Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2011.5.50 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

1.
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 59), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)
zarządzeniem nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 21),
2)
zarządzeniem nr 59 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 25, poz. 135)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 kwietnia 2011 r.

2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:
1)
§ 2 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 21), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

2)
§ 2 zarządzenia nr 59 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 25, poz. 135), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.".

ZAŁĄCZNIK 

ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451) organizuje się w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, zwanych dalej "urzędami górniczymi", dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, służbę przygotowawczą.
2.
Służbę przygotowawczą organizuje się, w zależności od potrzeb, w cyklu wiosennym albo jesiennym.
3.
Służba przygotowawcza w urzędach górniczych trwa 4 miesiące.
§  2.
Służba przygotowawcza składa się z części:
1)
teoretycznej;
2)
praktycznej;
3)
indywidualnej - mającej charakter fakultatywny.
§  3.
1.
Część teoretyczna jest organizowana w formie kursu i składa się z:
1)
I części teoretycznej - podstawy wiedzy o państwie i prawie, w tym o funkcjonowaniu administracji publicznej;
2)
II części teoretycznej - organizacja i funkcjonowanie urzędów górniczych.
2.
Program części teoretycznej ustala Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Wyższego Urzędu Górniczego.
3.2)
Część teoretyczną organizuje Biuro Dyrektora Generalnego w Wyższym Urzędzie Górniczym łącznie z organizowaną częścią teoretyczną dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym.
4.2)
Jeżeli liczba osób podlegających w danym czasie obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej, łącznie z osobami podejmującymi po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej zatrudnionymi w Wyższym Urzędzie Górniczym, jest mniejsza niż 10, dyrektor urzędu górniczego w porozumieniu z Biurem Dyrektora Generalnego w Wyższym Urzędzie Górniczym kieruje te osoby do odbycia I części teoretycznej organizowanej przez jednostkę szkoleniową wyłonioną przez dyrektora urzędu górniczego.
5.
I część teoretyczną prowadzi wyłoniona jednostka szkoleniowa.
§  4.
1.
Część praktyczna obejmuje realizację programu mającego na celu przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
2.
Program, zakres oraz sposób przeprowadzenia części praktycznej określa dyrektor urzędu górniczego na wniosek bezpośredniego przełożonego.
§  5.
1.
O realizacji części indywidualnej rozstrzyga dyrektor urzędu górniczego.
2.
Część indywidualna obejmuje realizację programu, wykraczającego poza program części teoretycznej oraz części praktycznej, ściśle powiązanego z zadaniami wykonywanymi na danym stanowisku przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej.
3.
Program, zakres, sposób przeprowadzenia oraz warunki zaliczenia części indywidualnej ustala bezpośredni przełożony, a zatwierdza dyrektor urzędu górniczego.
§  6.
1.
Opiekuna osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wyznacza dyrektor urzędu górniczego.
2.
Do zadań opiekuna należy:
1)
zapoznanie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej z zadaniami urzędów górniczych oraz specyfiką pracy w administracji rządowej;
2)
wspomaganie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie jej w rozwijaniu kompetencji i zaangażowaniu w wykonywane obowiązki, jak również utrwaleniu pierwszych doświadczeń tej osoby przez:
a)
obserwację,
b)
udzielanie informacji zwrotnych,
c)
trenowanie nowych zachowań;
3)
realizowanie programu części praktycznej oraz części indywidualnej służby przygotowawczej;
4)
sporządzenie opinii wraz z informacją dotyczącą stopnia realizacji służby przygotowawczej.
§  7.
(uchylony).3)
§  8.
1.
Egzamin końcowy z odbytej części teoretycznej służby przygotowawczej przeprowadza się w formie testowej.
2.
Egzamin obejmuje wiadomości przekazane w trakcie kursu.
3.
Egzamin z I części teoretycznej przygotowuje i przeprowadza, po przeprowadzeniu ostatniego wykładu, wyłoniona jednostka szkoleniowa.
4.
Egzamin z II części teoretycznej przygotowuje i przeprowadza zespół powołany przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
5.
Udzielenie przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej 60 % prawidłowych odpowiedzi na egzaminie stanowi podstawę pozytywnego ukończenia danej części kursu.
6.
Na wniosek osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej dyrektor urzędu górniczego, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Wyższego Urzędu Górniczego, wyznacza datę egzaminu poprawkowego w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym.
7.4)
Dokument potwierdzający pozytywne ukończenie poszczególnych części kursu wydaje odpowiednio wyłoniona jednostka szkoleniowa albo Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  9.
Warunkiem zaliczenia części praktycznej służby przygotowawczej jest pozytywna opinia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.
§  10.
Zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wydaje dyrektor urzędu górniczego na podstawie:
1)
pozytywnych wyników z egzaminów z części teoretycznej;
2)
pozytywnej opinii, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4;
3)
zaliczenia części indywidualnej.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 59 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 25, poz. 135), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

3) Przez § 1 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 21), które weszło w życie z dniem 5 lutego 2010 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.