Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.7.55

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  I

Organizacja urzędów skarbowych

§  1.
1.
Urzędy skarbowe są jednostkami organizacyjnymi obsługującymi naczelników urzędów skarbowych.
2.
Urzędy skarbowe prowadzą gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansujące się jednostki budżetowe.
3.
W urzędach skarbowych funkcjonują stałe punkty obsługi podatników w miejscowościach będących siedzibami powiatu a nie będącymi siedzibą urzędu skarbowego. Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2.
1.
Urzędem skarbowym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, przy pomocy zastępcy (zastępców) naczelnika, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.
2.
Dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, może utworzyć dwa stanowiska zastępcy naczelnika przy zatrudnieniu powyżej 100 pracowników, trzy stanowiska zastępcy naczelnika przy zatrudnieniu powyżej 200 pracowników.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Finansów, dyrektor izby skarbowej może utworzyć dwa lub trzy stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego bez spełnienia warunków dotyczących liczby zatrudnionych pracowników, określonych w ust. 3.
4.
Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy (zastępców) naczelnika urzędu skarbowego oraz głównego księgowego ustala naczelnik urzędu skarbowego.
§  3.
1.
W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
  1)
działy - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierującym działem;
  2)
referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierującym referatem;
  3)
wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
  4)
jednoosobowe stanowiska pracy.
2.
Struktura organizacyjna urzędu skarbowego może być najwyżej dwustopniowa.
3.
Działami i referatami kierują kierownicy.
§  4.
Urzędom skarbowym nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział  II

Organizacja izb skarbowych

§  5.
1.
Izby skarbowe są jednostkami organizacyjnymi obsługującymi dyrektora izby skarbowej.
2.
Izby skarbowe prowadzą gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansujące państwowe jednostki budżetowe.
3.
W izbach skarbowych mogą funkcjonować ośrodki zamiejscowe. Wykaz siedzib ośrodków zamiejscowych izb skarbowych stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
4.
Ośrodkiem zamiejscowym kieruje pracownik izby skarbowej wyznaczony przez dyrektora izby skarbowej.
§  6.
1.
Izbą skarbową kieruje dyrektor izby skarbowej, przy pomocy wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.
2.
Dyrektor izby skarbowej może upoważnić osoby zatrudnione w izbie do podpisywania pism, podejmowania rozstrzygnięć i wyrażania opinii w imieniu izby skarbowej.
3.
Ustala się liczbę stanowisk wicedyrektorów w poszczególnych izbach skarbowych (łącznie z kierującymi biurami Krajowej Informacji Podatkowej), nie większą niż:
  1)
dwa w Białymstoku, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Zielonej Górze;
  2)
trzy w Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie;
  3)
cztery w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu;
  4)
pięć w Katowicach;
  5)
sześć w Poznaniu i Warszawie.
4.
Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora (wicedyrektorów) i głównego księgowego ustala dyrektor izby skarbowej.
§  7.
1.
W izbach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
  1)
wydziały - zatrudniające co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;
  2)
oddziały - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierującym oddziałem;
  3)
referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierującym referatem;
  4)
wieloosobowe stanowiska pracy zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
  5)
jednoosobowe stanowiska pracy.
2.
Struktura organizacyjna izby skarbowej może być najwyżej dwustopniowa.
3.
Wydziałami kierują naczelnicy wydziałów, a komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, kierownicy.
§  8.
1.
W izbach skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie funkcjonują biura Krajowej Informacji Podatkowej. Wykaz siedzib biur Krajowej Informacji Podatkowej stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.
Biurem Krajowej Informacji Podatkowej kierują wicedyrektorzy izb skarbowych wyznaczeni przez Ministra Finansów.
§  9.
1.
W Izbie Skarbowej w Poznaniu funkcjonuje Biuro Wymiany Informacji Podatkowych.
2.
Biurem Wymiany Informacji Podatkowych kieruje wicedyrektor izby skarbowej wyznaczony przez Ministra Finansów.
§  10.
Izbom skarbowym nadaje się statut stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  11.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów Nr 86 z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 25, poz. 135, z późn. zm.2)).
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 1998 r. Nr 26, poz. 105, z 2000 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 4, poz. 21, z 2001 r. Nr 11, poz. 69, z 2002 r. Nr 5, poz. 23, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 13, poz. 72, z 2004 r. Nr 6 poz. 36 oraz z 2005 r. Nr 12, poz. 120.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

