Pełnomocnictwo nr 38/mon ministra obrony narodowej z dnia 20 października 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.20.274

Akt indywidualny
Wersja od: 17 listopada 2010 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 38/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 października 2010 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1233 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) udzielam:
Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia

pełnomocnictwa do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania wyboru podmiotu uprawnionego, w zakresie wykonania badania sprawozdań finansowych za 2010 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Minister Oborny Narodowej, oraz instytutów badawczych (w 2010 r. - jednostek badawczo-rozwojowych) nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem osoba działająca w imieniu Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia składa i podpisuje oświadczenia z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem pieczęci urzędowej Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na czas oznaczony od dnia 19 października 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.