Pełnomocnictwo nr 14/mon ministra obrony narodowej z dnia 6 listopada 2013 r. - OpenLEX

Pełnomocnictwo nr 14/mon ministra obrony narodowej z dnia 6 listopada 2013 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.284

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2013 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 10 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) oraz art. 2, art. 5 pkt 3 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), udzielam
Panu gen. bryg. Włodzimierzowi

NOWAKOWI DYREKTOROWI DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ

pełnomocnictwa do:

1)
zawierania z przedsiębiorcami, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa, umów określających warunki ich realizacji, w tym zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, nałożonych na przedsiębiorców w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do wytwarzania wyrobów oraz świadczenia usług w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2)
organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań i umów, o których mowa w pkt 1.

W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej podpisuje dokument z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.