Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2009 r.

DECYZJA Nr 89
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie organizacji i trybu międzynarodowej współpracy Straży Granicznej z wykorzystaniem bezpiecznej internetowej sieci informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich

W związku z art. 3 ust. 4, art. 3a pkt 8 i art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218), mając na względzie konieczność zorganizowania sieci informowania i koordynacji koniecznej do prowadzenia współpracy międzynarodowej, o której mowa w art. 1 Decyzji Rady 2005/267/WE z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiającej bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich (Dz. U. UE L 83 z dnia 1 kwietnia 2005 r.), w zakresie zadań nałożonych na Straż Graniczną, ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Decyzja określa:
1) organizację i tryb współpracy z wykorzystaniem bezpiecznej internetowej sieci informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich, zwanej dalej "Siecią Informacyjną", utworzonej na podstawie Decyzji Rady 2005/267/WE z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiającej bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich, zwanej dalej "Decyzją 2005/267/WE",(Dz. U. UE L 83 z dnia 1 kwietnia 2005 r.), funkcjonującej zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Komisji z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania Decyzji Rady 2005/267/WE ustanawiającej bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich, zwaną dalej "Decyzją Komisji";
2) zasady przyznawania, zmiany zakresu, cofania dostępu do Sieci Informacyjnej oraz prowadzenia ewidencji użytkowników.
§  2. Użyte w Decyzji określenia oznaczają:
1) "KGSG" - Komendę Główną Straży Granicznej;
2) "krajowy punkt kontaktowy" - osobę, o której mowa w art. 2 lit. b Decyzji Komisji,
3) "system wczesnego ostrzegania o nielegalnej imigracji oraz siatkach przemytników" (dalej zwany "SWO"), o którym mowa w art. 5 ust. 1 Decyzji Komisji;
4) 1 "krajowy punkt SWO" - komórkę organizacyjną KGSG, wykonującą zadania określone w art. 5 ust. 2 i 3 Decyzji Komisji, utworzoną zgodnie z art. 5 ust. 2 Decyzji Komisji;
5) "oficer łącznikowy do spraw imigracji" - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Nr 377/2004 z 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych do spraw imigracji, zwanego dalej "Rozporządzeniem 377/2004", (Dz. U. UE L 64 z 2 marca 2004 r.);
6) 2 "krajowy punkt do spraw sieci oficerów łącznikowych do spraw imigracji" - komórkę organizacyjną KGSG, o której mowa w art. 2 lit. f Decyzji Komisji;
7) "sieć oficerów łącznikowych do spraw imigracji" - formę współpracy, o której mowa w art. 4 Rozporządzenia 377/ 2004;
8) 3 "krajowy punkt do spraw powrotu" - komórkę organizacyjną KGSG, właściwą do realizacji zadań określonych w rozdziale 8 i 8a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694) i wyznaczoną do realizacji zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 Decyzji Komisji;
9) "Agencja Frontex" - Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, ustanowioną Rozporządzeniem Rady (WE) NR 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. (Dz. U. UE L z dnia 25 listopada 2004 r.);
10) "współpraca operacyjna pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi" - wspólne działania podejmowane i realizowane przez Państwa Członkowskie, koordynowane przez Agencję Frontex;
11) "użytkownik" - funkcjonariusza lub pracownika SG, który uzyskał, zgodnie z § 15 ust. 4, dostęp do Sieci Informacyjnej.
§  3. Elementy Sieci Informacyjnej określa art. 2 ust. 2 Decyzji 2005/267/WE.
§  4. 4 Komórką organizacyjną KGSG właściwą do prowadzenia współpracy w zakresie wymiany informacji przy wykorzystaniu Sieci Informacyjnej jest:
1) 5 Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;;
2) Biuro Współpracy Międzynarodowej KGSG jako krajowy punkt do spraw sieci oficerów łącznikowych do spraw imigracji;
3) Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG jako krajowy punkt do spraw powrotu.
§  5.
1. Wykorzystanie Sieci Informacyjnej, z uwzględnieniem zasad określonych w Decyzji Komisji, odbywa się przy zachowaniu następujących warunków:
1) z wyłączeniem przekazywania danych osobowych oraz informacji niejawnych;
2) wyłączenie przez użytkowników, z zachowaniem obowiązków użytkownika i zasad pracy w Sieci Informacyjnej;
3) w formie elektronicznej;
4) wyłącznie na określonych stacjach roboczych;
5) w języku angielskim, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania zasady wzajemności, w przypadku prowadzenia korespondencji przez inne Państwo Członkowskie Unii Europejskiej we własnym języku urzędowym. Przed zastosowaniem zasady wzajemności użytkownik uprawniony do zamieszczenia informacji konsultuje się z krajowym punktem kontaktowym.
2. Zamieszczane informacje, każdorazowo oznacza się jako LIMITE/LIMITED, co odpowiada oznaczeniu "Do użytku służbowego".
3. Wykorzystanie informacji zamieszczonych w Sieci Informacyjnej ze względu na nadane im oznaczenie następuje na zasadach określonych w art. 15-17 Decyzji Komisji. Informacje te przeznaczone są wyłącznie do użytku służbowego.
4. 6 Wydruk informacji przeznaczonej do zamieszczenia w Sieci Informacyjnej oraz wydruk informacji uzyskanej w Sieci Informacyjnej, rejestruje się w dziennikach korespondencji wychodzącej lub wchodzącej właściwej komórki organizacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej.
5. Użytkownikowi, który naruszył warunki określone w ust. 1 pkt 1 cofa się niezwłocznie dostęp do Sieci Informacyjnej.
6. Użytkownikowi, który naruszył warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 2 i 3 można cofnąć dostęp do Sieci Informacyjnej.
7. 7 O stwierdzonym naruszeniu zasad wykorzystania Sieci Informacyjnej, krajowy punkt kontaktowy niezwłocznie powiadamia kierownika właściwej komórki organizacyjnej, w celu uzyskania odpowiednich wyjaśnień. O stwierdzeniu naruszenia zasad powiadamiany jest ponadto Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  6.
1. Po przyznaniu użytkownikowi dostępu do Sieci Informacyjnej przed przystąpieniem do pracy z jej wykorzystaniem odbiera się od niego pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami użytkownika i zasadami pracy w Sieci Informacyjnej, określonymi w załączniku nr 1 do decyzji.
2. Odebrane oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, krajowy punkt kontaktowy przechowuje wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą przyznania dostępu do Sieci Informacyjnej.

