Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.22.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 534/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Biuro Skarg i Wniosków

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu sprawowania nadzoru i kontroli nad rozpatrywaniem skarg i wniosków w resorcie obrony narodowej, ustala się, co następuje:

1. Tworzy się w resorcie obrony narodowej pion skargowo-wnioskowy do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Ministra Obrony Narodowej i organów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pion, o którym mowa w pkt 1, tworzą Biuro Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz stosownie do decyzji dowódców wyodrębnione komórki organizacyjne lub imiennie wyznaczeni pracownicy, na szczeblu dowództw rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych), korpusów, dywizji, flotylli, brygad (równorzędnych), pułku i batalionu (równorzędnego).
3. Za nadzorowanie i kontrolowanie trybu załatwiania przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skarg i wniosków, o których mowa w pkt 1, odpowiada dyrektor Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej.
4. O powierzeniu zadań z zakresu skargowo-wnioskowego osobom, o których mowa w pkt 2, właściwi dowódcy poinformują dyrektora Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej.
5. W celu usprawnienia działań interwencyjnych tworzy się w strukturze Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej etatowy Zespół Interwencyjny, zwany dalej "Zespołem".
6. Zadania Zespołu określa Szczegółowy zakres działania Biura Skarg i Wniosków, stanowiący załącznik do Decyzji Nr 20 z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.