Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2019.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1211) oraz w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. poz. 2218) zarządza się, co następuje:
§  1.  W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej" oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także podwyższania gotowości obronnej, tworzy się system stałego dyżuru w działach administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1) działach - należy przez rozumieć działy administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945);
2) stałym dyżurze - należy przez to rozumieć całodobową służbę w ramach systemu stałego dyżuru pełnioną w celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1;
3) punkcie kontaktowym - należy przez to rozumieć osobę/stanowisko w ramach systemu stałego dyżuru wyznaczone w celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1.
§  3. 
1.  System stałego dyżuru obejmuje:
1) stały dyżur w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) stałe dyżury organów podległych Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej "Ministrem", lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "organami";
3) punkty kontaktowe kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "jednostkami", na których Minister nie nałożył zadań operacyjnych.
2.  Strukturę organizacyjną systemu stałego dyżuru w działach określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4. 
1.  Zadania wykonywane w ramach systemu stałego dyżuru obejmują:
1) przekazywanie decyzji organów uprawnionych do uruchomienia zadań ujętych w "Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej", wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
2) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, wynikających z zadań określonych w planach operacyjnych funkcjonowania działów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są przez:
1) przyjmowanie i przekazywanie podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, informacji o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa, otrzymywanych w szczególności z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
2) uruchamianie zadań operacyjnych określonych w planach operacyjnych funkcjonowania działów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
3) współdziałanie z instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;
4) wykonywanie innych poleceń Ministra w zakresie przekazywania, przyjmowania lub gromadzenia informacji, o których mowa w pkt 1;
5) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;
6) przekazywanie uprawnionym podmiotom informacji dotyczących realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
7) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru lub punktu kontaktowego.
§  5. 
1.  Organizacja i przygotowanie systemu stałego dyżuru, o którym mowa w § 3, obejmuje w szczególności:
1) ustalenie składu osobowego stałego dyżuru;
2) uwzględnienie stałego dyżuru w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych;
3) wyznaczenie pomieszczeń do pełnienia stałego dyżuru oraz wyposażenia ich w niezbędny sprzęt, w szczególności w środki łączności, sprzęt informatyczny z pocztą elektroniczną;
4) zorganizowanie w ramach stałego dyżuru systemu powiadamiania i alarmowania;
5) przygotowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru, w szczególności instrukcji stałego dyżuru, dziennika ewidencji decyzji, sygnałów i informacji, dziennika przebiegu stałego dyżuru;
6) szkolenia składu osobowego do pełnienia dyżurów.
2.  Za przygotowanie, organizację, szkolenie i funkcjonowanie systemu stałego dyżuru w urzędach obsługujących organy i w jednostkach odpowiadają organy oraz kierownicy jednostek.
3.  Organizacja systemu stałego dyżuru w jednostkach, które nie realizują zadań operacyjnych, polega na funkcjonowaniu w każdej z nich punktu kontaktowego, przez który należy rozumieć osobę wyznaczoną przez kierownika jednostki, pośredniczącą w przekazywaniu informacji pomiędzy stałym dyżurem Ministerstwa, a kierownikiem jednostki.
§  6. 
1.  Stały dyżur w Ministerstwie realizowany jest przez zespół stałego dyżuru Ministerstwa oraz dyżur w komórkach organizacyjnych.
2.  Zespół stałego dyżuru w Ministerstwie organizuje się w formie całodobowej służby dyżurnej pełnionej w systemie dwu lub trzyzmianowym.
3.  Skład zespołu stałego dyżuru w Ministerstwie ustala w drodze decyzji Dyrektor Generalny Ministerstwa.
4.  Do realizacji zadań zespołu stałego dyżuru kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczają pracowników upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "zastrzeżone".
5.  Do zespołu stałego dyżuru nie powołuje się pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonych do realizacji innych zadań obronnych w Ministerstwie oraz członków formacji obrony cywilnej.
§  7. 
1.  Dyżury w komórkach organizacyjnych Ministerstw pełnione są w godzinach pracy przez wyznaczonych pracowników sekretariatów.
2.  Decyzję o wprowadzeniu dyżurów w wydłużonym czasie pracy w komórkach organizacyjnych podejmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§  8. 
1.  Decyzję o uruchomieniu i zakończeniu funkcjonowania systemu stałego dyżuru podejmuje Minister.
2.  O uruchomieniu lub zakończeniu funkcjonowania systemu stałego dyżuru Minister informuje Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3.  W stanie stałej gotowości obronnej państwa Minister lub osoba przez niego upoważniona, może podjąć decyzję o uruchomieniu i zakończeniu funkcjonowania systemu stałego dyżuru w celach szkoleniowych lub do przekazywania informacji o zagrożeniach bądź sytuacjach kryzysowych.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w urzędach obsługujących organy i jednostkach podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych stały dyżur może być uruchamiany i zakończony przez organy lub kierowników tych jednostek, po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  9. 
1.  Przygotowanie osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w Ministerstwie, obejmujące szkolenie przygotowawcze, doskonalenie umiejętności oraz treningi praktycznego wykonywania stałego dyżuru organizuje i prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego Ministerstwa.
2.  Sprawy organizacyjne, w tym strukturę, wyposażenie, organizację łączności, dokumentację, sygnały ostrzegania i alarmowania, szczegółowe obowiązki i zadania, miejsce, tryb wykonywania oraz plan dyżurów określa instrukcja stałego dyżuru/instrukcja punktu kontaktowego której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.  Instrukcję stałego dyżuru w Ministerstwie przygotowuje komórka organizacyjna właściwa do spraw zarządzania kryzysowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
4.  Organy oraz jednostki instrukcje stałego dyżuru/punktu kontaktowego uzgadniają z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  10.  Nadzór nad realizacją zadań stałego dyżuru w Ministerstwie sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa, a w urzędach obsługujących organy i jednostki sprawują organy i kierownicy tych jednostek.
§  11.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 59).
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Struktura organizacyjna systemu stałego dyżuru w działach administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZATWIERDZAM

