Otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Gdynia Główna - Kunowice (gr.) - Gdynia Główna dla "PKP... - OpenLEX

Otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Gdynia Główna - Kunowice (gr.) - Gdynia Główna dla "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PUTK.2017.17

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

DECYZJA Nr DRRK-WR.717.18.2017.ŁB
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Gdynia Główna - Kunowice (gr.) - Gdynia Główna dla "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 29c ust. 1, 3, 5 i 6 oraz z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym", oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.", po rozpoznaniu wniosku spółki "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "PKP Intercity", "Przewoźnikiem", "Stroną", lub "Wnioskodawcą", z 2 stycznia 2017 r., znak: BBS3-070-17/2017, zmienionym pismem znak: BBS3-070-37/2017 z 3 marca 2017 r. w sprawie wydania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Gdynia Główna - Kunowice (gr.) na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r., tj. na roczny rozkład jazdy pociągów 2017/2018,
PRZYZNAJĘ

"PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Gdynia Główna - Kunowice (gr.) - Gdynia Główna

realizowany liniami kolejowymi nr 3, 9, 131, 202 i 353 na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r. obejmujący roczny rozkład jazd pociągów 2017/2018, z zachowaniem następujących warunków i zakresu wykorzystania dostępu do linii kolejowych:

1.
Na wnioskowanej trasie Przewoźnik może uruchomić do 1 pary pociągów w dobie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
2.
Dopuszczalne jest zatrzymywanie się pociągów PKP Intercity na następujących stacjach: Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Bydgoszcz Główna, Inowrocław, Gniezno, Poznań Główny, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin.

Nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej decyzji wprowadzenie dodatkowych postojów:

-
po otrzymaniu pisemnego wniosku od organizatora publicznego transportu zbiorowego o wprowadzenie dodatkowego zatrzymania na wskazanej stacji/przystanku; ustalonych w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy,
-
na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej w celu zachowania cykliczności rozkładu jazdy pociągów przewoźników kolejowych.
3.
Na trasie Gdynia Główna - Kunowice (gr.) - Gdynia Główna w ramach relacji międzynarodowej Warszawa - Berlin i Moskwa - Paryż przebiegającej liniami kolejowymi oznaczonymi w sentencji niniejszej decyzji, PKP Intercity będzie realizowała przewozy pojazdami typu 136A, 139A, 140A, 144A, 145Ab, 145Ac, 152A (45- i 54- miejscowe), 152Aa, 154A (80- i 72-miejscowe), 154Aa (54-, 72-, i 80-miejscowe), 156A (52-, 56-, 54- i 48-miejscowe), 158A, 159A, Z1ABerl, Z2A (48- i 54-miejscowe), XB (66- i 54-miejscowe), XBN Mg2, Z1BBerl (56- i 66- miejscowe), Z2B (66- i 64-miejscowe), 155A, 113A, 305Ad, 406A, RESTAU, 507A, 508A. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewoźnik zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.
4.
Przynajmniej w każdym pojeździe kolejowym typu 156A (56- i 52-miejscowe), XB, XBN Mg2, Z1BBerl (56-miejscowe) PKP Intercity będzie zapewniała co najmniej 2 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
5.
Dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji, przyznanych przez zarządcę infrastruktury, o ile ich przyznanie nastąpi z przyczyn niezależnych od PKP Intercity.
6.
Dopuszcza się uruchomienie połączeń, o których mowa w pkt 1 sentencji w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załączniku do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, w tym wynikających z międzynarodowych porozumień i konferencji.

UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskiem z 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 stycznia 2017 r.) PKP Intercity wystąpiła do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", o wydanie decyzji w przedmiocie przyznania otwartego dostępu na trasie Gdynia - Rzepin w ramach relacji międzynarodowej Gdynia - Berlin na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r. Wniosek został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Przewoźnika, wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W piśmie z 19 stycznia 2017 r. znak: DRRK-W.717.18.2017.4.ŁB, Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o wszczęciu 3 stycznia 2017 r. na jego wniosek postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Gdynia - Rzepin w ramach relacji międzynarodowej Gdynia - Berlin na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r., tj. na okres rozkładu jazdy edycji 2017/2018. Pismo z 19 stycznia 2017 r. zostało doręczone Przewoźnikowi 20 stycznia 2017 r.

Informacja o wpłynięciu wniosku PKP Intercity została opublikowana na stronie internetowej Prezesa UTK 18 stycznia 2017 r.

