Organizacja, zadania oraz wzorcowy statut zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1980.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 grudnia 1979 r.
w sprawie organizacji, zadań oraz wzorcowego statutu zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. *

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6; zm. z 1972 r. Nr 16, poz. 114; Nr 53, poz. 341; z 1973 r. Nr 38, poz. 225; z 1974 r. Nr 21, poz. 116; Nr 21, poz. 117, Nr 47, poz. 280; Nr 50, poz. 321; z 1975 r. Nr 45, poz. 232; z 1977 r. Nr 11, poz. 43), § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudnienia inwalidów (Dz. U. Nr 20, poz. 88), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1976 r. w sprawie określenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi (Dz. U. Nr 29, poz. 171), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zakład rehabilitacji zawodowej inwalidów, zwany dalej "zakładem", jest samodzielną organizacyjnie i budżetowo jednostką służby zdrowia i opieki społecznej, tworzoną przez wojewodę i jemu podległą.
2.
Szkoły funkcjonujące w zakładzie są specjalnymi szkołami zawodowymi. Zasady funkcjonowania, otwierania, przekształcania i likwidacji specjalnych szkół zawodowych w zakładzie oraz nadzoru pedagogicznego nad tymi szkołami, a także kursami zawodowymi prowadzonymi w zakładzie, regulują odrębne przepisy.
§  2.
Zadaniem zakładu jest zapewnienie świadczeń rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania zawodowego inwalidom, którzy ze względu na stan zdrowia lub warunki środowiskowe nie kwalifikują się do podjęcia przygotowania zawodowego w zakładach pracy lub w szkołach zawodowych przeznaczonych dla osób zdrowych.
§  3.
1.
Świadczenia rehabilitacyjne, o których mowa w § 2, obejmują:
1)
poradnictwo zawodowe,
2)
organizowanie nauki zawodu w specjalnych szkołach zasadniczych i średnich oraz przyuczenie do określonej pracy w systemie kształcenia kursowego,
3)
usprawnienie lecznicze, opiekę zdrowotną podstawową i niezbędne świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej specjalistycznej w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi schorzenia występującego u inwalidy przyjętego do zakładu,
4)
pomoc w uzyskaniu świadczeń profilaktyczno-leczniczych, innych niż wymienione w pkt 3, oraz w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
5)
opiekę wychowawczą, psychologiczną i socjalną,
6)
pomoc w usamodzielnieniu po opuszczeniu zakładu, również w zakresie zatrudnienia.
2.
Inwalidom zapewnia się ponadto:
1)
zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie na zasadach odpłatności ustalonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2)
pokrywanie kosztów przejazdów związanych z przygotowaniem zawodowym i świadczeniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
3)
zaopatrzenie w indywidualne pomoce techniczne, urządzenia ułatwiające naukę zawodu i inne czynności życiowe,
4)
odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej w zakresie ustalonym obowiązującymi normami.
3.
Zasady dokonywania potrąceń z rent na koszt wyżywienia w zakładzie inwalidów pobierających rentę (ust. 2 pkt 1) regulują odrębne przepisy.
4.
Zakład może udzielać inwalidom znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach materialnych niezbędnej pomocy w formie:
1)
zaopatrzenia w odzież, bieliznę osobistą i strój gimnastyczny;
2) 1
zasiłku pieniężnego na zakwaterowanie poza zakładem do 2.000 zł miesięcznie oraz zasiłku pieniężnego na wydatki osobiste w wysokości do 1.500 zł miesięcznie,
3)
pokrywania kosztów leków i środków opatrunkowych.
5.
Pomoc, o której mowa w ust. 4, przyznaje dyrektor zakładu w trybie określonym w statucie zakładu.
