Organizacja obchodów 100-lecia lotnictwa wojskowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.67

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2018 r.

DECYZJA Nr 61/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 maja 2018 r.
w sprawie organizacji obchodów 100-lecia lotnictwa wojskowego

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia obchodów 100-lecia lotnictwa wojskowego, ustala się, co następuje:
§  1. 
Na rok 2018 przypadają narodowe obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, których częścią będzie upamiętnienie 100-lecia lotnictwa wojskowego. W skład uroczystości 100-lecia lotnictwa wojskowego wchodzą:
1)
centralne obchody 100-lecia lotnictwa wojskowego w m. Dęblin, w dniach 23 - 24 sierpnia 2018 r., zwane dalej "Obchodami Centralnymi";
2)
Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2018 (MPL AS 2018), w dniach 25 - 26 sierpnia 2018 r. w m. Radom, zwane dalej "AIR SHOW 2018";
3)
obchody rocznicowe w Garnizonie Warszawa w dniu 28 sierpnia 2018 r.;
4)
uroczystości wspierające jubileusz 100-lecia lotnictwa wojskowego, organizowane przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i prowadzone pod wspólnym logo obchodów 100-lecia lotnictwa wojskowego.
§  2. 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz, wyda niezbędne polecenia:
1)
Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w sprawie:
a)
zrealizowania przedsięwzięć związanych z organizacją wystaw przez: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Wojsk Lądowych, Muzeum Sił Powietrznych, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Centralną Bibliotekę Wojskową w Obchodach Centralnych,
b)
uzgodnienia porozumienia o współpracy w sprawie organizacji wystawy historyczno-wojskowej (użyczenie historycznych statków powietrznych z zasobów Muzeum Lotnictwa Polskiego) zawartego pomiędzy kierownictwem Muzeum Sił Powietrznych a Muzeum Lotnictwa Polskiego;
2)
Dyrektorowi Biura do Spraw Proobronnych, w zakresie udziału w Obchodach Centralnych oraz AIR SHOW 2018, w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, organizacji o charakterze proobronnym;
3)
Dyrektorowi Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie o włączenie się w zabezpieczenie udziału finalistów konkursu wiedzy lotniczej w Obchodach Centralnych oraz zorganizowanie, we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie, opieki nad delegacjami młodzieży zaproszonej do udziału w Obchodach Centralnych;
4)
Dyrektorowi Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w zakresie udziału w Obchodach Centralnych.
§  3. 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Sebastian Chwałek, wyda niezbędne polecenia:
1)
Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej w sprawie udziału przemysłu obronnego w wystawie statycznej AIR SHOW 2018;
2)
Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w sprawie:
a)
udzielenia wsparcia Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, przy organizacji punktów doraźnej pomocy medycznej, zabezpieczenia medycznego zgrupowania wojskowego na Obchodach Centralnych oraz w trakcie AIR SHOW 2018,
b)
skierowania do udziału w AIR SHOW 2018 ambulansu do poboru krwi z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
c)
zapewnienia właściwego nadzoru sanitarno-higienicznego i osłony przeciwepidemicznej uczestnikom biorącym udział w Obchodach Centralnych oraz AIR SHOW 2018.
§  4. 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz Zdzikot, wyda niezbędne polecenia:
1)
Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych:
a)
zorganizowania konferencji naukowej, w ramach Centralnych Obchodów nt. "100 lat polskiego lotnictwa wojskowego",
b)
udzielenia pomocy Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, przy zabezpieczeniu realizacji zadań w Obchodach Centralnych oraz AIR SHOW 2018 odpowiednio w garnizonach Dęblin i Radom,
c)
zorganizowania i przeprowadzenia prezentacji dorobku uczelni oraz zwiedzania obiektów szkoły,
d)
udostępnienia statków powietrznych do wystawy statycznej w Obchodach Centralnych,
e)
odpłatnego udostępnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników uroczystości rocznicowych,
f)
zorganizowania i wystawienia podczas AIR SHOW 2018 stoiska promocyjnego;
2)
Rektorowi-Komendantowi Akademii Sztuki Wojennej, Rektorowi-Komendantowi Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Rektorowi-Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego i Rektorowi-Komendantowi Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, zorganizowania i wystawienia podczas AIR SHOW 2018 stoisk promocyjnych;
3)
Szefowi Inspektoratu Informatyki, w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, zapewnienia wsparcia teleinformatycznego na potrzeby Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018;
4)
Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego:
a)
zapewnienia wsparcia organizatorom AIR SHOW 2018, w szczególności w zakresie zabezpieczenia energetycznego oraz zagospodarowania nieruchomości na potrzeby pokazów,
b)
przygotowania stoiska Agencji Mienia Wojskowego na użyczonej części lotniska wojskowego w Radomiu.
