Organizacja oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz... - OpenLEX

Organizacja oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2022.6

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie organizacji oraz zasad i trybu przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych i zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "KRUS".
2. 
Kryteriami kontroli są legalność, gospodarność, celowość i rzetelność:
1)
legalność obejmuje zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, umowami oraz decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących daną jednostkę;
2)
gospodarność obejmuje oszczędne i wydajne gospodarowanie środkami, zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów przy możliwie najmniejszych nakładach;
3)
celowość obejmuje zapewnienie zgodności z celami określonymi dla konkretnej jednostki lub działalności, stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz skuteczności osiągnięcia tych celów;
4)
rzetelność obejmuje wypełnienie obowiązków z należytą starannością, sumiennie i terminowo, wykonywanie zobowiązań zgodnie z ich treścią, dokumentowanie badanych zagadnień zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki.
3. 
Postępowanie kontrolne oparte jest na zasadach prawdy obiektywnej, podmiotowości, kontradyktoryjności i pisemności:
1)
prawda obiektywna polega na bezstronnym ustalaniu i uczciwym prezentowaniu ustaleń kontroli;
2)
podmiotowość oznacza, że w toku kontroli dokonywane są ustalenia dotyczące działalności jednostki objętej kontrolą, a formułowane oceny i zalecenia wynikają wyłącznie z tych ustaleń;
3)
kontradyktoryjność (zasada równości stron) polega na zapewnieniu kierownikowi jednostki kontrolowanej możliwości aktywnego udziału w toku postępowania kontrolnego, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania ze środków odwoławczych;
4)
pisemność oznacza, że zgromadzony w toku kontroli materiał dowodowy utrwala się w formie pisemnej.
§  2. 
1. 
Kontrolę, o której mowa w § 1 ust. 1 wykonują pracownicy Biura Kontroli Centrali KRUS i pracownicy komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych, zwani dalej "kontrolującymi".
2. 
Biuro Kontroli Centrali KRUS, zwane dalej "Biurem Kontroli", przeprowadza kontrole we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS, zakładach rehabilitacji leczniczej oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa KRUS.
3. 
Komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych przeprowadzają kontrole w komórkach organizacyjnych oddziałów regionalnych i w podległych placówkach terenowych.
4. 
Do czynności kontrolnych wykonywanych przez Biuro Kontroli, dyrektor Biura Kontroli może włączyć pracowników innych komórek organizacyjnych Centrali KRUS oraz pracowników innych jednostek organizacyjnych KRUS, w uzgodnieniu z ich przełożonymi.
5. 
Do czynności kontrolnych wykonywanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych mogą być włączeni pracownicy innych komórek organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych placówek terenowych. O ich udziale w kontroli decyduje dyrektor oddziału regionalnego.
§  3. 
1. 
Pracownicy Biura Kontroli przeprowadzają kontrole na podstawie polecenia Prezesa KRUS.
2. 
Prezes KRUS może upoważnić dyrektora Biura Kontroli do wydania poleceń przeprowadzenia kontroli.
3. 
Pracownicy komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych przeprowadzają kontrole na podstawie polecenia dyrektora oddziału regionalnego.
§  4. 
1. 
W jednostkach organizacyjnych KRUS, zakładach rehabilitacji leczniczej i funduszach zarządzanych przez Prezesa KRUS przeprowadzane są kontrole w trybie zwykłym lub uproszczonym.
2. 
W trybie zwykłym przeprowadzane są kontrole kompleksowe, problemowe i sprawdzające.
3. 
Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane w trybie uproszczonym, o którym mowa w § 52 zarządzenia.
4. 
W jednostkach organizacyjnych KRUS i zakładach rehabilitacji leczniczej przeprowadzane są kontrole kompleksowe, problemowe, sprawdzające i doraźne.
5. 
W funduszach zarządzanych przez Prezesa KRUS przeprowadzane są kontrole problemowe, sprawdzające i doraźne.
§  5. 
1. 
Kontrola kompleksowa obejmuje całokształt podstawowej działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej KRUS lub zakładu rehabilitacji leczniczej.
2. 
Biuro Kontroli przeprowadza kontrole kompleksowe w oddziałach regionalnych, placówkach terenowych którym, zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziału regionalnego, Prezes KRUS powierzył wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz innych placówek terenowych oraz w zakładach rehabilitacji leczniczej nie rzadziej niż raz na 4 lata.
3. 
Komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych przeprowadzają kontrole kompleksowe w placówkach terenowych podległych oddziałowi regionalnemu nie rzadziej niż raz na 3 lata.
4. 
Prezes KRUS może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli kompleksowej w terminie określonym w ust. 2 i 3 w przypadku, gdy wcześniejsze kontrole problemowe, sprawdzające i doraźne objęły całokształt działalności jednostki organizacyjnej lub z innych ważnych powodów.
§  6. 
Kontrola problemowa obejmuje wybrany zakres działalności jednostek organizacyjnych KRUS, zakładów rehabilitacji leczniczej oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS.
§  7. 
Kontrola sprawdzająca polega na ustaleniu prawidłowości wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych.
§  8. 
Kontrola doraźna obejmuje swoim zakresem konkretne sprawy lub grupy spraw.
§  9. 
1. 
Biuro Kontroli przeprowadza kontrole na podstawie "Programu kontroli" zatwierdzonego przez dyrektora Biura Kontroli.
2. 
Komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych przeprowadzają kontrole na podstawie "Programu kontroli" zatwierdzonego przez dyrektora oddziału regionalnego.
3. 
Przy opracowywaniu programu kontroli uwzględnia się, w szczególności:
1)
wyniki wcześniejszych kontroli;
2)
wyniki badań i analiz oraz skargi i wnioski dotyczące przygotowywanej kontroli;
3)
czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jednostki kontrolowanej;
4)
informacje dotyczące działalności jednostki kontrolowanej.
4. 
Program kontroli określa, w szczególności:
1)
jednostkę kontrolowaną;
2)
zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą;
3)
zagadnienia wymagające oceny;
4)
termin kontroli;
5)
stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli;
6)
organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli.
5. 
Do czasu zakończenia kontroli programu kontroli nie udostępnia się.
6. 
Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli.

