Organizacja wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2004.11.12

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wojewódzkim inspektoratem weterynarii kieruje wojewódzki lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii.
§  2.
1.
W skład wojewódzkiego inspektoratu weterynarii wchodzą:
1)
zespoły lub samodzielne stanowiska do spraw:
a)
zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
b)
higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c)
środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
d)
higieny materiału biologicznego,
e)
nadzoru farmaceutycznego,
f)
ochrony zwierząt,
g)
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej,
h)
finansowo-księgowych,
i)
administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia,
j)
obsługi prawnej,
k)
pracowniczych,
l)
informatyki,
m) 1
ochrony informacji niejawnych.
1a) 2
Zespół lub samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego, jeżeli obowiązek jego utworzenia wynika z przepisów o finansach publicznych;
2)
sekretariat wojewódzkiego lekarza weterynarii;
3)
zakład higieny weterynaryjnej.
2.
Zakładem higieny weterynaryjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kieruje kierownik.
3.
W zakładach higieny weterynaryjnej mogą być tworzone międzywojewódzkie pracownie specjalistyczne oraz samodzielne stanowiska specjalistyczne, które realizują zadania o zasięgu krajowym.
§  3.
1.
Powiatowym inspektoratem weterynarii kieruje powiatowy lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy powiatowego lekarza weterynarii.
2.
W skład powiatowego inspektoratu weterynarii wchodzą:
1)
zespoły lub samodzielne stanowiska do spraw:
a)
zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
b)
higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c)
środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
d)
higieny materiału biologicznego,
e)
odkażania,
f)
ochrony zwierząt,
g)
obsługi prawnej,
h)
finansów, księgowości, administracji, informatyki i zaopatrzenia,
i) 3
ochrony informacji niejawnych.
2)
sekretariat powiatowego lekarza weterynarii.
§  4.
Jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii mogą łączyć poszczególne zespoły lub samodzielne stanowiska w jeden zespół lub samodzielne stanowisko.
§  5.
1.
Granicznym inspektoratem weterynarii, kieruje graniczny lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy granicznego lekarza weterynarii.
2.
W skład granicznego inspektoratu weterynarii wchodzą:
1)
lekarze weterynarii wykonujący weterynaryjną kontrolę graniczną;
2)
zespoły lub samodzielne stanowiska do spraw:
a)
obsługi prawnej,
b)
finansów, księgowości, administracji, informatyki i zaopatrzenia;
3)
sekretariat granicznego lekarza weterynarii.
§  6.
Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii określa regulamin organizacyjny ustalony odpowiednio przez wojewódzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

_________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

1 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. m) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 2 z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz.Urz.MRiRW.06.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 lutego 2006 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz.Urz.MRiRW.06.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 lutego 2006 r.
3 § 3 ust. 2 pkt 1 lit. i) dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 2 z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz.Urz.MRiRW.06.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 lutego 2006 r.