WYKAZ SIEDZIB STAŁYCH PUNKTÓW OBSŁUGI PODATNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

województwo lubelskie
1Pierwszy Urząd Skarbowy w LubliniePunkt Obsługi Podatników w Świdniku
województwo podlaskie
2Urząd Skarbowy w SuwałkachPunkt Obsługi Podatników w Sejnach
województwo pomorskie
3Urząd Skarbowy w MalborkuPunkt Obsługi Podatników w Nowym Dworze Gdańskim
4Urząd Skarbowy w MalborkuPunkt Obsługi Podatników w Sztumie
województwo śląskie
5Urząd Skarbowy w ChorzowiePunkt Obsługi Podatników w Świętochłowicach
6Urząd Skarbowy w TychachPunkt Obsługi Podatników w Bieruniu
województwo świętokrzyskie
7(uchylona)
województwo warmińsko-mazurskie
8Urząd Skarbowy w BartoszycachPunkt Obsługi Podatników w Lidzbarku Warmińskim
9Urząd Skarbowy w GiżyckuPunkt Obsługi Podatników w Węgorzewie
10Urząd Skarbowy w KętrzyniePunkt Obsługi Podatników w Mrągowie
11Urząd Skarbowy w OleckuPunkt Obsługi Podatników w Gołdapi
województwo zachodniopomorskie
12Urząd Skarbowy w BiałogardziePunkt Obsługi Podatników w Świdwinie
13Urząd Skarbowy w Drawsku PomorskimPunkt Obsługi Podatników w Łobzie
14Drugi Urząd Skarbowy w KoszaliniePunkt Obsługi Podatników w Sławnie
15Pierwszy Urząd Skarbowy w SzczeciniePunkt Obsługi Podatników w Policach

