 ;49N2758);(018E5048 ;49N2814);(018E4945 ;49N2827);
(018E4708 ;49N2854);(018E4545 ;49N2914);(018E4308 ;49N2941);
(018E4124 ;49N3014);(018E3918 ;49N3041);(018E3703 ;49N3128);
(018E3529 ;49N3155);(018E3221 ;49N3315);(018E3047 ;49N3342);
(018E2749 ;49N3455);(018E2707 ;49N3509);(018E2236 ;49N3723);
(018E2208 ;49N3741);(018E1839 ;49N3948);(018E2010 ;49N3854);
(018E1825 ;49N3957);(018E1712 ;49N4042);(018E1528 ;49N4128);
(018E1333 ;49N4235);(018E1148 ;49N4409);(018E1018 ;49N4543);
(018E0946 ;49N4623);(018E0741 ;49N4817);(018E0710 ;49N4904);
(018E0525 ;49N5051);(018E0444 ;49N5151);(018E0330 ;49N5312);
(018E0249 ;49N5425);(018E0156 ;49N5532);(018E0115 ;49N5706);
(018E0043 ;49N5800);(018E0002 ;50N0127);(017E5941 ;50N0208);
(017E5859 ;50N0415);(017E5835 ;50N0642);(017E5845 ;50N0843);
(017E5920 ;50N1057);(017E5845 ;50N1324);(017E5845 ;50N1545);
(017E5927 ;50N1832);(017E5948 ;50N2019);(018E0002 ;50N2200);
(018E0012 ;50N2240);(018E0054 ;50N2541);(018E0146 ;50N2655);
(018E0228 ;50N2828);(018E0330 ;50N2949);(018E0402 ;50N3049);
(018E0525 ;50N3223);(018E0557 ;50N3256);(018E0946 ;50N3604);
(018E1018 ;50N3651);(018E1131 ;50N3818);(018E1213 ;50N3925);
(018E1428 ;50N4132);(018E1500 ;50N4206);(018E2133 ;50N4631);
(018E1917 ;50N4520);(018E1641 ;50N4339);(018E2236 ;50N4658);
(018E2512 ;50N4758);(018E2646 ;50N4825);(018E2852 ;50N4905);
(018E3015 ;50N4932);(018E3242 ;50N5026);(018E3355 ;50N5052);
(018E3826 ;50N5306);(018E3950 ;50N5333);(018E4206 ;50N5420);
(018E4308 ;50N5440);(018E4503 ;50N5514);(018E4708 ;50N5541);
(018E4853 ;50N5607);(018E5356 ;50N5627);(018E5417 ;50N5627);
(019E0238 ;50N5654);(018E5930 ;50N5656);(018E5601 ;50N5636);
(019E0334 ;50N5708);

5) dla obszaru wykorzystania częstotliwości CZĘSTOCHOWA kanał TV nr 45:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
CZĘSTOCHOWA kanał

TV nr 45

(019E1038 ;51N1805);(019E1205 ;51N1756);(019E1256 ;51N1756);
(019E1520 ;51N1753);(019E1828 ;51N1729);(019E2031 ;51N1652);
(019E2318 ;51N1620);(019E2423 ;51N1557);(019E2633 ;51N1525);
(019E2843 ;51N1449);(019E3030 ;51N1418);(019E3115 ;51N1358);
(019E3453 ;51N1218);(019E3808 ;51N1100);(019E3837 ;51N1055);
(019E4114 ;51N0944);(019E4152 ;51N0919);(019E4250 ;51N0901);
(019E4556 ;51N0722);(019E4646 ;51N0613);(019E4730 ;51N0500);
(019E4816 ;51N0354);(019E4842 ;51N0328);(019E5102 ;51N0132);
(019E5143 ;51N0102);(019E5143 ;50N5930);(019E5129 ;50N5835);
(019E5121 ;50N5718);(019E5107 ;50N5632);(019E5052 ;50N5343);
(019E5222 ;50N5214);(019E5310 ;50N5107);(019E5256 ;50N4854);
(019E5219 ;50N4818);(019E5158 ;50N4655);(019E5107 ;50N4610);
(019E5117 ;50N4351);(019E5114 ;50N4329);(019E5026 ;50N4150);
(019E4926 ;50N4121);(019E4835 ;50N4049);(019E4634 ;50N3947);
(019E4634 ;50N3907);(019E4646 ;50N3818);(019E4639 ;50N3737);
(019E4701 ;50N3642);(019E4529 ;50N3553);(019E4439 ;50N3549);
(019E4346 ;50N3439);(019E4407 ;50N3344);(019E4324 ;50N3249);
(019E4128 ;50N3145);(019E4052 ;50N3045);(019E4052 ;50N3036);
(019E4037 ;50N2837);(019E3700 ;50N2539);(019E3913 ;50N2701);
(019E3631 ;50N2358);(019E3543 ;50N2246);(019E3457 ;50N2217);
(019E3409 ;50N2142);(019E2934 ;50N1930);(019E3235 ;50N2032);
(019E2709 ;50N1858);(019E2543 ;50N1844);(019E2445 ;50N1844);
(019E2332 ;50N1835);(019E2234 ;50N1835);(019E1821 ;50N1816);
(019E1709 ;50N1825);(019E1618 ;50N1816);(019E1053 ;50N1803);
(019E1346 ;50N1806);(019E0723 ;50N1821);(019E0114 ;50N1821);
(019E0415 ;50N1815);(018E5842 ;50N1853);(018E5708 ;50N1911);
(018E5414 ;50N1943);(018E5204 ;50N2024);(018E5032 ;50N2055);
(018E4707 ;50N2223);(018E4540 ;50N2255);(018E4232 ;50N2427);
(018E3924 ;50N2554);(018E3833 ;50N2554);(018E3654 ;50N2656);
(018E3513 ;50N2842);(018E3444 ;50N2909);(018E3217 ;50N3001);
(018E3105 ;50N3024);(018E2940 ;50N3126);(018E2933 ;50N3203);
(018E2842 ;50N3321);(018E2654 ;50N3511);(018E2618 ;50N3606);
(018E2422 ;50N3800);(018E2510 ;50N3705);(018E2331 ;50N3936);
(018E2255 ;50N4008);(018E2204 ;50N4253);(018E2216 ;50N4135);
(018E2150 ;50N4343);(018E2104 ;50N4851);(018E2118 ;50N4515);
(018E2057 ;50N4637);(018E2104 ;50N4741);(018E2045 ;50N4922);
(018E2059 ;50N5008);(018E2150 ;50N5301);(018E2104 ;50N5139);
(018E2226 ;50N5356);(018E2314 ;50N5517);(018E2338 ;50N5546);
(018E2429 ;50N5835);(018E2358 ;50N5713);(018E2622 ;51N0010);
(018E2715 ;51N0039);(018E2821 ;51N0120);(018E2911 ;51N0229);
(018E3100 ;51N0419);(018E3121 ;51N0451);(018E3709 ;51N0912);
(018E3239 ;51N0559);(018E3358 ;51N0708);(018E3540 ;51N0817);
(018E3757 ;51N0956);(018E3840 ;51N1023);(018E4141 ;51N1256);
(018E4000 ;51N1138);(018E4325 ;51N1346);(018E4406 ;51N1412);
(018E4638 ;51N1507);(018E4939 ;51N1539);(018E5149 ;51N1620);
(018E5453 ;51N1649);(018E5856 ;51N1749);(019E0603 ;51N1812);
(018E5541 ;51N1657);(018E5639 ;51N1715);(019E0121 ;51N1747);
(019E0240 ;51N1756);(019E0338 ;51N1756);(019E0943 ;51N1805);

6) dla obszaru wykorzystania częstotliwości ELBLĄG kanał TV nr 36:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
ELBLĄG kanał TV nr 36(019E1358;56N3001);(019E1506;56N3001);(019E3414;56N2939);
(019E3459;56N0303);(019E3552;56N0154);(019E3637;56N0141);
(019E5715;56N0120);(019E5700;56N0102);(019E5916;56N0102);
(019E5939;56N0049);(020E0325;56N0023);(020E0456;55N5957);
(020E0842;55N5932);(020E1058;55N5853);(020E1359;55N5827);
(020E1615;55N5748);(020E1808;55N5722);(020E2047;55N5630);
(020E2240;55N5604);(020E2341;55N5529);(020E2325;55N5311);
(020E2210;55N5307);(020E2155;55N5140);(020E2210;55N5110);
(020E2102;55N5057);(020E2047;55N4852);(020E1954;55N4847);
(020E2024;55N4712);(020E2002;55N4642);(020E1954;55N4638);
(020E1939;55N4445);(020E1846;55N4441);(020E1916;55N4332);
(020E1939;55N4248);(020E1738;55N4244);(020E1723;55N3951);
(020E1723;55N3908);(020E1653;55N3904);(020E1638;55N3724);
(020E1545;55N3720);(020E1638;55N3624);(020E1638;55N3553);
(020E1545;55N3523);(020E1500;55N3510);(020E1445;55N3410);
(020E1500;55N3339);(020E1445;55N3239);(020E1352;55N3234);
(020E1306;55N3051);(020E1337;55N2950);(020E1306;55N2946);
(020E1229;55N2845);(020E1136;55N2828);(020E1221;55N2723);
(020E1136;55N2710);(020E1051;55N2343);(020E1005;55N2317);
(020E0950;55N2129);(020E0920;55N2107);(020E0835;55N1844);
(020E0727;55N1739);(020E0727;55N1700);(020E0641;55N1517);
(020E0604;55N1324);(020E0533;55N1320);(020E0456;55N1049);
(020E0426;55N1018);(020E0403;55N1005);(020E0318;55N0743);
(020E0255;55N0730);(020E0217;55N0445);(020E0147;55N0415);
(020E0102;55N0323);(020E0109;55N0249);(020E0132;55N0227);
(020E0047;55N0210);(020E0047;55N0135);(020E0039;55N0101);
(019E5954;54N5956);(020E0016;54N5746);(020E0039;54N5707);
(020E0039;54N5628);(020E0102;54N5536);(020E0039;54N5523);
(020E0210;54N5353);(020E0124;54N5340);(020E0403;54N5222);
(020E0340;54N5143);(020E0403;54N5051);(020E0340;54N5012);
(020E0348;54N4903);(020E0433;54N4903);(020E0649;54N4903);
(020E0757;54N4929);(020E0835;54N4907);(020E0920;54N4854);
(020E0943;54N4606);(020E0857;54N4501);(020E0812;54N4317);
(020E0812;54N4251);(020E0835;54N4120);(020E0842;54N4024);
(020E0835;54N4002);(020E0927;54N3932);(020E0943;54N3923);
(020E1035;54N3656);(020E1422;54N3438);(020E1121;54N3630);
(020E1823;54N3149);(020E1823;54N3136);(020E2233;54N2835);
(020E2318;54N2638);(020E2426;54N2520);(020E2511;54N2402);
(020E2619;54N2258);(020E2704;54N2114);(020E2750;54N2022);
(020E2812;54N1917);(020E2843;54N1602);(020E2843;54N1314);
(020E2843;54N1012);(020E2835;54N1733);(020E2750;54N0737);
(020E2704;54N0632);(020E2619;54N0435);(020E2511;54N0317);
(020E2426;54N0159);(020E2255;54N0029);(020E2210;53N5924);
(020E1954;53N5727);(020E1909;53N5635);(020E1716;53N5451);
(020E1630;53N5333);(020E1545;53N5242);(020E1500;53N5058);
(020E1221;53N4848);(020E1136;53N4743);(020E0749;53N4455);
(020E0749;53N4442);(020E0641;53N4350);(019E5808;53N3851);
(020E0109;53N3956);(020E0410;53N4206);(019E5507;53N3751);
(019E5251;53N3725);(019E5058;53N3646);(019E4905;53N3633);
(019E4649;53N3554);(019E4347;53N3528);(019E4217;53N3502);
(019E3853;53N3436);(019E3700;53N3410);(019E3313;53N3344);
(019E3143;53N3318);(019E2819;53N3252);(019E1421;53N3235);
(019E1938;53N3235);(019E2518;53N3235);(019E0756;53N3318);
(019E0625;53N3344);(019E0302;53N3410);(019E0046;53N3449);
(018E5852;53N3515);(018E5614;53N3607);(018E5421;53N3633);
(018E5034;53N3804);(018E4904;53N3830);(018E4301;53N4118);
(018E4239;53N4118);(018E3250;53N4651);(018E3528;53N4508);
(018E3937;53N4311);(018E3127;53N4822);(018E3041;53N4914);
(018E2803;53N5124);(018E2718;53N5229);(018E2547;53N5359);
(018E2502;53N5517);(018E2354;53N5635);(018E2309;53N5806);
(018E2223;53N5858);(018E2138;54N0041);(018E2053;54N0133);
(018E2007;54N0356);(018E1945;54N0409);(018E1859;54N0750);
(018E1837;54N0803);(018E1829;54N1720);(018E1744;54N1353);
(018E1807;54N1025);(018E1922;54N2009);(018E2030;54N2311);
(018E2115;54N2402);(018E2201;54N2546);(018E2246;54N2638);
(018E2331;54N2848);(018E2416;54N2953);(018E2331;54N3123);
(018E2246;54N3202);(018E2223;54N3254);(018E2153;54N3648);
(018E2223;54N3949);(018E2223;54N4015);(018E2138;54N4212);
(018E2053;54N4238);(018E2007;54N4409);(018E1859;54N4514);
(018E1837;54N4540);(018E1837;54N4618);(018E1729;54N4657);
(018E1706;54N4920);(018E1729;54N5156);(018E1558;54N5327);
(018E1536;54N5418);(018E1320;54N5615);(018E1227;55N0223);
(018E1204;55N0249);(018E1204;54N5943);(018E1041;55N0336);
(018E1056;55N0411);(018E1019;55N0428);(018E0926;55N0524);
(018E0848;55N0533);(018E0755;55N0603);(018E0647;55N0708);
(018E0517;55N0800);(018E0454;55N0843);(018E0454;55N0852);
(018E0331;55N1005);(018E0346;55N1036);(018E0301;55N1036);
(018E0045;55N1206);(017E5922;55N1320);(017E5914;55N1416);
(017E5729;55N1425);(017E5636;55N1534);(017E5513;55N1700);
(017E5442;55N1718);(017E5234;55N1844);(017E5141;55N2006);
(017E4910;55N2212);(017E4740;55N2343);(017E4654;55N2434);
(017E4524;55N2605);(017E4439;55N2710);(017E4308;55N2841);
(017E4223;55N2946);(017E3944;55N3156);(017E3728;55N3326);
(017E3620;55N3431);(017E3620;55N3431);(017E3535;55N3549);
(017E3450;55N3654);(017E3404;55N3759);(017E3149;55N3955);
(017E3103;55N4047);(017E2739;55N4244);(017E2717;55N4310);
(017E2624;55N4458);(017E2524;55N4612);(017E2524;55N4625);
(017E2222;55N4847);(017E2129;55N5035);(017E2052;55N5044);
(017E2029;55N5136);(017E1921;55N5241);(017E1836;55N5412);
(017E1751;55N5516);(017E1959;55N5613);(017E1705;55N5634);
(017E1620;55N5713);(017E1535;55N5805);(017E1512;55N5857);
(017E1319;56N0041);(017E1720;56N0220);(017E1851;56N0246);
(017E2300;56N0430);(017E2431;56N0456);(017E2817;56N0627);
(017E3010;56N0653);(017E3334;56N0810);(017E3527;56N0836);
(017E3806;56N0928);(017E3937;56N0954);(017E4215;56N1046);
(017E4408;56N1112);(017E4647;56N1204);(017E4903;56N1230);
(017E5141;56N1322);(017E5357;56N1348);(017E5636;56N1440);
(017E5852;56N1506);(017E5914;56N1518);(018E0501;56N1549);
(018E0539;56N1636);(018E0524;56N1654);(018E0501;56N1745);
(018E0517;56N2305);(018E0840;56N2331);(018E1011;56N2357);
(018E1420;56N2423);(018E1551;56N2449);(018E2000;56N2515);
(018E2022;56N2528);(018E2454;56N2554);(018E2647;56N2620);
(018E3057;56N2646);(018E3250;56N2712);(018E3807;56N2738);
(018E3830;56N2751);(018E4517;56N2817);(018E4540;56N2830);
(018E5551;56N2856);(018E5722;56N2909);(019E0927;56N2935);
(019E0949;56N2948);(019E1258;56N3001);

