Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) strukturę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną";
2) sposób określania zakresu zadań komórek wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej, zakresu obowiązków i uprawnień na stanowiskach służbowych;
3) warunki podpisywania dokumentów;
4) warunki sprawowania kierownictwa komórek organizacyjnych Komendy Głównej i tryb rozstrzygania sporów;
5) zakres i tryb sprawowania nadzoru przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej nad wykonywaniem zadań przez terenowe organy i ośrodki szkolenia Straży Granicznej.
§  2. 
1.  1  Komenda Główna zapewnia obsługę Komendanta Głównego Straży Granicznej, zwanego dalej "Komendantem Głównym", pod względem merytorycznym, organizacyjnym, prawnym, finansowym z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w ust. 3, kancelaryjno - biurowym oraz logistycznym - w zakresie łączności, informatyki, obserwacji technicznej i awaryjnego zasilania.
1a.  2  Komenda Główna zapewnia obsługę Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej pod względem:
1) finansowym, z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;
2) logistycznym - w zakresie łączności, informatyki, obserwacji technicznej i awaryjnego zasilania;
3) realizacji zadań służby dyżurnej operacyjnej;
4) realizacji zadań archiwum zakładowego.
2.  Siedzibą Komendy Głównej jest Warszawa.
3.  3  Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie zapewnia obsługę Komendanta Głównego pod względem:
1) obsługi finansowej w zakresie:
a) równoważników pieniężnych za przedmioty umundurowania nie wydane w naturze oraz za czyszczenie umundurowania,
b) równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie,
c) świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,
d) zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok,
e) 4  wydatków związanych z organizacją powrotów cudzoziemców;
2) logistycznym, z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w ust. 1;
3) 5  realizacji zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej.
§  3. 
1.  Komendant Główny kieruje Komendą Główną przy pomocy zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej.
2.  Komendant Główny może upoważniać podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
§  4.  Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego i jego zastępców oraz zasady zastępowania Komendanta Głównego w czasie jego nieobecności określają odrębne przepisy.
§  5. 
1.  W skład Komendy Głównej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2) Zarząd Graniczny;
3) Zarząd Operacyjno-Śledczy;
4) Zarząd do Spraw Cudzoziemców;
5) 6  (uchylony);
6) Biuro Łączności i Informatyki;
7) Biuro Techniki i Zaopatrzenia;
8) Biuro Prawne;
9) Biuro Finansów;
10) Biuro Kadr i Szkolenia;
11) 7  Biuro Spraw Międzynarodowych;
12) 8  Biuro Kontroli;
13) 9  Biuro Ochrony Informacji;
14) 10  Audyt Wewnętrzny.
2.  W skład Komendy Głównej wchodzą samodzielne stanowiska podlegające bezpośrednio Komendantowi Głównemu. Komendantowi Głównemu mogą podlegać bezpośrednio inne, wskazane przez niego stanowiska, występujące w strukturach komórek organizacyjnych Komendy Głównej.
3.  Zakres obowiązków i uprawnień na stanowiskach, o których mowa w ust.2, określa Komendant Główny w drodze decyzji.
§  6. 
1.  Komendant Główny może, w drodze decyzji:
1) tworzyć i znosić zespoły lub komisje o charakterze opiniodawczo-doradczym lub do wykonania określonych zadań, określając zakres ich zadań, skład osobowy, obowiązki i uprawnienia przewodniczącego, tryb pracy i okres działania;
2) powoływać pełnomocników Komendanta Głównego do wykonywania poszczególnych zadań, określając zakres zadań i uprawnień pełnomocnika i okres jego działania.
2.  W Komendzie Głównej może być utworzony nieetatowy pododdział odwodowy. Zakres zadań, skład osobowy, organizację oraz warunki i tryb użycia pododdziału odwodowego, a także zakres obowiązków i uprawnień dowódcy pododdziału określa Komendant Główny w drodze decyzji.
3.  11  W Komendzie Głównej może być utworzona Sala Tradycji Straży Granicznej. Sposób przyjmowania eksponatów, ich ewidencjonowanie, udostępnianie, zasady kontroli stanu ewidencyjnego i postępowania w przypadku ich zniszczenia lub utraty określa Komendant Główny w drodze decyzji.
§  7. 
1.  Komórki organizacyjne Komendy Głównej, każda w zakresie swojej właściwości, wykonują zadania Komendanta Głównego. Zakres zadań komórek organizacyjnych, ich strukturę wewnętrzną oraz zakres obowiązków i uprawnień kierowników komórek określają regulaminy organizacyjne tych komórek.
2.  W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, samodzielne sekcje, zespoły stanowisk samodzielnych oraz inne komórki wewnętrzne określone w regulaminach organizacyjnych, zwane dalej "komórkami wewnętrznymi".
