Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie pieczęci urzędowych w Ministerstwie Gospodarki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) pieczęciach urzędowych - rozumie się przez to pieczęcie okrągłe zawierające w otoku napis "MINISTER GOSPODARKI" lub "MINISTERSTWO GOSPODARKI", określone w przepisach ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.2)) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47, poz. 316, z późn. zm.3));
2) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to departament, biuro oraz Sekretariat Ministra w Ministerstwie Gospodarki.
§  2. Ustala się wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do używania pieczęci urzędowych, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. Kierujący komórką organizacyjną, ujętą w wykazie, o którym mowa w § 2, jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie pieczęci urzędowych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 96.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1970 r. Nr 13, poz. 116, z 1971 r. Nr 13, poz. 128, z 1973 r. Nr 47, poz. 281, z 1974 r. Nr 22, poz. 132, z 1990 r. Nr 73, poz. 436 oraz z 1991 r. Nr 33, poz. 139.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do używania pieczęci urzędowych

Lp.Nazwa komórki organizacyjnejRodzaj pieczęci urzędowejLiczba pieczęci urzędowych w komórce organizacyjnej
1.Departament Bezpieczeństwa GospodarczegoPieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTERSTWO GOSPODARKI"1
2.Departament Budżetu i FinansówPieczęć urzędowa mała z napisem "MINISTERSTWO GOSPODARKI"3
3.Departament Handlu i UsługPieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTER GOSPODARKI";1
Pieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTERSTWO GOSPODARKI"1
4.Departament Instrumentów WsparciaPieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTER GOSPODARKI"1
5.Departament Jednostek Nadzorowanych i PodległychPieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTERSTWO GOSPODARKI";1
Pieczęć urzędowa mała z napisem "MINISTERSTWO GOSPODARKI"2
6.Departament PrawnyPieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTER GOSPODARKI"1
7.Biuro Dyrektora GeneralnegoPieczęć urzędowa mała z napisem "MINISTERSTWO GOSPODARKI"2
8.Sekretariat MinistraPieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTER GOSPODARKI",1
Pieczęć urzędowa duża z napisem "MINISTERSTWO GOSPODARKI"1