7) dla obszaru wykorzystania częstotliwości GDAŃSK kanał TV nr 33:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
GDAŃSK kanał TV nr

33

(019E1707;56N1340);(019E3005;56N1316);(019E3141;56N1220);
(019E3549;56N0922);(019E3637;56N0843);(019E3712;56N0823);
(019E3630;55N5233);(019E3610;55N5221);(019E3528;55N3655);
(019E3508;55N3643);(019E3426;55N3433);(019E3345;55N3333);
(019E3304;55N3111);(019E3222;55N3023);(019E3141;55N2837);
(019E3039;55N2725);(019E2917;55N2638);(019E2835;55N2439);
(019E3127;55N2324);(019E3222;55N2304);(019E3426;55N2205);
(019E3535;55N2125);(019E3739;55N2113);(019E4126;55N1938);
(019E4453;55N1915);(019E4555;55N1851);(019E5104;55N1827);
(019E5227;55N1803);(020E0348;55N1827);(020E0552;55N1903);
(020E0715;55N1926);(020E1000;55N2026);(020E1204;55N2038);
(020E1551;55N2225);(020E1938;55N2225);(020E2040;55N2248);
(020E2427;55N2312);(020E2610;55N2336);(020E2855;55N2400);
(020E3039;55N2423);(020E3344;55N2447);(020E3528;55N2511);
(020E3854;55N2534);(020E4037;55N2558);(020E4445;55N2622);
(020E4628;55N2646);(020E5117;55N2709);(020E5138;55N2721);
(020E5648;55N2745);(020E5722;55N2737);(020E5701;55N2451);
(020E5620;55N2415);(020E4703;55N1907);(020E3711;55N1402);
(020E3643;55N1346);(020E3324;55N1227);(020E3201;55N1203);
(020E3039;55N1139);(020E2508;55N0905);(020E2346;55N0853);
(020E1727;55N0551);(020E1727;55N0539);(020E1204;55N0309);
(020E1143;55N0309);(020E0858;55N0110);(020E0633;55N0110);
(020E0341;54N5931);(020E0300;54N5856);(019E5954;54N5633);
(019E5913;54N5558);(019E5934;54N5124);(020E0022;54N5033);
(020E0647;54N5013);(020E0606;54N4826);(020E0341;54N4628);
(020E0348;54N4548);(020E0511;54N4536);(020E0633;54N4548);
(020E0735;54N4548);(020E1224;54N4536);(020E1326;54N4536);
(020E1530;54N4548);(020E1632;54N4536);(020E1938;54N4512);
(020E2142;54N4437);(020E2427;54N4413);(020E2448;54N4401);
(020E3426;54N4337);(020E3541;54N4306);(020E3500;54N4143);
(020E3317;54N4043);(020E3113;54N3956);(020E3039;54N3924);
(020E2753;54N3900);(020E2529;54N3813);(020E2359;54N3757);
(020E2223;54N3725);(020E2114;54N3658);(020E1836;54N3602);
(020E1748;54N3535);(020E1544;54N3459);(020E1544;54N3312);
(020E1326;54N3229);(020E1115;54N3201);(020E1319;54N3102);
(020E1340;54N3026);(020E1319;54N2629);(020E1055;54N2541);
(020E1041;54N2509);(020E0912;54N2442);(020E0756;54N2422);
(020E0450;54N2358);(020E0328;54N2334);(019E5716;54N2311);
(019E5655;54N2259);(019E5451;54N2235);(019E4853;54N2231);
(019E4812;54N1746);(019E4506;54N1623);(019E4446;54N1500);
(019E4425;54N0729);(019E4344;54N0343);(019E4323;54N0331);
(019E4242;54N0109);(019E4201;54N0009);(019E4119;53N5858);
(019E3936;53N5723);(019E3528;53N5425);(019E3528;53N5413);
(019E3148;53N5242);(019E2924;53N5218);(019E2801;53N5155);
(019E2516;53N5131);(019E2455;53N5119);(019E2047;53N5055);
(019E2027;53N5044);(019E1517;53N5020);(019E1354;53N5008);
(019E0620;53N4944);(019E0416;53N4909);(019E0213;53N4845);
(019E0029;53N4809);(018E5723;53N4745);(018E5255;53N4547);
(018E4929;53N4523);(018E4725;53N4435);(018E3930;53N4459);
(018E3624;53N4610);(018E3603;53N4610);(018E3121;53N4841);
(018E3121;53N4853);(018E2707;53N5155);(018E2259;53N5218);
(018E2136;53N5242);(018E1729;53N5306);(018E1708;53N5318);
(018E1300;53N5342);(018E1056;53N5429);(018E0818;53N5501);
(018E0716;53N5600);(018E0716;53N5735);(018E0512;53N5846);
(018E0553;54N0232);(018E0614;54N0244);(018E0547;54N0621);
(018E0451;54N0653);(018E0533;54N0741);(018E0614;54N0840);
(018E0737;54N1003);(018E0818;54N1214);(018E0811;54N1253);
(018E0648;54N1317);(018E0322;54N1504);(018E0016;54N1528);
(017E5710;54N1703);(017E5453;54N1810);(017E5405;54N1849);
(017E5310;54N1945);(017E5351;54N2243);(017E5650;54N2414);
(017E5840;54N2553);(017E5657;54N2728);(017E5608;54N2744);
(017E5555;54N2752);(017E5534;54N3523);(017E5615;54N3622);
(017E5657;54N3710);(017E5942;54N3920);(018E0206;54N4043);
(018E0206;54N4155);(018E0248;54N4417);(018E0445;54N4501);
(018E0648;54N4524);(018E0913;54N4612);(018E1124;54N4715);
(018E1144;54N4803);(018E1246;54N4902);(018E1341;54N5021);
(018E1450;54N5049);(018E1613;54N5136);(018E1613;54N5148);
(018E1817;54N5335);(018E1858;54N5434);(018E1939;54N5522);
(018E2021;54N5908);(018E2041;54N5919);(018E2000;55N2403);
(018E1939;55N2415);(018E1919;55N2527);(018E1837;55N3544);
(018E1756;55N3608);(018E1851;55N3937);(018E3441;55N4001);
(018E3522;55N4025);(018E3951;55N4049);(018E4120;55N4152);
(018E4507;55N4403);(018E4507;55N4438);(018E4711;55N4613);
(018E4752;55N4748);(018E4813;55N4800);(018E4854;55N5023);
(018E4915;55N5034);(018E4956;55N5321);(018E5058;55N5432);
(018E5119;55N5519);(018E5200;56N0016);(018E5221;56N0028);
(018E5221;56N0239);(018E5526;56N0501);(018E5608;56N0624);
(018E5710;56N0724);(019E0254;56N1006);(019E0356;56N1018);
(019E0620;56N1105);(019E0803;56N1117);(019E1028;56N1205);
(019E1313;56N1228);(019E1538;56N1328);(019E1707;56N1340);

8) dla obszaru wykorzystania częstotliwości GORZÓW WIELKOPOLSKI kanał TV nr 55 :

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
GORZÓW WIELKOPOLSKI kanał TV nr 55(015E1253;53N1041);(015E2325;53N1011);(015E2505;53N0956);
(015E2859;53N0925);(015E3047;53N0900);(015E3241;53N0836);
(015E3326;53N0814);(015E3531;53N0744);(015E3859;53N0623);
(015E4301;53N0449);(015E4728;53N0232);(015E5040;53N0025);
(015E4014;53N0558);(015E4557;53N0316);(015E5532;52N5648);
(015E4843;53N0130);(015E5245;52N5832);(015E5324;52N5814);
(015E5414;52N5733);(015E5656;52N5545);(015E5828;52N5440);
(015E5907;52N5421);(016E0047;52N5245);(016E0137;52N5044);
(016E0218;52N4938);(016E0632;52N4132);(016E0657;52N3936);
(016E0311;52N4735);(016E0342;52N4721);(016E0435;52N4558);
(016E0514;52N4449);(016E0604;52N4243);(016E0637;52N3749);
(016E0620;52N3654);(015E5729;52N2500);(015E5319;52N2223);
(015E5122;52N2112);(015E4557;52N1901);(015E4852;52N2017);
(016E0530;52N3457);(016E0449;52N3352);(016E0359;52N3210);
(016E0244;52N3039);(016E0202;52N2928);(015E5957;52N2727);
(015E5907;52N2636);(015E5456;52N2324);(015E2316;52N1332);
(015E4245;52N1757);(015E4113;52N1726);(015E3851;52N1641);
(015E3654;52N1611);(015E3449;52N1535);(015E3210;52N1505);
(015E3022;52N1434);(015E2718;52N1404);(015E2547;52N1349);
(015E1422;52N1317);(015E1054;52N1327);(015E0750;52N1342);
(015E1748;52N1317);(015E0430;52N1359);(015E0036;52N1429);
(014E5913;52N1445);(014E5651;52N1515);(014E4650;52N1815);
(014E5502;52N1540);(014E5306;52N1611);(014E4223;52N2032);
(014E5100;52N1656);(014E4920;52N1721);(014E4453;52N1918);
(014E4403;52N1938);(014E4037;52N2128);(014E3534;52N2440);
(014E3706;52N2339);(014E3911;52N2223);(014E3438;52N2525);
(014E3346;52N2623);(014E3307;52N2652);(014E3102;52N2848);
(014E3020;52N2944);(014E2905;52N3110);(014E2848;52N3145);
(014E2831;52N3316);(014E2921;52N3432);(014E3011;52N3533);
(014E3149;52N3659);(014E3315;52N3759);(014E3402;52N3848);
(014E3447;52N3915);(014E3602;52N4016);(014E3649;52N4125);
(014E3742;52N4152);(014E3832;52N4409);(014E3832;52N4444);
(014E3750;52N4545);(014E3759;52N4726);(014E3815;52N4807);
(014E3759;52N4958);(014E3742;52N5054);(014E3717;52N5351);
(014E3709;52N5431);(014E3652;52N5713);(014E3717;52N5809);
(014E3725;52N5849);(014E3807;53N0000);(014E4116;53N0252);
(014E3919;53N0104);(014E4324;53N0418);(014E4341;53N0449);
(014E4625;53N0548);(014E4855;53N0618);(014E5224;53N0739);
(014E5331;53N0754);(014E5536;53N0825);(014E5724;53N0850);
(014E5823;53N0855);(015E0019;53N0920);(015E0840;53N1033);
(015E1537;53N1053);(015E2111;53N1033);(015E1833;53N1048);
(015E0208;53N0935);(015E0405;53N0945);(015E0545;53N1006);
(015E1135;53N1036);(015E1253;53N1041);