Rozdział  2.

Organizacja kontroli

§  10. 
Koordynowanie działań kontrolnych leży w kompetencji Biura Kontroli.
§  11. 
1. 
Biuro Kontroli przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Prezesa KRUS.
2. 
W rocznym planie kontroli uwzględnia się kontrole kompleksowe, problemowe i sprawdzające.
3. 
Kontrole doraźne są kontrolami wykonywanymi poza rocznym planem kontroli na polecenie Prezesa KRUS.
§  12. 
1. 
Komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych przeprowadzają kontrole na podstawie rocznych planów kontroli, opracowanych przez dyrektorów oddziałów i zatwierdzonych przez Prezesa KRUS. Roczne plany kontroli sporządza się z uwzględnieniem § 11 ust. 2 i 3.
2. 
Dyrektorzy oddziałów regionalnych w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok planowany przedkładają, za pośrednictwem dyrektora Biura Kontroli, roczne plany kontroli do zatwierdzenia przez Prezesa KRUS.
3. 
Dyrektorzy oddziałów regionalnych opracowują sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli, które przekazują do Biura Kontroli w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.
§  13. 
1. 
Biuro Kontroli sporządza dla Prezesa KRUS półroczną informację z działalności kontrolnej w jednostkach organizacyjnych KRUS i funduszach zarządzanych przez Prezesa KRUS, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.
2. 
Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli i komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych oraz wyników inspekcji biur Centrali KRUS, Biuro Kontroli sporządza dla Prezesa KRUS sprawozdanie z działalności kontrolnej w jednostkach organizacyjnych KRUS i funduszach zarządzanych przez Prezesa KRUS, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.
3. 
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w jednostkach organizacyjnych KRUS i funduszach zarządzanych przez Prezesa KRUS jest jednym z elementów niezbędnych do złożenia przez Prezesa KRUS oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

Rozdział  3.

Przygotowanie kontroli oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych w trybie zwykłym lub uproszczonym

