Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.96

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 95) postanawia się, co następuje:
§  1. Pełnomocnikiem do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym jest Beata Maciejewska.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.1)
______

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 35), która utraci moc z dniem 1 stycznia 2013 r.