9) dla obszaru wykorzystania częstotliwości KALISZ kanał TV nr 54:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
KALISZ kanał TV nr 54(018E1649;52N0352);(018E1929;52N0340);(018E1154;52N0358);
(018E2138;52N0327);(018E2310;52N0312);(018E2406;52N0301);
(018E2556;52N0238);(018E2901;52N0129);(018E3205;52N0007);
(018E3002;52N0103);(018E3516;51N5746);(018E3347;51N5854);
(018E3652;51N5618);(018E3735;51N5517);(018E3849;51N5349);
(018E4124;51N5125);(018E3938;51N5237);(018E4242;51N4957);
(018E4331;51N4852);(018E4433;51N4728);(018E4522;51N4437);
(018E4512;51N4305);(018E4510;51N4115);(018E4510;51N4041);
(018E4459;51N3909);(018E4441;51N3711);(018E4420;51N3532);
(018E4325;51N3416);(018E4236;51N3256);(018E4116;51N3124);
(018E4027;51N3027);(018E3759;51N2818);(018E3635;51N2717);
(018E3432;51N2619);(018E3236;51N2505);(018E3027;51N2347);
(018E2805;51N2259);(018E2556;51N2228);(018E2418;51N2209);
(018E2049;51N2139);(018E1917;51N2124);(018E1714;51N2107);
(018E1453;51N2053);(018E1320;51N2034);(018E1118;51N2017);
(018E0844;51N2010);(018E0610;51N2004);(018E0306;51N2006);
(017E5956;51N2034);(017E5823;51N2049);(017E5550;51N2120);
(017E5353;51N2150);(017E5215;51N2221);(017E5036;51N2251);
(017E4904;51N2318);(017E4511;51N2505);(017E4707;51N2402);
(017E4249;51N2627);(017E4119;51N2743);(017E4030;51N2856);
(017E3929;51N3016);(017E3846;51N3113);(017E3744;51N3233);
(017E3655;51N3401);(017E3612;51N3505);(017E3600;51N3622);
(017E3510;51N3858);(017E3458;51N3932);(017E3427;51N4130);
(017E3425;51N4418);(017E3517;51N4654);(017E3535;51N4751);
(017E3624;51N4938);(017E3707;51N5050);(017E3756;51N5203);
(017E3929;51N5342);(017E4012;51N5428);(017E4156;51N5618);
(017E4245;51N5801);(017E4347;51N5917);(017E4726;52N0051);
(017E4959;52N0122);(017E5150;52N0144);(017E5513;52N0215);
(017E5710;52N0242);(017E5943;52N0312);(018E0115;52N0331);
(018E0629;52N0402);(018E0631;52N0405);

10) dla obszaru wykorzystania częstotliwości KIELCE kanał TV nr 44:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
KIELCE kanał TV nr 44
(020E3303;51N3014);(020E3908;51N2945);(020E4123;51N2903);
(020E4314;51N2834);(020E4540;51N2745);(020E4709;51N2716);
(020E4935;51N2620);(020E5138;51N2551);(020E5330;51N2516);
(020E5618;51N2448);(020E5946;51N2243);(021E0035;51N2212);
(021E0153;51N2144);(021E0345;51N2115);(021E0611;51N2026);
(021E0729;51N1957);(021E0858;51N1854);(021E0939;51N1828);
(021E1349;51N1611);(021E1740;51N1323);(021E1814;51N1240);
(021E2213;51N0955);(021E2309;51N0948);(021E2704;51N0802);
(021E2800;51N0741);(021E3021;51N0528);(021E3106;51N0403);
(021E3140;51N0307);(021E3140;51N0245);(021E3128;50N5948);
(021E3213;50N5838);(021E3247;50N5741);(021E3320;50N5713);
(021E3313;50N5420);(021E3501;50N5229);(021E3546;50N5133);
(021E3619;50N5036);(021E3704;50N4814);(021E3726;50N4718);
(021E3642;50N4510);(021E3608;50N4406);(021E3523;50N4213);
(021E3450;50N4109);(021E3405;50N3855);(021E3236;50N3715);
(021E3151;50N3550);(021E3032;50N3425);(021E2959;50N3336);
(021E2756;50N3135);(021E2733;50N3107);(021E2446;50N2838);
(021E2401;50N2749);(021E2021;50N2515);(021E1733;50N2305);
(021E1338;50N2119);(021E1050;50N1957);(021E0932;50N1928);
(021E0644;50N1825);(021E0452;50N1756);(021E0249;50N1721);
(021E0035;50N1652);(020E5854;50N1631);(020E5544;50N1603);
(020E5403;50N1535);(020E5149;50N1506);(020E4957;50N1438);
(020E4647;50N1410);(020E4602;50N1355);(020E3824;50N1334);
(020E3728;50N1341);(020E3141;50N1410);(020E3130;50N1417);
(020E2639;50N1445);(020E2458;50N1506);(020E2041;50N1535);
(020E2007;50N1542);(020E1409;50N1610);(020E1251;50N1624);
(020E0918;50N1652);(020E0726;50N1728);(020E0534;50N1756);
(020E0427;50N1825);(020E0021;50N2018);(019E5936;50N2039);
(019E5523;50N2258);(019E5309;50N2506);(019E5220;50N2612);
(019E5201;50N2624);(019E4914;50N2845);(019E4829;50N2949);
(019E4633;50N3117);(019E4552;50N3143);(019E4456;50N3300);
(019E4412;50N3357);(019E4209;50N3558);(019E4124;50N3640);
(019E3932;50N3826);(019E3847;50N3951);(019E3655;50N4145);
(019E3610;50N4324);(019E3503;50N4449);(019E3419;50N4621);
(019E3223;50N5430);(019E3356;50N4710);(019E3311;50N5022);
(019E3249;50N5111);(019E3300;50N5658);(019E3323;50N5741);
(019E3407;51N0128);(019E3441;51N0231);(019E3526;51N0432);
(019E3559;51N0528);(019E3644;51N0708);(019E3740;51N0818);
(019E3825;51N0929);(019E3943;51N1101);(019E4028;51N1158);
(019E4408;51N1431);(019E4718;51N1549);(019E4910;51N1611);
(019E5309;51N1828);(019E5353;51N2014);(019E5438;51N2118);
(019E5829;51N2309);(020E0044;51N2337);(020E0247;51N2419);
(020E0439;51N2448);(020E0653;51N2530);(020E0833;51N2559);
(020E1121;51N2702);(020E1313;51N2731);(020E1443;51N2752);
(020E1922;51N2820);(020E2137;51N2910);(020E2639;51N2917);
(020E2757;51N2910);(020E2927;51N2924);(020E3141;51N2952);
(020E3303;51N3014);

11) dla obszaru wykorzystania częstotliwości KOSZALIN kanał TV nr 42:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
KOSZALIN kanał TV nr

42

(016E3338;55N5036);(016E3354;55N5027);(016E3323;55N1826);
(016E3323;55N1751);(016E3226;55N1439);(016E3221;55N1436);
(016E3150;55N1130);(016E3120;55N1112);(016E3120;55N0119);
(016E2947;54N5951);(016E3034;54N5126);(016E3237;54N4931);
(016E3323;54N4811);(016E3252;54N4802);(016E3252;54N4541);
(016E3150;54N4448);(016E3104;54N4049);(016E3018;54N4004);
(016E3018;54N3911);(016E3034;54N3650);(016E3049;54N3614);
(016E3135;54N3539);(016E3120;54N3530);(016E3135;54N3259);
(016E3648;54N2942);(016E3744;54N2927);(016E3805;54N2906);
(016E3916;54N2741);(016E3916;54N2723);(016E3947;54N2537);
(016E4226;54N2348);(016E4424;54N2324);(016E4444;54N2312);
(016E4612;54N2155);(016E4612;54N2111);(016E4658;54N1849);
(016E4713;54N1805);(016E4642;54N1601);(016E4556;54N1424);
(016E4525;54N1357);(016E4444;54N1139);(016E4424;54N1136);
(016E4338;54N1034);(016E4236;54N1007);(016E4150;54N0812);
(016E4023;54N0731);(016E3916;54N0710);(016E4236;54N0431);
(016E4221;54N0346);(016E4252;54N0244);(016E4338;54N0049);
(016E4322;53N5956);(016E4241;53N5839);(016E4150;53N5819);
(016E4104;53N5735);(016E3820;53N5644);(016E3749;53N5644);
(016E3632;53N5653);(016E3328;53N5458);(016E3125;53N5525);
(016E3008;53N5534);(016E2714;53N5353);(016E2633;53N5330);
(016E2349;53N5318);(016E2257;53N5312);(016E2110;53N5245);
(016E1907;53N5219);(016E1735;53N5201);(016E1648;53N5143);
(016E1039;53N5126);(016E0618;53N5135);(016E0405;53N5216);
(016E0243;53N5219);(016E0141;53N5201);(015E5821;53N5135);
(015E5649;53N5126);(015E5446;53N5152);(015E5228;53N5228);
(015E4923;53N5245);(015E4553;53N5437);(015E4609;53N5446);
(015E4147;53N5801);(015E4101;53N5930);(015E4015;54N0032);
(015E3843;54N0200);(015E3827;54N0302);(015E3624;54N0413);
(015E3624;54N0542);(015E3624;54N0617);(015E3533;54N0713);
(015E3507;54N0754);(015E3421;54N0932);(015E3315;54N1045);
(015E3218;54N1109);(015E3229;54N1133);(015E3548;54N1159);
(015E3635;54N1226);(015E4041;54N1252);(015E4213;54N1319);
(015E4517;54N1345);(015E4725;54N1508);(015E4634;54N1546);
(015E4619;54N1546);(015E3650;54N2030);(015E3635;54N2030);
(015E3203;54N2257);(015E3132;54N2359);(015E3650;54N2618);
(015E3924;54N2645);(015E3944;54N2732);(015E3807;54N2846);
(015E3640;54N3020);(015E3554;54N3122);(015E3351;54N3317);
(015E3351;54N3326);(015E3117;54N3539);(015E3031;54N3632);
(015E2640;54N3920);(015E2554;54N4057);(015E2336;54N4301);
(015E2305;54N4355);(015E1859;54N4700);(015E1813;54N4802);
(015E1656;54N4913);(015E1625;54N5135);(015E1711;55N0434);
(015E1813;55N0518);(015E1813;55N0545);(015E2133;55N0824);
(015E2203;55N0926);(015E2336;55N1104);(015E2406;55N1139);
(015E2523;55N1250);(015E2539;55N1409);(015E2757;55N1511);
(015E2858;55N1613);(015E3142;55N1748);(015E3218;55N1817);
(015E3751;55N2045);(015E3939;55N2103);(015E4431;55N2307);
(015E4522;55N2336);(015E4720;55N2400);(015E5056;55N2417);
(015E5811;55N2447);(015E5908;55N2502);(016E0009;55N2453);
(016E0633;55N2519);(016E0649;55N2528);(016E1045;55N2558);
(016E1131;55N3134);(016E1232;55N3245);(016E1318;55N3516);
(016E1451;55N3644);(016E1521;55N3830);(016E1724;55N4017);
(016E1755;55N4101);(016E2303;55N4358);(016E2303;55N4407);
(016E3028;55N4908);(016E3028;55N4917);(016E3318;55N5109);

12) dla obszaru wykorzystania częstotliwości KRAKÓW kanał TV nr 46:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
KRAKÓW kanał TV nr

46

(019E5251;50N2342);(019E5340;50N2204);(019E5416;50N2105);
(019E5447;50N1958);(019E5513;50N1937);(019E5653;50N2002);
(019E5740;50N2048);(020E0021;50N2117);(020E0211;50N2235);
(020E0310;50N2305);(020E0526;50N2326);(020E0643;50N2336);
(020E0807;50N2326);(020E1011;50N2249);(020E1137;50N2230);
(020E1339;50N2135);(020E1516;50N2152);(020E1755;50N2144);
(020E2022;50N2136);(020E2242;50N2125);(020E2418;50N2109);
(020E2507;50N1958);(020E2455;50N1907);(020E2513;50N1820);
(020E2647;50N1759);(020E2735;50N1759);(020E2913;50N1736);
(020E3014;50N1732);(020E3233;50N1638);(020E3404;50N1532);
(020E3518;50N1441);(020E3602;50N1356);(020E3637;50N1326);
(020E3827;50N1137);(020E3912;50N1052);(020E4005;50N1026);
(020E4049;50N0938);(020E4112;50N0908);(020E4130;50N0832);
(020E4148;50N0749);(020E4203;50N0702);(020E4215;50N0548);
(020E4227;50N0429);(020E4219;50N0327);(020E4221;50N0156);
(020E4215;50N0034);(020E4209;49N5916);(020E4136;49N5750);
(020E4053;49N5655);(020E3857;49N5552);(020E3548;49N5358);
(020E3429;49N5339);(020E3342;49N5305);(020E3158;49N5237);
(020E3045;49N5206);(020E2950;49N5158);(020E2628;49N5127);
(020E2539;49N5123);(020E2442;49N5118);(020E2331;49N5044);
(020E2040;49N5115);(020E1807;49N5210);(020E1731;49N5218);
(020E1434;49N5328);(020E1308;49N5400);(020E0916;49N5545);
(020E0625;49N5712);(020E0447;49N5648);(020E0409;49N5544);
(020E0328;49N5553);(020E0233;49N5549);(019E5847;49N5534);
(019E5814;49N5453);(019E5810;49N5358);(019E5816;49N5244);
(019E5841;49N5054);(019E5835;49N4845);(019E5814;49N4715);
(019E5728;49N4641);(019E5556;49N4605);(019E5329;49N4534);
(019E5241;49N4534);(019E4901;49N4557);(019E4737;49N4703);
(019E4814;49N4750);(019E4832;49N4916);(019E4851;49N5007);
(019E4903;49N5042);(019E4830;49N5158);(019E4325;49N4842);
(019E4222;49N4813);(019E4521;49N4947);(019E4652;49N5042);
(019E4135;49N4751);(019E3925;49N4722);(019E3844;49N4716);
(019E3741;49N4715);(019E3654;49N4652);(019E3510;49N4621);
(019E3302;49N4538);(019E3118;49N4526);(019E2953;49N4542);
(019E2811;49N4600);(019E2625;49N4716);(019E2536;49N4720);
(019E2109;49N4940);(019E2057;49N5034);(019E2309;49N4833);
(019E1930;49N5149);(019E1843;49N5244);(019E1843;49N5323);
(019E1843;49N5414);(019E1758;49N5451);(019E1723;49N5509);
(019E1727;49N5653);(019E1742;49N5722);(019E1653;49N5829);
(019E1604;49N5920);(019E1616;50N0113);(019E1533;50N0216);
(019E1509;50N0240);(019E1558;50N0433);(019E1752;50N0527);
(019E1948;50N0558);(019E2138;50N0626);(019E2322;50N0653);
(019E2443;50N0722);(019E2633;50N0821);(019E2714;50N0902);
(019E2752;50N0931);(019E2752;50N1038);(019E2722;50N1121);
(019E2720;50N1316);(019E2657;50N1342);(019E2609;50N1449);
(019E2621;50N1516);(019E2657;50N1623);(019E2627;50N1725);
(019E2633;50N1848);(019E2922;50N1953);(019E3023;50N1953);
(019E3124;50N2005);(019E3256;50N1949);(019E3357;50N1945);
(019E3510;50N1937);(019E3642;50N1910);(019E3724;50N1918);
(019E3916;50N1939);(019E4003;50N2001);(019E4250;50N2002);
(019E4337;50N2139);(019E4541;50N2144);(019E4628;50N2317);
(019E4747;50N2325);(019E4859;50N2255);(019E4943;50N2226);
(019E5034;50N2235);(019E5105;50N2314);(019E5206;50N2352);