organ/kierownik jednostki/

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU/ INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO

 OPRACOWAŁ:

 (Imię i nazwisko, stanowisko)

_________________________________________________________________________

MIESIĄC,ROK MIEJSCOWOŚĆ

SPIS TREŚCI

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Cel organizacji stałego dyżuru / punktu kontaktowego

1.2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru / punktu kontaktowego

1.3. Skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru / funkcjonowania punktu kontaktowego

1.4. Miejsce pełnienia stałego dyżuru / punktu kontaktowego

1.5. Nadzór nad stałym dyżurem / punktem kontaktowym

1.6. Uruchomienie i odwołanie stałego dyżuru / punktu kontaktowego

2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Uprawnienia osób pełniących stały dyżur / realizujących zadania w ramach punktu kontaktowego

2.2. Obowiązki osób pełniących stały dyżur

2.3. Zadania zmiany przyjmującej stały dyżur

2.4. Zadania zmiany zdającej stały dyżur

3. INFORMACJE DODATKOWE / ZAŁĄCZNIKI

1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Cel organizacji stałego dyżuru/punktu kontaktowego

Celem organizacji stałego dyżuru/punktu kontaktowego jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów upoważnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej".

1.2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru / punktu kontaktowego

Do podstawowych zadań realizowanych w ramach stałego dyżuru/punktu kontaktowego należą:

1) przekazywanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
2) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, wynikających z zadań określonych w planach operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
1.3. Skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru/funkcjonowania punktu kontaktowego

Funkcjonowanie stałego dyżuru/punktu kontaktowego zapewnia kierownik jednostki, wyznaczając skład stałego dyżuru/punktu kontaktowego i określając czas jego pełnienia.

Czas pełnienia stałego dyżuru:

- I zmiana od godz. ... do godz. ...;
- II zmiana od godz. ... do godz. ...;
- III zmiana od godz. ... do godz. ... .

Kierownik jednostki może określić inne godziny pełnienia stałego dyżuru, jeśli uzasadnione jest to specyfiką jednostki, przy równoczesnym zapewnieniu pełnienia stałego dyżuru przez całą dobę.

Punkt kontaktowy funkcjonuje w godzinach pracy jednostki, tj.: ... .

1.4. Miejsce pełnienia stałego dyżuru / punktu kontaktowego

Miejscem funkcjonowania stałego dyżuru/punktu kontaktowego jest ..., które znajduje się w pomieszczeniu nr ..., budynek ...

1.5. Nadzór nad stałym dyżurem / punktem kontaktowym

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem stałego dyżuru / punktu kontaktowego sprawuje ... .