§  4.
W ramach porozumienia zawartego na zasadach ustalonych przez wojewodę zakład może:
1)
realizować niektóre swoje zadania korzystając z usług innych placówek służby zdrowia i opieki społecznej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów produkcyjnych,
2)
udzielać niektórych świadczeń rehabilitacyjnych oraz instruktażu fachowego na rzecz innych jednostek organizacyjnych zajmujących się rehabilitacją zawodową.
§  5.
1.
W skład zakładu wchodzą:
1)
dział przygotowania zawodowego,
2)
dział opieki zdrowotnej,
3)
dział opieki wychowawczej i socjalnej,
4)
dział (sekcja) administracyjno-gospodarczy,
5)
sekcja (stanowisko pracy) służb pracowniczych.
2.
Organizację i zadania komórek organizacyjnych zakładu ustala statut zakładu.
3.
Nie tworzy się działu opieki zdrowotnej, jeżeli jego zadania zostały przyjęte w całości przez współdziałający zakład społeczny służby zdrowia położony w tej samej miejscowości (§ 4 pkt 1).
§  6.
W skład działu przygotowania zawodowego mogą wchodzić:
1)
średnie szkoły zawodowe,
2)
zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły przysposobienia do zawodu,
3)
kursy przysposobienia do pracy,
4)
kursy doskonalenia zawodowego.
§  7.
1.
Zakładem kieruje dyrektor zakładu odpowiedzialny za jego działalność.
2.
Dyrektor zarządza zakładem przy pomocy: zastępcy, jeżeli stanowisko takie zostało w zakładzie utworzone, dyrektorów szkół powołanych na podstawie odrębnych przepisów oraz kierowników komórek organizacyjnych zakładu.
3.
Dyrektorowi zakładu może być powierzone przez wojewodę stanowisko dyrektora szkoły lub zespołu szkół prowadzonych w zakładzie.
§  8.
1.
Organami doradczymi i opiniodawczymi dyrektora zakładu są:
1)
kolegium zakładu,
2)
rady pedagogiczne szkół,
3)
komisja kwalifikacyjna,
4)
komisja świadczeniowa.
2.
Skład zakres działania organów wymienionych w ust. 1 ustala statut zakładu.
3.
Za posiedzenia komisji kwalifikacyjnej odbyte poza godzinami pracy, członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie określone w uchwale nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie powoływania komisji resortowych i ich wynagradzania (Monitor Polski nr A-30, poz. 442).
§  9.
Zakład używa pieczęci okrągłej wspólnej dla wszystkich komórek organizacyjnych z napisem "Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w ......", wyłączeniem szkół, które używają pieczęci określonych w odrębnych przepisach.
§  10.
Ustala się wzorcowy statut zakładu stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  11.
Projekt statutu zakładu, opracowany na podstawie statutu wzorcowego, dyrektor zakładu przedstawia do zatwierdzenia wojewodzie.
§  12.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wojewodzie należy przez to rozumieć również Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydenta Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Łodzi.
§  13.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Nr 26 Kierownika Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1953 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom zakładów, szkół i ośrodków szkolenia inwalidów (nie ogłoszone),
2)
zarządzenie Nr 68 Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1956 r. w sprawie powołania w zakładach szkolenia inwalidów komisji kwalifikacyjnych (nie ogłoszone),
3)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1972 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. Urz. MZiOS Nr 19, poz. 91).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZASADY POBIERANIA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ZAKŁADACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ INWALIDÓW

