Dz.Urz.MŚ.2018.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w dziale administracji rządowej środowisko.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:
a) centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
b) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
d) Biuro Nasiennictwa Leśnego,
e) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
f) instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra,
g) parki narodowe,
h) szkoły leśne, dla których organem prowadzącym jest Minister;
2) komórce ds. obronnych - rozumie się przez to komórkę organizacyjną właściwą do spraw obronnych w Ministerstwie;
3) komórkach organizacyjnych Ministerstwa - rozumie się przez to departamenty i biura Ministerstwa;
4) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Środowiska;
5) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Środowiska;
6) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.  Do zadań obronnych wykonywanych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych zalicza się w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych;
2) planowanie obronne, które obejmuje:
a) planowanie operacyjne,
b) programowanie obronne,
c) przeglądy obronne;
3) przygotowanie systemu kierowania Ministra, w tym stanowisk kierowania;
4) tworzenie warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, w tym tworzenie stałego dyżuru;
5) realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;
6) realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza - Host Nation Support (HNS), realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;
7) planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych;
8) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych;
9) planowanie i realizacja zadań gospodarczo-obronnych;
10) przygotowanie jednostek organizacyjnych do objęcia militaryzacją;
11) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego;
12) organizowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  4.  Planowanie oraz realizację zadań obronnych, o których mowa w § 3, w imieniu Ministra prowadzi komórka ds. obronnych.
§  5. 
1.  W ramach wykonywanych zadań obronnych komórki organizacyjne Ministerstwa inne niż komórka ds. obronnych, w szczególności:
1) prowadzą analizy aktów normatywnych wydawanych przez Ministra, pod względem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa oraz uwarunkowań funkcjonowania w czasie kryzysu i stanie wojny;
2) biorą udział w tworzeniu i przygotowywaniu:
a) warunków organizacyjno-prawnych do planowania i realizacji zadań obronnych,
b) warunków niezbędnych do funkcjonowania stałych dyżurów,
c) struktury organizacyjnej oraz obsady osobowej głównego stanowiska kierowania Ministra;
3) biorą udział w opracowywaniu:
a) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej środowisko w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz dokumentów wykonawczych do planu,
b) regulaminów organizacyjnych i regulaminu pracy Ministerstwa w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
c) instrukcji, planów, koncepcji oraz harmonogramów wykonywania zadań obronnych;
4) realizują zadania zawiązane z udziałem Ministra w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym;
5) współpracują z komórką ds. obronnych w zakresie:
a) realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, ujętych w planach i programach szkolenia obronnego działu administracji rządowej środowisko,
b) opracowywania planów, programów i przeglądów obronnych dotyczących pozamilitarnych przygotowań obronnych realizowanych w dziale administracji rządowej środowisko;
6) współpracują z komórką ds. obronnych oraz komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw kadrowych w zakresie reklamowania podległych pracowników, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;
7) biorą udział w realizacji zadań operacyjnych.
2.  Tworzenie warunków organizacyjno-technicznych oraz zasoby osobowe do realizacji zadań obronnych w Ministerstwie zapewnia Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.
§  6. 
1.  Przygotowanie jednostek organizacyjnych do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz kierowanie wykonywaniem zadań obronnych należy do obowiązków ich kierowników.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych uzgadniają z Ministrem zakres przedmiotowy zadań obronnych.
3.  W jednostkach organizacyjnych zadania obronne są realizowane przez komórki właściwe w sprawach obronnych, samodzielne stanowiska pracy lub pracowników do spraw obronnych oraz komórki organizacyjne i pracowników, którym powierzono wykonywanie tych zadań.
4.  Kierownicy jednostek organizacyjnych określają zakres wykonywanych zadań obronnych, strukturę organizacyjną i szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wyznaczonych do ich realizacji oraz sprawują nadzór nad realizacją tych zadań.
§  7.  Do zadań w zakresie tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 3 pkt 1, należy:
1) opracowanie oraz aktualizowanie:
a) koncepcji wykonywania zadań obronnych,
b) harmonogramów wykonywania zadań obronnych,
c) aktów prawnych regulujących realizację zadań obronnych, w tym regulaminów organizacyjnych;
2) tworzenie warunków organizacyjno-technicznych do:
a) planowania i realizacji zadań obronnych,
b) ochrony informacji niejawnych dotyczących realizacji zadań obronnych;
3) organizowanie współdziałania Ministerstwa i jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami właściwymi w realizacji zadań obronnych.