3.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej, ustalą w drodze decyzji:
1) zakresy zadań komórek wewnętrznych, z wyjątkiem zespołu stanowisk samodzielnych i grupy Ewidencyjnej Funkcjonariuszy Skierowanych do Pracy poza Strażą Graniczną;
2) zakresy zadań sekcji, zespołów, referatów, kancelarii i innych komórek wyodrębnionych w strukturze komórek wewnętrznych;
3) zakresy obowiązków i uprawnień zastępców kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego, kierowników komórek wewnętrznych oraz stanowisk samodzielnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 8 oraz § 5 ust. 3;
4) zakresy obowiązków i uprawnień kierowników sekcji, zespołów, kancelarii i innych komórek wyodrębnionych w strukturze komórek wewnętrznych, o ile w tych komórkach występuje stanowisko kierownika.
4.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej w których strukturze nie występują komórki wewnętrzne lub stanowiska kierowników komórek wewnętrznych, w decyzji, o której mowa w ust. 3, ustalą zakresy obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach występujących w strukturze komórki.
5.  Kierownicy komórek organizacyjnych w decyzji, o której mowa w ust. ,3 mogą ustalić, że zakresy zadań kierownika sekcji, zespołu, kancelarii, wyodrębnionych w strukturze komórek wewnętrznych, określą decyzją kierownicy komórek wewnętrznych.
6.  Decyzję, o której mowa w ust. 3, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej wydają w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej.
7.  Kierownicy komórek wewnętrznych, w drodze decyzji, ustalą, w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, zakresy obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach występujących w strukturze podległej im komórki.
8.  Decyzja, o której mowa w ust. 3 pkt 3, w zakresie dotyczącym obowiązków i uprawnień zastępcy kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej lub głównego księgowego nie może być sprzeczna z zakresem obowiązków i uprawnień zastępcy lub głównego księgowego ustalonym w regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej Komendy Głównej.
9.  Zmianę lub wydanie nowej decyzji, o której mowa w ust. 3 lub ust. 7, właściwi kierownicy Komendy Głównej lub kierownicy komórek wewnętrznych dokonują w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających zakresy zadań, strukturę wewnętrzną, liczbę lub rodzaj etatów w tych komórkach.
§  8. 
1.  Dokumenty sporządzone w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej, które są przedkładane do podpisu Komendantowi Głównemu lub jego zastępcom, parafują kierownicy tych komórek lub ich zastępcy.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej, ich zastępcy oraz pisemnie upoważnione przez Komendanta Głównego osoby, podpisują decyzje administracyjne lub inne akty indywidualne o charakterze władczym, w zakresie i na podstawie udzielonych im upoważnień lub pełnomocnictw.
3.  Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 podpisują kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej, a także ich zastępcy lub inne osoby, w zakresie i na podstawie pisemnie ustalonych zakresów obowiązków i uprawnień lub udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
§  9. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej lub ich zastępcy występują na zewnątrz w imieniu kierowanej komórki organizacyjnej w sprawach należących do jej zakresu działania.
2.  Kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony zastępca kierownika komórki organizacyjnej lub inna osoba, o czym zawiadamia się Komendanta Głównego lub właściwego zastępcę Komendanta Głównego nadzorującego daną komórkę organizacyjną.
§  10.  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej rozstrzyga Komendant Główny lub właściwy zastępca Komendanta Głównego.
§  11. 
1.  12  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej w imieniu Komendanta Głównego i w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej, sprawują nadzór nad wykonywaniem zadań przez terenowe organy Straży Granicznej, ośrodki szkolenia i ośrodki Straży Granicznej, poprzez monitoring i koordynację realizacji tych zadań.
2.  Monitoring polega na zbieraniu i analizie informacji zawartych w dokumentach oraz systemach teleinformatycznych Straży Granicznej, w tym na uprawnieniu do żądania dostarczenia informacji w zakresie nadzorowanej działalności, a w przypadku takiej potrzeby na przeprowadzeniu wizytacji w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej w celu ustalenia stanu faktycznego monitorowanej działalności.
3.  13  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej mogą, w drodze decyzji, powierzyć podległym funkcjonariuszom i pracownikom sprawowanie monitoringu wykonywania zadań przez terenowe organy Straży Granicznej, ośrodki szkolenia i ośrodki Straży Granicznej.
4.  Wyniki sprawowanego monitoringu przedstawiane są przez osoby wykonujące te czynności na bieżąco w dokumentach służbowych dotyczących monitorowanej działalności i przedstawiane kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej.