13) dla obszaru wykorzystania częstotliwości LEGNICA kanał TV nr 51:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
LEGNICA kanał TV nr

51

(016E0141;51N2543);(016E0319;51N2527);(016E0405;51N2514);
(016E0558;51N2444);(016E0912;51N2508);(016E0703;51N2448);
(016E1453;51N2543);(016E1310;51N2551);(016E1059;51N2520);
(016E1128;51N2533);(016E1623;51N2519);(016E1754;51N2505);
(016E1847;51N2453);(016E2029;51N2422);(016E2212;51N2403);
(016E2417;51N2401);(016E2525;51N2410);(016E2652;51N2403);
(016E2927;51N2306);(016E3039;51N2306);(016E3212;51N2222);
(016E3243;51N2118);(016E3244;51N2008);(016E3302;51N1938);
(016E3352;51N1829);(016E3434;51N1812);(016E3510;51N1707);
(016E3504;51N1609);(016E3455;51N1529);(016E3459;51N1413);
(016E3506;51N1338);(016E3503;51N1151);(016E3418;51N1105);
(016E3324;51N1033);(016E3243;51N0912);(016E3250;51N0754);
(016E3205;51N0728);(016E3117;51N0700);(016E3024;51N0648);
(016E2741;51N0641);(016E2647;51N0631);(016E2620;51N0529);
(016E2532;51N0504);(016E2413;51N0511);(016E2324;51N0526);
(016E2219;51N0540);(016E2058;51N0416);(016E2129;51N0319);
(016E2114;51N0225);(016E2026;51N0150);(016E1933;51N0202);
(016E1832;51N0157);(016E1732;51N0204);(016E1635;51N0225);
(016E1508;51N0247);(016E1411;51N0235);(016E1259;51N0332);
(016E1107;51N0402);(016E1043;51N0426);(016E0935;51N0448);
(016E0735;51N0456);(016E0644;51N0526);(016E0525;51N0533);
(016E0443;51N0549);(016E0332;51N0603);(016E0231;51N0620);
(016E0056;51N0625);(015E5949;51N0615);(015E5923;51N0700);
(016E0053;51N0837);(016E0031;51N0957);(015E5953;51N1047);
(015E5902;51N1119);(015E5725;51N1243);(015E5709;51N1315);
(015E5523;51N1336);(015E5426;51N1346);(015E5315;51N1440);
(015E5308;51N1513);(015E5236;51N1606);(015E5203;51N1629);
(015E5132;51N1658);(015E5051;51N1726);(015E5014;51N1832);
(015E5021;51N1919);(015E5025;51N2002);(015E5110;51N2116);
(015E5133;51N2146);(015E5519;51N2439);(015E5352;51N2357);
(015E5236;51N2312);(015E5200;51N2222);(015E5635;51N2505);
(015E5828;51N2531);(016E0037;51N2543);(016E0057;51N2550);
(016E0013;51N2540);

14) dla obszaru wykorzystania częstotliwości ŁÓDŹ kanał TV nr 40:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
ŁÓDŹ kanał TV nr 40(019E3651;52N1335);(019E4027;52N1336);(019E4444;52N1304);
(019E4608;52N1253);(019E4902;52N1222);(019E5058;52N1146);
(019E5303;52N1115);(019E5533;52N1024);(019E5645;52N0955);
(019E5729;52N0932);(019E5844;52N0901);(020E0242;52N0644);
(020E0449;52N0509);(020E0735;52N0342);(020E0744;52N0342);
(020E1052;52N0119);(020E1136;52N0041);(020E1420;51N5819);
(020E1510;51N5707);(020E1543;51N5630);(020E1633;51N5523);
(020E1723;51N5346);(020E1804;51N5239);(020E1854;51N5050);
(020E1927;51N4948);(020E1955;51N4755);(020E2000;51N4541);
(020E2003;51N4342);(020E1947;51N4108);(020E1911;51N3859);
(020E1854;51N3828);(020E1804;51N3553);(020E1731;51N3457);
(020E1641;51N3308);(020E1551;51N3201);(020E1501;51N3044);
(020E1330;51N2906);(020E1248;51N2820);(020E1030;51N2626);
(020E0733;51N2412);(020E0514;51N2250);(020E0203;51N2107);
(019E5925;51N1951);(019E5802;51N1920);(019E5524;51N1824);
(019E5320;51N1753);(019E5050;51N1701);(019E4845;51N1630);
(019E4649;51N1559);(019E4411;51N1528);(019E4231;51N1503);
(019E3831;51N1432);(019E3757;51N1421);(019E3323;51N1359);
(019E2922;51N1411);(019E2807;51N1416);(019E2505;51N1425);
(019E2210;51N1447);(019E2047;51N1503);(019E1949;51N1508);
(019E1613;51N1539);(019E1441;51N1559);(019E1204;51N1630);
(019E1007;51N1701);(019E0828;51N1732);(019E0550;51N1829);
(019E0500;51N1844);(019E0034;51N2048);(018E5927;51N2119);
(018E5658;51N2229);(018E5431;51N2412);(018E5159;51N2555);
(018E4957;51N2744);(018E4913;51N2832);(018E4834;51N2901);
(018E4801;51N2942);(018E4621;51N3125);(018E4531;51N3232);
(018E4441;51N3339);(018E4351;51N3502);(018E4301;51N3614);
(018E4212;51N3833);(018E4155;51N3904);(018E4102;51N4154);
(018E4122;51N4408);(018E4111;51N4703);(018E4212;51N4933);
(018E4245;51N5035);(018E4335;51N5233);(018E4416;51N5340);
(018E4458;51N5503);(018E4604;51N5625);(018E4654;51N5738);
(018E4834;51N5921);(018E4924;52N0017);(018E5022;52N0104);
(018E5103;52N0145);(018E5224;52N0257);(018E5412;52N0414);
(018E5608;52N0530);(018E5714;52N0601);(018E5952;52N0730);
(019E0214;52N0825);(019E0345;52N0856);(019E0623;52N0953);
(019E0754;52N1024);(019E1016;52N1110);(019E1228;52N1141);
(019E1408;52N1202);(019E1859;52N1228);(019E2030;52N1243);
(019E2546;52N1314);(019E2718;52N1329);(019E3037;52N1329);
(019E3045;52N1335);(019E3604;52N1340);

15) dla obszaru wykorzystania częstotliwości LUBLIN kanał TV nr 49:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
LUBLIN kanał TV nr 49(022E3741;51N3836);(022E3841;51N3827);(022E4417;51N3759);
(022E4554;51N3735);(022E4723;51N3726);(022E4930;51N3648);
(022E5023;51N3644);(022E5259;51N3547);(022E5444;51N3519);
(022E5713;51N3428);(023E0112;51N3305);(022E5835;51N3409);
(023E0311;51N3153);(023E0448;51N3125);(023E0725;51N3029);
(023E0810;51N3019);(023E1024;51N2956);(023E1246;51N2453);
(023E1151;51N2842);(023E1228;51N2654);(023E1306;51N2237);
(023E1306;51N2159);(023E1321;51N2025);(023E1358;51N1837);
(023E1435;51N1746);(023E1438;51N1435);(023E1428;51N1434);
(023E1338;51N1200);(023E1313;51N1135);(023E1236;51N1044);
(023E1106;51N0915);(023E1022;51N0713);(023E0830;51N0525);
(023E0745;51N0415);(023E0540;51N0242);(023E0446;51N0213);
(023E0216;51N0001);(023E0147;50N5915);(022E5813;50N5649);
(023E0119;50N5853);(023E0054;50N5814);(022E5521;50N5526);
(022E5456;50N5457);(022E5337;50N5407);(022E5137;50N5310);
(022E4938;50N5242);(022E4624;50N5123);(022E4432;50N5054);
(022E4325;50N5054);(022E4155;50N5113);(022E3801;50N5140);
(022E3719;50N5127);(022E3542;50N5059);(022E3305;50N5003);
(022E3121;50N4939);(022E2936;50N4911);(022E2834;50N4905);
(022E2700;50N4848);(022E2515;50N4838);(022E2211;50N4910);
(022E2027;50N4957);(022E1712;50N5116);(022E1635;50N5135);
(022E1020;50N5515);(022E1548;50N5200);(022E1433;50N5301);
(022E1336;50N5328);(022E1251;50N5400);(022E0800;50N5640);
(022E0758;50N5646);(022E0509;50N5915);(022E0501;50N5943);
(022E0339;51N0102);(022E0210;51N0203);(022E0202;51N0241);
(022E0125;51N0433);(022E0132;51N0520);(022E012551N0607);
(022E0110;51N0727);(022E0125;51N0814);(022E0110;51N0929);
(022E0102;51N1011);(022E0125;51N1204);(022E0110;51N1250);
(022E0023;51N1353);(021E5918;51N1506);(021E5841;51N1654);
(021E5855;51N1737);(021E5841;51N2011);(021E5826;51N2058);
(021E5831;51N2230);(021E5940;51N2356);(021E5940;51N2439);
(022E0003;51N2535);(022E0047;51N2631);(022E0247;51N2828);
(022E0324;51N2906);(022E0750;51N3141);(022E1005;51N3300);
(022E1234;51N3420);(022E0531;51N3016);(022E1448;51N3524);
(022E1625;51N3552);(022E1802;51N3616);(022E1934;51N3641);
(022E3206;51N3843);(022E2131;51N3712);(022E2445;51N3740);
(022E2630;51N3803);(022E2729;51N3818);(022E3644;51N3836);

16) dla obszaru wykorzystania częstotliwości OLSZTYN kanał TV nr 53:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
OLSZTYN kanał TV nr

53

(020E2344;54N3255);(020E4037;54N3306);(020E3605;54N3330);
(020E2852;54N3322);(020E4521;54N3223);(020E4643;54N3215);
(020E5235;54N3143);(020E5357;54N3127);(020E5814;54N3055);
(020E5936;54N3031);(021E0205;54N2959);(021E0421;54N2918);
(021E0636;54N2846);(021E0905;54N2758);(021E1054;54N2726);
(021E1431;54N2558);(021E2441;54N2136);(021E3451;54N1542);
(021E3128;54N1743);(021E1525;54N2542);(021E2010;54N2333);
(021E2145;54N2301);(021E2737;54N1957);(021E3743;54N1318);
(021E3837;54N1214);(021E4039;54N1021);(021E4134;54N0925);
(021E4430;54N0701);(021E4524;54N0548);(021E4605;54N0444);
(021E4659;54N0244);(021E4807;54N0131);(021E4901;53N5923);
(021E5121;53N4159);(021E4928;53N5835);(021E5022;53N5538);
(021E5050;53N5450);(021E5144;53N4953);(021E5157;53N4945);
(021E5157;53N4512);(021E5103;53N3823);(021E5036;53N3726);
(021E4942;53N3438);(021E4901;53N3334);(021E4807;53N3133);
(021E4726;53N3037);(021E4646;53N2901);(021E4551;53N2749);
(021E4511;53N2628);(021E4349;53N2500);(021E3114;53N1306);
(021E4309;53N2404);(021E4201;53N2243);(021E4120;53N2147);
(021E3918;53N1955);(021E3851;53N1923);(021E3420;53N1602);
(021E3420;53N1554);(021E2549;53N1012);(021E2441;53N0947);
(021E2023;53N0755);(021E1835;53N0723);(021E1350;53N0515);
(021E1229;53N0450);(021E0919;53N0338);(021E0703;53N0306);
(021E0448;53N0226);(021E0219;53N0154);(021E0030;53N0130);
(020E5707;53N0058);(020E2838;52N5726);(020E5545;53N0042);
(020E5141;53N0010);(020E5033;52N5953);(020E4616;52N5921);
(020E4454;52N5905);(020E3942;52N5833);(020E3835;52N5817);
(020E3444;52N5753);(020E2205;52N5753);(020E1720;52N5825);
(020E1559;52N5841);(020E1047;52N5913);(020E0858;52N5945);
(020E0602;53N0018);(019E3302;53N1201);(019E2548;53N1626);
(019E3720;53N0929);(020E0413;53N0050);(020E0117;53N0122);
(019E5929;53N0146);(019E5605;53N0218);(019E5417;53N0250);
(019E5215;53N0322);(019E4905;53N0434);(019E4743;53N0459);
(019E4326;53N0651);(019E4151;53N0723);(019E3037;53N1338);
(019E2337;53N1827);(019E2310;53N1907);(019E2041;53N2115);
(019E2027;53N2139);(019E1744;53N2356);(019E1704;53N2452);
(019E1609;53N2556);(019E1529;53N2740);(019E1434;53N2853);
(019E1340;53N3037);(019E1300;53N3133);(019E1205;53N3406);
(019E1138;53N3446);(019E1044;53N3823);(019E0959;53N4712);
(019E1053;53N5121);(019E1030;53N4248);(019E1125;53N5442);
(019E1138;53N5450);(019E1232;53N5747);(019E1300;53N5819);
(019E1354;54N0059);(019E1421;54N0147);(019E1515;54N0340);
(019E1609;54N0452);(019E1704;54N0636);(019E1758;54N0741);
(019E1852;54N0853);(019E2054;54N1045);(019E2148;54N1142);
(019E2445;54N1406);(019E3935;54N2400);(019E3518;54N2119);
(019E3051;54N1839);(019E3118;54N1911);(019E4312;54N2534);
(019E4514;54N2606);(019E4730;54N2702);(019E5026;54N2734);
(019E5228;54N2806);(019E5511;54N2838);(019E5727;54N2918);
(020E0036;54N2951);(020E0211;54N3015);(020E0602;54N3047);
(020E0737;54N3111);(020E1208;54N3143);(020E1316;54N3159);
(020E190854N3231);(020E1922;54N3239);(020E2344;54N3255);