§  8.  Do zadań wykonywanych w obszarze planowania operacyjnego, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a, należy:
1) opracowanie:
a) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej środowisko,
b) planów operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych

- w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) uzgadnianie przyjętych do realizacji zadań operacyjnych;
3) opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych;
4) zatwierdzanie planów operacyjnych;
5) aktualizacja planów operacyjnych.
§  9.  Do zadań wykonywanych w obszarze programowania obronnego, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b, należy:
1) zgłaszanie Ministrowi Obrony Narodowej przedsięwzięć rzeczowo-finansowych do Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczpospolitej Polskiej;
2) sporządzanie co cztery lata, na dziesięcioletni okres planistyczny:
a) programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej środowisko,
b) programów pozamilitarnych przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych, których kierownicy są dysponentami części budżetowych;
3) sporządzanie aneksów do programów pozamilitarnych, o których mowa w pkt 2;
4) planowanie wydatków na realizację przedsięwzięć rzeczowych w ramach zadania budżetowego dotyczącego pozamilitarnych przygotowań obronnych;
5) realizowanie zadań wynikających z programu pozamilitarnych przygotowań obronnych, w szczególności dotyczących przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, przygotowania do militaryzacji, organizacji szkolenia obronnego oraz kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  10. 
1.  Do zadań wykonywanych w ramach przeglądów obronnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, należy sporządzanie narodowych kwestionariuszy pozamilitarnych przygotowań obronnych, zawierających dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych:
1) działu administracji rządowej środowisko;
2) jednostki organizacyjnej, której kierownik jest dysponentem części budżetowej.
2.  W celu sporządzenia narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej środowisko kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do komórki ds. obronnych, sprawozdania obejmujące dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych w jednostce, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.
§  11. 
1.  W celu zapewnienia kierowania przez Ministra działem administracji rządowej środowisko, w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, tworzy się system kierowania Ministra, o którym mowa w § 3 pkt 3.
2.  Organizację systemu kierowania Ministra oraz sprawy związane z przygotowaniem stanowisk kierowania określa odrębne zarządzenie.
§  12. 
1.  Do zadań realizowanych w ramach tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 pkt 4, należy:
1) ustalenie zasad i procedur wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w dziale administracji rządowej środowisko;
2) zapewnienie ciągłości i terminowości działania Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podczas podnoszenia i w czasie trwania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
3) tworzenie systemu stałych dyżurów Ministra na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz przekazywania decyzji w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych, jak również przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego oraz wprowadzonych stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego i stopni alarmowych CRP.
2.  Organizację systemu stałych dyżurów Ministra oraz zadania w zakresie tworzenia tego systemu oraz tworzenia stałych dyżurów w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych, określa odrębne zarządzenie.
§  13. 
1.  Realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej, o której mowa w § 3 pkt 5, w czasie pokoju, kryzysu i wojny obejmuje w szczególności udział w realizacji celów Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i zadań wynikających z zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w ramach planowania obronnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
2.  Sposób i tryb realizacji oraz zakres współpracy cywilno-wojskowej, o której mowa w ust. 1, określa odrębne zarządzenie.
§  14. 
1.  Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa gospodarza - Host Nation Support (HNS), o których mowa w § 3 pkt 6, zwanych dalej "zadaniami HNS", we współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych do kierowania realizacją zadań HNS w dziale administracji rządowej środowisko, w tym powołanie punktów kontaktowych HNS w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych;
2) uwzględnianie zadań HNS w planach operacyjnych funkcjonowania;
3) zapewnienie zasobów osobowych i rzeczowych do realizacji zadań HNS;
4) udział w opracowaniu narodowego katalogu możliwości HNS oraz tworzenie i prowadzenie bazy danych HNS w dziale administracji rządowej środowisko.
2.  Prowadzenie bazy danych HNS w dziale administracji rządowej środowisko polega na zbieraniu, aktualizowaniu i przekazywaniu Pełnomocnikowi do Spraw HNS w Ministerstwie Obrony Narodowej informacji o posiadanych zasobach oraz możliwościach ich udostępnienia na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych.
