Pełnomocnictwo nr 15/mon ministra obrony narodowej z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.133

Akt indywidualny
Wersja od: 30 kwietnia 2015 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4 i 397), w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), udzielam
Pani Beacie BIAŁY - Dyrektorowi

Departamentu Komunikacji Społecznej

pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z zawieraniem umów dotyczących udzielania i rozliczania dotacji celowych na inwestycje dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.