17) dla obszaru wykorzystania częstotliwości OPOLE kanał TV nr 38:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
OPOLE kanał TV nr 38(017E4845;51N0643);(017E4535;51N0644);(017E4217;51N0614);
(017E4045;51N0601);(017E3728;51N0532);(017E3542;51N0507);
(017E3417;51N0442);(017E3126;51N0335);(017E3020;51N0310);
(017E2749;51N0205);(017E2537;51N0040);(017E2319;50N5931);
(017E2127;50N5803);(017E2003;50N5623);(017E1924;50N5529);
(017E1812;50N5405);(017E1752;50N5307);(017E1633;50N5135);
(017E1547;50N4959);(017E1501;50N4848);(017E1448;50N4712);
(017E1454;50N4639);(017E1454;50N4405);(017E1452;50N4047);
(017E1454;50N4019);(017E1534;50N3921);(017E1818;50N3728);
(017E2120;50N3516);(017E2345;50N3426);(017E2524;50N3357);
(017E2722;50N3320);(017E2921;50N3250);(017E3059;50N3225);
(017E3311;50N3156);(017E3503;50N3123);(017E4144;50N2851);
(017E3549;50N3114);(017E3754;50N3045);(017E3939;50N2955);
(017E4409;50N2746);(017E4530;50N2719);(017E4621;50N2648);
(017E4925;50N2622);(017E5302;50N2553);(017E5606;50N2434);
(017E5752;50N2336);(017E5840;50N2305);(017E5924;50N2225);
(018E0043;50N2200);(018E0327;50N2057);(018E0512;50N2028);
(018E0711;50N1955);(018E1022;50N1925);(018E1147;50N1913);
(018E2457;50N2121);(018E1524;50N1905);(018E2111;50N1937);
(018E2146;50N1942);(018E2700;50N2313);(018E2726;50N2338);
(018E2938;50N2544);(018E3017;50N2629);(018E3105;50N2743);
(018E3116;50N2810);(018E3156;50N2843);(018E3302;50N3006);
(018E3348;50N3109);(018E3427;50N3216);(018E3513;50N3343);
(018E3540;50N3442);(018E3619;50N3638);(018E3645;50N3733);
(018E3559;50N4049);(018E3526;50N4109);(018E3454;50N4310);
(018E3407;50N4601);(018E3401;50N4639);(018E3315;50N4934);
(018E3216;50N5053);(018E3130;50N5213);(018E2536;50N5820);
(018E2944;50N5401);(018E2027;51N0058);(018E2858;50N5516);
(018E2726;50N5644);(018E2239;50N5954);(018E1835;51N0143);
(018E1716;51N0212);(018E1425;51N0314);(018E1246;51N0344);
(018E1048;51N0417);(018E0909;51N0446);(018E0016;51N0640);
(018E0345;51N0550);(017E5322;51N0709);(017E5725;51N0635);
(017E5719;51N0639);(017E4951;51N0651);

18) dla obszaru wykorzystania częstotliwości PŁOCK kanał TV nr 31:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
PŁOCK kanał TV nr 31(019E4113;52N5558);(019E3918;52N5604);(019E3647;52N5555);
(019E3325;52N5542);(019E3046;52N5527);(019E2934;52N5523);
(019E2558;52N5452);(019E2418;52N5435);(019E2244;52N5422);
(019E2103;52N5400);(019E2013;52N5355);(019E1832;52N5338);
(019E1615;52N5329);(019E1532;52N5333);(019E1330;52N5258);
(019E1018;52N5044);(019E0910;52N4947);(019E0739;52N4824);
(019E0732;52N4802);(019E0610;52N4656);(019E0429;52N4533);
(019E0158;52N4412);(018E5951;52N4343);(018E5117;52N3629);
(018E5627;52N4302);(018E5413;52N4206);(018E5320;52N4125);
(018E5232;52N4017);(018E5149;52N3810);(018E5117;52N3638);
(018E5149;52N3426);(018E5237;52N3101);(018E5253;52N3029);
(018E5344;52N2729);(018E5405;52N2646);(018E5456;52N2438);
(018E5539;52N2328);(018E5629;52N2222);(018E5825;52N2028);
(018E5915;52N1945);(019E0151;52N1739);(019E0244;52N1707);
(019E0332;52N1624);(019E0415;52N1616);(019E0646;52N1505);
(019E1015;52N1320);(019E1030;52N1325);(019E1315;52N1228);
(019E1406;52N1219);(019E1658;52N1117);(019E1825;52N1047);
(019E2146;52N0928);(019E2330;52N0856);(019E4120;52N0534);
(019E2410;52N0840);(019E2725;52N0809);(019E4651;52N0543);
(019E2906;52N0747);(019E3144;52N0716);(019E3332;52N0646);
(019E3737;52N0615);(019E3856;52N0553);(019E4420;52N0535);
(019E4915;52N0606);(019E5056;52N0624);(019E5501;52N0654);
(019E5613;52N0654);(020E1247;52N0939);(019E5859;52N0659);
(020E1756;52N1230);(020E0018;52N0654);(020E0206;52N0659);
(020E0611;52N0729);(020E0828;52N0809);(020E1023;52N0840);
(020E1442;52N1042);(020E1928;52N1411);(020E2011;52N1526);
(020E2108;52N1640);(020E2116;52N1716);(020E2152;52N1817);
(020E2152;52N2037);(020E2101;52N2152);(020E2011;52N2302);
(020E1956;52N2333);(020E1913;52N2438);(020E1825;52N2728);
(020E1754;52N2800);(020E1732;52N2857);(020E1725;52N2915);
(020E1637;52N3120);(020E1635;52N3153);(020E1613;52N3153);
(020E1552;52N3408);(020E1504;52N3548);(020E1418;52N3651);
(020E1330;52N3729);(020E1259;52N3823);(020E1208;52N4012);
(020E1028;52N4123);(020E0025;52N5013);(019E5844;52N5106);
(020E0937;52N4259);(020E0735;52N4453);(020E0706;52N4541);
(020E0547;52N4713);(020E0547;52N4718);(020E0235;52N4906);
(019E5656;52N5157);(019E5542;52N5229);(019E5244;52N5333);
(019E5054;52N5406);(019E5011;52N5432);(019E4706;52N5541);
(019E4406;52N5607);(019E4232;52N5611);

19) dla obszaru wykorzystania częstotliwości POZNAŃ kanał TV nr 36:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
POZNAŃ kanał TV nr

36

(017E0657;52N5859);(017E1339;52N5829);(017E1616;52N5735);
(017E1803;52N5705);(017E2011;52N5630);(017E2129;52N5600);
(017E2534;52N5412);(017E2906;52N5138);(017E3433;52N4909);
(017E4401;52N4222);(017E4153;52N4346);(017E3917;52N4551);
(017E3117;52N5033);(017E3706;52N4703);(017E4536;52N4110);
(017E4615;52N4034);(017E4733;52N3904);(017E4743;52N3829);
(017E4812;52N3753);(017E4904;52N3621);(017E5250;52N2243);
(017E5250;52N2513);(017E5211;52N2020);(017E5010;52N3459);
(017E5059;52N3253);(017E5128;52N3154);(017E5148;52N3030);
(017E5207;52N2948);(017E5237;52N2706);(017E5148;52N1814);
(017E5128;52N1738);(017E4104;52N0310);(017E5000;52N1409);
(017E4911;52N1227);(017E3423;51N5817);(017E3640;51N5953);
(017E4753;52N1057);(017E4704;52N0945);(017E4545;52N0816);
(017E4506;52N0722);(017E4338;52N0558);(017E4249;52N0452);
(017E3824;52N0129);(017E3824;52N0123);(017E3136;51N5701);
(017E3034;51N5636);(017E2949;51N5602);(017E2900;51N5544);
(017E2514;51N5408);(017E2406;51N5338);(017E2208;51N5302);
(016E5818;51N4843);(017E2011;51N5232);(017E1753;51N5150);
(017E1533;51N5118);(017E1447;51N5056);(017E1237;51N5025);
(017E1052;51N4957);(017E0756;51N4927);(017E0618;51N4909);
(017E0420;51N4909);(017E0302;51N4857);(016E5502;51N4827);
(016E5344;51N4815);(016E5028;51N4745);(016E4919;51N4739);
(016E4633;51N4733);(016E4514;51N4739);(016E4129;51N4809);
(016E4020;51N4833);(016E3619;51N5019);(016E3530;51N5049);
(016E3352;51N5136);(016E3309;51N5202);(016E2905;51N5350);
(016E2727;51N5420);(016E2608;51N5456);(016E2213;51N5638);
(016E2124;51N5655);(016E1838;51N5801);(016E1719;51N5819);
(016E1357;52N0023);(016E0942;52N0340);(015E5951;52N2830);
(015E5902;52N2249);(016E0626;52N0634);(016E0547;52N0722);
(016E0419;52N0857);(016E0330;52N1003);(016E0231;52N1121);
(016E0142;52N1245);(016E0103;52N1345);(016E0014;52N1608);
(016E0004;52N1656);(015E5925;52N1938);(015E5945;52N2549);
(015E5954;52N2555);(016E0043;52N3100);(016E0123;52N3154);
(016E0212;52N3405);(016E0231;52N3459);(016E0320;52N3635);
(016E0349;52N3735);(016E0438;52N3910);(016E0557;52N4034);
(016E0646;52N4252);(016E0745;52N4410);(016E0824;52N4451);
(016E1238;52N4727);(016E1749;52N5013);(016E183852N5025);
(016E2144;52N5136);(016E2243;52N5142);(016E243052N5206);
(016E2529;52N5212);(016E2707;52N5236);(016E291452N5312);
(016E3003;52N5318);(016E3141;52N5342);(016E332952N5348);
(016E3457;52N5400);(016E3606;52N5400);(016E383652N5432);
(016E3922;52N5454);(016E4109;52N5524);(016E435652N5554);
(016E4534;52N5630);(016E4814;52N5701);(016E583852N5801);
(016E4811;52N5711);(016E5324;52N5741);(017E034152N5811);
(017E0549;52N5853);(017E0611;52N5859);

20) dla obszaru wykorzystania częstotliwości RADOM kanał TV nr 31:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
RADOM kanał TV nr 31(021E0128;51N4623);(021E0443;51N4617);(021E0805;51N4553);
(021E0943;51N4534);(021E1221;51N4503);(021E1519;51N4355);
(021E1816;51N4227);(021E2117;51N3947);(021E2206;51N3734);
(021E2218;51N3659);(021E2307;51N3457);(021E2402;51N3337);
(021E2439;51N3259);(021E2712;51N3037);(021E2748;51N2959);
(021E2934;51N2835);(021E3140;51N2648);(021E3122;51N2337);
(021E3041;51N2148);(021E2600;51N1921);(021E2833;51N2034);
(021E2356;51N1750);(021E2319;51N1711);(021E2154;51N1540);
(021E2105;51N1427);(021E2034;51N1341);(021E1945;51N1120);
(021E1826;51N0948);(021E1737;51N0910);(021E1500;51N0743);
(021E1329;51N0713);(021E1120;51N0631);(021E1025;51N0623);
(021E0544;51N0553);(020E5901;51N0541);(020E5457;51N0537);
(020E5016;51N0553);(020E4832;51N0616);(020E4611;51N0646);
(020E4415;51N0717);(020E4201;51N0747);(020E4004;51N0818);
(020E3821;51N0848);(020E3645;51N0944);(020E3602;51N1023);
(020E3247;51N1307);(020E3158;51N1412);(020E3057;51N1532);
(020E3008;51N1700);(020E2828;51N2003);(020E2913;51N1812);
(020E2824;51N2154);(020E2812;51N2232);(020E2733;51N2757);
(020E2741;51N2513);(020E2753;51N3026);(020E2816;51N3303);
(020E2759;51N3049);(020E2848;51N3446);(020E2925;51N3551);
(020E3014;51N3656);(020E3228;51N3902);(020E3305;51N3940);
(020E3600;51N4141);(020E3827;51N4227);(020E4029;51N4257);
(020E4231;51N4328);(020E4446;51N4358);(020E4642;51N4429);
(020E4927;51N4459);(020E5034;51N4511);(020E5535;51N4543);
(020E5622;51N4553);(020E5754;51N4612);(021E0041; 51N4627);

21) dla obszaru wykorzystania częstotliwości RZESZÓW kanał TV nr 38:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
RZESZÓW kanał TV nr