§  14. 
1. 
Etap przygotowania kontroli obejmuje:
1)
dokonanie analizy przedkontrolnej, obejmującej w szczególności problematykę podlegającą badaniu i obowiązujący w jej zakresie stan prawny;
2)
zapoznanie się z wynikami poprzednich kontroli;
3)
analizę skarg dotyczących funkcjonowania jednostki kontrolowanej;
4)
określenie celu kontroli;
5)
określenie zakresu badań kontrolnych, tj. wskazanie poszczególnych zagadnień, których zbadanie jest niezbędne do osiągnięcia celu kontroli;
6)
określenie metodyki kontroli oraz zasady doboru próby do kontroli;
7)
przygotowanie założeń organizacyjnych kontroli, w tym dobór kontrolujących.
2. 
Etap przygotowania kontroli powinien zostać udokumentowany.
§  15. 
1. 
Kontrolę przeprowadzają zespoły złożone z co najmniej dwóch kontrolujących, spośród których dyrektor Biura Kontroli lub dyrektor oddziału regionalnego wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który organizuje pracę zespołu.
2. 
Odstąpienie od zasady określonej w ust. 1 jest możliwe w przypadku kontroli przeprowadzanych w trybie uproszczonym (kontroli doraźnych), a w przypadku kontroli przeprowadzanych w trybie zwykłym, jedynie w uzasadnionych sytuacjach.
§  16. 
1. 
Kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. 
Upoważnienie wystawiane jest na druku firmowym Biura Kontroli (dotyczy pracowników Biura Kontroli) lub oddziału regionalnego (dotyczy pracowników komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych).
3. 
Upoważnienia do kontroli dla pracowników Biura Kontroli wydaje Prezes KRUS.
4. 
Prezes KRUS może upoważnić dyrektora Biura Kontroli do wydania upoważnień do kontroli.
5. 
Upoważnienia do kontroli dla pracowników komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych wystawia dyrektor oddziału regionalnego.
6. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
znak sprawy;
2)
numer i datę wystawienia;
3)
podstawę prawną podjęcia kontroli;
4)
zakres kontroli, przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą;
5)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego;
6)
nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
7)
okres ważności upoważnienia;
8)
podpis wydającego upoważnienie.
7. 
W przypadku, gdy w trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych lub rozszerzenia zakresu kontroli, osoba wydająca upoważnienie przedłuża ważność upoważnienia przez uczynienie na nim stosownej wzmianki lub wydaje nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
8. 
Po zakończeniu kontroli upoważnienie dołącza się do akt kontroli.
9. 
Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  17. 
1. 
Prezes KRUS, Zastępcy Prezesa KRUS, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali KRUS, dyrektorzy oddziałów regionalnych i zastępcy dyrektorów oddziałów regionalnych mogą przeprowadzać kontrole na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, bez imiennego upoważnienia do kontroli.
2. 
Uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych Centrali KRUS dotyczą tylko zakresu działania komórki organizacyjnej, którą kierują.
3. 
Uprawnienia dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców odnoszą się tylko do właściwości miejscowej oddziałów regionalnych, którymi kierują.
§  18. 
1. 
Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli z urzędu, jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
2. 
Za osobę bliską kontrolującego uważa się małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osobę związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyłączenie trwa mimo ustania jego przyczyny.
3. 
Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na wniosek, jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
4. 
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.
5. 
O wyłączeniu kontrolującego decyduje dyrektor Biura Kontroli (dotyczy pracowników Biura Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy pracowników komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych).
6. 
W okresie od złożenia wniosku o wyłączeniu do czasu podjęcia decyzji o wyłączeniu kontrolującego z udziału w kontroli, kontrolujący podejmuje jedynie czynności pomocnicze.
7. 
Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
8. 
Kontrolujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania swojego przełożonego o próbach wpływu na jego niezależność, mogących mieć jakikolwiek wpływ na przebieg postępowania kontrolnego i jego wyniki - zgodnie z obowiązującymi w KRUS procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
§  19. 
1. 
Dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez pracowników ds. kontroli oddziałów regionalnych) zawiadamia (telefonicznie) kierownika jednostki kontrolowanej o kontroli, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.
2. 
W dniu rozpoczęcia kontroli kontrolujący okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
§  20. 
1. 
Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie jednostki kontrolowanej. Kontrola lub jej poszczególne czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie jednostki kontrolującej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. 
Czynności kontrolne powinny być wykonywane w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. W razie konieczności prowadzenia kontroli w czasie innym od obowiązującego w jednostce kontrolowanej, kontrolujący informuje o tym jej kierownika, który wydaje niezbędne polecenia.
3. 
Kontrola w jednostce kontrolowanej nie powinna trwać dłużej niż 21 dni.
4. 
Dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez pracowników ds. kontroli oddziałów regionalnych) może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3 na umotywowany wniosek kierownika zespołu kontrolnego lub pracownika koordynującego pracą komórki organizacyjnej ds. kontroli oddziału regionalnego.
§  21. 
1. 
Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek zapewnienia kontrolującemu odpowiednich warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym:
1)
niezwłocznego przedstawienia na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
2)
terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników;
3)
sporządzania niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów dokumentów oraz zestawień liczbowych, tabel i wydruków komputerowych;
4)
przydzielenia, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem;
5)
zapewnienia środków transportu;
6)
udostępnienie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienia dostępu do internetu.
2. 