§  1.
1.
Do pokrywania należności za wyżywienie w zakładzie zobowiązane są:
1)
osoby posiadające własne środki utrzymania oraz
2)
osoby, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny wobec osób rehabilitowanych w zakładzie nie będących rencistami i nie posiadających własnych środków utrzymania

- zwane dalej osobami zobowiązanymi.

2.
Przy ustalaniu osób zobowiązanych z tytułu obowiązku alimentacyjnego mają zastosowanie przepisy art. 128-144 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3.
Zasady dokonywania potrąceń z rent na koszt wyżywienia w zakładzie osób pobierających rentę regulują odrębne przepisy.
§  2.
1.
Wysokość opłat za wyżywienie w zakładzie uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby zobowiązanej.
2.
Sytuację materialną osoby zobowiązanej ustala się na podstawie łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętego ze wszystkich źródeł w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który pokrywa się należność.
3.
Za członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uważa się małżonków, dzieci własne i przysposobione (w tym także dzieci przebywające w internacie, zakładzie opiekuńczo-wychowawczym lub w rodzinie zastępczej), innych członków rodziny wspólnie zamieszkujących i pozostających na całkowitym lub częściowym utrzymaniu oraz pozostałych członków rodziny alimentowanych przez osobę zobowiązaną lub jej współmałżonka na podstawie wyroku sądowego, bez względu na ich miejsce zamieszkania.
4.
Do dochodu rodziny wlicza się:
1)
wynagrodzenie netto z tytułu zatrudnienia i nauki zawodu oraz równowartość wydanych pracownikowi w danym roku świadczeń w naturze lub ekwiwalent pieniężny za te świadczenia zaliczony do osobowego funduszu płac, po potrąceniu kwot alimentacyjnych obciążających osobę zobowiązaną,
2)
zasiłki z ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego i zasiłków rodzinnych,
3)
dochody z tytułu pracy nakładczej, pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, wykonywania wolnego zawodu oraz stałej działalności wytwórczej lub artystycznej,
4)
emerytury i renty ze wszystkimi wzrostami i dodatkami z wyjątkiem dodatku rodzinnego, dodatku z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów oraz pielęgnacyjnego,
5)
stypendia otrzymywane przez członków rodziny z wyjątkiem stypendiów otrzymywanych przez dzieci skierowane do zakładów opiekuńczo-wychowawczych,
6)
inne elementy dochodu jak:
a)
dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym - po potrąceniu tego podatku,
b)
dochody z wykonywania rzemiosła objętego przepisami o opłacie skarbowej - po potrąceniu tej opłaty,
c)
przychód szacunkowy z gospodarstwa rolnego, określony w nakazie płatniczym na zobowiązania pieniężne łącznie z przychodem z działów specjalnych i przychodem zwolnionym od podatku gruntowego, po potrąceniu zobowiązania pieniężnego, jak również dochody netto z innej działalności wykonywanej przez rolnika, nie objętej nakazem płatniczym na zobowiązanie pieniężne.
§  3.
1.
Podstawą do określenia dochodów rodziny jest oświadczenie osoby zobowiązanej o liczbie osób w rodzinie żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o źródłach i wysokości ich dochodów. Dowodami stwierdzającymi są:
1)
zaświadczenia zakładów pracy o wysokości zarobków netto za rok kalendarzowy poprzedzający rok, za który obowiązuje opłata,
2)
nakazy płatnicze na zobowiązania pieniężne gospodarstwa rolnego lub warsztatu - aktualnie za ostatni rok,
3)
odcinki przekazów dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych,
