Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2013.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach kierowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w podporządkowanych lub nadzorowanych przez niego jednostkach organizacyjnych.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1) jednostkach - rozumie się przez to jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2012 r. poz. 48);
2) komórkach organizacyjnych - rozumie się przez to komórki organizacyjne Ministerstwa, określone w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa;
3) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
4) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Administracji i Cyfryzacji;
5) urzędach - rozumie się przez to urzędy obsługujące organy, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479);
6) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych do tej ustawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101).
§  3.
1. W Ministerstwie zadania obronne w imieniu Ministra realizuje i koordynuje Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego.
2. Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w imieniu Ministra koordynuje wykonywanie zadań obronnych w jednostkach.
§  4. Do zadań obronnych wykonywanych w Ministerstwie zalicza się w szczególności:
1) planowanie i finansowanie zadań obronnych wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, w tym planowanie operacyjne oraz programowanie obronne;
2) organizowanie i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na potrzeby Ministra;
3) przygotowanie i utrzymywanie systemów łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zarządzania kryzysowego;
4) określanie i realizację zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa oraz tworzenie dla tych potrzeb systemu stałych dyżurów;
5) przygotowanie obiektów i infrastruktury Ministerstwa dla właściwego funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, systemu stałego dyżuru oraz stanowisk kierowania Ministra;
6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 188, poz. 1517);
7) sporządzanie wykazów obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
8) wykonywanie zadań w zakresie przygotowań jednostek przewidzianych do objęcia militaryzacją, o których mowa w art. 174 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
9) reklamowanie pracowników Ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
10) doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO oraz realizację zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza wobec sił sojuszniczych i organizacji NATO, w zakresie właściwości Ministra;
11) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych oraz kontroli realizacji zadań obronnych.
§  5. Kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania obejmujące:
1) udział w tworzeniu i przygotowaniu:
a) dokumentacji planowania operacyjnego i programowania obronnego,
b) kart realizacji zadań operacyjnych,
c) regulaminu organizacyjnego, struktury i etatów Ministerstwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,
d) planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych,
e) warunków funkcjonowania systemu stałego dyżuru oraz stanowisk kierowania Ministra,
f) planów przemieszczenia wydzielonych sił i środków na główne stanowisko kierowania Ministra w zapasowym miejscu pracy oraz zapasowe stanowisko kierowania Ministra;
2) wspieranie:
a) udziału Ministra w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
b) zespołów zadaniowych i grup eksperckich, tworzonych w ramach przygotowania stanowisk kierowania Ministra,
c) współpracy cywilno-wojskowej;
3) współpracę z Departamentem Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w zakresie:
a) wnioskowania o reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
b) dostosowywania obowiązujących aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych, do realiów i uwarunkowań wynikających z ogłoszenia stanów nadzwyczajnych, oraz kształtowania rozwiązań organizacyjno-prawnych w tej dziedzinie,
c) realizacji zadań operacyjnych, zgodnie z tabelą realizacji zadań operacyjnych, stanowiącą załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Działów Administracji Rządowej kierowanych przez Ministra,
d) planowania i realizacji zamierzeń szkoleniowych, ujętych w planach i programach szkolenia obronnego Ministerstwa.
§  6. Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego jest upoważniony do żądania od kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek, w zakresie ich właściwości, sprawozdań i informacji dotyczących stanu przygotowań obronnych, a także wydawania kierownikom wytycznych i doraźnych poleceń w sprawach wykonywania zadań obronnych.
§  7. Do zadań obronnych wykonywanych w urzędach i jednostkach zalicza się w szczególności:
1) podwyższanie gotowości obronnej oraz tworzenie dla tych potrzeb systemu stałego dyżuru;
2) udział w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
3) występowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o reklamowanie pracowników jednostki od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4) realizację zadań z zakresu ochrony obiektów wykorzystywanych przez jednostki dla potrzeb funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
5) udział w szkoleniach obronnych organizowanych przez Ministra.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1407 oraz poz. 1445.