Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r., zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej do spraw konsularnych.
§  2. 
1.  Dyrektor generalny służby zagranicznej w drodze decyzji powoła Zespół do spraw wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r., zwany dalej "Zespołem".
2.  Przewodniczącym Zespołu jest Pełnomocnik.
§  3. 
1.  Pełnomocnik reprezentuje Ministra Spraw Zagranicznych wobec Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego oraz innych organów i instytucji w sprawach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą.
2.  Pełnomocnik nadzoruje oraz koordynuje wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówki zagraniczne.
3.  Pełnomocnik podpisuje korespondencję urzędową w zakresie swojego działania.
§  4.  Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje dyrektor generalny służby zagranicznej.
§  5.  Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych za pośrednictwem dyrektora generalnego służby zagranicznej:
1) analizy, oceny i wnioski dotyczące zakresu jego działania;
2) okresowe informacje na temat stanu przygotowań;
3) sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów.
§  6. 
1.  Obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwa do spraw konsularnych.
2.  Delegacje służbowe Pełnomocnika akceptowane są przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
3.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej do spraw konsularnych.
§  7.  Pełnomocnika ustanawia się do dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).
2 Zmiany tekstu jednolitego zarządzenia zostały opublikowane w Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 81, z 2018 r. poz. 26, 51 i 56 oraz z 2019 r. poz. 2, 6, 19, 22 i 29.