Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRR.2013.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z przepisów aktów normatywnych;
2) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
3) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Rozwoju Regionalnego;
4) komórkach organizacyjnych - rozumie się przez to komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
§  3. Do zadań obronnych wykonywanych w Ministerstwie zalicza się w szczególności:
1) planowanie obronne;
2) tworzenie systemu stałego dyżuru;
3) przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
4) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań;
5) planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań;
6) gotowość do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza;
7) współpraca cywilno-wojskowa;
8) uwzględnianie potrzeb obronnych państwa w planowaniu przestrzennym;
9) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego.
§  4.
1. Realizację zadań obronnych Ministra w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie koordynuje Biuro Ministra.
2. Komórki organizacyjne Ministerstwa współdziałają z Biurem Ministra w realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
§  5.
1. W komórkach organizacyjnych zadania obronne wykonują pracownicy wyznaczeni przez kierowników tych komórek.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają zadania obronne w regulaminach wewnętrznych komórek i opisach stanowisk pracowników wyznaczonych do wykonywania zadań obronnych.
§  6.
1. Planowanie obronne obejmuje w szczególności:
1) programowanie obronne;
2) planowanie operacyjne;
3) przegląd obronny.
2. W ramach programowania obronnego Biuro Ministra, w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego, opracowuje, uzgadnia i aktualizuje program pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej rozwój regionalny.
3. W ramach planowania operacyjnego:
1) Biuro Ministra opracowuje, uzgadnia i aktualizuje plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej rozwój regionalny;
2) komórki organizacyjne Ministerstwa, w uzgodnieniu z Biurem Ministra, opracowują karty realizacji zadań operacyjnych.
4. W planie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 uwzględnia się zadania operacyjne przewidziane do wykonania przez komórki organizacyjne.
5. W ramach przeglądu obronnego Biuro Ministra sporządza Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych obejmujący ocenę stanu przygotowań obronnych w dziale administracji rządowej rozwój regionalny.
§  7.
1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej organizuje się w Ministerstwie system stałego dyżuru.
2. Zasady funkcjonowania oraz organizację systemu stałego dyżuru określa zarządzenie Ministra w sprawie organizacji stałego dyżuru.
§  8.
1. Przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym obejmuje przygotowanie głównego stanowiska kierowania Ministra:
1) w stałej siedzibie;
2) w zapasowym miejscu pracy.
2. Za przygotowanie stanowisk kierowania odpowiada Biuro Ministra, we współpracy w szczególności z Departamentem Informatyki oraz Biurem Administracyjnym.
3. Biuro Ministra opracowuje dokumentację związaną z funkcjonowaniem Ministerstwa w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym:
1) regulamin organizacyjny, plan przemieszczania do zapasowego miejsca pracy - we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
2) regulamin pracy na stanowiskach kierowania - we współpracy z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
4. Usytuowanie stanowisk kierowania określa zarządzenie Ministra w sprawie usytuowania stanowisk kierowania.
§  9.
1. Zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych obejmuje zwolnienie pracowników Ministerstwa z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w drodze reklamowania z urzędu i na wniosek.
2. Reklamowanie z urzędu realizuje Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, we współpracy z Biurem Ministra.
3. Reklamowanie na wniosek realizuje Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, we współpracy z Biurem Ministra oraz komórkami organizacyjnymi, na rzecz których wykonują zadania osoby przewidziane do reklamowania.
4. Komórki organizacyjne, w uzgodnieniu z Biurem Ministra, występują do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi o reklamowanie podlegających obowiązkowi służby wojskowej pracowników wykonujących zadania obronne realizowane przez te komórki.
§  10.
1. Planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań obejmuje:
1) określenie potrzeb w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań;
2) wnioskowanie do właściwych organów administracji o nałożenie na wskazane podmioty i osoby obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych.
2. Za planowanie i organizowanie świadczeń odpowiada Biuro Ministra.
3. Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych wykonuje Biuro Ministra we współpracy z Departamentem Informatyki oraz Biurem Administracyjnym.
§  11.
1. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (Host Nation Support - HNS) obejmuje tworzenie punktu kontaktowego HNS w Ministerstwie oraz gotowość do udzielenia informacji.
2. Zadania Punktu kontaktowego HNS wykonuje Biuro Ministra.
§  12.
1. Współpraca cywilno-wojskowa obejmuje w szczególności udział w przygotowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie planowania i prowadzenia operacji wojskowych z udziałem podmiotów cywilnych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje Biuro Ministra we współdziałaniu z Departamentem Koordynacji Polityki Strukturalnej.
§  13.
1. Uwzględnianie potrzeb obronnych państwa w planowaniu przestrzennym polega na zapewnieniu warunków do obrony państwa poprzez uwzględnianie tych potrzeb w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje Departament Polityki Przestrzennej, we współpracy z Biurem Ministra.
§  14.
1. Szkolenie obronne obejmuje:
1) programowanie i planowanie szkolenia;
2) kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu;
3) zapewnienie środków i warunków do realizacji procesu szkolenia oraz realizację szkolenia;
4) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
2. Szkoleniu obronnemu podlegają:
1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie:
a) sekretarz stanu,
b) podsekretarze stanu,
c) dyrektor generalny,
d) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych, a w szczególności:
a) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy do spraw obronnych,
b) pracownicy, o których mowa w § 5.
3. Sprawy organizacji szkolenia obronnego w Ministerstwie prowadzi Biuro Ministra.
§  15. Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania stanowisk kierowania.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2012 r., poz. 1101, poz. 1407 i 1445.