W piśmie z 23 stycznia 2017 r. znak: DRRK-W.717.21.2017.1.ŁB Prezes UTK zawiadomił podmioty uprawnione do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej o wpłynięciu 3 stycznia 2017 r. ww. wniosku PKP Intercity o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie krajowej. Do dnia wydania niniejszej decyzji do Prezesa UTK nie wpłynęły wnioski o badanie równowagi ekonomicznej złożone przez podmioty uprawnione w trybie art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE. L 239 z 12 sierpnia 2014 r., s.1), zwanego dalej "rozporządzeniem 869/2014".

W piśmie z 14 lutego 2017 r. znak: NI-IT-I.8060.11.2017.DA Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował, że nie wnosi uwag do postępowania administracyjnego toczącego się z przedmiotowego wniosku Przewoźnika.

W piśmie z 1 marca 2017 r. znak: DRRK-W.717.18.2017.7.ŁB Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz doprecyzowanie tytułu wniosku w odniesieniu do wnioskowanego zakresu. Pismo z 1 marca 2017 r. zostało doręczone Przewoźnikowi 2 marca 2017 r.

Pismem z 3 marca 2017 r. znak: BBS3-070-37/2017 PKP Intercity zmieniła zakres złożonego wniosku na Gdynia Główna - Kunowice (gr.), co było zgodne z jego stanem faktycznym.

6 marca 2017 r. wpłynęło pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2017 r. odnośnie wnioskowanej trasy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wniosek i zgłosił uwagę dotyczącą zapewnienia cyklicznego kursowania pociągów w celu eliminacji kolizji z ruchem regionalnym i optymalnego wykorzystania przepustowości. Wskazał, że końcówka minutowa powinna być przy identyczna z pociągami Warszawa - Berlin lub identyczna jak pociągów użyteczności publicznej na trasie Gdynia - Poznań - Gdynia.

Pismem z 16 marca 2017 r. znak: DRRK-W.717.18.2017.10.ŁB Prezes UTK zawiadomił Stronę o zmianie przedmiotu postępowania administracyjnego jako toczącego się w przedmiocie wydania decyzji na trasie Gdynia Główna - Kunowice (gr.) oraz o możliwości zapoznania się ze zgormadzonym materiałem. Pismo zostało doręczone Stronie 17 marca 2017 r.

Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Mając na względzie powyższe, Prezes UTK zważył, co następuje:

Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

W dniu 3 stycznia 2017 r. do Prezesa UTK wpłynął wniosek PKP Intercity o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Gdynia - Rzepin w ramach relacji międzynarodowej Gdynia - Berlin na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r., zmieniony pismem z 3 marca 2017 znak: BBS-070-37/2017 na trasę Gdynia Główna - Kunowice (gr.).

PKP Intercity jest przewoźnikiem kojowym posiadającym licencję nr L/034/2017 potwierdzającą zdolność Strony do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz certyfikat bezpieczeństwa część A nr PL1120150041 oraz część B nr PL1220150041, potwierdzającą akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez Stronę w celu spełnienia krajowych wymagań bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci.

Stosownie do ust. 29c ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym Regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Zgodnie z art. 29d ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym, W zakresie kolejowych przewozów osób innych niż przewozy okazjonalne zarządca zawiera umowę o przydzielenie zdolności przepustowej w takim zakresie, w jakim aplikant zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

W świetle wyżej cytowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym, podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie krajowej jest więc aplikant.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym, aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

PKP Intercity była wobec tego uprawniona do złożenia wniosku będącego przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie.

W myśl art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania. W zakresie procedury przeprowadzenia badania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisy rozporządzenia 869/2014, z wyłączeniem art. 13 i art. 14 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

Prezes UTK w badaniu, o którym mowa w ust. 3, uznaje równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku gdy skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy.

Dodatkowo zgodnie z ust. 6 niniejszego przepisu decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, in fine w zakresie procedury przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, przepisy rozporządzenia 869/2014, z wyłączeniem art. 13 i art. 14 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

Procedura przeprowadzania przez Prezesa UTK badania równowagi ekonomicznej została uregulowana w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 oraz art. 10-12 rozporządzenia 869/2014.

Przepis art. 3 ust. 4 rozporządzenia 869/2014 traktuje, że organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie o złożonym przez wnioskodawcę, wniosku o przyznanie otwartego dostępu na trasie krajowej z zastrzeżeniem wszelkich informacji wrażliwych z jego handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty uprawnione do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych.

