Dz.Urz.MŚ.2018.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie organizacji i przygotowania systemu kierowania Ministra Środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację oraz sprawy związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania Ministra Środowiska, w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, zwanego dalej "systemem kierowania Ministra", w tym:
1) zadania związane z przygotowaniem stanowisk kierowania;
2) kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przygotowania stanowisk kierowania;
3) zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych w Ministerstwie Środowiska za przygotowanie głównego stanowiska kierowania Ministra Środowiska;
4) zadania związane z przygotowaniem do przemieszczenia i funkcjonowaniem Ministra Środowiska i Ministerstwa Środowiska w zapasowym miejscu pracy.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:
a) centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowane,
b) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
d) Biuro Nasiennictwa Leśnego,
e) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
f) instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra,
g) parki narodowe,
h) szkoły leśne, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska;
2) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Środowiska;
3) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Środowiska;
4) stanowisku kierowania - rozumie się przez to obiekty wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz obsługującymi je pracownikami przygotowanymi do realizacji zadań w systemie kierowania;
5) sojuszniczych wojskach wsparcia - rozumie się przez siły zbrojne państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Partnerstwa dla Pokoju, przebywające na terytorium Polski.
§  3. 
1.  System kierowania Ministra tworzą Minister oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.
2.  System kierowania zapewnia Ministrowi możliwości kierowania działem administracji rządowej środowisko, w szczególności w zakresie zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności państwa oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i zagrożenia terrorystycznego.
3.  W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu, system kierowania Ministra organizuje się w oparciu o utworzone w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych zespoły zarządzania kryzysowego.
4.  W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny system kierowania Ministra organizuje się w oparciu o tworzone w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych stanowiska kierowania, o których mowa w § 5 ust. 1.
§  4.  Przygotowanie systemu kierowania Ministra polega na planowaniu, organizowaniu i realizowaniu przedsięwzięć zapewniających Ministrowi i kierownikom jednostek organizacyjnych wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, które obejmują w szczególności:
1) przygotowanie Ministerstwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w systemie kierowania, w tym:
a) zapewnienie obsady kadrowej stanowisk kierowania, o których mowa w § 5 ust. 1,
b) szkolenie osób wyznaczonych do pracy w zespołach zadaniowych stanowisk kierowania, o których mowa w § 5 ust. 1;
2) utworzenie stanowisk kierowania Ministra i kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1;
3) przygotowanie infrastruktury technicznej, w tym łączności i informatyki oraz zapewnienie zabezpieczenia logistycznego umożliwiających funkcjonowanie stanowisk kierowania, o których mowa w § 5 ust. 1;
4) realizację programów i planów obronnych sporządzanych na potrzeby przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania, o których mowa w § 5 ust. 1.
§  5. 
1.  W ramach systemu kierowania Ministra przygotowuje się:
1) główne stanowisko kierowania Ministra oraz główne stanowiska kierowania kierowników jednostek organizacyjnych;
2) stanowiska kierowania kierowników jednostek organizacyjnych niebędące stanowiskami kierowania w rozumieniu § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474).
2.  W skład stanowisk kierowania, o których mowa w ust. 1, wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, następujące zespoły:
1) kierowania,
2) koordynacji,
3) analizy i oceny,
4) zabezpieczenia,

- złożone z wyznaczonych pracowników komórek organizacyjnych w Ministerstwie lub jednostkach organizacyjnych.

3.  Zespół kierowania zapewnia podejmowanie decyzji dotyczących uruchamiania i wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
4.  Zespół koordynacji wykonuje zadania związane z koordynacją działań na stanowisku kierowania oraz bieżącym kierowaniem realizacją zadań.
5.  Zespół analizy i oceny prowadzi analizę sytuacji kryzysowej, możliwości jej rozwoju oraz przewidywanych skutków dla zadań realizowanych w dziale administracji rządowej środowisko, a także dokonuje oceny szans realizacji tych zadań oraz przedstawia propozycje, które będą podstawą do przyjęcia strategii działania i podejmowania decyzji, zgodnie z właściwością Ministra lub kierownika jednostki organizacyjnej.
6.  Zespół zabezpieczenia zapewnia funkcjonowanie stanowiska kierowania, w tym tworzy warunki do właściwej organizacji pracy, zapewnia ochronę oraz zabezpieczenie materiałowo-techniczne, medyczne, transportowe, łączności telefonicznej i teleinformatycznej.
