Organy celne właściwe do przyjmowania gwarancji generalnych i pojedynczych we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.2.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 2
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 lutego 2006 r.
w sprawie organów celnych właściwych do przyjmowania gwarancji generalnych i pojedynczych we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej

W celu realizacji postanowień Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1987 str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 291, z późn. zm.) i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 272, poz. 2692, z 2005 r. Nr 135, poz. 1137 oraz Nr 155, poz. 1299) ogłasza się, co następuje:
1.
Do przyjęcia gwarancji pojedynczych w formie oświadczenia gwaranta właściwy jest każdy urząd celny w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 str. 1; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), który pełni funkcję urzędu wyjścia we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej.
2.
Do przyjęcia gwarancji generalnych i gwarancji pojedynczych w formie karnetów we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej właściwe są następujące izby celne:
1)
Izba Celna w Białymstoku;
2)
Izba Celna w Białej Podlaskiej;
3)
Izba Celna w Gdyni;
4)
Izba Celna w Katowicach;
5)
Izba Celna w Kielcach;
6)
Izba Celna w Krakowie;
7)
Izba Celna w Łodzi;
8)
Izba Celna w Olsztynie;
9)
Izba Celna w Opolu;
10)
Izba Celna w Poznaniu;
11)
Izba Celna w Przemyślu;
12)
Izba Celna w Rzepinie;
13)
Izba Celna w Szczecinie;
14)
Izba Celna w Toruniu;
15)
Izba Celna w Warszawie;
16)
Izba Celna we Wrocławiu.