Rozdział  2

Organizacja i tryb współpracy poprzez Sieć Infomacyjną

§  7. 8  
1. Pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego powierza się funkcjonariuszowi albo pracownikowi pełniącemu służbę lub zatrudnionemu w Sztabie Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 9 Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej uzgodniony z Dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG oraz Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGSG powierza w drodze decyzji pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego oraz zwalnia z obowiązku pełnienia tej funkcji.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się zakres obowiązków nałożonych na funkcjonariusza lub pracownika, któremu powierza się pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego. Osoba ta potwierdza przyjęcie obowiązków określonych w decyzji składając własnoręczny podpis z podaniem daty, imienia i nazwiska oraz stopnia służbowego w przypadku gdy jest funkcjonariuszem.
4. 10 Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej:
1) sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań przez krajowy punkt kontaktowy;
2) przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej sprawozdanie na temat funkcjonowania Sieci Informacyjnej oraz realizacji zadań z jej wykorzystaniem w terminie do:
a) 10 sierpnia - półroczne,
b) 10 lutego - roczne.
§  8.
1. 11 Krajowy punkt kontaktowy przedstawia Szefowi Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej sprawozdanie z realizacji zadań oraz współpracy międzynarodowej zrealizowanej poprzez Sieć Informacyjną w terminie do:
1) 31 lipca - półroczne,
2) 31 stycznia - roczne.
2. 12 W celu zapewnienia stosowania zasad bezpieczeństwa Sieci Informacyjnej oraz zapewnienia spójności kierunków współpracy międzynarodowej Straży Granicznej krajowy punkt kontaktowy bieżąco współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGSG.
3. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGSG zapewnia środki techniczne na stacje robocze wyznaczone do prowadzenia współpracy w Sieci Informacyjnej.
§  9. Krajowy punkt kontaktowy sporządzając i na bieżąco aktualizując listę użytkowników Sieci Informacyjnej, zgodnie z art. 13 Decyzji Komisji, prowadzi ewidencję użytkowników Sieci Informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  10.
1. Użytkownik uzupełniając informacje wprowadzane do Sieci Informacyjnej, w przypadkach przewidzianych w Decyzji Komisji, może zamieścić w niej w szczególności:
1) informację opracowaną na podstawie karty (materiału poglądowego) podrobionego, przerobionego lub bezprawnie wystawionego dokumentu, uprawniającego do przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, wizy lub stempla kontrolerskiego;
2) opracowania analityczne lub informacyjne, dane statystyczne.
2. 13 Treść informacji przeznaczonej do zamieszczenia o wykorzystaniu wiz, dokumentów granicznych i dokumentów podróży w związku z nielegalną imigracją oraz treść załącznika określonego w ust. 1 pkt 1, użytkownik każdorazowo uzgadnia z Kierownikiem Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej lub wyznaczoną przez niego osobą.
§  11. 14 Decyzję o zamieszczeniu w Sieci Informacyjnej informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Decyzji Komisji, podejmuje kierownik komórki organizacyjnej KGSG, w której umiejscowiony jest krajowy punkt SWO. Do zamieszczenia w Sieci Informacyjnej tych informacji uprawniony jest wyłącznie krajowy punkt SWO.
§  12.
1. Przekazywanie informacji przy wykorzystaniu Sieci Informacyjnej dopuszczalne jest w przypadku prowadzenia działań realizowanych przez Straż Graniczną w ramach współpracy operacyjnej pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, prowadzonymi przez Agencje Frontex.
2. Informacje dotyczące działań, o których mowa w ust. 1, zamieszcza w Sieci Informacyjnej krajowy punkt kontaktowy lub krajowy punkt SWO.