4)
odpisy sądowych wyroków lub ugód opatrzonych w klauzulę wykonalności,
5)
zaświadczenia zakładów pracy lub oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości wypłacanych zasiłków chorobowych opiekuńczych, macierzyńskich i wyrównawczych.
2.
Podstawą do określenia wysokości opłat ponoszonych przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub uiszczające opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła, stanowi wysokość dochodów ustalona, bądź w razie zryczałtowanego opodatkowania, określona szacunkowo przez właściwy miejscowo organ administracji państwowej stopnia podstawowego. Od dochodów tych należy potrącić podatek dochodowy lub opłatę skarbową.
3.
Podstawę do określania wysokości dochodów osiąganych przez rzemieślników i inne osoby zwolnione w myśl przepisów szczegółowych od podatku dochodowego (opłaty skarbowej) stanowi zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
4.
Podstawę do obliczenia dochodów może stanowić okres krótszy niż 12 miesięcy, jeżeli zaistniały szczególne warunki mające trwały wpływ na sytuację materialną osoby zobowiązanej.
§  4.
1.
Wysokość opłat za wyżywienie w zakładzie ustala się od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.
2.
Do obliczenia przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny przyjmuje się wszystkich członków rodziny wymienionych w § 2 ust. 3.
§  5. 2
1.
Opłaty ponoszone za korzystanie z wyżywienia w zakładzie wynoszą miesięcznie:
1)
przy dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających 3.000 zł miesięcznie - nie ponosi się opłat,
2)
przy dochodach na jednego członka rodziny od 3.001 do 5.000 zł miesięcznie - 15% dochodu przypadającego na jednego członka rodziny,
3)
przy dochodach na jednego członka rodziny przekraczających 5.000 zł miesięcznie - 1.000 zł oraz 50% nadwyżki ponad 5.000 zł dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.
§  6.
1.
Wysokość opłat za wyżywienie w zakładzie ustala na okres każdego roku szkolnego organ administracji państwowej stopnia podstawowego właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej.
2.
W przypadku obniżenia w ciągu roku dochodu (przychodu) rodziny nie mniej niż o 20% - na udokumentowany wniosek osoby zobowiązanej - wysokość opłaty oblicza się ponownie na podstawie aktualnego dochodu (przychodu) osoby zobowiązanej.
3.
Opłaty należy wnosić z góry do dnia 10 każdego miesiąca na konto wskazane przez organ ustalający wysokość opłat za wyżywienie w zakładzie.
§  7.
1.
Ulgi lub zwolnienia od opłat za wyżywienie w zakładzie mogą być udzielane przez organ, o którym mowa w § 6 ust. 1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych (choroba, śmierć w rodzinie, klęski żywiołowe) albo jeżeli osoba zobowiązana ponosi również koszty świadczeń udzielanych członkom jej rodziny przez państwowe zakłady opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowania pozaszkolnego oraz zakłady służby zdrowia i opieki społecznej.
2.
Decyzja w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat podejmowana jest na pisemny udokumentowany wniosek osoby zobowiązanej.
3.
Zwolnienie lub ulga w opłatach mogą być udzielane na okres nie dłuższy niż na jeden rok.
§  8.
1.
Pobieranie opłat za wyżywienie w zakładzie należy do organu administracji państwowej stopnia podstawowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej.
2.
W stosunku do osób zalegających z opłatami mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZORCOWY STATUT ZAKŁADU REHABILITACJI ZAWODOWEJ INWALIDÓW W .........