Kierownik zespołu kontrolnego ustala z kierownikiem jednostki kontrolowanej sposób poinformowania pracowników o rozpoczęciu kontroli i miejscu pracy zespołu kontrolnego /kontrolującego.
3. 
Kontrola nie powinna zakłócać lub utrudniać bieżącej pracy i obsługi interesantów.
§  22. 
1. 
W czasie wykonywania kontroli kontrolujący jest uprawniony do:
1)
wstępu i oględzin pomieszczeń jednostki kontrolowanej;
2)
wglądu do ksiąg, planów, sprawozdań, akt i dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej;
3)
pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
4)
żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń;
5)
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
6)
żądania w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień od kierownika i pracowników jednostki kontrolowanej;
7)
przyjmowania od pracowników pisemnych oświadczeń związanych z przedmiotem kontroli.
2. 
Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej na podstawie upoważnienia do kontroli, dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz identyfikatora, wydanego przez jednostkę kontrolowaną.
§  23. 
1. 
Obowiązkiem kontrolującego jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego.
2. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości ustala się:
1)
rozmiary oraz okoliczności, przyczyny i skutki ich powstania;
2)
osoby odpowiedzialne za ich powstanie;
3)
skuteczność nadzoru służbowego.
3. 
W przypadku stwierdzenia szczególnych osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia kontrolujący powinien wskazać osoby, które przyczyniły się do tych osiągnięć.
§  24. 
1. 
Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, w szczególności rejestrów, dokumentów, dowodów rzeczowych, wyników oględzin, opinii biegłych, pisemnych wyjaśnień i oświadczeń.
2. 
Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, zalicza się m. in.: decyzje, akta świadczeniobiorców i akta ubezpieczonych, kartoteki, akta osobowe, listy wynagrodzeń, plany i sprawozdania, dane ewidencyjne, faktury i rachunki, korespondencję urzędową, a także wydruki komputerowe.
3. 
Kopie dokumentów stanowiących dowody nieprawidłowości i uchybień potwierdza się za zgodność z oryginałem.
4. 
Zgodność kopii, odpisów i wyciągów potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują.
§  25. 
1. 
Przy kontroli kasy (dotyczy zakładów rehabilitacji leczniczej), magazynu i przy oględzinach pomieszczeń oraz obiektów wymagana jest obecność osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, a w przypadku nieobecności tych osób czynności kontrolne przeprowadza się w obecności komisji powołanej przez kierownika jednostki kontrolowanej.
2. 
Z przebiegu czynności wymienionych w ust. 1 sporządza się protokół według wzorów stanowiących załączniki nr 4, 5 i 6 do zarządzenia, który obejmuje:
1)
oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia;
2)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego oraz osoby uczestniczącej w czynnościach;
3)
opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń;
4)
podpisy kontrolera i osoby uczestniczącej w czynnościach.
3. 
Z czynności kontrolnych nie wymienionych w ust. 1, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę służbową podpisaną przez kontrolującego.
§  26. 
1. 
W przypadku kontroli dokumentacji medycznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. 
W przypadku kontroli dokumentów zawierających dane osobowe kontrolujący obowiązany jest do zastosowania się do wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz zarządzeń Prezesa KRUS wydanych na jej podstawie.
§  27. 
1. 
Pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielenia w terminie wyznaczonym przez kontrolującego pisemnych wyjaśnień, w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
2. 
Każdy pracownik jednostki kontrolowanej ma prawo złożyć pisemne wyjaśnienie lub oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia wyjaśnienia lub oświadczenia.
3. 
Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową pracownika wezwanego do złożenia wyjaśnień lub osobę jej bliską w rozumieniu § 18 ust. 2.
§  28. 
1. 
Kontrolujący na bieżąco informuje kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach. Kierownik jednostki kontrolowanej może niezwłocznie wydać dyspozycje mające na celu ich wyeliminowanie.
2. 
Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.
3. 
Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.
4. 
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, a szczególnie zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody w mieniu, kontrolujący obowiązany jest poinformować o tym kierownika jednostki kontrolowanej i wskazać na potrzebę podjęcia działań w celu wyeliminowania zagrożeń.
5. 
Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest niezwłocznie poinformować kontrolującego o podjętych działaniach zapobiegających zagrożeniu lub wskazać przyczyny niepodjęcia działań.
§  29. 
1. 
W razie stwierdzenia podczas kontroli stanu faktycznego uzasadniającego podejrzenie popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zabezpiecza dokumenty i inne dowody uzasadniające podejrzenie przestępstwa.
2. 
W przypadku ustaleń kontroli, o których mowa w ust. 1, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia dyrektora Biura Kontroli (dotyczy pracowników Biura Kontroli) lub dyrektora oddziału regionalnego (dotyczy pracowników komórki organizacyjnej ds. kontroli oddziału regionalnego), a także kierownika jednostki kontrolowanej.
3. 
Dyrektor Biura Kontroli lub dyrektor oddziału regionalnego niezwłocznie powiadamia o stwierdzonych zagrożeniach Prezesa KRUS lub właściwy organ państwowy.
§  30. 
1. 
Kontrolujący w razie potrzeby zabezpiecza dokumenty i inne dowody w sposób gwarantujący ich nienaruszalność tj.:
1)
przechowywanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;
2)
opieczętowanie i oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem;
3)
zabranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem odbioru.
2. 
O zwolnieniu zabezpieczonych dowodów decyduje kontrolujący, dyrektor Biura Kontroli lub dyrektor oddziału regionalnego.
3. 
Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, kontrolujący umożliwia sporządzenie odpisów i wyciągów z zabezpieczonych dokumentów. Zgodność odpisu z oryginałem potwierdza kontrolujący.
§  31. 
1. 
