Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.32.186

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.800-4.200 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.800-4.200 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresu 3.800-4.200 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.800-4.200 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792):

Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
3683.6004.200STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.800-4.200 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.800-4.200 MHz w służbie stałej.

2.1.1. Dla zakresu 3.800-4.200 MHz w służbie stałej, wykorzystywanego przez systemy typu punkt - punkt (PP) o średniej i dużej przepustowości, pracujące z dupleksem z podziałem czasowym (TDD) lub z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 751 V1.2.1:2004 (U)

Radiowe systemy stacjonarne. Anteny i urządzenia łącza punkt - punkt. Zharmonizowana norma podstawowa dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łącza punkt - punkt spełniających zasadnicze wymagania Artykułu 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE;

2) dokumenty związane

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaCEPT/ERC/REC 12-08 E

Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3.600 MHz to 4.200 MHz

Raporty-

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu4A29
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów typu punkt - punkt (PP), o średniej i dużej przepustowości, z dupleksem z podziałem czasowym (TDD) lub z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD)
ŹródłoZalecenie CEPT/ERC/REC 12-08 E
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 3.795,5 + 29 x n

FG(n) = 4.008,5 + 29 x n

1 ≤ n ≤ 6

Szerokość kanału29 MHz
UwagiKanały nr 3-6 (numery wg planu aranżacji kanałów 4A29) przeznacza się do wykorzystywania w sieciach transportowych na potrzeby sieci telefonii komórkowej 3G standardu UMTS/IMT - 2000
nNr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
11D3.824,51G4.037,5
22D3.853,52G4.066,5
...............
66 D3.969,56 G4.182,5

2.1.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu 3.800-4.200 MHz w służbie stałej przez systemy inne niż wymienione w pkt 2.1.1.

2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.800-4.200 MHz w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia).

2.2.1. Wykorzystywanie zakresu 3.800-4.200 MHz w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) ogranicza się do pojedynczych stacji VSAT. Wykorzystywanie takie jest zgodne z normą zharmonizowaną PN-ETSI EN 301 443 V1.3.1:2006 (U).

2.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.2. plany aranżacji kanałów będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CEPT (Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications) - Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Tekomunikacyjnych;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

5) ETSI (European Telecommunications Standard Institute) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

6) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

7) FDD (Frequency Divsion Duplex) - dupleks z podziałem częstotliwościowym;

8) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

10) f górna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

11) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications - 2000) - Międzynarodowy System Łączności Ruchomej-2000;

12) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

13) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

14) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

15) REC (Recommendation) - zalecenie;

16) TDD (Time Division Duplex) - dupleks z podziałem czasowym;

17) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - Uniwersalny System Telefonii Ruchomej;

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności - wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13) /2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.