3.  Szczegółowy tryb planowania i realizacji zadań HNS określa odrębne zarządzenie.
§  15. 
1.  Planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych, o których mowa w § 3 pkt 7, obejmuje:
1) określenie potrzeb w zakresie obiektów, urządzeń, środków transportu i osób, zapewniających realizację zadań obronnych;
2) wnioskowanie do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych;
3) tworzenie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń.
2.  Występowanie z wnioskami w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych realizuje się zgodnie z decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych.
3.  Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych realizują komórki właściwe do spraw administrowania i zabezpieczenia logistycznego w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych.
§  16. 
1.  Do zadań realizowanych w ramach zapewnienia zasobów osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 3 pkt 8, należy:
1) wyznaczenie w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz w jednostkach organizacyjnych:
a) kierujących zespołami oraz członków tych zespołów przewidzianymi do realizacji zadań na stanowiskach kierowania,
b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stanowisk kierowania,
c) pracowników realizujących zadania operacyjne,
d) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stałych dyżurów;
2) opracowywanie i wysyłanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, zawiadomień o reklamowaniu z urzędu pracowników Ministerstwa lub jednostek organizacyjnych (imienne wykazy osób) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3) występowanie z wnioskami do właściwych wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie reklamowania pracowników Ministerstwa lub jednostek organizacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom przeznaczonym do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.
2.  Wnioski w sprawie reklamowania sporządzają i przesyłają właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień w:
1) Ministerstwie - komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych;
2) jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne właściwe do spraw kadrowych lub osoby wyznaczone przez kierowników jednostek organizacyjnych do prowadzenia spraw kadrowych.
3.  Ewidencję pracowników reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny prowadzą w:
1) Ministerstwie - komórka ds. obronnych;
2) jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne do spraw obronnych lub osoby wyznaczone przez kierowników jednostek organizacyjnych do spraw obronnych.
§  17. 
1.  Planowanie i realizacja zadań gospodarczo-obronnych, o których mowa w § 3 pkt 9, obejmuje:
1) planowanie i realizację zadań produkcyjnych i usługowych na rzecz obronności państwa;
2) nakładanie zadań produkcyjnych i usługowych na jednostki organizacyjne;
3) prowadzenie kontroli gotowości jednostek organizacyjnych, na które nałożone zostały zadania produkcyjne lub usługowe, do realizacji nałożonych zadań gospodarczo-obronnych.
2.  Zadania gospodarczo-obronne uruchamiane są w ramach realizowanych zadań operacyjnych lub zgodnie planem wdrażania Programu Mobilizacji Gospodarki.
3.  Za przygotowanie oraz gotowość do realizacji zadań gospodarczo-obronnych odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, na które nałożono te zadania w Programie Mobilizacji Gospodarki.
§  18. 
1.  Przygotowanie jednostek organizacyjnych do objęcia militaryzacją, o którym mowa w § 3 pkt 10, obejmuje w szczególności:
1) kwalifikowanie jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania na rzecz obronności państwa uzasadniające ich militaryzację, do objęcia przygotowaniami do militaryzacji lub odstąpienia od prowadzenia przygotowań do militaryzacji;
2) formowanie jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji;
3) wyposażenie jednostek przewidzianych do militaryzacji;
4) szkolenie obronne jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia militaryzacją;
5) kontrolę przygotowania do militaryzacji jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia militaryzacją.
2.  Za przygotowanie oraz osiągnięcie gotowości do działania jednostek zmilitaryzowanych odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia militaryzacją.
3.  Zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych do objęcia militaryzacją i sposób realizacji tych zadań określa odrębne zarządzenie.
§  19. 
1.  W Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych realizowane jest szkolenie obronne, o którym mowa w § 3 pkt 11.
2.  Zadania Ministra związane z koordynowaniem szkolenia obronnego i organizowaniem szkolenia obronnego w Ministerstwie oraz dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, realizuje, w imieniu Ministra, kierujący komórką ds. obronnych.
3.  Do zadań kierującego komórką ds. obronnych związanych z koordynacją szkolenia obronnego należy w szczególności wydawanie wytycznych do szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej środowisko w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia okresu, na jaki te wytyczne są wydawane oraz uzgadnianie planów szkolenia obronnego jednostek organizacyjnych.