§  13. 15 Decyzje o zamieszczeniu w Sieci Informacyjnej informacji, o których mowa:
1) w art. 6 ust. 1 drugi akapit lit. b Decyzji Komisji, podejmuje dyrektor komórki organizacyjnej KGSG, w której umiejscowiony jest krajowy punkt do spraw sieci oficerów łącznikowych do spraw imigracji, w porozumieniu z krajowym punktem kontaktowym;
2) w art. 8 ust. 1 Decyzji Komisji, podejmuje dyrektor komórki organizacyjnej KGSG, w której umiejscowiony jest krajowy punkt do spraw powrotu.
§  14.
1. Krajowy punkt kontaktowy usuwa, uzupełnia, poprawia lub dokonuje zmiany informacji zamieszczonych w Sieci Informacyjnej, w przypadkach określonych w art. 18 ust. 5 i 6 Decyzji Komisji oraz na wniosek Komisji Europejskiej lub krajowego punktu kontaktowego innego Państwa Członkowskiego prowadzącego współpracę poprzez Sieć Informacyjną, w przypadku stwierdzenia zasadności takiego wniosku. Krajowy punkt kontaktowy, z zastrzeżeniem ust. 2, konsultuje podjęcie czynności, zgodnie z właściwością, z krajowym punktem SWO, krajowym punktem do spraw sieci oficerów łącznikowych do spraw imigracji lub krajowym punktem do spraw powrotu.
2. 16 Usunięcie, uzupełnienie, poprawienie lub zmiana informacji zamieszczonej w Sieci Informacyjnej przez krajowy punkt kontaktowy na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej nie podlega konsultacji, o której mowa w ust. 1.

Rozdział  3

Zasady przyznawania, zmiany zakresu, cofania dostępu do Sieci Informacyjnej użytkownikom oraz prowadzenia ewidencji użytkowników

§  15.
1. Użytkownikami Sieci Informacyjnej mogą być:
1) funkcjonariusze lub pracownicy, wykonujący zadania służbowe uzasadniające dostęp do Sieci Informacyjnej, posiadający:
a) co najmniej 2 letni staż służby lub pracy w Straży Granicznej,
b) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w mowie i piśmie,
c) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;
2) oficerowie łącznikowi do spraw imigracji.
2. 17 Przyznanie dostępu, zmiana zakresu oraz cofnięcie dostępu użytkownikowi do Sieci Informacyjnej odbywa się na pisemny, umotywowany wniosek osoby określonej w ust. 1, zatwierdzony, z zastrzeżeniem ust. 3, przez kierownika komórki organizacyjnej KGSG lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce służby lub pracy, skierowany do krajowego punktu kontaktowego.
3. W odniesieniu do użytkowników określonych w ust. 1 pkt 2 wniosek o nadanie, zmianę zakresu lub cofnięcie dostępu do Sieci Informacyjnej zatwierdza Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG.
4. Wzór wniosku o przyznanie, zmianę zakresu, cofnięcie dostępu do Sieci Informacyjnej określa załącznik nr 3 do decyzji.
5. 18 W przypadku braku możliwości zgłoszenia przez użytkownika wniosku, o którym mowa w ust. 2, obowiązek powiadomienia krajowego punktu kontaktowego spoczywa na kierowniku właściwej komórki organizacyjnej KGSG, jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub, w odniesieniu do użytkowników wskazanych w ust. 1 pkt 2, krajowym punkcie do spraw sieci oficerów łącznikowych do spraw imigracji.
6. 19 W przypadkach szczególnie uzasadnionych, mających na celu usprawnienie lub rozwój współpracy międzynarodowej Straży Granicznej, Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przyznanie dostępu do Sieci Informacyjnej funkcjonariuszowi lub pracownikowi Straży Granicznej nie spełniającemu wymogów określonych w ust. 1 pkt 1.
7. 20 Krajowy punkt kontaktowy powiadamia kierownika właściwej komórki organizacyjnej KGSG lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej o cofnięciu użytkownikowi dostępu do Sieci Informacyjnej, gdy użytkownik zaprzestał wykonywanie zadań uzasadniających posiadanie dostępu do Sieci Informacyjnej.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  16. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  21 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I ZASADY PRACY W SIECI INFORMACYJNEJ

