Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiT.2018.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w dziale administracji rządowej gospodarka

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 w związku z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571), a także w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w dziale administracji rządowej - gospodarka.
§  2. 
1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) jednostkach - rozumie się przez to jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowane;
2) komórkach organizacyjnych - rozumie się przez to komórki organizacyjne Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;
3) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
4) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
5) organach - rozumie się przez to organy podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;
6) osobach upoważnionych - rozumie się przez to dyrektorów komórek organizacyjnych, dyrektorów i prezesów jednostek oraz organów, a także przedsiębiorców;
7) przedsiębiorcach - rozumie się przez to przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo- obronnym, na których minister właściwy do spraw gospodarki nałożył, na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.
2.  Użyte w zarządzeniu skróty oznaczają komórki organizacyjne Ministerstwa:
1) BA - Biuro Administracyjne;
2) BDG - Biuro Dyrektora Generalnego;
3) BK - Biuro Kontroli;
4) DZK - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
5) DBG - Departament Budżetu Gospodarki;
6) DNP - Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
7) DP - Departament Prawny.
§  3.  Do zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywanych w dziale administracji rządowej gospodarka zalicza się w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) planowanie operacyjne;
3) programowanie obronne;
4) przeglądy obronne;
5) przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
6) organizacja systemu stałych dyżurów;
7) przedsięwzięcia z zakresu mobilizacji gospodarki;
8) świadczenia na rzecz obrony;
9) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
10) militaryzacja;
11) szczególna ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
12) gotowość do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;
13) współpraca cywilno-wojskowa;
14) szkolenie obronne;
15) kontrola wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§  4. 
1.  Realizację zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w § 3, w Ministerstwie oraz w odniesieniu do organów, jednostek i przedsiębiorców koordynuje DZK.
2.  Komórki organizacyjne, organy, jednostki i przedsiębiorcy zobowiązane są do współpracy z DZK w realizacji zadań, o których mowa w § 3.
§  5. 
1.  W komórkach organizacyjnych, organach, jednostkach i u przedsiębiorców zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w § 3, wykonują osoby wyznaczone przez osoby upoważnione.
2.  Osoby upoważnione, w zakresie swoich kompetencji, uwzględniają zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w § 3, w szczególności w statutach, regulaminach i opisach stanowisk osób wyznaczonych do ich realizacji.
§  6.  W ramach tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony:
1) DZK opracowuje koncepcję przygotowań obronnych oraz akty normatywne regulujące tę problematykę i ich nowelizacje;
2) DZK, w uzgodnieniu z DP, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych nakładających zadania na rzecz obronności państwa na przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz umowy na realizacje tych zadań.
§  7. 
1.  W ramach planowania operacyjnego:
1) DZK przygotowuje Plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej gospodarka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwany dalej "POF DAR" oraz jego aktualizacje;
2) komórki organizacyjne przekazują wkład z zakresu swojej właściwości do POF DAR oraz, w uzgodnieniu z DZK, opracowują i aktualizują karty realizacji zadań operacyjnych;
3) organy, jednostki i przedsiębiorcy opracowują i aktualizują, na podstawie wytycznych Ministerstwa, swoje plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz karty realizacji zadań operacyjnych.
2.  W planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się zadania operacyjne przewidziane do wykonania przez komórki organizacyjne, organy, jednostki i przedsiębiorców.
§  8.  W ramach programowania obronnego:
1) DZK, w uzgodnieniu z DBG, przygotowuje program pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej gospodarka oraz jego aktualizacje;
2) organy opracowują i aktualizują programy pozamilitarnych przygotowań obronnych urzędów ich obsługujących;
3) DZK, we współpracy z jednostkami i przedsiębiorcami, opracowuje dane i informacje niezbędne do sporządzenia programu mobilizacji gospodarki.
§  9. 
1.  W ramach przeglądów obronnych DZK, we współpracy z jednostkami i przedsiębiorcami, przygotowuje ocenę stanu przygotowań obronnych w dziale administracji rządowej gospodarka w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.
2.  Organy sporządzają Narodowe Kwestionariusze Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych tych organów.
§  10. 
1.  W ramach przygotowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym DZK, we współpracy w szczególności z BDG i BA, przygotowuje główne stanowisko kierowania Ministra:
1) w stałej siedzibie;
2) w zapasowym miejscu pracy.
2.  DZK opracowuje dokumentację związaną z funkcjonowaniem Ministerstwa na stanowisku kierowania w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym w szczególności:
1) dokument określający organizację Ministerstwa - we współpracy z BDG;
2) plan przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy - we współpracy z BA i BDG;
3) regulamin pracy na stanowisku kierowania - we współpracy z BDG.
§  11. 
1.  W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej organizuje się w dziale administracji rządowej gospodarka system stałych dyżurów.