W razie potrzeby zbadania zagadnień wymagających wiedzy specjalistycznej Prezes KRUS na wniosek dyrektora Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez pracowników komórki organizacyjnej ds. kontroli oddziału regionalnego) - na wniosek kierownika zespołu kontrolnego lub pracownika koordynującego pracą komórki organizacyjnej ds. kontroli oddziału regionalnego - może powołać biegłego, określając przedmiot, zakres oraz termin zakończenia badań.
2. 
Prezes KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez pracowników komórki organizacyjnej ds. kontroli oddziału regionalnego) zawiera z biegłym umowę, która określa przedmiot, termin wydania opinii oraz zakres niezbędnych badań, a także należne wynagrodzenie.
3. 
W razie potrzeby przeprowadzenia przez biegłego czynności niezbędnych do wydania opinii na terenie jednostki kontrolowanej Prezes KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez pracowników komórki organizacyjnej ds. kontroli oddziału regionalnego) wystawia upoważnienie zawierające:
1)
oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
2)
imię i nazwisko biegłego;
3)
oznaczenie kontroli, której ma dotyczyć wydana opinia;
4)
okres ważności upoważnienia;
5)
podpis wydającego upoważnienie.
4. 
Biegłym nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na jej bezstronność, w szczególności gdy kontrola jest prowadzona w jednostce zatrudniającej tę osobę albo obejmuje zadanie, którego ta osoba jest lub była wykonawcą.
5. 
Kierownik jednostki kontrolowanej może żądać wyłączenia biegłego z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia kontrolującego. Przepis § 18 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.
6. 
Sprawozdanie z czynności biegłego stanowi dowód w postępowaniu kontrolnym.
§  32. 
1. 
Ustalenia kontroli kontrolujący opisuje w sprawozdaniu z kontroli, w którym przedstawia:
1)
stan faktyczny, stanowiący podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w badanym okresie;
2)
ujawnione nieprawidłowości i uchybienia z podaniem zakresu, przyczyn i skutków ich powstania;
3)
wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera ponadto:
1)
zastrzeżenie, że służy tylko do użytku służbowego;
2)
nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem ewentualnych przerw w kontroli;
4)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolującego/kontrolujących, a także numer/y upoważnień do przeprowadzenia kontroli;
5)
określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6)
imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej;
7)
wykaz załączników stanowiących integralną część sprawozdania;
8)
podpisy kontrolującego/kontrolujących.
3. 
Zapisy zawarte w sprawozdaniu z kontroli podlegają weryfikacji przez kierownika zespołu kontrolnego.
§  33. 
Kontrolujący odnotowują przeprowadzenie kontroli w książce ewidencji kontroli, prowadzonej w jednostce kontrolowanej.
§  34. 
1. 
Po zakończeniu czynności kontrolnych kierownik jednostki kontrolowanej na wniosek kierownika zespołu kontrolnego lub z własnej inicjatywy organizuje naradę pokontrolną w celu omówienia wstępnych ustaleń kontroli.
2. 
W naradzie pokontrolnej uczestniczą kontrolujący, kierownik jednostki kontrolowanej, który prowadzi naradę, pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze oraz pracownicy odpowiedzialni za kontrolowane odcinki pracy.
3. 
Z narady pokontrolnej sporządza się protokół, który podpisuje kierownik jednostki kontrolowanej oraz protokolant.
4. 
Protokół z narady zorganizowanej po kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej przekazuje do Biura Kontroli w ciągu 7 dni od daty narady.
§  35. 
1. 
Ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz oceny opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego.
2. 
Projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera, w szczególności:
1)
nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
2)
imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer upoważnienia;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4)
zakres kontroli;
5)
ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta;
6)
zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
7)
wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
§  36. 
Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisują kierownik zespołu kontrolnego i dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub wyznaczony pracownik komórki organizacyjnej ds. kontroli oddziału regionalnego i dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych).
§  37. 
Projekt wystąpienia pokontrolnego powinien zawierać pouczenie o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego następuje z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
§  38. 
1. 
Jeżeli w projekcie wystąpienia pokontrolnego wskazane zostaną nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi były kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik komórki ds. kontroli przekazuje kopię projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi, jeżeli jednostka kontrolowana dysponuje jego adresem, pod który wystąpienie pokontrolne można przesłać.
2. 
Były kierownik jednostki kontrolowanej może, w terminie wyznaczonym przez kierownika komórki do spraw kontroli, złożyć oświadczenie odnoszące się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które ponosi odpowiedzialność w okresie objętym kontrolą.
3. 
Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi następuje z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
4. 
Oświadczenie byłego kierownika jednostki kontrolowanej włącza się do akt kontroli, a jeżeli kierownik komórki organizacyjnej ds. kontroli uzna to za zasadne, może stanowić załącznik do wystąpienia pokontrolnego.
5. 
Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego do byłego kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje procedury wnoszenia zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej i przekazania wystąpienia pokontrolnego.
§  39. 
1. 
Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.
2. 
Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez Prezesa KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektora oddziału regionalnego (dotyczy komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych).
§  40. 
1. 
Prezes KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych) ma prawo sprostowania w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek.
2. 
Projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania, przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją o dokonanych zmianach.
3. 
Sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.
§  41. 
1. 
Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatruje dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych).
2. 
Dyrektor Biura Kontroli lub dyrektor oddziału regionalnego:
1)
odrzuca zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po upływie terminu i zawiadamia o tym zgłaszającego zastrzeżenia, informując na piśmie o przyczynach, albo
2)
uwzględnia zastrzeżenia w całości lub w części albo je oddala.
3. 
Kierownik jednostki kontrolowanej może w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo do odwołania do Prezesa KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektora oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych).
5. 
Prezes KRUS lub dyrektor oddziału regionalnego rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej.
6. 
W przypadku uwzględnienia częściowego lub całości zastrzeżenia, projekt wystąpienia pokontrolnego wydany jest w formie nowego dokumentu i przesłany wraz z informacją o której mowa w ust. 5.
§  42. 
Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolujący przeprowadza te czynności na podstawie dotychczasowego upoważnienia lub, jeżeli to konieczne, nowego upoważnienia.
§  43. 
W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń dyrektor Biura Kontroli lub dyrektor oddziału regionalnego ma prawo żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnych wyjaśnień przez pracowników jednostki kontrolowanej.
§  44. 
1. 
Dyrektor Biura Kontroli lub dyrektor oddziału regionalnego po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem.
2. 
Dyrektor Biura Kontroli lub dyrektor oddziału regionalnego przekazuje stanowisko wobec oddalonych zastrzeżeń kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§  45. 
1. 
W przypadku braku zastrzeżeń lub nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.
2. 
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne sporządza się na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska dyrektora Biura Kontroli lub dyrektora oddziału regionalnego wobec oddalonych zastrzeżeń.
3. 
Wystąpienie pokontrolne może być uzupełnione o:
1)
zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej;
2)
ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości;
3)
termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter zaleceń lub wniosków.
4. 
Zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) są konsultowane z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali KRUS.
§  46. 
Wystąpienie pokontrolne podpisuje Prezes KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych) i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§  47. 
Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
§  48. 
1. 
Wyniki kontroli problemowych obejmujących kilka lub kilkanaście jednostek organizacyjnych KRUS opisuje się w informacji zbiorczej przedkładanej Prezesowi KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektorowi oddziału regionalnego (dotyczy komórek organizacyjnych ds. kontroli oddziałów regionalnych).
2. 
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli jest sporządzana na podstawie akt kontroli i zawiera, w szczególności:
1)
określenie celu i zakresu kontroli oraz termin jej przeprowadzenia;
2)
ustalenia kontroli wskazujące zakres stwierdzonych nieprawidłowości, przyczynę ich powstania i skutki jakie wywołują lub mogą wywołać w świetle kryteriów stosowanych w postępowaniu kontrolnym;
3)
zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostek kontrolowanych w zakresie będącym przedmiotem kontroli.
§  49. 
1. 
Kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje Prezesa KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektora oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych) o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. 
Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek udzielenia szczegółowej odpowiedzi na wszystkie zalecenia pokontrolne.
3. 
Dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych) dokonuje analizy odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
4. 
Jeżeli odpowiedź na zalecenia pokontrolne zostanie oceniona negatywnie, dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych) zobowiązuje kierownika jednostki kontrolowanej do uzupełnienia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne o brakujące elementy.
§  50. 
Dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych) podejmuje decyzję o zasadności przeprowadzenia kontroli sprawdzającej.
§  51. 
Prezes KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych) może odstąpić w każdym czasie od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych, informując na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o odstąpieniu od kontroli. W takim przypadku nie sporządza się wystąpienia pokontrolnego.
§  52. 
1. 
W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynności kontrolnych można przeprowadzić kontrolę doraźną w trybie uproszczonym.
2. 
Kontrola w trybie uproszczonym może być przeprowadzona w razie potrzeby:
1)
sporządzenia informacji dla Prezesa KRUS lub dyrektora oddziału regionalnego;
2)
sprawdzenia informacji zawartych w skargach i wnioskach;
3)
dokonania weryfikacji otrzymanych dokumentów.
3. 
Decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego podejmuje dyrektor Biura Kontroli (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddziału regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych).
§  53. 
1. 
Kontrolę w trybie uproszczonym prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli w trybie zwykłym, z wyjątkiem przepisów zawartych w § 34-48 zarządzenia.
2. 
Kontrola w trybie uproszczonym może być prowadzona także wtedy, gdy kierownik jednostki kontrolowanej nie został poinformowany o terminie przeprowadzenia kontroli.
3. 
Kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania z kontroli, zawierającym opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Sprawozdanie podpisuje Prezes KRUS (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli) lub dyrektor oddział regionalnego (dotyczy kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne ds. kontroli oddziałów regionalnych).
4. 
Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego swoje stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji zaleceń wydanych po kontroli.
5. 
Sprawozdania nie przekazuje się byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§  54. 
W przypadku ujawnienia w trakcie czynności kontrolnych okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym.