5.  Wyniki przeprowadzonej wizytacji przedstawiane są przez osoby jej dokonujące, każdorazowo po przeprowadzonej wizytacji, kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej, w formie notatki służbowej zawierającej analizę i wnioski w zakresie wizytowanej działalności. Z notatką zapoznawany jest kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której przeprowadzono wizytację.
6.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej oraz ich zastępcy przeprowadzają wizytację w ramach monitoringu okazując legitymację służbową.
7.  Funkcjonariusze i pracownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej przeprowadzają wizytację w ramach monitoringu okazując imienne upoważnienie wydane przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej.
8.  Upoważnienie do przeprowadzenia wizytacji wydawane jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie wydającego upoważnienie;
2) miejscowość i datę wydania;
3) numer upoważnienia;
4) podstawę prawną wydania upoważnienia;
5) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wizytującej;
6) określenie wizytowanej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
7) określenie zakresu przedmiotowego monitorowanej działalności;
8) termin rozpoczęcia i zakończenia wizytacji;
9) informację, że upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub dowodu osobistego;
10) pieczęć (zawierającą imię, nazwisko, stanowisko) i podpis wydającego upoważnienie;
11) informację o wyznaczeniu danej osoby na kierownika zespołu wizytującego, w przypadku wyznaczenia zespołu do przeprowadzenia wizytacji w ramach monitoringu.
9.  14  Koordynacja ma na celu harmonizację wykonywania zadań przez terenowe organy Straży Granicznej, ośrodki szkolenia i ośrodki Straży Granicznej w zakresie nadzorowanej działalności, w celu sprawnego funkcjonowania Straży Granicznej oraz synchronizowania działań jednostek organizacyjnych Straży Granicznej podczas wykonywania zadań Straży Granicznej.
10.  Koordynacja realizowana jest poprzez:
1) wydawanie przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej, w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej, zaleceń dotyczących nadzorowanej działalności jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w celu jednolitego stosowania prawa lub synchronizowania działań przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej;
2) występowanie przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej, w zakresie właściwości tej komórki do Komendanta Głównego za pośrednictwem właściwego zastępcy Komendanta Głównego, z wnioskiem o wydanie poleceń w zakresie nadzorowanej działalności jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w celu sprawnego wykonywania zadań Straży Granicznej.
§  12. 
1.  Użyte w przepisach wydanych przez Komendanta Głównego lub na ich podstawie, w różnym przypadku lub w odpowiedniej części, wyrazy:
1) "Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej" zastępuje się, odpowiednio do zakresu właściwości, użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej", "Biuro Ochrony Informacji Niejawnych" lub "Biuro Współpracy Międzynarodowej";
2) 15  (uchylony);
3) "Biuro Lotnictwa Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Zarząd Graniczny";
4) "Zespół do Spraw Zamówień Publicznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Finansów";
5) "Zespół Audytu Wewnętrznego" zastępuje się, odpowiednio do zakresu właściwości, użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej" lub "Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej";
6) 16  Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej ".
2.  Ilekroć w regulaminach organizacyjnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej jest mowa o nadzorowaniu, merytorycznym nadzorze, ogólnym nadzorze, nadzorze służbowym, monitorowaniu, bieżącym monitorowaniu, koordynowaniu, użytym w różnej liczbie i przypadkach, dotyczącym terenowych organów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej, jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, komórek organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej, placówek Straży Granicznej, centrów współpracy, punktów kontaktowych, punktów konsultacyjnych lub poszczególnych stanowisk w tych podmiotach, należy przez to rozumieć nadzór, o którym mowa w § 11.
§  13. 
1.  Wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 14, decyzje:
1) określające zakresy obowiązków i uprawnień na stanowiskach samodzielnych podległych Komendantowi Głównemu,
2) o utworzeniu zespołów lub komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym lub do wykonania poszczególnych zadań;
3) o utworzeniu nieetatowego pododdziału odwodowego w Komendzie Głównej;
4) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej i kierowników komórek wewnętrznych
- pozostają w mocy, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
2.  Decyzje, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane w drodze decyzji wydanej na podstawie niniejszego zarządzenia.
§  14.  Traci moc zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 66 oraz z 2012 r. poz. 13 i 22), z wyjątkiem § 9.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 2015 r.
2 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
3 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 2015 r.
4 § 2 ust. 3 pkt 1 lit. e dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 54 z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
5 § 2 ust. 3 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 38 z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2017 r.
6 § 5 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
7 § 5 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 38 z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2017 r.
8 § 5 ust. 1 pkt 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 54 z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.

9 § 5 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.
10 § 5 ust. 1 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 54 z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
11 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 zarządzenia nr 62 z dnia 29 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2017 r.
12 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2014 r.
13 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2014 r.
14 § 11 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2014 r.
15 § 12 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 19 z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
16 § 12 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 72 z dnia 21 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 2015 r.