(bezpiecznej internetowej sieci informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich)

I. Obowiązki użytkownika i zasady pracy Sieci Informacyjnej

Użytkownik Sieci Informacyjnej jest obowiązany:

1) prowadzić współpracę bez przekazywania danych osobowych oraz informacji niejawnych;

2) bezwzględnie przestrzegać procedur pracy w Sieci Informacyjnej, określonych w punkcie II niniejszego dokumentu;

3) chronić informację o przyznanej mu nazwie użytkownika (user ID) oraz haśle dostępu (password), nie udostępniać tej informacji innym osobom, ani nie podawać jej na niezaszyfrowanych stronach;

4) dokonywać zmian hasła użytkownika (co najmniej raz na kwartał);

5) stwierdzone nieprawidłowości zaistniałe podczas procedury opisanej w punkcie II. 1 lub wątpliwości dotyczące pracy w Sieci Informacyjnej niezwłocznie wyjaśniać z krajowym punktem kontaktowym;

6) prowadzić współpracę wyłącznie na określonej stacji roboczej;

7) niezwłocznie powiadomić krajowy punkt kontaktowy o zaprzestaniu wykonywania obowiązków służbowych uzasadniających posiadanie dostępu do Sieci Informacyjnej.

II. Procedury pracy w Sieci Informacyjnej

Podczas pracy w Sieci Informacyjnej zabrania się opuszczać stanowisko pracy w Sieci Informacyjnej bez uaktywnienia wygaszacza, zabezpieczonego hasłem lub wylogowania się (sign out) z Sieci Informacyjnej.

II. 1 Procedura sprawdzenia bezpieczeństwa transmisji oraz rozpoczęcia pracy

1. Przed rozpoczęciem pracy w Sieci Informacyjnej użytkownik ma obowiązek:

1) upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma osób nieuprawnionych;

2) zamknąć połączenie z innymi stronami internetowymi i pocztą internetową (e-mail) oraz wyjąć ze stacji roboczych przenośne nośniki informacji (pen-drive, dyskietka, dysk cd-rom).

2. Po wejściu na stronę internetową CIRCA (COMMUNICATION & INFORMATION RESOURCE CENTRE ADMINISTRATOR) użytkownik ma obowiązek:

1) przerwać czynności związane z logowaniem w przypadku wyświetlenia przez przeglądarkę komunikatu o nieważności certyfikatu serwera oraz niezwłocznie powiadomić o tym krajowy punkt kontaktowy,

2) upewnić się, że transmisja jest zabezpieczona przy użyciu protokołu szyfrującego wykonując następujące czynności:

- sprawdzić, czy identyfikator występujący bezpośrednio pod adresem strony ma postać "https://" oraz czy w prawym dolnym rogu paska przeglądarki widnieje symbol "żółtej kłódki",

- sprawdzić ważność certyfikatu serwera poprzez uruchomienie symbolu "żółtej kłódki" widniejącej w prawym dolnym rogu przeglądarki.

Po wykonaniu powyższych czynności można zalogować się do systemu (opcja: sing in w domenie circa).

3. Podczas logowania się do Sieci Informacyjnej identyfikator (user ID) i hasło dostępu (password) należy wpisywać w sposób umożliwiający obserwację klawiatury przez inne osoby.

II. 2 Procedura zakończenia pracy

1. Przed wylogowaniem z Sieci Informacyjnej należy sprawdzić, czy pozostały zadania do wydrukowania zarówno w pamięci komputera jak i drukarki.

2. Należy prawidłowo wylogować się z Sieci Informacyjnej (opcja: sing out).

3. Przed opuszczeniem stanowiska pracy w Sieci Informacyjnej należy sprawdzić czy na drukarce nie znajdują się wydruki dokumentów uzyskanych w Sieci Informacyjnej.