38

(022E0616;50N2806);(022E0816;50N2736);(022E1014;50N2704);
(022E1236;50N2705);(022E1310;50N2711);(022E1625;50N2700);
(022E1757;50N2640);(022E1839;50N2636);(022E2148;50N2443);
(022E2249;50N2419);(022E2521;50N2325);(022E2717;50N2305);
(022E3013;50N2151);(022E3124;50N2125);(022E3451;50N1904);
(022E3617;50N1802);(022E3705;50N1707);(022E3824;50N1533);
(022E3913;50N1423);(022E4008;50N1305);(022E4057;50N1056);
(022E4127;50N0953);(022E4105;50N0841);(022E4026;50N0812);
(022E3937;50N0721);(022E3851;50N0608);(022E3808;50N0537);
(022E3707;50N0438);(022E3617;50N0414);(022E3528;50N0338);
(022E3421;50N0255);(022E3403;50N0248);(022E3441;50N0113);
(022E3411;50N0048);(022E3310;50N0001);(022E3157;49N5934);
(022E2953;49N5905);(022E2824;49N5847);(022E2515;49N5853);
(022E2249;49N5858);(022E2136;49N5902);(022E1904;49N5918);
(022E1720;49N5926);(022E1601;49N5938);(022E1228;50N0009);
(022E1121;50N0024);(022E0954;50N0004);(022E0937;49N5910);
(022E0950;49N5844);(022E1203;49N5751);(022E1405;49N5643);
(022E1510;49N5613);(022E1809;49N5447);(022E2027;49N5250);
(022E1946;49N5216);(022E1904;49N5220);(022E1607;49N5330);
(022E1454;49N5402);(022E1208;49N5341);(022E1434;49N5104);
(022E1522;49N5014);(022E1623;49N4859);(022E1528;49N4753);
(022E1442;49N4644);(022E1317;49N4735);(022E1256;49N4706);
(022E1201;49N4600);(022E1155;49N4517);(022E1133;49N4340);
(022E1119;49N4312);(022E1034;49N4252);(022E0754;49N4321);
(022E0717;49N4340);(022E0604;49N4412);(022E0322;49N4517);
(022E0054;49N4518);(021E5912;49N4426);(021E5743;49N4410);
(021E5549;49N4308);(021E5323;49N4221);(021E4950;49N4120);
(021E4901;49N4112);(021E4724;49N4052);(021E4440;49N4041);
(021E4347;49N4107);(021E4353;49N4150);(021E4347;49N4233);
(021E4353;49N4300);(021E4310;49N4410);(021E4347;49N4556);
(021E4353;49N4745);(021E4423;49N4848);(021E4506;49N5010);
(021E4549;49N5112);(021E4516;49N5133);(021E4415;49N5141);
(021E4405;49N5211);(021E4442;49N5250);(021E4708;49N5459);
(021E4756;49N5554);(021E4926;49N5710);(021E4914;49N5736);
(021E4829;49N5751);(021E4617;49N5701);(021E4339;49N5559);
(021E4353;49N5625);(021E4308;49N5634);(021E4143;49N5618);
(021E3953;49N5614);(021E3633;49N5543);(021E3501;49N5527);
(021E3427;49N5557);(021E3356;49N5621);(021E3354;49N5734);
(021E3356;49N5802);(021E3253;49N5847);(021E3153;49N5851);
(021E3048;49N5921);(021E3259;50N0010);(021E3455;50N0049);
(021E3709;50N0120);(021E3822;50N0136);(021E3853;50N0344);
(021E3740;50N0355);(021E3354;50N0427);(021E3223;50N0450);
(021E3033;50N0521);(021E2908;50N0628);(021E2840;50N0650);
(021E2801;50N0726);(021E2706;50N0758);(021E2608;50N0918);
(021E2559;50N0955);(021E2543;50N1048);(021E2547;50N1231);
(021E2555;50N1301);(021E2638;50N1423);(021E2739;50N1545);
(021E2821;50N1723);(021E2904;50N1829);(021E3406;50N2251);
(021E3223;50N2148);(021E3009;50N1959);(021E3534;50N2338);
(021E3614;50N2400);(021E3826;50N2440);(021E3911;50N2455);
(021E4048;50N2506);(021E4238;50N2534);(021E4504;50N2542);
(021E4611;50N2549);(021E4849;50N2621);(021E5008;50N2636);
(021E5442;50N2648);(022E0005;50N2719);(022E0011;50N2727);
(022E0320;50N2758);(022E0350;50N2802);

22) dla obszaru wykorzystania częstotliwości SŁUPSK kanał TV nr 39:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
SŁUPSK kanał TV nr 39(016E2809;56N0538);(016E2951;56N0530);(016E3049;56N0318);
(016E3128;56N0233);(016E3206;56N0032);(016E3245;55N5925);
(016E3323;55N5819);(016E3440;55N5650);(016E3519;55N5522);
(016E3557;55N5427);(016E3636;55N5309);(016E3753;55N5141);
(016E3831;55N5045);(016E3948;55N4917);(016E4007;55N4737);
(016E4124;55N4609);(016E4203;55N4451);(016E4222;55N4440);
(016E4301;55N4249);(016E4339;55N4205);(016E4418;55N3952);
(016E4515;55N3919);(016E4522;55N3809);(016E5909;55N3831);
(017E0222;55N3725);(017E0320;55N3714);(017E0749;55N3523);
(017E1140;55N3501);(017E1355;55N3428);(017E1837;55N3358);
(017E1746;55N3234);(017E1805;55N3204);(017E1759;55N3146);
(017E1805;55N2937);(017E1740;55N2838);(017E1759;55N2827);
(017E1707;55N2427);(017E1740;55N2401);(017E1701;55N2255);
(017E1727;55N2203);(017E1642;55N2137);(017E1701;55N2126);
(017E1701;55N1840);(017E1642;55N1829);(017E1629;55N1209);
(017E1623;55N1151);(017E1648;55N1125);(017E1746;55N1048);
(017E1707;55N1030);(017E1707;55N0953);(017E1727;55N0934);
(017E1903;55N0912);(017E1922;55N0846);(017E1916;55N0821);
(017E1941;55N0733);(017E2058;55N0711);(017E2039;55N0648);
(017E2156;55N0637);(017E2502;55N0608);(017E2509;55N0542);
(017E2528;55N0458);(017E2606;55N0421);(017E2645;55N0402);
(017E2704;55N0318);(017E2743;55N0234);(017E2821;55N0150);
(017E2840;55N0116);(017E2913;55N0025);(017E2919;54N5959);
(017E3049;54N5918);(017E3108;54N5812);(017E3030;54N5706);
(017E2951;54N5515);(017E2913;54N5420);(017E2853;54N5123);
(017E3030;54N4943);(017E3108;54N4859);(017E3329;54N4705);
(017E3440;54N4646);(017E3440;54N4613);(017E3929;54N4254);
(017E4007;54N4158);(017E4300;54N3935);(017E4339;54N3901);
(017E4619;54N3656);(017E4710;54N3616);(017E4749;54N3318);
(017E4827;54N3223);(017E4847;54N3010);(017E4847;54N2948);
(017E4808;54N2501);(017E4749;54N2450);(017E4710;54N2204);
(017E4534;54N2057);(017E4456;54N1811);(017E4300;54N1621);
(017E4222;54N1525);(017E4033;54N1412);(017E4007;54N1346);
(017E3929;54N1155);(017E3752;54N1016);(017E3752;54N1004);
(017E3342;54N0656);(017E3251;54N0627);(017E3134;54N0520);
(017E2957;54N0509);(017E2743;54N0403);(017E2528;54N0352);
(017E2039;54N0139);(017E1903;54N0117);(017E1727;54N0033);
(017E1453;53N5938);(017E1159;53N5915);(017E1042;53N5915);
(017E0808;53N5853);(017E0632;53N5831);(017E0358;53N5831);
(016E5909;53N5809);(016E5635;53N5725);(016E5323;53N5703);
(016E4815;53N5725);(016E4600;53N5758);(016E4346;53N5820);
(016E3942;54N0018);(016E3857;54N0106);(016E3825;54N0124);
(016E2645;54N0722);(016E2626;54N0722);(016E2027;54N1133);
(016E1948;54N1206);(016E1655;54N1430);(016E1636;54N1503);
(016E1538;54N1610);(016E1459;54N1811);(016E1440;54N1822);
(016E1402;54N2057);(016E1342;54N2141);(016E1304;54N2523);
(016E1238;54N2600);(016E0932;54N2618);(016E0854;54N2651);
(016E0815;54N3021);(016E0828;54N3348);(016E1238;54N3337);
(016E3453;54N3341);(016E3414;54N3458);(016E3102;54N3733);
(016E3023;54N3828);(016E3017;54N3909);(016E3349;54N4037);
(016E3512;54N4103);(016E3512;54N4114);(016E2945;54N4507);
(016E2900;54N4555);(016E2828;54N4613);(016E2241;54N5016);
(016E2203;54N5050);(016E1636;54N5442);(016E1551;54N5508);
(016E1355;54N5647);(016E1323;54N5717);(016E1147;54N5823);
(016E1121;54N5838);(016E0737;55N0131);(016E0652;55N0146);
(016E0516;55N0303);(016E0229;55N0524);(016E0203;55N0549);
(016E0112;55N0619);(015E5753;55N0857);(015E5642;55N0927);
(015E5604;55N1033);(015E5408;55N1129);(015E5330;55N1224);
(015E5154;55N1319);(015E4932;55N1451);(015E4803;55N1627);
(015E4718;55N1715);(015E4548;55N1745);(015E4509;55N1840);
(015E4405;55N1950);(015E4235;55N2020);(015E4118;55N2148);
(015E4033;55N2247);(015E3844;55N2317);(015E3806;55N2412);
(015E3604;55N2606);(015E3428;55N2629);(015E3141;55N2849);
(015E3102;55N2933);(015E3024;55N3028);(015E3005;55N3135);
(015E3043;55N4620);(015E3349;55N4851);(015E3453;55N4906);
(015E3453;55N4939);(015E3630;55N5045);(015E3708;55N5152);
(015E3857;55N5305);(015E3923;55N5320);(015E4620;55N5742);
(015E4952;55N5910);(015E5304;55N5933);(015E5538;56N0017);
(015E5753;56N0039);(016E0027;56N0123);(016E0320;56N0145);
(016E0535;56N0219);(016E0847;56N0241);(016E1043;56N0303);
(016E1336;56N0325);(016E1512;56N0347);(016E1903;56N0409);
(016E2040;56N0431);(016E2314;56N0442);(016E2509;56N0516);
(016E2809;56N0538);

23) dla obszaru wykorzystania częstotliwości SZCZECIN kanał TV nr 55:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
SZCZECIN kanał TV nr

55

(013E4438;55N0501);(013E3848;55N0448);(013E2858;55N0313);
(013E2505;55N0029);(013E2527;54N5925);(013E2633;54N5820);
(013E2716;54N5611);(013E2800;54N5519);(013E2844;54N5323);
(013E2927;54N5218);(013E3011;54N5022);(013E3055;54N4917);
(013E3138;54N4720);(013E3222;54N4629);(013E3306;54N4419);
(013E3350;54N4328);(013E3433;54N4131);(013E3517;54N4027);
(013E3601;54N3830);(013E3644;54N3739);(013E3728;54N3529);
(013E3812;54N3438);(013E3834;54N3254);(013E3939;54N3137);
(013E4023;54N2940);(013E4107;54N2836);(013E4150;54N2639);
(013E4234;54N2547);(013E4318;54N2338);(013E4401;54N2246);
(013E4423;54N2142);(013E4507;54N2050);(013E4507;54N2011);
(013E4416;54N1915);(013E4318;54N1854);(013E4001;54N1644);
(013E3954;54N1544);(013E3954;54N1535);(013E3939;54N1448);
(013E3848;54N1156);(013E3856;54N1121);(013E3826;54N1104);
(013E3517;54N0938);(013E3433;54N0833);(013E3328;54N0715);
(013E3306;54N0637);(013E3055;54N0440);(013E3011;54N0348);
(013E2738;54N0139);(013E2654;54N0035);(013E2527;53N5904);
(013E2443;53N5759);(013E2338;53N5642);(013E2254;53N5458);
(013E2210;53N5407);(013E2127;53N5210);(013E2043;53N5106);
(013E1959;53N4843);(013E1915;53N4739);(013E1854;53N4542);
(013E1803;53N4124);(013E1959;53N3522);(013E2043;53N3155);
(013E2105;53N3142);(013E2148;53N2828);(013E2210;53N2815);
(013E2127;53N2239);(013E2105;53N2226);(013E2021;53N1859);
(013E1937;53N1820);(013E1854;53N1637);(013E1810;53N1532);
(013E1726;53N1349);(013E1642;53N1244);(013E1559;53N1035);
(013E1537;53N1022);(013E1453;53N0708);(013E1431;53N0655);
(013E1348;53N0341);(013E1453;52N5542);(013E1537;52N5307);
(013E1559;52N5254);(013E1642;52N5019);(013E1748;52N4902);
(013E1832;52N4731);(013E1959;52N4600);(013E2043;52N4456);
(013E2232;52N4312);(013E2316;52N4208);(013E2443;52N4037);
(013E2443;52N4024);(013E3117;52N3553);(013E3117;52N3540);
(013E3433;52N3318);(013E4205;52N2929);(013E4310;52N2916);
(013E4627;52N2759);(013E4649;52N2759);(013E5028;52N2628);
(013E5217;52N2602);(013E5512;52N2458);(013E5723;52N2432);
(013E5912;52N2353);(014E0145;52N2327);(014E0356;52N2248);
(014E0629;52N2222);(014E0757;52N2157);(014E1113;52N2131);
(014E1241;52N2105);(014E1725;52N2039);(014E1914;52N2013);
(014E2442;52N1947);(014E2631;52N1921);(014E3643;52N1856);
(014E4906;52N1856);(014E5812;52N1921);(014E5834;52N1934);
(015E0340;52N2000);(015E0529;52N2026);(015E0930;52N2052);
(015E1057;52N2118);(015E1352;52N2144);(015E1603;52N2222);
(015E1858;52N2248);(015E2131;52N2340);(015E2342;52N2406);
(015E2637;52N2511);(015E2826;52N2536);(015E3143;52N2654);
(015E3310;52N2720);(015E3816;52N2942);(015E3838;52N2942);
(015E4442;52N3305);(015E5228;52N3736);(015E5818;52N4159);
(015E5855;52N4221);(016E0113;52N4356);(016E0422;52N4626);
(016E0506;52N4718);(016E0717;52N4914);(016E0801;52N5006);
(016E1056;52N5228);(016E1139;52N5320);(016E1329;52N5504);
(016E1412;52N5621);(016E1518;52N5739);(016E1602;52N5922);
(016E1645;53N0014);(016E1729;53N0144);(016E1835;53N0302);
(016E1918;53N0445);(016E2002;53N0537);(016E2046;53N0746);
(016E2129;53N0851);(016E2213;53N1139);(016E2235;53N1152);
(016E2319;53N1650);(016E2341;53N1703);(016E2348;53N2147);
(016E2235;53N3024);(016E2108;53N3522);(016E2024;53N3757);
(016E1940;53N3901);(016E1856;53N4058);(016E1813;53N4150);
(016E1729;53N4320);(016E1645;53N4412);(016E1602;53N4542);
(016E1456;53N4700);(016E1412;53N4805);(016E1245;53N4935);
(016E1201;53N5040);(016E1012;53N5223);(016E0950;53N5302);
(016E0739;53N5458);(016E0739;53N5511);(016E0400;53N5759);
(016E0317;53N5851);(015E5432;54N0440);(015E5924;54N0139);
(015E5334;54N0515);(015E5123;54N0632);(015E4238;54N1104);
(015E4126;54N1134);(015E4555;54N0925);(015E3900;54N1247);
(015E3816;54N1247);(015E3332;54N1457);(015E3205;54N1522);
(015E2826;54N1653);(015E2804;54N1653);(015E2509;54N1811);
(015E2342;54N1836);(015E2145;54N2011);(015E2145;54N2050);
(015E1858;54N2203);(015E1618;54N2233);(015E1541;54N2255);
(015E1414;54N2321);(015E1225;54N2347);(015E1057;54N2413);
(015E0922;54N2443);(015E0839;54N2626);(015E0839;54N2652);
(015E0802;54N2752);(015E0613;54N2818);(015E0438;54N2848);
(015E0424;54N2857);(014E5827;54N2927);(014E5812;54N3002);
(014E4815;54N3032);(014E4800;54N3433);(014E4815;54N3503);
(014E4800;54N3512);(014E3749;54N3512);(014E3319;54N3516);
(014E3235;54N3817);(014E3213;54N3856);(014E3213;54N3922);
(014E3130;54N4328);(014E3108;54N4407);(014E3130;54N4419);
(014E3024;54N4537);(014E3024;54N4642);(014E3002;54N4759);
(014E2926;54N4925);(014E2314;54N4930);(014E1612;54N4930);
(014E1557;54N5148);(014E1506;54N5152);(014E1423;54N5427);
(014E1324;54N5457);(014E1339;54N5506);(014E1255;54N5715);
(014E1241;54N5724);(013E5821;54N5754);(014E0440;54N5807);
(013E5654;54N5925);(013E5639;55N0025);(013E5548;55N0055);
(013E5421;55N0226);(013E5359;55N0251);(013E5359;55N0317);
(013E5155;55N0405);(013E5028;55N0418);