Do obowiązków sprawującego bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem stałego dyżuru / punktu kontaktowego należy:

1) opracowanie i bieżąca aktualizacja "Instrukcji stałego dyżuru" lub "Instrukcji punktu kontaktowego" wraz z załącznikami;
2) ustalenie sposobu funkcjonowania i wyznaczenie składu stałego dyżuru/punktu kontaktowego;
3) wyposażenie pomieszczeń, w którym dyżur będzie pełniony m.in. w środki łączności, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i zapasowe źródło energii elektrycznej;
4) ustalenie sposobu powiadamiania osób wchodzących w skład stałego dyżuru / punktu kontaktowego;
5) zapewnienie ochrony pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania pracy stałego dyżuru / punktu kontaktowego;
6) organizowanie, nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład stałego dyżuru/punktu kontaktowego;
7) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.
1.6. Uruchomienie i odwołanie stałego dyżuru / punktu kontaktowego
1) stały dyżur / punkt kontaktowy jest uruchamiany i odwoływany na polecenie Ministra Inwestycji i Rozwoju;
2) w stanie stałej gotowości obronnej państwa stały dyżur / punkt kontaktowy może być uruchomiany w celach szkoleniowych lub do przekazywania informacji o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.
2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
2.1. Uprawnienia osób pełniących stały dyżur / realizujących zadania w ramach punktu kontaktowego
1) wydawanie poleceń w sprawach należących do kompetencji stałego dyżuru / punktu kontaktowego podczas nieobecności kierownika jednostki;
2) przyjmowanie i przekazywanie zadań określonych w "Tablicy realizacji zadań operacyjnych", a także uruchamianie procedur systemu zarządzania kryzysowego;
3) przyjmowanie i przekazywanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych;
4) egzekwowanie od pracowników jednostki informacji w celu uaktualniania dokumentacji stałego dyżuru/punktu kontaktowego;
5) wydawanie poleceń kierowcom przydzielonych środków transportowych w zakresie wykorzystania pojazdów;
6) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.
2.2. Obowiązki osób pełniących stały dyżur
1) znajomość "Instrukcji stałego dyżuru" / "Instrukcji punktu kontaktowego" wraz z załącznikami;
2) znajomość struktury organizacyjnej jednostki;
3) znajomość sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych;
4) umiejętność posługiwania się technicznymi środkami łączności oraz urządzeniami biurowymi, znajdującymi się na wyposażeniu stałego dyżuru / punktu kontaktowego;
5) utrzymywanie łączności z kierownikiem jednostki, ze stałym dyżurem organu nadrzędnego, jednostek organizacyjnych nadrzędnych, podległych i współdziałających w ramach systemu stałego dyżuru;
6) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
7) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.3. Zadania zmiany przyjmującej stały dyżur
1) przyjęcie dokumentacji stałego dyżuru;
2) przyjęcie wyposażenia pomieszczeń stałego dyżuru;
3) sprawdzenie sprawności technicznych środków łączności oraz urządzeń biurowych, stanowiących wyposażenie stałego dyżuru;
4) sprawdzenie dostępności środków transportowych wraz z kierowcami, wyznaczonych do dyspozycji stałego dyżuru;
5) potwierdzenie faktu przyjęcia stałego dyżuru w dzienniku działania;
6) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.
2.4. Zadania zmiany zdającej stały dyżur
1) uaktualnienie dziennika działania i przekazanie dziennika działania zmianie przyjmującej stały dyżur;
2) zapoznanie zmiany przyjmującej stały dyżur z aktualną sytuacją w zakresie właściwości jednostki;
3) przedstawienie zmianie przyjmującej stały dyżur spraw wynikłych w trakcie dyżuru i sposobu ich realizacji;
4) przedstawienie zmianie przyjmującej stały dyżur realizowanych spraw wraz z ewentualną informacją o sposobie i terminie ich załatwienia;
5) poinformowanie o miejscu pobytu kierownika jednostki oraz wydanych przez niego decyzjach dotyczących stałego dyżuru;
6) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.
3. INFORMACJE DODATKOWE / ZAŁĄCZNIKI

Inne, istotne dane i ustalenia wynikające ze specyfiki jednostki, które nie zostały określone w rozdz. 1-2.

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI STAŁEGO DYŻURU

Nr 1 - Wykaz osób upoważnionych do uruchomienia stałego dyżuru.

Nr 2 - Wykaz osób powiadamianych w trybie alarmowym w celu niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy.

Nr 3 - Wykaz danych teleadresowych osób wchodzących w skład stałego dyżuru.

Nr 4 - Struktura organizacyjna jednostki.

Nr 5 - Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

Nr 6 - Wykaz danych teleadresowych organów i jednostek organizacyjnych nadrzędnych, podległych i współdziałających w ramach systemu stałego dyżuru.

Nr 7 - Dziennik działania stałego dyżuru.

Nr 8 - Procedura uruchamiania zadań operacyjnych.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).