§  5. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz Szatkowski, wyda niezbędne polecenia Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w sprawie uzgodnienia udziału przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w Obchodach Centralnych oraz AIR SHOW 2018.
§  6. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, zorganizuje i wystawi podczas AIR SHOW 2018 stoisko promocyjne Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
§  7. 
Dyrektor Departamentu Budżetowego zapewni środki budżetowe na realizację statutowych zadań przez jednostki wojskowe realizujące przedsięwzięcia, o których mowa w § 1.
§  8. 
Dyrektor Departamentu Kadr, w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, udzieli wsparcia przy procedowaniu nadawania żołnierzom zawodowym, pracownikom resortu obrony narodowej, osobom spoza resortu obrony narodowej (w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami kraju), odznaczeń resortowych i państwowych związanych ze 100- leciem lotnictwa wojskowego.
§  9. 
Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej:
1)
zapewni obsługę medialną Ministra Obrony Narodowej w czasie Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018;
2)
udzieli wsparcia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie pozyskania materiałów promocyjnych niezbędnych do przygotowania stoiska promocyjnego Terenowych Organów Administracji Wojskowej;
3)
udzieli wsparcia Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w przygotowaniu stanowisk promocyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
zapewni współudział Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w organizacji i zabezpieczeniu animacji dla dzieci i młodzieży w Obchodach Centralnych oraz AIR SHOW 2018;
5)
poleci Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Wydawniczego, w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, przygotowanie i wydanie publikacji tematycznych, dotyczących Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018, a także udział w przygotowaniu stref tematycznych podczas uroczystości.
§  10. 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:
1)
zaplanuje, zorganizuje oraz zapewni koordynację realizacji całokształtu przedsięwzięć, o których mowa w § 1, w tym:
a)
przygotuje, uzgodni oraz zapewni realizację niezbędnych porozumień zawartych z podmiotami współorganizującymi Obchody Centralne oraz AIR SHOW 2018,
b)
zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami pokazy w locie załóg lotniczych, według planu Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018,
c)
zaplanuje, zorganizuje i zapewni, w uzgodnieniu z Dowódcami Rodzajów Sił Zbrojnych oraz władzami uczelni wojskowych, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, przeprowadzenie statycznego pokazu sprzętu wojskowego w trakcie Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018,
d)
zaplanuje, zorganizuje i zapewni, w uzgodnieniu z Dowódcą Amerykańskich Wojsk Lądowych w Europie, wystawę sprzętu wojskowego sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
stworzy warunki i zapewni możliwość przygotowania i prezentowania wystawy techniki wojskowej i sprzętu przemysłu obronnego,
f)
przygotuje i wdroży, w uzgodnieniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz służbami zapewniającymi bezpieczeństwo, stosowne ustalenia w zakresie reagowania kryzysowego dla potrzeb zabezpieczenia Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018,
g)
zabezpieczy, we współpracy z Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, przemieszczenia wydzielonego do udziału w pokazach statycznych sprzętu i wyposażenia wojskowego z macierzystych garnizonów do rejonów pokazów i z powrotem,
h)
opracuje plan komunikacji i promocji Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018,
i)
przygotuje wypiek chleba w piekarni polowej w ilości 1500 bochenków poprzez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz 10000 porcji zupy grochowej z przeznaczeniem dla osób nieuprawnionych do żywienia - uczestników Obchodów Centralnych (3000 porcji zupy grochowej) oraz AIR SHOW 2018 (1500 bochenków i 7000 porcji zupy grochowej) oraz zabezpieczy do wydania naczynia jednorazowe w oparciu o zorganizowane punkty wydawcze. W tym celu wyrażam zgodę na wykorzystanie do 2200 racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020,
j)
powoła Biuro Organizacyjne AIR SHOW 2018;
2)
wyda stosowne rozkazy w sprawie realizacji całokształtu zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedsięwzięć, o których mowa w § 1;
3)
przygotuje i uzgodni z Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej listy gości Ministra Obrony Narodowej, zaproszonych na Obchody Centralne oraz AIR SHOW 2018.