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

STATUT URZĘDU SKARBOWEGO

§  1.
1.
W skład urzędu skarbowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1)
podatku dochodowego od osób fizycznych,
  2)
podatku dochodowego od osób prawnych,
  3)
podatków pośrednich,
  4)
podatków majątkowych i opłat,
  5)
kontroli podatkowej,
  6)
rachunkowości podatkowej,
  7)
egzekucyjna,
  8)
ewidencji i identyfikacji podatników,
  9)
spraw ogólnych,
  10)
kadr i szkolenia,
  11)
rachunkowości budżetowej,
  12)
spraw karnych skarbowych,
  13)
obsługi prawnej,
  14)
informatyki,
  15)
ochrony informacji niejawnych,
  16)
stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
W urzędzie skarbowym może być utworzona komórka organizacyjna wprowadzania danych, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań.
3. 2
 W urzędzie skarbowym tworzy się komórkę audytu wewnętrznego w przypadkach określonych w art. 274 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
4.
 W urzędzie skarbowym:
  1)
właściwym wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.) nie funkcjonuje komórka podatku dochodowego od osób fizycznych,
  2)
właściwym w zakresie niektórych zadań, o których mowa w art. 5 ust. 9a pkt 2 powyższej ustawy, nie funkcjonuje komórka egzekucyjna,
  3)
Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nie funkcjonują komórki: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków majątkowych i opłat.
5.
W urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, może być utworzona komórka organizacyjna do rozliczania tej kategorii podatników.
6.
Naczelnik urzędu skarbowego, za zgodą dyrektora izby skarbowej, może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, określone w ust. 1 i 2, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań.
7.
Naczelnik urzędu skarbowego, za zgodą dyrektora izby skarbowej, może utworzyć komórkę organizacyjną nie wymienioną w § 1 ust. 1, jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne ważne względy.
8.
W celu bezpośredniej obsługi podatników naczelnik urzędu skarbowego może wyodrębnić stanowiska informacyjne i kasowo-rachunkowe.
9.
Naczelnik urzędu skarbowego ustala liczbę stanowisk operacyjnych, o których mowa w ust. 8, stosownie do rozmiaru i zakresu realizowanych zadań oraz warunków technicznych i lokalowych urzędu skarbowego.
10.
Naczelnik urzędu skarbowego może, za zgodą dyrektora izby skarbowej, w uzasadnionych przypadkach przesunąć zadania pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
§  2.
Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu skarbowego należy w szczególności:
  1)
komórki organizacyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych:
a)
orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych,
b)
orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
c)
orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania podatkowe,
d)
sprawy z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
e)
sprawy z zakresu karty podatkowej,
f)
dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
g)
przygotowywanie informacji do zaświadczeń, z zakresu działania komórki organizacyjnej,
h) 3
 (uchylona),
i)
prowadzenie, w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji,
j)
przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej;
  2)
komórki organizacyjnej podatku dochodowego od osób prawnych:
a)
orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpłat z zysku,
b)
orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
c)
orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania podatkowe,
d)
dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
e)
przygotowywanie informacji do zaświadczeń, z zakresu działania komórki organizacyjnej,
f) 4
 (uchylona),
g)
prowadzenie, w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji,
h)
przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej;
  3)
komórki organizacyjnej podatków pośrednich:
a)
orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług,
b) 5
 (uchylona),
c)
orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
d)
orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania podatkowe,
e)
dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
f)
sprawdzanie i potwierdzanie ustalenia i rozliczenia dotacji przedmiotowych,
g)
orzecznictwo w sprawach cen,
h)
przygotowywanie informacji do zaświadczeń, z zakresu działania komórki organizacyjnej,
i)
prowadzenie, w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji decyzji, na podstawie których przyznano ulgi w spłacie podatków,
j)
prowadzenie, w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji,
k)
przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej,
l)
wymiana informacji o podatku od towarów i usług z państwami Unii Europejskiej w zakresie i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
m)
prowadzenie kampanii informacyjnej dla podatników na temat podatku od towarów i usług w handlu wewnątrzwspólnotowym,
n)
analiza informacji o transakcjach oraz podatnikach podatku od towarów i usług dostępnych w Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT [VIES];
  4)
komórki organizacyjnej podatków majątkowych i opłat:
a)
orzecznictwo w sprawach podatków nie wymienionych w pkt 1-3 oraz niepodatkowych należności budżetowych,
b)
orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
c)
orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania podatkowe,
d)
dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
e)
przygotowywanie informacji do zaświadczeń, z zakresu działania komórki organizacyjnej,
f) 6
 (uchylona),
g)
prowadzenie, w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji,
h)
przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej;
  5)
komórki organizacyjnej kontroli podatkowej:
a)
prowadzenie kontroli źródłowej w zakresie niezbędnym do ustalenia zobowiązania podatkowego,
b)
wnioskowanie o ukaranie na podstawie kodeksu karnego skarbowego w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych, ujawnionych w toku kontroli,
c)
współdziałanie z urzędem kontroli skarbowej w ramach porozumienia podpisanego przez izbę skarbową z urzędem kontroli skarbowej,
d)
współdziałanie z innymi organami kontrolnymi (policją, urzędami pracy itp.),
e)
prowadzenie kontroli wobec osób nie biorących udziału w postępowaniu podatkowym,
f)
współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
g)
wykorzystywanie informacji o transakcjach oraz podatnikach podatku od towarów i usług dostępnych w Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT [VIES] do działań kontrolnych;
  6)
komórki organizacyjnej rachunkowości podatkowej:
a)
dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
b)
prowadzenie ewidencji podatkowej,
c)
wydawanie i prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika,
d)
przygotowywanie postanowień w sprawie zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat dokonanych przez podatnika, powstałych nadpłat oraz w sprawie zwrotów podatku,
e)
planowanie i analiza z zakresu dochodów budżetowych,
f)
sprawozdawczość z zakresu dochodów budżetowych,
g)
prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu udzielania pomocy dla podatników ze środków publicznych, w szczególności ewidencji decyzji, na podstawie których przyznano ulgi podatkowe oraz ewidencji zaległości podatkowych,
h)