24) dla obszaru wykorzystania częstotliwości TARNÓW kanał TV nr 55:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
TARNÓW kanał TV nr

55

(020E5937;50N3838);(021E1118;50N3806);(021E1236;50N3748);
(021E1650;50N3716);(021E1838;50N3651);(021E2134;50N3619);
(021E2331;50N3548);(021E2607;50N3517);(021E2805;50N3445);
(021E2933;50N3420);(021E3209;50N3323);(021E3347;50N3252);
(021E3840;50N3027);(021E3939;50N3002);(021E4136;50N2859);
(021E4422;50N2725);(021E4527;50N2656);(021E4817;50N2527);
(021E5021;50N2315);(021E5100;50N2225);(021E5218;50N2057);
(021E5307;50N1948);(021E5534;50N1729);(021E5622;50N1639);
(021E5750;50N1505);(021E5839;50N1324);(021E5918;50N1215);
(022E0007;50N0957);(022E0027;50N0932);(022E0109;50N0648);
(022E0106;50N0333);(022E0046;50N0243);(022E0046;50N0230);
(021E5957;49N5934);(021E5938;49N5856);(022E0027;49N5638);
(022E0046;49N5541);(022E0017;49N5438);(021E5928;49N5310);
(021E5731;49N5117);(021E5642;49N4937);(021E5428;49N4752);
(021E5330;49N4720);(021E5103;49N4540);(021E4846;49N4456);
(021E4814;49N4435);(021E4807;49N4218);(021E4629;49N4147);
(021E4403;49N3947);(021E4212;49N3920);(021E4123;49N3836);
(021E4054;49N3733);(021E4008;49N3645);(021E3856;49N3618);
(021E3811;49N3542);(021E3630;49N3515);(021E3541;49N3353);
(021E3413;49N3212);(021E3357;49N3149);(021E3255;49N3026);
(021E3209;49N2937);(021E3101;49N2912);(021E2834;49N2816);
(021E2801;49N2807);(021E2519;49N2648);(021E2430;49N2635);
(021E2213;49N2459);(021E1936;49N2333);(021E1729;49N2314);
(021E1345;49N2242);(021E1226;49N2236);(021E0950;49N2242);
(021E0851;49N2255);(021E0704;49N2236);(021E0526;49N2217);
(021E0408;49N2236);(020E5934;49N2211);(020E5727;49N2249);
(020E5628;49N2249);(020E5214;49N2320);(020E4750;49N2526);
(020E4553;49N2557);(020E4359;49N2645);(020E4132;49N2858);
(020E4050;49N2950);(020E3941;49N3021);(020E3833;49N3040);
(020E3616;49N3105);(020E3419;49N3208);(020E3251;49N3240);
(020E2817;49N3208);(020E2620;49N3137);(020E2531;49N3143);
(020E2452;49N3143);(020E2209;49N3328);(020E2136;49N3607);
(020E1742;49N3620);(020E1505;49N3748);(020E1111;49N3819);
(020E0640;49N4107);(020E0551;49N4157);(020E0246;49N4338);
(020E0157;49N4512);(020E0108;49N4628);(020E0019;49N4852);
(019E5950;49N4949);(019E5901;49N5142);(019E5841;49N5226);
(019E5700;49N5934);(019E5752;49N5522);(019E5733;49N5606);
(019E5704;50N0211);(019E5713;50N0302);(019E5704;50N0417);
(019E5704;50N0533);(019E5752;50N0913);(019E5812;50N0957);
(019E5901;50N1215);(019E5950;50N1330);(020E0039;50N1511);
(020E0128;50N1620);(020E0216;50N1742);(020E0335;50N1916);
(020E0913;50N2456);(020E0631;50N2225);(020E1318;50N2817);
(020E1653;50N3029);(020E4750;50N3821);(020E4346;50N3821);
(020E0710;50N2309);(020E1114;50N2630);(020E1114;50N2637);
(020E1949;50N3155);(020E2038;50N3214);(020E2442;50N3407);
(020E5549;50N3827);(021E0743;50N3840);(021E0259;50N3853);
(020E2610;50N3439);(020E2837;50N3535);(020E3034;50N3607);
(020E3241;50N3645);(020E3458;50N3716);(020E3646;50N3741);
(020E4011;50N3806);(020E5155;50N3806);(020E5937;50N3838);

25) dla obszaru wykorzystania częstotliwości WAŁBRZYCH kanał TV nr 36:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
WAŁBRZYCH kanał TV nr 36(016E2611;51N1206);(016E2917;51N1206);(016E3032;51N1136);
(016E3250;51N1054);(016E3337;51N1039);(016E3425;51N1007);
(016E3551;51N0930);(016E3833;51N0822);(016E3933;51N0757);
(016E4012;51N0750);(016E4139;51N0656);(016E4234;51N0603);
(016E4412;51N0424);(016E4427;51N0329);(016E4503;51N0225);
(016E4515;51N0150);(016E4558;51N0018);(016E4618;50N5923);
(016E4635;50N5850);(016E4733;50N5729);(016E4822;50N5706);
(016E4939;50N5557);(016E4935;50N5522);(016E4927;50N5442);
(016E4746;50N5309);(016E4627;50N5216);(016E4548;50N5141);
(016E4503;50N5118);(016E4413;50N5027);(016E4336;50N5001);
(016E4217;50N4906);(016E4258;50N4843);(016E4409;50N4746);
(016E4622;50N4717);(016E4618;50N4627);(016E4528;50N4558);
(016E4401;50N4546);(016E4207;50N4535);(016E3947;50N4515);
(016E3905;50N4422);(016E4016;50N4345);(016E3750;50N4319);
(016E3734;50N4235);(016E3655;50N4217);(016E3357;50N4239);
(016E3524;50N4228);(016E3254;50N4244);(016E3119;50N4259);
(016E2948;50N4313);(016E2814;50N4329);(016E2623;50N4354);
(016E2418;50N4415);(016E2254;50N4434);(016E2004;50N4449);
(016E1935;50N4423);(016E1806;50N4336);(016E1718;50N4313);
(016E1456;50N4353);(016E1354;50N4433);(016E1338;50N4545);
(016E1323;50N4617);(016E1243;50N4719);(016E1226;50N4748);
(016E1029;50N4919);(016E0940;50N4959);(016E0735;50N5113);
(016E0349;50N5417);(016E0508;50N5325);(016E0250;50N5510);
(016E0620;50N5225);(016E0207;50N5547);(016E0120;50N5652);
(015E5953;50N5831);(015E5906;51N0025);(015E5830;51N0133);
(015E5834;51N0220);(015E5850;51N0255);(015E5854;51N0402);
(015E5941;51N0544);(016E0150;51N0653);(016E0420;51N0630);
(016E0521;51N0713);(016E0611;51N0755);(016E0640;51N0825);
(016E0801;51N0924);(016E0941;51N0955);(016E1032;51N1034);
(016E1139;51N1036);(016E1456;51N1017);(016E1636;51N1035);
(016E1849;51N1124);(016E2057;51N1154);(016E2147;51N1156);
(016E2258;51N1156);(016E2405;51N1158);(016E2529;51N1213);

26) dla obszaru wykorzystania częstotliwości WARSZAWA kanał TV nr 37:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
WARSZAWA kanał TV

nr 37

(020E5823;52N5638);(021E0519;52N5647);(021E1157;52N5611);
(021E1314;52N5557);(021E1718;52N5530);(021E1857;52N5510);
(021E2154;52N5443);(021E2355;52N5409);(021E2619;52N5342);
(021E2832;52N5301);(021E3022;52N5234);(021E3257;52N5140);
(021E3425;52N5113);(021E3733;52N4958);(021E3851;52N4931);
(021E4444;52N4638);(021E5027;52N4315);(021E5357;52N4113);
(021E4752;52N4501);(021E5617;52N3911);(021E5639;52N3844);
(021E5925;52N3622);(022E0009;52N3521);(022E0149;52N3339);
(022E0233;52N3238);(022E0339;52N3117);(022E0423;52N3003);
(022E0519;52N2848);(022E0603;52N2720);(022E0636;52N2626);
(022E0720;52N2438);(022E0742;52N2357);(022E0826;52N2142);
(022E0848;52N2054);(022E0933;52N1657);(022E0947;52N1341);
(022E0925;52N0951);(022E0826;52N0628);(022E0742;52N0345);
(022E0709;52N0244);(022E0625;52N0049);(022E0541;51N5942);
(022E0456;51N5814);(022E0401;51N5659);(022E0317;51N5552);
(022E0200;51N5424);(022E0115;51N5323);(021E5925;51N5134);
(021E5852;51N5054);(021E5617;51N4838);(021E5544;51N4804);
(021E5152;51N4508);(021E4730;51N4206);(021E4114;51N3932);
(021E3755;51N3811);(021E3649;51N3751);(021E3414;51N3657);
(021E3213;51N3629);(021E3033;51N3602);(021E2725;51N3535);
(021E2608;51N3515);(021E2300;51N3448);(021E2143;51N3428);
(021E1835;51N3401);(021E1729;51N3347);(021E1337;51N3320);
(021E1230;51N3306);(021E0530;51N3239);(020E5808;51N3230);
(020E5130;51N3300);(020E5013;51N3313);(020E4537;51N3340);
(020E4357;51N3401);(020E4111;51N3428);(020E3921;51N3455);
(020E3635;51N3522);(020E3433;51N3556);(020E3243;51N3623);
(020E3030;51N3703);(020E2902;51N3730);(020E2605;51N3838);
(020E2437;51N3905);(020E2045;51N4047);(020E1949;51N4107);
(020E1440;51N4343);(020E1048;51N4556);(020E0721;51N4832);
(020E0648;51N4905);(020E0351;51N5134);(020E0307;51N5222);
(020E0117;51N5410);(020E0032;51N5511);(019E5915;51N5639);
(019E5831;51N5747);(019E5736;51N5901);(019E5651;52N0036);
(019E5607;52N0144);(019E5523;52N0352);(019E5450;52N0453);
(019E5406;52N0735);(019E5256;52N1045);(019E5234;52N1657);
(019E5344;52N0830);(019E5259;52N1254);(019E5344;52N2047);
(019E5406;52N2135);(019E5450;52N2404);(019E5512;52N2458);
(019E5556;52N2646);(019E5629;52N2740);(019E5714;52N2908);
(019E5809;52N3023);(019E5853;52N3137);(019E5959;52N3259);
(020E0044;52N3359);(020E0223;52N3541);(020E0307;52N3635);
(020E1535;52N4557);(020E0531;52N3844);(020E0604;52N3924);
(020E1029;52N4241);(020E2011;52N4810);(020E2056;52N4824);
(020E2459;52N5012);(020E2616;52N5039);(020E2935;52N5200);
(020E3103;52N5227);(020E3316;52N5315);(020E3529;52N5342);
(020E3708;52N5409);(020E4005;52N5436);(020E4133;52N5456);
(020E4441;52N5523);(020E4537;52N5537);(020E5035;52N5604);
(020E5130;52N5618);(020E5823;52N5638);

27) dla obszaru wykorzystania częstotliwości WŁOCŁAWEK kanał TV nr 46:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
WŁOCŁAWEK kanał