4. Wydruki wadliwe lub niepotrzebne należy zniszczyć w niszczarce dokumentów.

II. 3 Zamieszczanie informacji

1. Użytkownik zamieszczający informację w Sieci Informacyjnej ma obowiązek zadbać o jej poprawność pod względem merytorycznym oraz językowym.

2. Informację należy zamieszczać w odpowiednim folderze Sieci Informacyjnej.

3. Każdą informację zamieszczaną w Sieci Informacyjnej należy:

a) oznaczyć jako LIMITE/LIMITED ("Do użytku służbowego").

b) przed zamieszczeniem zarejestrować (w formie wydruku) w dzienniku korespondencji wychodzącej właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej.

4. przed zamieszczaniem informacji w Sieci Informacyjnej należy sprawdzić, korzystając z oprogramowania dostarczonego przez pion łączności, czy zamieszczane pliki oraz nośniki nie są zawirusowane.

II. 4 Uzyskiwanie i wydruki informacji

1. Bez uzasadnionej potrzeby nie należy wykonywać wydruków informacji zamieszczonych w Sieci Informacyjnej.

2. Wydruk informacji należy zarejestrować w dzienniku korespondencji wchodzącej właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej.

3. Wydruk wadliwy należy niezwłocznie zniszczyć w niszczarce.

===========================================

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią " Obowiązków użytkownika i zasad pracy w Sieci Informacyjnej" oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Data Stopień, imię i nazwisko użytkownika:

Podpis użytkownika:

Kontakt do krajowego punktu kontaktowego:

Tel. ......., fax. .........

e-mail: .......

Numer ewidencyjny użytkownika:

Podpis krajowego punktu kontaktowego:

Data:

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 

EWIDENCJA UŻYTKOWNIKÓW SIECI INFORMACYJNEJ
Lp.Nazwisko i imię osoby upoważnionejIdentyfikator (User ID)Data przyznania dostępuZakres dostępuData zmiany zakresu dostępuUwagi
1.
2.
3.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  22 Wzór wniosku o przyznanie, zmianę zakresu, cofniecie dostępu do Sieci Informacyjnej

Do: Krajowego punktu kontaktowego (ZG KGSG)
WNIOSEK O PRZYZNANIE / ZMIANĘ ZAKRESU / COFNIĘCIE*) DOSTĘPU DO SIECI INFORMACYJNEJ
Komórka/jednostka wnioskująca:
Numer telefonu:
Numer faxu:
Adres e-mail:
1. Dane użytkownika:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Komórka organizacyjna:
Wykonywane zadania, funkcja:
2. Wnioskowany zakres dostępu w Sieci Informacyjnej:
System wczesnego ostrzegania o nielegalnej migracji oraz siatkach przemytników (SWO):
Sieć oficerów łącznikowych do spraw imigracji:
Oficer łącznikowy do spraw imigracji:
Kwestie związane z powrotami cudzoziemców
Informowanie o wykorzystywaniu wiz, dokumentów granicznych i dokumentów podróży w związku z nielegalną migracją:
Współpraca operacyjna pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi (wspólne operacje)
Cofnięcie dostępu do Sieci Informacyjnej
3. Wniosek o uzyskanie dostępu do innych niż dotychczasowe zakresów Sieci Informacyjnej (dotyczy wyłącznie osób posiadających dostęp do Sieci Informacyjnej)
Uzasadnienie wniosku:
Data:Podpis osoby wnioskującej:
Zatwierdzony przez:Stopień, imię i nazwisko osoby zatwierdzającej wniosek:
Stanowisko osoby zatwierdzającej wniosek:
Data:Podpis osoby zatwierdzającej wniosek:
UWAGA ! Należy wypełnić wszystkie rubryki, we właściwych wstawiając znak "X". W rubrykach nie mających zastosowania do osoby wnioskującej, należy każdorazowo wstawić znak: "-". Osobą zatwierdzającą wniosek jest kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej właściwej ze względu na miejsce służby lub pracy osoby wnioskującej o dostęp do Sieci Informacyjnej.

______

* niepotrzebne skreślić

1 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
2 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
3 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
4 § 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
5 § 4 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.

6 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
7 § 5 ust. 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 i 4 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.

8 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.

9 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.
10 § 7 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. b) decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.
11 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.

12 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
13 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.
14 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
15 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
16 § 14 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.

17 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
18 § 15 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
19 § 15 ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.

20 § 15 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.
21 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 317 z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.15.93) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 grudnia 2009 r.

22 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 204 z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.9.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2007 r.