dystrybucja dochodów budżetowych do budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych,
i)
obsługa kasowa,
j)
wystawianie i przekazywanie tytułów wykonawczych komórce egzekucyjnej;
  7)
komórki organizacyjnej egzekucji:
a)
ściąganie i zabezpieczanie należności pieniężnych,
b)
orzecznictwo w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c)
wykonywanie majątkowej represji karnej,
d)
prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,
e)
prowadzenie rejestru zastawów skarbowych,
f)
wydawanie wypisów z rejestru zastawów skarbowych;
  8)
komórki organizacyjnej ewidencji i identyfikacji podatników:
a)
przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych podatników oraz informacji o zmianie danych objętych tym zgłoszeniem,
b)
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nadania numerów identyfikacji podatkowej, zwanych dalej "NIP",
c)
prowadzenie ewidencji podatników z nadanymi NIP: wprowadzanie i aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz gromadzenie i przechowywanie danych stanowiących podstawę rejestracji i dokonywanych w niej zmian,
d)
przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych podatników podatku od towarów i usług, którzy rozpoczęli dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,
e)
przekazywanie danych z zakresu ewidencji i identyfikacji podatników do Krajowej Ewidencji Podatników,
f)
potwierdzanie, na wniosek podatnika, nadania NIP podmiotowi, który się nim posługuje;
  9)
komórki organizacyjnej spraw ogólnych:
a)
dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki,
b)
prowadzenie spraw organizacyjnych,
c)
obsługa administracyjno-kancelaryjna,
d)
prowadzenie archiwum urzędu,
e)
prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, w tym związanych z zaopatrzeniem w druki i formularze podatkowe,
f)
administrowanie składnikami majątkowymi urzędu skarbowego,
g)
prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień publicznych,
h)
prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych,
i)
przyjmowanie dokumentów do przechowywania i archiwowania,
j)
wypożyczanie dokumentów na potrzeby toczących się postępowań,
k) 7
 prowadzenie spraw w zakresie zarządzania jakością.
  10)
komórki organizacyjnej kadr i szkolenia:
a)
prowadzenie spraw osobowych,
b)
prowadzenie spraw socjalnych,
c)
organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego;
  11)
komórki organizacyjnej rachunkowości budżetowej:
a)
prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
b)
planowanie budżetowe, analiza i sprawozdawczość;
  12)
komórki organizacyjnej spraw karnych skarbowych:
a)
prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
b)
pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w postępowaniu uproszczonym przed sądem powszechnym - występowanie przed sądem jako organ wnoszący i popierający akt oskarżenia,
c)
prowadzenie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe,
d)
uzgadnianie ze sprawcą czynu warunków wystąpienia do sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
  13)
komórki organizacyjnej obsługi prawnej:
a)
udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
b)
informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania urzędu skarbowego,
c)
wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania naczelnika urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
  14)
komórki organizacyjnej informatyki:
a)
administrowanie systemami informatycznymi,
b)
konsultacje, instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
c)
opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym,
d)
koordynowanie organizacji przetwarzania danych;
  15)
komórki organizacyjnej ochrony informacji niejawnych:
a)
ochrona informacji niejawnych w tym prowadzenie kancelarii tajnej,
b)
ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
c)
ochrona fizyczna jednostki,
d)
kontrola ochrony informacji niejawnych,
e)
szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
f)
prowadzenie postępowań sprawdzających,
g)
ponadto komórka może wykonywać zadania z zakresu:
h)
ochrony danych osobowych,
i)
ochrony tajemnicy skarbowej,
j)
monitorowania i dokumentowania wykonania obowiązków administratora danych osobowych,
k)
pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
l)
przestrzegania przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych,
m)
spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej;
  16)
komórki organizacyjnej wprowadzania danych:
a)
wprowadzanie danych z dokumentów podatkowych i rachunkowości do systemu POLTAX,
b)
rejestracja dokumentów i kontrolowanie wprowadzonych danych;
  17)
komórki organizacyjnej podatków dochodowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą:
a)
orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych,
b)
orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych,
c)
orzecznictwo w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
d)
orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania podatkowe,
e)
sprawy z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
f)
sprawy z zakresu karty podatkowej,
g)
dokonywanie czynności sprawdzających, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
h)
przygotowywanie informacji do zaświadczeń, z zakresu działania komórki organizacyjnej,
i) 8
 (uchylona),
j)
prowadzenie w zakresie działania komórki organizacyjnej, ewidencji postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji,
k)
przygotowanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej;
  18)
stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy: prowadzenie spraw bezpieczeństwa, higieny pracy.
§  3.
Do zadań stanowisk, o których mowa w § 1 ust. 8, należy:
  1)
stanowiska informacyjnego:
a)
udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w urzędzie skarbowym,
b)
przyjmowanie formularzy podatkowych,
c)
przyjmowanie podań i dokumentów,
d)
wydawanie druków i formularzy podatkowych;
  2)
stanowiska rachunkowo-kasowego:
a)
przyjmowanie wpłat gotówkowych,
b)
potwierdzanie zgodności wpłat gotówkowych z zobowiązaniem podatkowym,
c)
dokonywanie zwrotów nadpłat.
§  4.
Do zadań punktu obsługi podatników należy:
a)
udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w urzędzie skarbowym,
b)
wydawanie druków i formularzy podatkowych,
c)
przyjmowanie formularzy deklaracji i zeznań podatkowych,
d)
przyjmowanie podań i dokumentów (odwołań, zażaleń),
e)
wydawanie zaświadczeń dla podatników.
§  5.
1.
Naczelnik urzędu skarbowego nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny urzędu.
2.
Regulamin organizacyjny urzędu powinien określać:
  1)
strukturę organizacyjną urzędu w tym punktu obsługi podatników,
  2)
szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych urzędu,
  3)
zasady organizacji pracy urzędu,
  4)
zakres nadzoru sprawowany przez naczelnika i zastępcę (zastępców) naczelnika,
  5)
zakres stałych uprawnień zastępcy (zastępców) naczelnika, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do podejmowania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska urzędu w określonych sprawach.
3.
Naczelnik urzędu skarbowego ustala zakresy czynności pracowników urzędu.
§  6.
Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego podlega zatwierdzeniu przez dyrektora izby skarbowej.
§  7.
Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego powinien być wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 9

