Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.31.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 19 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 1 września 2005 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 410-430 MHz (Dz. Urz. URTiP Nr 9, poz. 28).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792):

Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
254412414RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
255414420RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
257422424RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej Radiolokalizacjacywilne rządowe
258424430RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej Radiolokalizacjacywilne rządowe

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 412-420 MHz oraz 422-430 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Dla zakresów 412,0-416,2 MHz oraz 422,0-426,2 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne pracujące zgodnie ze standardem TETRA, z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 303 035-1 V1.2.1:2003 (U)

Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA). Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE. Część 1: Transmisja głosu i danych (V+D),

PN-ETSI EN 303 035-2 V1.2.2:2004 (U)

Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA). Zharmonizowana norma EN dotycząca urządzeń zgodnych ze standardem TETRA spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE. Część 2: Praca w trybie bezpośrednim (DMO);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeERC/DEC(96)04 ERC Decision of 7 March 1996 on the frequency bands for the introduction of the Trans European Trunked Radio System (TETRA)
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu410-1A25
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych pracujących zgodnie ze standardem TETRA, z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP)
ŹródłoZalecenie CEPT T/R 25-08 "Planning criteria and coordination of frequencies in the Land Mobile Service in the range 29.7-921 MHz"
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 410 + 0,0125 x n

FG(n) = 420 + 0,0125 x n

161 ≤ n ≤ 495, n jest liczbą nieparzystą

Szerokość kanału25 kHz
UwagiOdstęp dupleksowy wynosi 10 MHz. Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksu. W zakresach częstotliwości 412,0-414,0 MHz i 422,0-424,0 MHz przeznacza się 80 kanałów radiowych dla sieci radiokomunikacyjnych typu PAMR i PMR. W zakresach częstotliwości 414,0-416,2 i 424,0-426,2 MHz przeznacza się 80 kanałów radiowych dla sieci typu PAMR oraz 8 kanałów radiowych dla sieci typu PMR (dla potrzeb służb miejskich)
nNr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
161161D412,0125161G422,0125
163163D412,0375163G422,0375
...............
495495D416,1875495G426,1875

2.1.2. Dla zakresów 416,2-420,0 oraz 426,2-430,0 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez wąskopasmowe dyspozytorskie systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej (wykorzystujące kanały o szerokości 12,5 kHz), w tym typu trankingowego, oraz systemy transmisji danych, pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 086-2 V1.1.1:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 219-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe emitujące sygnały uruchamiające specyficzne działanie odbiorników. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 341-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma (RP 02). Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, emitujące sygnały wywołujące specyficzne działanie odbiorników. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300.113. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia
ECCDecyzjeERC/DEC(96)04 ERC Decision of 7 March 1996 on the frequency bands for the introduction of the Trans European Trunked Radio System (TETRA)
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu410-2A12,5
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla wąskopasmowych dyspozytorskich systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej, w tym typu trankingowego, oraz systemów transmisji danych
Źródło-
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 410 + 0,0125 x n

FG(n) = 420 + 0,0125 x n

497 ≤ n ≤ 799

Szerokość kanału12,5 kHz
UwagiOdstęp dupleksowy wynosi 10 MHz. Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksu
nNr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
497497D412,0125497G422,0125
498498D412,0375498G422,0375
...............
799799D416,1875799G426,1875

2.1.3. Dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez szerokopasmowe cyfrowe systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, typu PMR lub PAMR, wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz lub 1,25 MHz, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

ETSI EN 301 449 V1.1.1 (2005-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive,

ETSI EN 301 526 V1.1.1 (2005-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive,

ETSI EN 302 426 V1.1.1 (2005-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeECC/DEC/(04)06 ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 022 The technical impact of introducing TAPS on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 380-400, 410-430 and 450-470 MHz bands

ECC Report 039 The technical impact of introducing CDMA-PAMR on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 410-430 and 450-470 MHz bands

3) sposób aranżacji kanałów:

1) dla kanałów o szerokości 200 kHz - częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 409,9 + 0,2 x n

FG(n) = 419,9 + 0,2 x n

n = 1, 2, ...

z tym, że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o 100 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu;

2) dla kanałów o szerokości 1,25 MHz - częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 409.375 + 1,25 x n

FG(n) = 419.375 + 1,25 x n

n = 1, 2, ...

z tym, że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o wielokrotność 12,5 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu.

2.1.4. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 412-420 MHz oraz 422-430 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, przez systemy inne niż określone w punktach 2.1.1, 2.1.2 lub 2.1.3.

2.2. Ustala się, że w służbie radiolokalizacyjnej zakres częstotliwości 422-430 MHz jest użytkowany jako rządowy.

2.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.4. plany aranżacji kanałów będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1. CDMA (Code Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem kodowym;

2. DEC (Decision) - decyzja;

3. DMO (Direct Mode Operation) - praca w trybie bezpośrednim;

4. ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

5. ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

6. ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters) - kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego;

7. ERP (Equivalent Radiated Power) - zastępcza moc promieniowania;

8. FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

9. FDD (Frequency Division Duplex) - dupleks z podziałem częstotliwościowym;

10. fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

11. FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

12. fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

13. ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

14. ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

15. n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

16. PAMR (Public Access Mobile Radio) - publicznie dostępne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

17. PMR (Private Mobile Radio) - prywatne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

18. TAPS (TETRA Advanced Packet Service) - zaawansowane usługi transmisji pakietowej w standardzie TETRA;

19. TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) - ziemska cyfrowa radiowa łączność trankingowa;

20. V+D (Voice + Data) transmisja głosu i danych.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności następująco:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb;

2) małymi literami (np. Amatorska) - służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.