§  1.
Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w ......... zwany dalej "zakładem" działa na podstawie:
1)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudnienia inwalidów (Dz. U. Nr 20, poz. 88),
2)
niniejszego statutu zatwierdzonego dnia ......... przez .........
3)
innych przepisów dotyczących zakładów społecznych służby zdrowia, specjalnych szkół zawodowych, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.
§  2.
Zakład jest samodzielną organizacyjnie i budżetowo jednostką służby zdrowia i opieki społecznej podległą wojewodzie.
§  3.
1.
Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie inwalidom, którym stan zdrowia uniemożliwia naukę zawodu lub przyuczenie do pracy w innych warunkach - przygotowania zawodowego stosownie do ich stanu zdrowia i zachowanych sprawności organizmu oraz zapewnienie im opieki lekarskiej, psychologicznej, socjalnej i wychowawczej.
2.
W szczególności do zadań zakładu należy zapewnienie inwalidom, stosownie do ich potrzeb:
1)
poradnictwa zawodowego,
2)
przygotowania zawodowego w:
a)
zasadniczych specjalnych szkołach zawodowych,
b)
specjalnych szkołach zawodowych typu średniego,
c)
w zakładach pracy w ramach zawartych umów,
3)
przyuczenia do określonej pracy w systemie kształcenia kursowego,
4)
podnoszenia kwalifikacji zawodowych na kursach doskonalenia zawodowego,
5)
indywidualnego szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb danego inwalidy,
6)
opieki zdrowotnej podstawowej oraz specjalistycznej w dziedzinie .........
7)
usprawnienia fizycznego i świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
8)
pomocy w uzyskaniu świadczeń leczniczych poza zakładem,
9)
pomocy w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
10)
opieki wychowawczej, socjalnej i psychologicznej,
11)
zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na zasadach odpłatności,
12)
zwrotu kosztów przejazdów związanych z przygotowaniem zawodowym i świadczeniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
13)
niezbędnych pomocy naukowych i urządzeń ułatwiających naukę i pobyt w zakładzie,
14)
odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej w zakresie ustalonym obowiązującymi normami,
15)
pomocy w usamodzielnieniu się i otrzymaniu zatrudnienia po opuszczeniu zakładu.
§  4.
W wykonywaniu zadań określonych w § 3 ust. 2 zakład współdziała z:
1)
placówkami szkolenia zawodowego i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi,
2)
zakładami społecznymi służby zdrowia i innymi placówkami służby zdrowia i opieki społecznej,
3)
instytucjami wykonującymi zadania z dziedziny rehabilitacji i pomocy społecznej oraz polityki zatrudnienia,
4)
organizacjami społecznymi,
5)
zakładami produkcyjnymi.
§  5.
W skład zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
dział przygotowania zawodowego,
2)
dział opieki zdrowotnej,
3)
dział opieki wychowawczej i socjalnej,
4)
dział (sekcja) administracyjno-gospodarczy,
5)
sekcja (stanowisko pracy) służb pracowniczych.
§  6.
Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych wchodzących w skład zakładu, z wyłączeniem zadań statutowych szkoły, ustala dyrektor zakładu na wniosek kierowników poszczególnych komórek w oparciu o ramowe regulaminy stanowiące załącznik Nr 1-4 wzorcowego statutu. Zadania sekcji (stanowiska pracy) służb pracowniczych ustala dyrektor zakładu w oparciu o odrębne przepisy.
§  7.
1.
Zakładem kieruje dyrektor zakładu odpowiedzialny za jego działalność.
2.
Dyrektor zarządza zakładem przy pomocy zastępcy, jeżeli stanowisko takie zostało w zakładzie utworzone, dyrektorów szkół, powołanych na podstawie odrębnych przepisów oraz kierowników komórek organizacyjnych zakładu.
§  8.
Organami doradczymi i opiniodawczymi dyrektora zakładu są:
1)
kolegium zakładu,
2)
rady pedagogiczne poszczególnych szkół prowadzonych w zakładzie,
3)
komisja kwalifikacyjna,
4)
komisja świadczeniowa.
§  9.
1.
W skład kolegium zakładu wchodzą:
1)
dyrektor zakładu jako przewodniczący,
2)
dyrektorzy szkół i kierownicy działów,
3)
osoby powołane przez dyrektora spośród pracowników zakładu w liczbie od 3-5,
4)
przedstawiciele organizacji społecznych działających w zakładzie.
2.
Do zadań kolegium należy w szczególności opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawach:
1)
doskonalenia zawodowego i samokształcenia pracowników,
2)
doskonalenia metod pracy,
3)
powoływania opiekunów młodzieżowych organizacji,
4)
projektów regulaminów wewnętrznych,
5)
okresowej oceny pracy zakładu oraz jego komórek organizacyjnych,
6)
projektów planów społeczno-gospodarczego i finansowego,
7)
podziału etatów na poszczególne komórki,
8)
planów remontu i wyposażenia.
§  10.
1.
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1)
dyrektor zakładu lub jego zastępca - jako przewodniczący,
2)
lekarz kierujący działem opieki zdrowotnej lub lekarz przez niego wyznaczony,
3)
kierownik działu opieki wychowawczej i socjalnej lub wyznaczony przez niego wychowawca prowadzący sprawy socjalne,
4)
kierownik warsztatów szkolnych lub nauczyciel zawodu wyznaczony przez dyrektora zakładu w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
5)
psycholog,
6)
sekretarz komisji powołany przez przewodniczącego.
2.
W posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej mogą brać ponadto udział przedstawiciele wojewódzkich organów inwalidzkich, organizacji społecznych oraz w miarę potrzeby inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
3.
Zadaniem komisji kwalifikacyjnej jest:
1)
ocena wyników badań inwalidów oraz dostarczonej przez nich dokumentacji dotyczącej zachowań, sprawności psychicznych i fizycznych, przygotowania ogólnego i zawodowego, zainteresowań, sytuacji rodzinnej i środowiskowej,
2)
opiniowanie zdolności inwalidów do nauki oraz zaproponowanie właściwego kierunku szkolenia lub innej formy rehabilitacji zawodowej,
3)
kwalifikowanie inwalidów na odpowiedni rodzaj i kierunek szkolenia,
4)
ustalenie indywidualnych programów rehabilitacji,
5)
w miarę potrzeby przeprowadzanie własnych badań.
§  11.
1.
Skład komisji świadczeniowej ustala dyrektor zakładu.
2.
Zadaniem komisji świadczeniowej jest rozpatrywanie spraw dotyczących przyznawania świadczeń rzeczowych i pieniężnych udzielanych przez zakład oraz przedkładanie dyrektorowi odpowiednich wniosków.