TV nr 46

(019E0102;53N0801);(019E0642;53N0757);(019E1151;53N0730);
(019E1258;53N0720);(019E1750;53N0650);(019E1947;53N0624);
(019E2218;53N0554);(019E2505;53N0458);(019E2654;53N0427);
(019E3056;53N0246);(019E3209;53N0217);(019E3253;53N0150);
(019E3549;53N0010);(019E4106;52N5612);(019E4309;52N5420);
(019E4359;52N5324);(019E4523;52N5148);(019E4616;52N5030);
(019E4646;52N5001);(019E4745;52N4850);(019E4835;52N4714);
(019E4917;52N4613);(019E5007;52N4310);(019E5032;52N4214);
(019E5035;52N3947);(019E5057;52N3720);(019E5139;52N3609);
(019E5229;52N3503);(019E5336;52N3337);(019E5426;52N3215);
(019E5443;52N3145);(019E5418;52N3003);(019E5246;52N2827);
(019E5156;52N2736);(019E4942;52N2529);(019E4900;52N2449);
(019E4731;52N2328);(019E4548;52N2206);(019E4458;52N2131);
(019E4131;52N1931);(019E3819;52N1753);(019E3507;52N1618);
(019E3352;52N1547);(019E3113;52N1452);(019E2941;52N1421);
(019E2727;52N1341);(019E2448;52N1310);(019E2243;52N1230);
(019E2054;52N1209);(019E1906;52N1139);(019E1356;52N1108);
(019E1258;52N1058);(019E0912;52N1046);(019E0543;52N1043);
(019E0009;52N1051);(018E5508;52N1118);(018E5344;52N1134);
(018E5024;52N1204);(018E4843;52N1230);(018E4621;52N1300);
(018E4416;52N1335);(018E4227;52N1406);(018E3932;52N1512);
(018E3816;52N1537);(018E3512;52N1642);(018E3225;52N1830);
(018E2749;52N2055);(018E2538;52N2232);(018E2457;52N2312);
(018E2218;52N2529);(018E2128;52N2630);(018E2029;52N2736);
(018E1939;52N2903);(018E1832;52N3024);(018E1742;52N3135);
(018E1708;52N3231);(018E1635;52N3549);(018E1559;52N3821);
(018E1553;52N4043);(018E1550;52N4623);(018E1534;52N4320);
(018E1643;52N4850);(018E1708;52N4946);(018E1759;52N5148);
(018E1905;52N5314);(018E1956;52N5425);(018E2144;52N5617);
(018E2234;52N5713);(018E2555;53N0000);(018E2645;53N0041);
(018E3242;53N0414);(018E3037;53N0338);(018E2814;53N0207);
(018E3405;53N0443);(018E3447;53N0448);(018E3701;53N0528);
(018E3923;53N0559);(018E4137;53N0634);(018E4235;53N0644);
(018E4416;53N0700);(018E4646;53N0710);(018E4908;53N0720);
(018E5221;53N0725);(018E5606;53N0740);(019E0102;53N0801);

28) dla obszaru wykorzystania częstotliwości WROCŁAW kanał TV nr 44:

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
WROCŁAW kanał TV nr 44(016E5726;51N4033);(017E0943;51N4006);(017E1120;51N3945);
(017E1352;51N3925);(017E1750;51N3858);(017E1939;51N3824);
(017E2149;51N3756);(017E2348;51N3722);(017E2504;51N3655);
(017E2757;51N3547);(017E2924;51N3520);(017E3134;51N3425);
(017E3312;51N3358);(017E3554;51N3257);(017E3638;51N3243);
(017E3648;51N3243);(017E4137;51N2942);(017E4137;51N2928);
(017E4608;51N2557);(017E4641;51N2510);(017E4851;51N2307);
(017E4934;51N2213);(017E5050;51N2045);(017E5134;51N1937);
(017E5311;51N1801);(017E5354;51N1653);(017E5449;51N1545);
(017E5532;51N1343);(017E5554;51N1302);(017E5637;51N0938);
(017E5648;51N0931);(017E5648;51N0547);(017E5605;51N0034);
(017E5543;50N5946);(017E5459;50N5716);(017E5427;50N5615);
(017E5344;50N5413);(017E5300;50N5311);(017E5217;50N5157);
(017E5112;50N5035);(017E5039;50N4954);(017E4851;50N4805);
(017E4818;50N4725);(017E4536;50N4502);(017E4456;50N4437);
(017E4159;50N4232);(017E3554;50N3924);(017E3543;50N3924);
(017E3239;50N3809);(017E3145;50N3749);(017E2902;50N3647);
(017E2808;50N3641);(017E2703;50N3634);(017E2558;50N3654);
(017E2305;50N3721);(017E2138;50N3742);(017E1921;50N3814);
(017E1740;50N3836);(017E1530;50N3836);(017E1316;50N3807);
(017E1142;50N3749);(017E0700;50N3721);(017E0649;50N3715);
(017E0113;50N3654);(016E5758;50N3505);(016E5704;50N3445);
(016E5327;50N3310);(016E5150;50N3256);(016E4708;50N3323);
(016E4552;50N3344);(016E4320;50N3411);(016E4121;50N3445);
(016E3955;50N3512);(016E3618;50N3647);(016E3505;50N3719);
(016E3419;50N3742);(016E3212;50N3854);(016E2748;50N4113);
(016E1818;50N4718);(016E1731;50N4754);(016E1618;50N4826);
(016E1553;50N4848);(016E1347;50N5049);(016E1303;50N5150);
(016E1209;50N5258);(016E1126;50N5359);(016E1021;50N5514);
(016E0937;50N5703);(016E0854;50N5757);(016E0811;50N5946);
(016E0738;51N0040);(016E0706;51N0216);(016E0644;51N0945);
(016E0644;51N1005);(016E0727;51N1316);(016E0738;51N1350);
(016E0821;51N1552);(016E0843;51N1646);(016E0927;51N1754);
(016E1021;51N1909);(016E1104;51N2017);(016E1220;51N2146);
(016E1303;51N2247);(016E1430;51N2422);(016E1502;51N2517);
(016E1640;51N2659);(016E1723;51N2740);(016E2517;51N3311);
(016E2622;51N3338);(016E3103;51N3554);(016E3208;51N3614);
(016E3451;51N3715);(016E3556;51N3743);(016E3744;51N3810);
(016E3911;51N3837);(016E4110;51N3911);(016E4237;51N3918);
(016E4425;51N3945);(016E4730;51N4012);(016E4824;51N4019);
(016E5327;51N4033);(016E5635;51N4040);

29) dla obszaru wykorzystania częstotliwości ZIELONA GÓRA kanał TV nr 28 :

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwościWspółrzędne geograficzne
ZIELONA GÓRA kanał

TV nr 28

(015E3045;52N3300);(015E3955;52N3230);(015E4052;52N3219);
(015E4500;52N3149);(015E4626;52N3132);(015E4918;52N3102);
(015E5122;52N3027);(015E5326;52N2958);(015E5549;52N2910);
(015E5733;52N2841);(016E0006;52N2748);(016E0103;52N2731);
(016E0637;52N2446);(016E0734;52N2417);(016E1158;52N2053);
(016E1236;52N2006);(016E1440;52N1814);(016E1431;52N1808);
(016E1634;52N1610);(016E1722;52N1500);(016E1819;52N1349);
(016E1907;52N1204);(016E1936;52N1111);(016E2023;52N0913);
(016E2042;52N0826);(016E2042;52N0751);(016E2033;52N0628);
(016E2033;52N0547);(016E2023;52N0454);(016E1936;52N0344);
(016E1936;52N0338);(016E1832;52N0214);(016E1945;52N0053);
(016E2256;51N5815);(016E2344;51N5646);(016E2403;51N5623);
(016E2412;51N5303);(016E2412;51N5228);(016E2324;51N4902);
(016E2315;51N4827);(016E2227;51N4507);(016E2159;51N4414);
(016E2149;51N4339);(016E2101;51N4141);(016E2014;51N4030);
(016E1926;51N3856);(016E1848;51N3757);(016E1810;51N3647);
(016E1644;51N3513);(016E1606;51N3426);(016E1402;51N3228);
(016E1314;51N3135);(016E0822;51N2812);(016E0753;51N2754);
(016E0210;51N2503);(016E0044;51N2434);(015E5812;51N2341);
(015E5636;51N2312);(015E5432;51N2231);(015E5209;51N2201);
(015E5024;51N2132);(015E4752;51N2102);(015E4607;51N2039);
(015E4237;51N2009);(015E4140;51N1958);(015E3547;51N1928);
(015E3519;51N1928);(015E2810;51N1922);(015E2712;51N1934);
(015E1954;51N2004);(015E1856;51N2015);(015E1508;51N2045);
(015E1332;51N2108);(015E1109;51N2138);(015E0915;51N2207);
(015E0730;51N2231);(015E0507;51N2318);(015E0322;51N2347);
(015E0011;51N2503);(014E5914;51N2527);(014E5613;51N2655);
(014E5312;51N2841);(014E5159;51N2908);(014E5127;51N2946);
(014E4904;51N3129);(014E4654;51N3309);(014E4615;51N3351);
(014E4440;51N3519);(014E4352;51N3710);(014E4324;51N3752);
(014E4236;51N4007);(014E4158;51N4106);(014E4129;51N4240);
(014E4158;51N4333);(014E4149;51N4414);(014E4208;51N4507);
(014E4217;51N4542);(014E4236;51N4716);(014E3854;51N5030);
(014E4158;51N4821);(014E3605;51N5216);(014E3408;51N5658);
(014E3518;51N5402);(014E3417;52N0129);(014E3459;51N5437);
(014E3411;51N5856);(014E3459;52N0326);(014E3605;52N0448);
(014E3653;52N0640);(014E3702;52N0704);(014E3750;52N0913);
(014E3819;52N1000);(014E3906;52N1140);(014E3945;52N1239);
(014E4032;52N1407);(014E4700;52N2035);(014E4120;52N1512);
(014E4129;52N1535);(014E4333;52N1733);(014E4421;52N1826);
(014E4917;52N2209);(014E5004;52N2314);(014E5506;52N2632);
(014E5632;52N2701);(015E0002;52N2829);(015E0147;52N2859);
(015E0429;52N2958);(015E0614;52N3027);(015E0759;52N3050);
(015E1031;52N3120);(015E1147;52N3137);(015E1536;52N3207);
(015E1624;52N3213);(015E2411;52N3242);(015E2508;52N3242);
(015E3045;52N3300);

2.2. Dopuszcza się wykorzystanie częstotliwości w zakresie 470-646 MHz w służbie radioastronomicznej. W tym przypadku zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz plany aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.

2.3. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 646 - 686 MHz oraz 734 -750 MHz w służbie radionawigacji lotniczej.

2.3.1. Ustala się, że zakresy częstotliwości 646-686 MHz oraz 734-750 MHz w służbie radionawigacji lotniczej są użytkowane jako rządowe.

2.4. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 - 790 MHz w służbie ruchomej.

2.4.1. Dla zakresu 470 - 790 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanego przez systemy PMSE, określa się dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086, z 2010 r. Nr 98, poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537).
ITU-RRegulamin RadiokomunikacyjnyArtykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaERC/REC 25-10 Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB links (incl. ENG/OB)
RaportyERC Report 088 Compatibility and sharing analysis between DVB-T and radio microphones in bands IV and V

ERC REPORT 89 Compatibility and sharing analysis between DVB-T and talkback links in bands IV and V

ERC REPORT 90 Compatibility and sharing analysis between DVB-T and OB (Outside Broadcast) audio links in bands IV and V

ECC Report 002 SAP/SAB (incl. ENG/OB) spectrum use and future requirements.

2.4.2. Ustala się, że zakres częstotliwości 470 - 790 MHz w służbie ruchomej może być wykorzystywany przez urządzenia bliskiego zasięgu określone w ust. 1 w pkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972, z 2008 r. Nr 47, poz. 277, z 2010 r. Nr 2, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 188, poz. 1122).

2.4.2.1. Dla zakresu częstotliwości 470 - 790 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanego w sposób, o którym mowa w pkt 2.4.2, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 422-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

Rozporządzenie Ministra TransportuRozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972, z 2008 r. Nr 47, poz. 277, z 2010 r. Nr 2, poz. 8. oraz z 2011 r. Nr 188, poz. 1122)
CEPT/ ECCDecyzje-
ZaleceniaERC REC 70-03 Relating to the use of Short Range Devices (SRD)
RaportyERC Report 088 Compatibility and sharing analysis between DVB-T and radio microphones in bands IV and V

2.4.2.2. Ustala się, że wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470 - 790 MHz w służbie ruchomej, w sposób, o którym mowa w pkt 2.4.2., nie jest związane z konkretnym planem aranżacji częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) D1 PAL - standard telewizji analogowej stosowany w Polsce;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) - standard telewizji cyfrowej nadawanej drogą naziemną dla terminali przenośnych;

4) DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) - standard telewizji cyfrowej nadawanej drogą naziemną;

5) DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) - standard telewizji cyfrowej drugiej generacji nadawanej drogą naziemną;

6) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

7) ENG (Electronic News Gathering) - system elektronicznego gromadzenia wiadomości;

8) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

9) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

10) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

11) identyfikator gminy - identyfikator ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 4 );

12) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

13) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

14) OB (Outside Broadcasting) - systemy łączności wykorzystywane podczas produkcji programów radiofonicznych lub telewizyjnych niezwiązane z rozpowszechnianiem lub rozprowadzeniem tych programów w sposób rozsiewczy;

15) PMSE (Program Making and Special Events) - systemy łączności wykorzystywane podczas nadawania lub produkcji programów radiofonicznych lub telewizyjnych lub wykorzystywane do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji audiowizualnej, w szczególności podczas imprez masowych, imprez sportowych lub widowisk;

16) REC (Recommendation) - zalecenie;

17) SAB (Services Ancillary to Broadcasting) - systemy pomocnicze dla nadawania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

18) SAP (Services Ancillary to Programme making) - systemy pomocnicze dla produkcji programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. RADIODYFUZJA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb;

2) małymi literami (np. Ruchoma) - służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

1 Informacja o przystąpieniu do opracowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 14 sierpnia 2013 r.
2 Zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139, z 2008 r. Nr 29, poz. 160, z 2009 r. Nr 44, poz. 121, z 2010 r. Nr 10, poz. 22 oraz 2013 r. poz. 28), które utraciło moc z dniem wejścia w życie zarządzenia nr 28 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2013 r. uchylającego zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz (Dz. Urz. UKE poz. 55).
3 W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559, z 2010 r. Nr 257, poz. 1727 oraz z 2012 r. poz. 403 i 1389.