4.  Do zadań kierującego komórką ds. obronnych związanych z organizacją szkolenia obronnego należy w szczególności:
1) opracowywanie sześcioletnich programów szkolenia obronnego w jednostkach organizacyjnych i ich aktualizacji co dwa lata;
2) opracowywanie oraz uzgadnianie z Ministrem Obrony Narodowej rocznych planów szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej środowisko;
3) kwalifikowanie osób do udziału w szkoleniu obronnym, o którym mowa w ust. 2 oraz zgłaszanie kandydatów do udziału w wyższych kursach obronnych;
4) zapewnienie środków finansowych w ramach programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych na realizację przedsięwzięć szkoleniowych oraz dysponowanie tymi środkami na realizację szkolenia obronnego w jednostkach organizacyjnych;
5) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego, o którym mowa w ust. 2;
6) dokumentowanie szkolenia obronnego, o którym mowa w ust. 2;
7) kontrolowanie realizacji szkolenia obronnego w jednostkach organizacyjnych.
5.  Organizatorami szkolenia obronnego w jednostkach organizacyjnych są ich kierownicy, do obowiązków których należy w szczególności:
1) opracowywanie sześcioletnich programów szkolenia obronnego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a;
2) opracowywanie trzyletnich programów szkolenia obronnego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b-h;
3) opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego jednostek organizacyjnych oraz uzgadnianie tych planów z Ministrem;
4) kwalifikowanie osób do udziału w szkoleniu obronnym oraz zgłaszanie Ministrowi kandydatów do udziału w wyższych kursach obronnych;
5) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego;
6) dokumentowanie szkolenia obronnego;
7) rozliczanie przekazanych przez Ministra środków finansowych na organizację szkolenia obronnego.
6.  Plany szkolenia obronnego jednostek organizacyjnych są opracowywane i przedkładane do uzgodnienia Ministrowi, w terminie do 28 lutego roku rozpoczęcia okresu, na jaki dokumenty te są sporządzane.
§  20. 
1.  Kontrole prawidłowości wykonywania zadań obronnych, o których mowa w § 3 pkt 12, w komórkach organizacyjnych Ministerstwa i jednostkach organizacyjnych, zarządza Minister. Zadania związane z planowaniem i organizowaniem kontroli, o których mowa w zdaniu pierwszym, realizuje w imieniu Ministra kierownik komórki ds. obronnych.
2.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie kontroli problemowych lub kontroli doraźnych.
3.  Planowanie kontroli problemowych polega na opracowywaniu:
1) programów kontroli wykonywania zadań obronnych w dziale administracji rządowej środowisko na sześcioletnie okresy planistyczne i ich aktualizacji co dwa lata oraz
2) rocznych planów kontroli wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych.
4.  Zadania związane z organizowaniem kontroli obejmują:
1) określanie zakresu tematycznego i terminu kontroli;
2) powiadamianie kontrolowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa lub jednostki organizacyjnej o terminie przeprowadzania i zakresie tematycznym kontroli;
3) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Ministrowi planu przeprowadzania kontroli w danej komórce organizacyjnej Ministerstwa lub jednostce organizacyjnej;
4) określenie składu zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego;
5) przeprowadzenie kontroli;
6) opracowywanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Ministrowi protokołu pokontrolnego.
5.  Zakres tematyczny kontroli problemowych obejmuje w szczególności:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych;
2) realizację planowania operacyjnego;
3) realizację zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;
4) realizację zadań HNS;
5) przygotowanie do realizacji zadań w systemie kierowania Ministra;
6) przygotowanie organizacyjne i wykonywanie stałego dyżuru;
7) planowanie i realizację zadań gospodarczo-obronnych;
8) planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony;
9) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
10) realizację procesu przygotowań jednostek przewidzianych do militaryzacji;
11) planowanie i realizację szkolenia obronnego.
6.  Zakres tematyczny kontroli doraźnych obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań obronnych w zakresie objętym zaleceniami zespołu kontrolnego w ramach uprzednio przeprowadzonej kontroli problemowej.
§  21.  Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. Min. Środ. z 2016 r. poz. 76).
§  22.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).