Rozdział  4.

Dokumentacja kontroli

§  55. 
1. 
Dla kontroli prowadzi się akta kontroli, numerując kolejno strony.
2. 
Akta kontroli obejmują, w szczególności:
1)
wykaz ich zawartości (spis spraw), z podaniem nazw dokumentów;
2)
polecenie przeprowadzenia kontroli;
3)
oświadczenie/oświadczenia kontrolującego/kontrolujących o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli;
4)
upoważnienie/upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
5)
program kontroli;
6)
udokumentowanie etapu przygotowawczego;
7)
sprawozdanie/sprawozdania z kontroli;
8)
dowody zgromadzone w toku kontroli;
9)
protokoły sporządzone w trakcie kontroli (protokół z kontroli kasy, protokół kontroli magazynu, protokół oględzin);
10)
projekt wystąpienia pokontrolnego albo sprawozdanie (w przypadku kontroli doraźnej);
11)
zgłoszone zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrzeniem;
12)
wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź kierownika kontrolowanej jednostki na zalecenia pokontrolne;
13)
Informację zbiorczą (w przypadku prowadzenia kontroli w kilku jednostkach organizacyjnych).
§  56. 
1. 
Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli ma prawo wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
2. 
Kontrolujący udostępnia kierownikowi jednostki kontrolowanej akta kontroli po anonimizacji w dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić tego pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.

Rozdział  5.

Organizacja inspekcji

§  57. 
1. 
Niezależnie od kontroli opisanych w § 2-9 komórki organizacyjne Centrali KRUS przeprowadzają inspekcje w oddziałach regionalnych, placówkach terenowych KRUS, zakładach rehabilitacji leczniczej.
2. 
Inspekcję przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia, będącego załącznikiem do Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. 
Tryb i zakres inspekcji określa kierownik właściwej komórki organizacyjnej Centrali KRUS.
4. 
Problematyka inspekcji wynika z kompetencji komórek organizacyjnych Centrali KRUS określonych w regulaminie organizacyjnym KRUS.
5. 
Ustalenia inspekcji opisuje się w sprawozdaniu, które zawiera:
1)
nazwę i adres jednostki;
2)
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przeprowadzającego inspekcję;
3)
czas trwania inspekcji, jej przedmiot oraz okres objęty inspekcją;
4)
opis ustaleń oraz wynikających z nich wniosków;
5)
informację, czy kierownik jednostki objętej inspekcją został powiadomiony o ustaleniach inspekcji.
6. 
Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w trakcie inspekcji, o których mowa w § 24 i § 25 zarządzenia.
7. 
Kopia sprawozdania z inspekcji, po akceptacji Prezesa KRUS lub Zastępcy Prezesa KRUS nadzorującego komórkę organizacyjną przeprowadzającą inspekcję, w terminie 30 dni od daty zakończenia inspekcji, przekazywana jest do kierownika jednostki organizacyjnej, w której była przeprowadzona inspekcja.
8. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie inspekcji nieprawidłowości i uchybień, w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zakończenia inspekcji, sprawozdanie wraz z pismem zawierającym zalecenia poinspekcyjne zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, podpisuje Prezes KRUS lub Zastępca Prezesa KRUS nadzorujący komórkę organizacyjną przeprowadzającą inspekcję.
9. 
W przypadku inspekcji przeprowadzanych w placówkach terenowych pismo zawierające zalecenia poinspekcyjne jest kierowane do dyrektora właściwego oddziału regionalnego.
10. 
Kopia sprawozdania z inspekcji oraz kopia pisma zawierającego zalecenia poinspekcyjne w terminie 30 dni od daty zakończenia inspekcji jest przekazywana do Biura Kontroli.
11. 
Przeprowadzenie inspekcji odnotowuje się w książce ewidencji kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej.
12. 
Do czynności inspekcyjnych nie mają zastosowania zasady oraz tryb przeprowadzania czynności kontrolnych zawarte w Rozdziale 3 za wyjątkiem § 24 i § 25 zarządzenia.
§  58. 
Koordynowanie inspekcji komórek organizacyjnych Centrali KRUS leży w kompetencji Biura Kontroli.
§  59. 
1. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali KRUS opracowują roczne plany inspekcji, które po zaakceptowaniu przez nadzorujących poszczególne komórki organizacyjne Centrali KRUS Zastępców Prezesa KRUS i zatwierdzeniu przez Prezesa KRUS, przekazują do Biura Kontroli w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok planowany.
2. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali KRUS opracowują informacje o realizacji rocznych planów inspekcji, które w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym przekazują do Biura Kontroli.
3. 
Zmiany w zatwierdzonym planie inspekcji muszą być zaakceptowane przez nadzorujących poszczególne komórki organizacyjne Centrali KRUS Zastępców Prezesa KRUS i zatwierdzone przez Prezesa KRUS. Zatwierdzoną zmianę planu inspekcji należy przekazać do Biura Kontroli.
4. 
Komórki organizacyjne Centrali KRUS przeprowadzają inspekcje na podstawie tematyki inspekcji zatwierdzonej przez Prezesa KRUS lub nadzorującego komórkę organizacyjną Centrali KRUS Zastępcę Prezesa KRUS.

Rozdział  6.