Podmioty uprawnione mogą złożyć wniosek o badanie równowagi ekonomicznej w terminie czterech tygodni od publikacji wniosku przewoźnika na stronie internetowej organu regulacyjnego (art. 4 ust. 1 rozporządzenia 869/2014).

O badanie równowagi ekonomicznej mogą występować z wnioskiem następujące podmioty (art. 10 rozporządzenia 869/2014):

a)
właściwy organ lub właściwe organy, które zawarły umowę o świadczenie usług publicznych obejmującą stację początkową i stację końcową proponowanej nowej usługi;
b)
każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczania dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
c)
zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;
d)
każde przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług publicznych przyznaną przez organ, o którym mowa w lit. a).

Oznacza to, że do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych uprawnieni są:

a)
organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich, obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
b)
inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej wnioskowanego nowego połączenia;
c)
zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowanym nowym połączeniem;
d)
operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, którzy realizują umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w lit. a.

Prezes UTK 18 stycznia 2017 r. opublikował informację o wpłynięciu wniosku PKP Intercity na własnej stronie internetowej (https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/otwarty-dostep-krajowy/powiadomienia/11531,Wnioski-PKP-Intercity-SA-z-3-stycznia-2017-r-o-przyznanie-otwartego-dostepu.html).

Wobec tego czterotygodniowy termin na złożenie ww. wniosków przez podmioty uprawnione upłynął 15 lutego 2017 r. Ponadto do dnia wydania niniejszej decyzji do Prezesa UTK nie wpłynęły wnioski o badanie równowagi ekonomicznej złożone przez podmioty uprawnione w trybie art. 10 rozporządzenia 869/2014.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zgodnie z cytowanym wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, gdy:

1)
w wyniku przeprowadzonego badania określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo;
2)
żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Powyższy przepis definiuje kryteria, które powinny zostać spełnione w celu wydania decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu.

Użycie spójnika "albo" wskazuje na alternatywę wykluczającą (rozłączną) zawartą w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Jej zastosowanie oznacza, że należy wybrać pomiędzy dwoma wykluczającymi się alternatywami. Inaczej mówiąc użycie spójnika "albo" oznacza, że tylko jedno ze zdań, w których występuje alternatywa rozłączna, jest prawdziwe. Przenosząc powyższe rozważania na grunt art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, wskazać należy, że Prezes UTK zobligowany jest do wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej w sytuacji:

1)
braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, bądź;
2)
wpłynięcia takiego wniosku i przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, w wyniku którego zostanie wykazane, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy.

W niniejszej sprawie do Prezesa UTK nie wpłynęły wnioski podmiotów uprawnionych o badanie równowagi ekonomicznej. Złożone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismo z 28 lutego 2017 r. nie stanowi wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 869/2014. Odnośnie do wnioskowanej trasy Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaakceptował proponowany wniosek w części dotyczącej połączeń Gdynia - Berlin. Wobec tego w świetle art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK uprawniony był do wydania rozstrzygnięcia jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określa się w szczególności:

1)
aplikanta, jego siedzibę i adres;
2)
trasy, na których mają być realizowane przewozy w ramach otwartego dostępu;
3)
okres, na jaki decyzja zostaje wydana;
4)
warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

PKP Intercity złożyła wniosek o przyznanie otwartego dostępu na trasie Gdynia - Kunowice (gr.) na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r., tj. na roczny rozkład jazdy pociągów 2017/2018. We wniosku wskazała, że wnosi o 1 parę pociągów w dobie w relacji Gdynia Główna - Kunowice (gr.) - Gdynia Główna, które będą kursowały w relacji międzynarodowej z i do Berlina, zgodnie z rozkładem jazdy załączonym do wniosku. Ze złożonego wniosku wynika, że pociągi PKP Intercity powinny zatrzymywać się na stacjach: Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Bydgoszcz Główna, Inowrocław, Gniezno, Poznań Główny, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin.

Dodatkowo Strona planuje na wnioskowanej trasie realizować przewozy pojazdami kolejowymi pojazdami typu 136A, 139A, 140A, 144A, 145Ab, 145Ac, 152A (45- i 54- miejscowe), 152Aa, 154A (80- i 72-miejscowe), 154Aa (54-, 72-, i 80-miejscowe), 156A (52-, 56-, 54- i 48-miejscowe), 158A, 159A, Z1ABerl, Z2A (48- i 54-miejscowe), XB (66- i 54-miejscowe), XBN Mg2, Z1BBerl (56- i 66 miejscowe), Z2B (66- i 64-miejscowe), 155A, 113A, 305Ad, 406A, RESTAU, 507A, 508A. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewoźnik zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.