WYKAZ SIEDZIB OŚRODKÓW ZAMIEJSCOWYCH IZB SKARBOWYCH

  1)
Izba Skarbowa w Warszawie - Ośrodki w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach;
  2)
Izba Skarbowa w Białymstoku - Ośrodek w Suwałkach;
  3)
Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodki w Bielsku-Białej i Częstochowie;
  4)
Izba Skarbowa w Krakowie - Ośrodki w Nowym Sączu i Tarnowie;
  5)
Izba Skarbowa w Lublinie - Ośrodek w Zamościu;
  6)
Izba Skarbowa w Łodzi - Ośrodki w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu;
  7)
Izba Skarbowa w Olsztynie - Ośrodek w Elblągu;
  8)
Izba Skarbowa w Poznaniu - Ośrodki w Kaliszu i Pile;
  9)
Izba Skarbowa w Rzeszowie - Ośrodek w Krośnie;
  10)
Izba Skarbowa we Wrocławiu - Ośrodki w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu;
  11)
Izba Skarbowa w Zielonej Górze - Ośrodek w Gorzowie Wielkopolskim.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WYKAZ SIEDZIB BIUR KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ

  1)
Izba Skarbowa w Bydgoszczy

- Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu,

  2)
Izba Skarbowa w Katowicach

- Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej,

  3)
Izba Skarbowa w Poznaniu

- Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie,

  4)
Izba Skarbowa w Warszawie

- Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

STATUT IZBY SKARBOWEJ

§  1.
1.
W skład izby skarbowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1)
podatku dochodowego,
  2)
podatków pośrednich,
  3)
podatków majątkowych i opłat,
  4)
orzecznictwa egzekucyjnego i pozaegzekucyjnego,
  5)
nadzoru nad urzędami skarbowymi,
  6)
audytu wewnętrznego,
  7)
kontroli wewnętrznej,
  8)
spraw ogólnych,
  9)
kadr i szkolenia,
  10)
rachunkowości budżetowej,
  11)
obsługi prawnej,
  12)
informatyki,
  13)
ochrony informacji niejawnych,
  14)
komunikacji,
  15)
integracji i współpracy z innymi administracjami podatkowymi,
  16)
stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
W ośrodku zamiejscowym, do realizacji zadań o charakterze ogólnym, można utworzyć jedną komórkę organizacyjną, obejmującą zadania niezbędne do funkcjonowania ośrodka, a zwłaszcza obsługę prawną, informatyczną, księgową, kadrową, administracyjno-kancelaryjną, eksploatacji budynku, zaopatrzenie w druki urzędy skarbowe, zabezpieczenie tajemnicy służbowej.
3.
Dyrektor izby skarbowej może utworzyć komórkę do spraw organizacji, o ile jest to uzasadnione zakresem i rozmiarem realizowanych zadań.
4.
Komórki organizacyjne izb skarbowych sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością podległych urzędów skarbowych w zakresie swojej właściwości, oraz uczestniczą w kontrolach kompleksowych.
5.
Dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Finansów, może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, określone w ust. 1, uwzględniając zakres i rozmiarach zadań.
6.
Dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Finansów, może utworzyć komórkę organizacyjną nie wymienioną w ust. 1, lub bez spełnienia warunków określonych w § 7 ust. 1 zarządzenia, jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy.
7.
Dyrektor izby skarbowej może w uzasadnionych przypadkach przesunąć zadania pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
§  2.
Do zakresu zadań komórek organizacyjnych izby skarbowej należy w szczególności:
  1)
komórki organizacyjnej podatku dochodowego:
a)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych,
b)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach wpłat z zysku,
c)
orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
d)
rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
e) 10
 (uchylona),
f)
orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
g)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
h) 11
 (uchylona),
i)
orzekanie w drugiej instancji o odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych.
  2)
komórki organizacyjnej podatków pośrednich:
a)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatku od towarów i usług,
b) 12
 (uchylona),
c)
orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
d)
rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
e)
analiza i orzecznictwo w sprawach cen,
f)
planowanie i analiza dotacji przedmiotowych,
g) 13
 (uchylona),
h) 14
 (uchylona),
i)
orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania w sprawach podatków pośrednich,
j)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
k) 15
 (uchylona),
l)
współdziałanie z organami celnymi,
m) 16
 (uchylona),
n)
orzekanie w drugiej instancji o odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych;
  3)
komórki organizacyjnej podatków majątkowych i opłat:
a)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatków nie wymienionych w pkt 1 i 2 oraz niepodatkowych należności budżetowych,
b)
orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
c)
rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
d) 17
 (uchylona),
e)
orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania w sprawach podatków nie wymienionych w pkt 1 i 2 oraz niepodatkowych należności budżetowych,
f) 18
 (uchylona),
g)
orzekanie w drugiej instancji o odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych;
  4)
komórki organizacyjnej orzecznictwa egzekucyjnego i pozaegzekucyjnego:
a)
orzecznictwo w pierwszej i w drugiej instancji - w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w sprawach majątkowej represji karnej,
b)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach numerów identyfikacji podatkowej,
c)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści,
d)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach kar porządkowych, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
e)
orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania w sprawach związanych z numerami identyfikacji podatkowej,
f) 19
 (uchylona),
g)