§  11. 
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych:
1)
udzieli wsparcia Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w organizacji i zabezpieczeniu Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018;
2)
przygotuje, stosownie do ustaleń podjętych z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego dla potrzeb zabezpieczenia Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018;
3)
zapewni przygotowanie zmian dyżurnych Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego, do zabezpieczenia przylotów i rozlotów statków powietrznych biorących udział w Obchodach Centralnych oraz AIR SHOW 2018;
4)
zapewni przygotowanie i utrzymywanie, w czasie trwania Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018, sił i środków ratownictwa lotniczego w gotowości do użycia.
§  12. 
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej zapewni przygotowanie statycznego modułu wystawienniczego do promocji Wojsk Obrony Terytorialnej w trakcie AIR SHOW 2018.
§  13. 
Dowódca Garnizonu Warszawa:
1)
zaplanuje i przeprowadzi, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyste odsłonięcie w dniu 28 sierpnia 2018 r. Pomnika Chwała Lotnikom Polskim;
2)
zapewni, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, udział Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz orkiestry wojskowej w obchodach rocznicowych w Garnizonie Warszawa w dniu 28 sierpnia 2018 r.
§  14. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:
1)
zabezpieczy prewencyjnie realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 oraz zapewni ochronę osób, uczestniczących w przedsięwzięciach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 277);
2)
zabezpieczy, we współdziałaniu z wojskowymi organami transportu i ruchu wojsk, przemieszczenia wydzielonego do udziału w pokazach statycznych sprzętu i wyposażenia wojskowego z macierzystych garnizonów do rejonów pokazów i z powrotem, zgodnie z wydanymi zezwoleniami na przejazd drogowy;
3)
skieruje przedstawiciela do składu Biura Organizacyjnego AIR SHOW 2018;
4)
zorganizuje i wystawi podczas AIR SHOW 2018 stoisko promocyjne Żandarmerii Wojskowej;
5)
wystąpi, do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, z wnioskiem o zabezpieczenie logistyczne żołnierzy Żandarmerii Wojskowej skierowanych do zabezpieczenia Obchodów Centralnych oraz AIR SHOW 2018 w ramach podróży służbowych.
§  15. 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego:
1)
zapewni ochronę kontrwywiadowczą Obchodów Centralnych oraz pokazów AIR SHOW 2018;
2)
skieruje przedstawiciela do składu Biura Organizacyjnego AIR SHOW 2018.
§  16. 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1.
§  17. 
1. 
Koszty realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 1, w ramach statutowych zadań jednostek wojskowych poniosą właściwi dysponenci środków budżetowych.
2. 
Koszty związane z organizacją AIR SHOW 2018 zostaną pokryte ze środków własnych podmiotów współorganizujących oraz ze środków pozyskanych przez podmioty współorganizujące ze źródeł zewnętrznych.
3. 
Koszty realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 4 pkt 4, zostaną pokryte w trybie określonym w porozumieniu o organizacji AIR SHOW 2018.
§  18. 
1. 
Podmioty współorganizujące AIR SHOW 2018 oraz zakres ich zobowiązań zostaną określone w porozumieniu o organizacji AIR SHOW 2018.
2. 
Warunkiem przystąpienia do współorganizacji AIR SHOW 2018 jest zobowiązanie się podmiotów współorganizujących AIR SHOW 2018, z wyłączeniem Urzędu Miasta i spółek miejskich Radomia, do przekazania środków z nadwyżki przychodów nad kosztami organizacji AIR SHOW 2018 na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.
§  19. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.