Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2020.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny.
§  2. 
1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) dziale - należy przez to rozumieć dział administracji rządowej - rozwój regionalny, w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170);
2) jednostkach w dziale - rozumie się przez to jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowane;
3) komórkach organizacyjnych - rozumie się przez to komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
5) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
6) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej;
7) osobach upoważnionych - rozumie się przez to dyrektorów komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek w dziale;
8) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z przepisów.
2.  Użyte w zarządzeniu skróty oznaczają komórki organizacyjne:
1) BA - Biuro Administracyjne;
2) BDG - Biuro Dyrektora Generalnego;
3) BPB - Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
4) BZL - Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim;
5) DBR - Departament Budżetu;
6) DI - Departament Informatyki;
7) DSR - Departament Strategii;
8) DPI - Departament Programów Infrastrukturalnych.
§  3.  Do zadań obronnych wykonywanych w dziale zalicza się, w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych;
2) planowanie operacyjne;
3) programowanie obronne;
4) przeglądy obronne;
5) przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
6) organizację systemu stałego dyżuru;
7) świadczenia na rzecz obrony;
8) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych;
9) realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (Host Nation Support), zwanego dalej "HNS";
10) współpracę cywilno-wojskową;
11) uwzględnianie potrzeb obronnych państwa w planowaniu przestrzennym oraz koordynacji realizacji infrastrukturalnych zadań inwestycyjnych w oparciu o kryterium podwójnego wykorzystania;
12) szkolenie obronne.
§  4. 
1.  Realizację zadań obronnych w Ministerstwie oraz w odniesieniu do jednostek w dziale koordynuje BPB.
2.  Komórki organizacyjne i jednostki w dziale zobowiązane są do współpracy z BPB w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  W komórkach organizacyjnych i jednostkach w dziale zadania obronne wykonują pracownicy wyznaczeni przez osoby upoważnione.
2.  Osoby upoważnione, w zakresie swoich kompetencji, uwzględniają zadania obronne w regulaminach i opisach stanowisk pracowników wyznaczonych do wykonywania zadań obronnych.
§  6.  W ramach tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych BPB opracowuje koncepcję realizacji zadań obronnych oraz akty normatywne regulujące problematykę zadań obronnych w Ministerstwie i ich aktualizacje.
§  7. 
1.  W ramach planowania operacyjnego:
1) BPB przygotowuje Plany operacyjne funkcjonowania działu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwane dalej "POF DAR" oraz ich aktualizacje;
2) komórki organizacyjne przekazują, zgodnie z właściwością, wkład do POF DAR oraz, w uzgodnieniu z BPB, opracowują karty realizacji zadań operacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  W POF DAR, uwzględnia się zadania operacyjne przewidziane do wykonania przez komórki organizacyjne.
§  8.  W ramach programowania obronnego BPB, w uzgodnieniu z DBR oraz BDG, przygotowuje program pozamilitarnych przygotowań obronnych w dziale oraz jego aktualizacje.
§  9.  W ramach przeglądów obronnych BPB, przygotowuje Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych obejmujący ocenę stanu przygotowań obronnych w dziale.
§  10. 
1.  W ramach przygotowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym przygotowuje się główne stanowisko kierowania Ministra:
1) w stałej siedzibie;
2) w zapasowym miejscu pracy.
2.  Za przygotowanie stanowiska kierowania odpowiada BPB, we współpracy z BDG, DI, BA, BZL, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 3.
3.  BPB opracowuje dokumentację związaną z funkcjonowaniem Ministerstwa na stanowisku kierowania Ministra w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym:
1) regulamin organizacyjny - we współpracy z BDG;
2) plan przemieszczania do zapasowego miejsca pracy - we współpracy z BA i DI;
3) regulamin pracy na stanowiskach kierowania - we współpracy z BZL.
§  11. 
1.  W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji jednostek w dziale uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej, organizuje się system stałego dyżuru.
2.  Zasady funkcjonowania oraz organizację systemu stałego dyżuru określa zarządzenie Ministra w sprawie organizacji stałego dyżuru.
§  12. 
1.  W ramach planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony BPB:
1) we współpracy z BA, określa potrzeby w zakresie nieruchomości, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań obronnych;
2) sporządza wnioski do właściwych organów administracji o nałożenie na wskazane podmioty i osoby obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych.
2.  Zadania związane z przyjmowaniem obiektów i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych wykonuje w Ministerstwie BA oraz DI, we współpracy z BPB.
§  13.  W ramach zapewnienia zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wnioskuje się o zwolnienie pracowników Ministerstwa z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania z urzędu i na wniosek.
§  14. 
1.  W ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza tworzy się punkt kontaktowy HNS w Ministerstwie oraz punkty informacyjno-konsultacyjne w jednostkach w dziale, a także utrzymuje gotowość do udzielenia informacji.
2.  Zadania punktu kontaktowego HNS w Ministerstwie wykonuje BPB.
3.  Zadania punktów informacyjno-konsultacyjnych w jednostkach w dziale wykonują pracownicy wskazani przez osoby upoważnione.
§  15.  W ramach współpracy cywilno-wojskowej BPB prowadzi współpracę z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i wojskami sojuszniczymi.
§  16.  W ramach uwzględniania potrzeb obronnych państwa w planowaniu przestrzennym DSR uwzględnia te potrzeby w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i jej aktualizacjach.
§  17.  W ramach rozwoju potrzeb obronnych państwa oraz wojsk sojuszniczych DPI koordynuje nadzór nad wsparciem z mechanizmu finansowego CEF - Military Mobility dla transportowych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz prowadzi aktualizację jego zapisów i list inwestycyjnych.
§  18. 
1.  BPB odpowiada za planowanie, organizację i koordynację szkolenia obronnego.
2.  Szkoleniu obronnemu podlegają:
1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie;
2) pracownicy Ministerstwa zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.
2.  DBR oraz BDG, w zakresie swojej właściwości, współpracują z BPB w zakresie finansowania szkolenia obronnego.
§  19.  Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 14).
§  20.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO

AWERS

ZATWIERDZAM

..................................................................

(kierownik komórki organizacyjnej)

TYP ZADANIAKARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO

.........................................................................................

.........................................................................................

(nazwa instytucji)

NUMER ZADANIA GŁÓWNEGO
SYTUACJA

PLANISTYCZNA

NUMER ZADANIA WŁASNEGO
ODPOWIEDZIALNY:

(kierownik komórki organizacyjnej - nazwa stanowiska)

WYKONAWCA:

(osoba lub zespół osób bezpośrednio realizujących zadanie)

TREŚĆ ZADANIA GŁÓWNEGO
TREŚĆ ZADANIA WŁASNEGO
TERMIN WYKONANIA ZADANIA (od momentu otrzymania zadania)
PROCEDURA
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZEWNĘTRZNE

(komórki organizacyjne urzędów innych organów administracji publicznej, sił zbrojnych, przedsiębiorcy)

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE WEWNĘTRZNE (macierzyste komórki organizacyjne)
DOKUMENTACJA BAZOWA

(plany i inne dokumenty warunkujące realizację zadania i miejsce ich przechowywania)

DODATKOWE USTALENIA
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).