rozpatrywanie zażaleń na postanowienia w sprawach potrąceń zobowiązań podatkowych z bezspornej, wzajemnej i wymagalnej wierzytelności wobec Skarbu Państwa, państwowej jednostki budżetowej lub gminy oraz w sprawach zaliczeń na poczet zaległości podatkowych,
h)
procedury związane z art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa;
  5)
komórki organizacyjnej nadzoru nad urzędami skarbowymi:
a)
sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędów skarbowych, monitorowanie wykonywania zadań, ustaleń i analizowanie przyczyn niewłaściwego wykonywania obowiązków,
b)
prowadzenie rejestru biegłych skarbowych i orzecznictwa w tym zakresie,
c)
prowadzenie instruktażu dla pracowników urzędów skarbowych,
d)
planowanie z zakresu dochodów budżetowych oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem rachunkowości podatkowej,
e)
prowadzenie analiz podatkowych z zakresu realizacji dochodów budżetowych,
f)
sprawozdawczość z zakresu dochodów budżetowych,
g)
prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z za kresu udzielania pomocy dla podatników ze środków publicznych, w szczególności ewidencji decyzji, na podstawie których przyznano ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz ewidencji zaległości podatkowych,
h)
przeprowadzanie kontroli problemowych i doraźnych oraz koordynowanie kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych przeprowadzanych przy współudziale innych komórek organizacyjnych,
i)
załatwianie oraz koordynacja załatwiania skarg i wniosków,
j)
współdziałanie z urzędem kontroli skarbowej,
k)
współpraca z organami samorządu terytorialnego,
l)
nadzór nad przygotowywaniem wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz nad prowadzeniem rejestru zastawów skarbowych w urzędach skarbowych,
m)
rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie przez naczelnika urzędu skarbowego,
n)
rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych,
o)
sprawowanie nadzoru nad urzędami skarbowymi w zakresie zapobiegania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
p)
zarządzanie ryzykiem zewnętrznym,
r) 20
 sprawowanie nadzoru nad urzędami skarbowymi w zakresie zarządzania jakością.
  6) 21
 komórki audytu wewnętrznego:
a)
prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
  7)
komórki organizacyjnej kontroli wewnętrznej:
a)
zapobieganie oraz ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych i przestępstw pracowniczych dokonywanych przez pracowników izby i podległych urzędów skarbowych, w tym na podstawie skarg podatników oraz doniesień właściwych organów,
b)
sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników izby i podległych urzędów skarbowych oraz właściwym wykorzystywaniem przez nich czasu pracy,
c)
przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w formie kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej, której celem jest badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu komórek organizacyjnych izby oraz kontroli sprawdzającej obejmującej swym zakresem wykonywanie wcześniejszych zleceń pokontrolnych;
  8)
komórki organizacyjnej spraw ogólnych:
a)
prowadzenie spraw organizacyjnych,
b)
obsługa administracyjno-kancelaryjna,
c)
prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,
d)
administrowanie składnikami majątkowymi izby skarbowej,
e)
prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych izby skarbowej oraz pomoc w tym zakresie podległym urzędom skarbowym,
f)
prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień publicznych;
  9)
komórki organizacyjnej kadr i szkolenia:
a)
prowadzenie spraw osobowych,
b)
prowadzenie spraw socjalnych,
c)
organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników izby oraz podległych urzędów skarbowych;
  10)
komórki organizacyjnej rachunkowości budżetowej:
a)
prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
b)
wykonywanie czynności dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia dla urzędów skarbowych,
c)
planowanie budżetowe i sprawozdawczość,
d)
dokonywanie kontroli w zakresie wydatków w podległych urzędach skarbowych,
e)
analiza budżetowa;
  11)
komórki organizacyjnej obsługi prawnej:
a)
opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
b)
informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania izb i urzędów skarbowych,
c)
wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania dyrektora izby skarbowej w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
  12)
komórki organizacyjnej informatyki:
a)
wdrażanie i doskonalenie systemu informatycznego izby i urzędów skarbowych, nadzór nad eksploatacją systemów komputerowych w izbie i urzędach skarbowych oraz nadzór nad sprzętem komputerowym i konserwacja urządzeń komputerowych,
b)
szkolenie pracowników izby i urzędów skarbowych w zakresie eksploatacji systemów informatycznych oraz obsługi urządzeń komputerowych,
c)
zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych,
d)
koordynowanie i wspomaganie instalacji, wdrażania i eksploatacji nowych wersji systemu Poltax, działania na rzecz ulepszania i rozwoju tego systemu oraz pomoc dla użytkowników końcowych,
e)
koordynowanie gromadzenia danych dotyczących Krajowej Ewidencji Podatników oraz przekazywanie danych pomiędzy izbami skarbowymi a urzędami kontroli skarbowej,
f)
współpraca z Departamentem Informatyki Ministerstwa Finansów w zakresie szkoleń, sprawozdawczości oraz wprowadzania do eksploatacji nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
g)
współdziałanie z Ministerstwem Finansów w zakresie komputeryzacji izb i urzędów skarbowych;
  13)
komórki organizacyjnej ochrony informacji niejawnych:
a)
ochrona informacji niejawnych w tym prowadzenie kancelarii tajnej,
b)
ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
c)
ochrona fizyczna jednostki,
d)
kontrola ochrony informacji niejawnych,
e)
szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
f)