Załącznik Nr 1

RAMOWY REGULAMIN DZIAŁU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

§  1.
1.
Do zadań działu przygotowania zawodowego należy organizowanie i prowadzenie przygotowania zawodowego inwalidów w formie nauki zawodu, doskonalenia zawodowego lub przyuczenia do określonej pracy.
2.
Dział przygotowania zawodowego prowadzi dla inwalidów:
1)
przygotowanie zawodowe w specjalnych szkołach zawodowych,
2)
przysposobienie do określonej pracy na kursach przysposobienia zawodowego,
3)
podnoszenie kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych,
4)
indywidualne szkolenie zawodowe inwalidów, którzy:
a)
nie mogą uczestniczyć w nauczaniu zbiorowym ze względu na rodzaj lub stopień upośledzenia albo
b)
posiadają kwalifikacje zawodowe lub zachowane sprawności organizmu uzasadniające skrócenie okresu szkolenia,
5)
szkolenie zawodowe przywarsztatowe poza zakładem na podstawie zawartych umów dla tych inwalidów, którym zakład nie może zapewnić przygotowania zawodowego we własnym zakresie,
6)
kursy wyrównawcze dla inwalidów, którzy mimo ukończenia odpowiedniej szkoły, warunkującej przyjęcie do zakładu, wymagają uzupełnienia wiadomości przed przystąpieniem do systematycznej nauki w odpowiedniej szkole zawodowej,
7)
nauczanie uzupełniające w zakresie szkoły podstawowej organizowane w porozumieniu z właściwymi władzami oświaty i wychowania. Nauczanie uzupełniające nie powinno trwać dłużej niż rok, a w wyjątkowych wypadkach do dwóch lat.
§  2.
Zasady organizacji nauczania i wychowania wynikają z odpowiednich przepisów resortu oświaty i wychowania.
§  3.
W skład działu wchodzą:

1) ..........................................................

(wymienić nazwy, typy szkół oraz kierunek szkolenia)

2) kursy doskonalenia zawodowego

3) kursy przysposobienia do pracy.

§ 4. Działem kieruje .....................................

(określić zgodnie ze statutem)

