Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.7.93

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2006 r.

DECYZJA Nr 133/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2006 r.
w sprawie pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2006 r.

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1452 i Nr 218, poz. 2213) ustala się, co następuje:

1.
W okresie od dnia 23 czerwca do dnia 31 sierpnia 2006 r. organizuje się wypoczynek, w formie kolonii i obozów, z pełnym pokryciem kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych, w wieku od 8 do 18 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany dalej "wypoczynkiem".
2.
Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku określa § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.
3.
Wypoczynek organizowany jest na bazie Wojskowych Zespołów Wypoczynkowych i Wojskowych Domów Wypoczynkowych w: Rogowie, Ryni, Unieściu, Waplewie i Zakopanem, zwanych dalej "WZW/WDW".
4.
Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych oraz Dowódca Jednostki Wojskowej 2305, zwani dalej "dowódcami", wyznaczą osoby odpowiedzialne za koordynację wypoczynku w podległych i zaopatrywanych jednostkach.
5.
Do zadań osób, o których mowa w pkt 4, należą w szczególności bezpośrednie kontakty z WZW/WDW w zakresie ustalania terminów wypoczynku, liczby miejsc i dokonywania rezerwacji, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz nadzór nad prawidłową i terminową realizacją rozliczeń w tym zakresie.
6.
Dowódcy spowodują zapewnienie dowozu dzieci z podległych jednostek organizacyjnych do siedzib dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okręgów wojskowych i korpusów, z których zostaną odebrane przez WZW/WDW i dowiezione po zakończeniu wypoczynku.
7.
Transport na kolonie i obozy, z zastrzeżeniem pkt 6, zapewniają WZW/WDW. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, podlegają uzgodnieniu między WZW/WDW a osobami wyznaczonymi do koordynacji przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 4.
8.
Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez WZW/WDW, nie może przekraczać 950,00 zł - w odniesieniu do kolonii i 1.300,00 zł - w odniesieniu do obozu.
9.
Po zakończeniu wypoczynku WZW/WDW wystawiają rachunki, z rozbiciem na cenę pobytu i faktyczny koszt transportu, obciążające wojskową jednostkę budżetową, w której żołnierz zawodowy, którego dziecko korzystało z wypoczynku, pozostaje na zaopatrzeniu.
10.
Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów pkt 8 i 9, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, przeznaczonych na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", określonych w § 6 pkt 3 decyzji budżetowej na rok 2006 Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48).
11.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.