prowadzenie postępowań sprawdzających, ponadto komórka może wykonywać zadania z zakresu:
g)
ochrony danych osobowych,
h)
ochrony tajemnicy skarbowej,
i)
monitorowania i dokumentowania wykonania obowiązków administratora danych osobowych,
j)
pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
k)
przestrzegania przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych,
l)
kontrolowanie przestrzegania przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych w izbie i podległych urzędach skarbowych,
m)
spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej;
  14)
komórki organizacyjnej komunikacji:
a)
wykonywanie zadań z zakresu public relations - kreowanie wizerunku izby i urzędów skarbowych,
b)
reagowanie na wnioski i krytykę w środkach masowego przekazu oraz przekazywanie informacji do publikacji,
c)
popularyzowanie przepisów podatkowych wśród podatników i współpraca z ich organizacjami,
d)
redagowanie strony internetowej izby skarbowej i koordynowanie zawartości stron urzędów skarbowych,
e)
organizowanie zebrań, seminariów informacyjnych i szkoleń dla pracowników izby skarbowej i podległych urzędów,
f)
wykonywanie zadań rzecznika prasowego;
  15)
komórki organizacyjnej integracji i współpracy z innymi administracjami podatkowymi:
a)
przygotowywanie i przekazywanie informacji pracownikom izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych o zmianach w polskim prawie podatkowym wynikających z procesu integracyjnego oraz o działalności Unii Europejskiej z zakresu podatków,
b)
wykonywanie zadań z zakresu integracji europejskiej,
c)
popularyzowanie zmian przepisów podatkowych wśród zainteresowanych grup podatników,
d)
organizowanie zebrań i seminariów informacyjnych dla jednostek podległych izbie skarbowej;
§  3.
Do zakresu zadań ośrodka zamiejscowego może należeć:
  1)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych,
  2)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach wpłat z zysku,
  3)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatku od towarów i usług,
  4) 22
 (uchylony),
  5)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatków nie wymienionych wyżej oraz niepodatkowych należności budżetowych,
  6)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach odmowy wydania zaświadczeń o żądanej treści,
  7)
orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach egzekucji i majątkowej represji karnej,
  8)
orzecznictwo w drugiej instancji o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników i inkasentów za zobowiązania podatkowe,
  9)
rozpatrywanie odwołań w drugiej instancji w zakresie udzielania ulg i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych,
  10)
rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
  11)
rozpatrywanie zażaleń na postanowienia w sprawach potrąceń zobowiązań podatkowych oraz w sprawach zaliczeń na poczet zaległości podatkowych,
  12)
nadzór nad przygotowaniem wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz nad prowadzeniem rejestru zastawów,
  13)
orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienia postępowania w sprawach wymienionych wyżej.
§  4. 23
 Do zadań biura krajowej informacji podatkowej należy w szczególności:
  1)
udzielanie ogólnej informacji podatkowej drogą telefoniczną lub pocztą e-mail,
  2)
przygotowywanie i udostępnianie broszur podatkowych,
  3)
przygotowywanie programów edukacyjnych i przeprowadzania szkoleń podatkowych dla grup podatników,
  4)
opracowywanie publikacji podatkowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej,
  5)
współdziałanie z Ministerstwem Finansów i izbami skarbowymi w monitorowaniu jednolitości stosowania prawa podatkowego,
  6) 24
 opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego na wniosek zainteresowanego.
§  5.
1.
Przy izbie skarbowej mogą być utworzone gospodarstwa pomocnicze, powoływane na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Do zadań gospodarstwa pomocniczego może należeć:
a)
organizowanie i prowadzenie szkoleń, w szczególności w zakresie finansów, prawa finansowego, prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, pozostałych gałęzi prawa oraz obsługi komputerów;
b)
prowadzenie działalności wydawniczej.
3.
Inne zadania gospodarstwa pomocnicze mogą wykonywać za zgodą Ministra Finansów.
§  6.
1.
Dyrektor izby skarbowej nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny izby.
2.
Regulamin organizacyjny powinien określać:
  1)
strukturę organizacyjną izby, w tym ośrodków zamiejscowych,
  2)
szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, a w zakresie ośrodków zamiejscowych także wskazanie:
a)
urzędów skarbowych, w stosunku do których ośrodki zamiejscowe wykonują orzecznictwo w drugiej instancji,
b)
ośrodków zamiejscowych urzędu kontroli skarbowej, w stosunku do których ośrodek zamiejscowy izby skarbowej wykonuje orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie decyzji wydawanych przez inspektorów kontroli skarbowej,
c)
urzędów skarbowych, w stosunku do których ośrodek zamiejscowy realizuje zadania informatyczne,
  3)
zasady pracy izby skarbowej, w tym ośrodków zamiejscowych,
  4)
zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora (wicedyrektorów),
  5)
zakres stałych uprawnień - wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska izby w określonych sprawach.
3.
Dyrektor izby skarbowej ustala zakresy czynności pracowników izby skarbowej, w tym pracowników ośrodków zamiejscowych.
§  7.
Regulamin organizacyjny izby skarbowej podlega zatwierdzeniu przez Ministra Finansów.
§  8.
Regulamin organizacyjny izby skarbowej powinien być wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie izby.
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
2 Załącznik nr 2 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.6.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MF.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