2.  Organizację systemu stałych dyżurów określa zarządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Nr 50 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej gospodarka.
§  12. 
1.  W ramach przedsięwzięć w zakresie mobilizacji gospodarki DZK, we współpracy z przedsiębiorcami, dokonuje analizy możliwości zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedliwości, a także jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz możliwości produkcyjno-usługowych jednostek i przedsiębiorców.
2.  DZK, w uzgodnieniu z DP, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych nakładających na przedsiębiorców zadania w ramach programu mobilizacji gospodarki oraz, we współpracy z DBG, z upoważnienia Ministra, udziela i rozlicza dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.
§  13. 
1.  W ramach świadczeń na rzecz obrony DZK:
1) we współpracy z BA, określa potrzeby w zakresie nieruchomości, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) sporządza wnioski do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych.
2.  Zadania związane z przyjmowaniem obiektów i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych wykonuje w Ministerstwie BA we współpracy z DZK.
3.  Organy i przedsiębiorcy planują i organizują świadczenia na rzecz obrony w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§  14. 
1.  W celu zapewnienia zasobów osobowych do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wnioskuje się do terenowych organów administracji wojskowej o zwolnienie wybranych pracowników Ministerstwa, organów, przedsiębiorców i Urzędu Dozoru Technicznego z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania z urzędu i na wniosek.
2.  Reklamowanie z urzędu w Ministerstwie realizuje DZK, we współpracy z BDG.
3.  Reklamowanie na wniosek w Ministerstwie realizuje DZK, we współpracy z BDG oraz komórkami organizacyjnymi, na rzecz których wykonują zadania osoby przewidziane do reklamowania.
4.  Organy, przedsiębiorcy i Urząd Dozoru Technicznego prowadzą reklamowanie z urzędu i na wniosek.
§  15. 
1.  W ramach militaryzacji przygotowuje się wybranych przedsiębiorców do objęcia militaryzacją w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.  DZK sporządza wnioski o ustalanie przedsiębiorców przewidzianych do objęcia militaryzacją oraz koordynuje ich przygotowania do militaryzacji.
3.  Przedsiębiorcy, wobec których Minister wystąpił z wnioskiem o objęcie militaryzacją, prowadzą przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne.
§  16. 
1.  W ramach szczególnej ochrony przygotowuje się obiekty, w stosunku do których Minister wystąpił z wnioskiem o uznanie ich za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, do prowadzenia szczególnej ochrony.
2.  Za organizację, koordynację i nadzór nad przygotowaniami do szczególnej ochrony odpowiada DZK we współpracy z właścicielami obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
§  17. 
1.  W ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, w celu utrzymania gotowości do udzielenia informacji tworzy się punkt kontaktowy HNS (Host Nation Support) w Ministerstwie oraz punkty informacyjno-konsultacyjne w wybranych organach i jednostkach oraz u wybranych przedsiębiorców.
2.  Zadania punktu kontaktowego HNS w Ministerstwie realizuje DZK.
3.  Zadania punktów informacyjno-konsultacyjnych w organach, jednostkach i u przedsiębiorców realizują pracownicy wskazani przez osoby upoważnione.
§  18.  W ramach współpracy cywilno-wojskowej DZK współpracuje z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynuje w dziale administracji rządowej gospodarka realizację Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC).
§  19. 
1.  DZK odpowiada za planowanie, organizację i koordynację szkolenia obronnego.
2.  Szkoleniu obronnemu podlegają:
1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie, w organach, jednostkach i u przedsiębiorców;
2) pracownicy Ministerstwa, organów, jednostek i przedsiębiorców zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
3.  DZK współpracuje z DNP przy planowaniu szkolenia obronnego dla organów i jednostek.
4.  DZK współpracuje z BDG w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników Ministerstwa.
5.  DZK współpracuje z DBG w zakresie finansowania szkolenia obronnego.
6.  Organy, jednostki i przedsiębiorcy planują oraz organizują szkolenie obronne w celu przygotowania swoich pracowników do realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§  21. 
1.  W zakresie kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony dokonuje się sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań, o których mowa w § 3 oraz określenia stanu przygotowań obronnych organów, jednostek i przedsiębiorców.
2.  DZK przy współpracy z BK i DNP przygotowuje plan kontroli z analizą ryzyka.
3.  W kontrolach uczestniczą pracownicy DZK oraz mogą uczestniczyć pracownicy BK i DNP oraz, upoważnieni przez Ministra, eksperci zewnętrzni.
4.  DZK przygotowuje dokumentację kontroli.
§  22.  Przedsiębiorcy realizują zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Ministra.
§  23.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. MRiF poz. 166) w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny - w zakresie działu administracji rządowej gospodarka.
§  24.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).