Postanowienia końcowe

§  60. 
Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 15).
§  61. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Znak sprawy:

UPOWAŻNIENIE Nr.............

Na podstawie § 2 i § 16 ust. 3/ust. 5* Zarządzenia Nr ..... Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego z dnia .................... w sprawie organizacji oraz zasad i trybu przeprowadzania kontroli i inspekcji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- upoważniam Panią/Pana ......................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli ........................................................................................................

(kompleksowej, problemowej, sprawdzającej, doraźnej)

w ...................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki/komórki kontrolowanej)

zgodnie z zatwierdzonym programem kontroli.

Przedmiotem kontroli będzie .......................................................................................................

(zakres i okres objęty kontrolą)

Upoważnienie jest ważne do dnia ..............................................................................

Niniejsze upoważnienie ważne jest za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

.......................................... ...................................................................................

(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby wystawiającej)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...............................................

(miejscowość i data)

Znak: ..................................

Dyrektor Biura Kontroli

lub

Dyrektor Oddziału

Regionalnego w ..........................

OŚWIADCZENIE

W związku z planowaną w terminie ............................................................................. kontrolą

.......................................................................................................................................................

(kompleksową, problemową, sprawdzającą. doraźną)

w ...................................................................................................................................................

(nazwa kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej)

oświadczam, że brak jest okoliczności uzasadniających wyłączenie mnie od udziału w tej kontroli

.....................................

(pieczątka i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

........................................................

miejscowość i data)

Znak: ........................................

Dyrektor Biura Kontroli

lub

Dyrektor Oddziału

Regionalnego w ...........................

OŚWIADCZENIE

W związku z planowaną w terminie ............................................................................... kontrolą

......................................................................................................................................................

(kompleksową, problemową, sprawdzającą, doraźną)

w ..................................................................................................................................................

(nazwa kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej)

oświadczam, że istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie od udziału w tej kontroli, ponieważ:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................

(uzasadnienie)

.....................................

(pieczątka i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROTOKÓŁ

kontroli kasy w .........................................................................................................................

(nazwa jednostki kontrolowanej)

przeprowadzonej w dniu ................................................................ przez:

1. ...............................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................

Po przeliczeniu w obecności kasjera .........................................................................................

kontrolujący stwierdzili, że:

1. W kasie jest następujący stan gotówki:

a) w banknotach zł ..........................................................................................................

b) w bilonie zł ..................................................................................................................

c) razem zł .......... słownie: ..............................................................................................

2. Według zapisów w księgach kasowych (raporcie kasowym uzgodnionym z odpowiednimi kontami w księgowości) stan gotówki w kasie na dzień ............................... winien wynosić zł ...................................................

3. Z porównania faktycznego stanu gotówki ze stanem ewidencyjnym wynika, że:

a) niedobór gotówki w kasie wynosi zł .....................................................................

słownie: zł .....................................................................................................................

b) nadwyżka gotówki w kasie wynosi zł ...................................................................

słownie: zł .....................................................................................................................

c) stan faktyczny jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.

4. Stwierdzoną nadwyżkę zaprzychodowano asygnatą kasową Nr ................ z dnia .............................................................

5. Stwierdzony niedobór rozchodowano asygnatą kasową Nr .......................................

z dnia ..................................... i polecono obciążyć kasjera .......................................................

6. Stwierdzono inne nieprawidłowości, a mianowicie: ...........................................................

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu, przy czym jeden egzemplarz pozostawiono Kasjerowi.

........................................................... .............................................................

(podpis gł. księgowego) (podpisy kontrolujących)

...........................................................................................

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROTOKÓŁ KONTROLI MAGAZYNU

W dniu ...................................................... kontrolujący ..........................................................

...................................................................................................................................................

(wymienić imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/-cych)

w obecności ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(wymienić imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby lub osób)

przeprowadził/li/kontrolę ...........................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(wymienić przedmioty, które zostały poddane kontroli)

W wyniku kontroli zostało ustalone, co następuje: ....................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Do niniejszego protokołu załączone zostały następujące dowody: ...........................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Protokół po odczytaniu podpisano przez, osoby biorące udział w kontroli.

.................................

(data)

......................................................

.........................................

(podpis magazyniera)

..................................................................... ...................................................................

(podpisy osób obecnych przy kontroli) (podpis kontrolującego/-cych)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN

W dniu ........................................... kontrolujący..........................................................................

....................................................................................................................................................

(podać imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/-cych)

w obecności ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(wymienić imię, nazwisko i stanowisko osoby lub osób)

dokonał/-li oględzin .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(określić pomieszczenia, obiekt, miejsce, przedmioty)

W wyniku oględzin stwierdzono: ..............................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Do niniejszego protokołu zostały dołączone następujące dowody: .........................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(wymienić dowody, np. zajęcia fotograficzne)

Po odczytaniu i protokół podpisano.

..........................................................

(data)

........................................................................

(podpis osoby obecnej przy oględzinach)

.........................................................

(podpis kontrolujacego/-cych)