3 Załącznik nr 2 § 2 pkt 1 lit. h) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
4 Załącznik nr 2 § 2 pkt 2 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
5 Załącznik nr 2 § 2 pkt 3 lit. b) uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MF.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
6 Załącznik nr 2 § 2 pkt 4 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
7 Załącznik nr 2 § 2 pkt 9 lit. k) dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 z dnia 20 listopada 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.13.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 2008 r.
8 Załącznik nr 2 § 2 pkt 17 lit. i) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. d) zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
9 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.6.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.

10 Załącznik nr 5 § 2 pkt 1 lit. e) uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
11 Załącznik nr 5 § 2 pkt 1 lit. h) uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
12 Załącznik nr 5 § 2 pkt 2 lit. b) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MF.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
13 Załącznik nr 5 § 2 pkt 2 lit. g) uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
14 Załącznik nr 5 § 2 pkt 2 lit. h) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MF.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
15 Załącznik nr 5 § 2 pkt 2 lit. k) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MF.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
16 Załącznik nr 5 § 2 pkt 2 lit. m) uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
17 Załącznik nr 5 § 2 pkt 3 lit. d) uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret trzecie zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
18 Załącznik nr 5 § 2 pkt 3 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret trzecie zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
19 Załącznik nr 5 § 2 pkt 4 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret czwarte zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
20 Załącznik nr 5 § 2 pkt 5 lit. r) dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 20 listopada 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.13.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 2008 r.
21 Załącznik nr 5 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MF.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
22 Załącznik nr 5 § 3 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MF.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
23 Załącznik nr 5 § 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
24 Załącznik nr 5 § 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) tiret drugie zarządzenia nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MF.07.7.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.