Załącznik Nr 2

RAMOWY REGULAMIN DZIAŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

§  1.
Do zadań działu opieki zdrowotnej należy zapewnienie inwalidom opieki lekarskiej i usprawnienia fizycznego, a w szczególności:
1)
ustalenie i realizacja indywidualnego programu specjalistycznej opieki lekarskiej i usprawnienia fizycznego,
2)
zapewnienie świadczeń profilaktyczno-leczniczych i czynnego poradnictwa,
3)
kierowanie na leczenie specjalistyczne w zakresie nie objętym świadczeniami specjalistycznymi w zakładzie,
4)
wystawianie wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pomoc w uzyskiwaniu tych przedmiotów oraz prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się nimi,
5)
nadzór nad prawidłowym stanem sanitarnym zakładu i racjonalnym żywieniem,
6)
współdziałanie z działem opieki wychowawczej i socjalnej w organizowaniu opieki dla osób ciężko poszkodowanych przebywających w zakładzie,
7)
współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi zakładu w zakresie organizowania szkolenia, stosowania urządzeń technicznych ułatwiających naukę i życie codzienne oraz zapewnienie warunków nauki i pobytu w zakładzie odpowiadających możliwościom fizycznym danego inwalidy i wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  2.
W skład działu opieki zdrowotnej, wchodzą:
1)
gabinety lekarskie,
2)
gabinety zabiegowe,
3)
gabinety usprawnienia leczniczego,
4)
izba chorych.
§  3.
1.
Kierownikiem działu opieki zdrowotnej powinien być lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji lub w dziedzinie medycyny odpowiadającej podstawowemu rodzajowi schorzenia występującego u inwalidów rehabilitowanych w zakładzie.
2.
Kierownik działu koordynuje i nadzoruje działalność komórek organizacyjnych wchodzących w skład działu.

Załącznik Nr 3

RAMOWY REGULAMIN DZIAŁU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ I SOCJALNEJ

§  1.
Do zadań działu opieki wychowawczej i socjalnej należy prowadzenie w czasie wolnym od zajęć szkolnych spraw dotyczących w szczególności:
1)
pomocy w nauce własnej,
2)
pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych i osobistych,
3)
opieki psychologicznej obejmującej badania psychologiczne, poradnictwo zawodowe i psychoterapię,
4)
zajęć rozwijających zainteresowania zawodowe, kulturalne i społeczne,
5)
wdrożenia do właściwego wykorzystania urządzeń socjalnych zakładu,
6)
opieki nad samorządem i organizacjami społecznymi.
§  2.
W skład działu opieki wychowawczej i socjalnej wchodzą:
1)
gabinet porad socjalnych,
2)
pracownia psychologiczna,
3)
pracownia wychowawczo-zawodowa,
4)
internat z wydzielonym w miarę potrzeby oddziałem inwalidów ciężko poszkodowanych,
5)
stołówka,
6)
biblioteka z czytelnią,
7)
świetlica.
§  3.
Działem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność. Kierownik działu w zakładzie liczącym do 200 miejsc jest równocześnie kierownikiem internatu.

Załącznik Nr 4

RAMOWY REGULAMIN DZIAŁU (SEKCJI) ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

§  1.
Do zadań działu (sekcji) administracyjno-gospodarczego należy zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania zakładu, a w szczególności:
1)
opracowanie projektów planów i ich realizacja w zakresie zaopatrzenia i wyposażenia,
2)
prowadzenie spraw budżetowo-finansowych i księgowości,
3)
organizowanie żywienia inwalidów na zasadzie racjonalnej dietetyki,
4)
prowadzenie gospodarki materiałowej (ewidencji i inwentaryzacji kasacji i przechowywania),
5)
sprawy remontów i utrzymywania pomieszczeń zakładu w należytej czystości,
6)
obsługa kancelaryjna,
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora zakładu.
§  2.
W skład działu (sekcji) administracyjno-gospodarczego mogą wchodzić:
1)
sekcja (stanowisko pracy) do spraw administracyjnych,
2)
sekcja (stanowisko pracy) do spraw gospodarczych,
3)
sekcja (stanowisko pracy) do spraw księgowości.
§  3.
Działem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność.
* Z dniem 1 stycznia 1983 r. nin. zarządzenie traci moc w części wydanej na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U.68.3.6) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planownego zatrudniania inwalidów (Dz.U.67.20.88), w związku z uchyleniem tych aktów przez art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U.82.40.267).
1 § 3 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 kwietnia 1987 r. (Dz.Urz.MZ.87.6.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 1987 r.
2 Załącznik nr 1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 kwietnia 1987 r. (Dz.Urz.MZ.87.6.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 1987 r.