Biorąc pod uwagę, treść ww. art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK postanowił wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na wnioskowaną przez Stronę trasę w relacji Gdynia Główna - Kunowice (gr.) - Gdynia Główna dla 1 pary pociągów w dobie na warunkach wskazanych w złożonym wniosku.

Dodatkowo mając na uwadze, że organizator publicznego transportu zbiorowego może wykazać zainteresowanie wprowadzeniem dodatkowych stacji zatrzymania na trasie wnioskowanej przez PKP Intercity oraz, że stacje zatrzymania mogą ulec zmianie na skutek ustalonych przez zarządcę postojów w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, zasadne było wprowadzenie w sentencji właściwego zapisu.

Ponadto z uwagi na trwające na sieci zarządcy prace modernizacyjne oraz biorąc pod uwagę, że to zarządca infrastruktury jest podmiotem uprawnionym do przydzielania przewoźnikowi kolejowemu zdolności przepustowej, zasadne stało się wprowadzenie zapisu zgodnie z którym, dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji oraz uruchomienie połączeń na wnioskowanej trasie w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, w tym wynikających z międzynarodowych porozumień i konferencji.

Zgodnie z art. 29c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat. Wobec powyższego, Prezes UTK wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu zgodnie z wnioskiem PKP Intercity na okres 1 roku na rozkład jazdy pociągów 2017/2018.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK rozstrzygnął jak w sentencji.

Dodatkowo wskazać należy, iż Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wygasa w przypadku likwidacji albo ogłoszenia upadłości aplikanta, któremu decyzja została wydana.

Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu w przypadku:

1)
wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w tej decyzji;
2)
zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie aplikanta.

POUCZENIE

Na podstawie art. 13b ust. 2 w zw. z art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym od niniejszej decyzji Prezesa UTK przysługuje Stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa UTK toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.c.", o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa UTK (art. 47969 § 1 k.p.c.).

Załączniki:

1.
Rozkład jazdy Warszawa Wschodnia - Zielona Góra
2.
Rozkład jazdy relacji Zielona Góra - Warszawa Wschodnia

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GDYNIA GŁÓWNA - POZNAŃ GŁÓWNY - RZEPIN
Nr pociągu; unikalny tag57000125
Kategoria; nazwaICEC 54
Tarniny kursowania; zestawienie pociągucodz.
Wagony bezpośrednie ze stacji
Stacja początkowakmGdynia Główna
Gdynia Główna0,0007:09
Sopot9,3317:17 7:18
Gdańsk Oliwa3,6537:21 7:22
Gdańsk Wrzeszcz3,8287:25 7:26
Gdańsk Główny4,1807:30 7:33
Tczew31,9747:49 7:50
Bydgoszcz Główna127,8508:54 8:57
Inowrocław45,3749:22 9:23
Gniezno56,2569:55 9:56
Poznań Główny50,35810:22 10:32
Zbąszynek80,97211:10 11:11
Świebodzin21,71611:23 11:24
Rzepin53,43711:49 11:52
Stacja końcowa496,329Berlin Hbf
Wagony bezpośrednie do stacji

ZAŁĄCZNIK  2

GDYNIA GŁÓWNA - POZNAŃ GŁÓWNY - RZEPIN
Nr pociągu; unikalny tag75000126
Kategoria; nazwaICEC 65
Terminy kursowania; zestawienie pociągucodz.
Wagony bezpośrednie ze stacji
Stacja początkowakmBerlin Hbf
Rzepin0,00016:08 16:11
Świebodzin53,43716:36 16:37
Zbąszynek21,71616:49 16:50
Poznań Główny80,97217:28 17:38
Gniezno50,35818:04 18:05
Inowrocław56,25618:37 18:38
Bydgoszcz Główna45,37419:03 19:06
Tczew127,85020:10 20:11
Gdańsk Główny31,87420:27 20:30
Gdańsk Wrzeszcz4,18020:34 20:35
Gdańsk Oliwa3,82820:38 20:39
Sopot3,65320:42 20:43
Gdynia Główna9,33120:51
Stacja końcowa488,829Gdynia Główna
Wagony bezpośrednie do stacji