7.  Minister lub kierownik jednostki organizacyjnej może - stosownie do realizowanych zadań - łączyć zespoły, o których mowa w ust. 2, lub powołać więcej niż jeden zespół analizy i oceny.
8.  Do jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. h nie stosuje się ust. 2-7. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. h, przygotowują stanowiska kierowania, w ramach systemu organizacyjnego szkoły.
§  6. 
1.  W ramach systemu kierowania Ministra w Ministerstwie, przygotowuje się główne stanowisko kierowania Ministra w:
1) stałej siedzibie Ministerstwa;
2) zapasowym miejscu pracy.
2.  Szczegółową strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania, o którym mowa w ust. 1 oraz zadania zespołów wchodzących w skład tego stanowiska opracowuje kierownik komórki właściwej ds. obronnych w Ministerstwie we współpracy z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa, a następnie przedstawia ją do zatwierdzenia Ministrowi.
§  7. 
1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, przygotowują główne stanowiska kierowania w:
1) stałych siedzibach jednostek organizacyjnych;
2) zapasowych miejscach pracy.
2.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest do zapewnienia przygotowania przez podległe mu organy administracji niezespolonej głównych stanowisk kierowania w stałych siedzibach i zapasowych miejscach pracy.
3.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b-h, przygotowują stanowiska kierowania, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, w stałych siedzibach jednostek organizacyjnych.
4.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 7 lit. b-h, stosownie do zagrożenia bezpieczeństwa, określonego w planach operacyjnych funkcjonowania tych jednostek, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, mogą przygotować stanowiska kierowania, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, w zapasowych miejscach pracy.
5.  Minister i kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowują główne stanowisko kierowania i stanowiska kierowania kierowników jednostek organizacyjnych w obiektach lub wydzielonych pomieszczeniach, będących w ich władaniu albo użytkowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej lub przydzielonych w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony oraz z wykorzystaniem infrastruktury technicznej i logistycznej będących we władaniu jednostki organizacyjnej.
6.  Obsadę stanowisk kierowania ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych, stosownie do struktury organizacyjnej i wielkości jednostki organizacyjnej, zasięgu jej działania oraz liczby przyjętych do realizacji zadań operacyjnych.
7.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, mogą, na warunkach określonych w pisemnym porozumieniu, przygotować wspólnie z Ministrem główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy, w oparciu o obiekty przydzielone Ministrowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, z wykorzystaniem infrastruktury, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Ministerstwa i jednostek organizacyjnych objętych porozumieniem.
§  8.  Przygotowanie pracowników do realizacji zadań na stanowiskach kierowania należy planować i realizować w ramach szkolenia obronnego.
§  9.  Przygotowanie stanowisk kierowania Ministra i kierowników jednostek organizacyjnych polega na:
1) opracowaniu dokumentacji organizacyjnej i operacyjnej funkcjonowania stanowisk kierowania;
2) zapewnieniu łączności telefonicznej i dostępu do sieci informatycznych;
3) wyposażeniu stanowisk kierowania w sprzęt biurowy i kwaterunkowy;
4) zapewnieniu warunków organizacyjnych do uruchomienia stałych dyżurów;
5) przygotowaniu systemu powiadamiania i alarmowania w ramach powszechnego systemu ostrzegania o zagrożeniach;
6) przygotowaniu ukryć na potrzeby ochrony przed oddziaływaniem środków rażenia ogniowego;
7) zapewnieniu sił i środków technicznych do prowadzenia akcji ratowniczych w ramach powszechnej obrony cywilnej;
8) wyposażeniu stanowisk kierowania w zapasowe źródła energii elektrycznej oraz ujęcia wody, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury użytkowej;
9) zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia stanowisk kierowania;
10) zapewnieniu warunków organizacyjnych do przetwarzania informacji niejawnych stosownie do realizowanych zadań obronnych oraz ochrony tych informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.);
11) zapewnieniu należytego utrzymania stanowisk kierowania oraz urządzeń technicznych stanowiących ich wyposażenie.
§  10.  Przygotowanie do przemieszczenia i funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy Ministra oraz kierowników jednostek organizacyjnych wraz z kierowanymi przez nich jednostkami organizacyjnymi polega na:
1) występowaniu do właściwych terytorialnie organów administracji z wnioskami w sprawie przeznaczenia na rzecz obrony obiektów planowanych do wykorzystania jako zapasowe miejsca pracy;
2) opracowaniu planów przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy;
3) występowaniu do właściwych organów administracji z wnioskami w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych dotyczących środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby zabezpieczenia przemieszczenia;
4) opracowaniu:
a) regulaminów organizacyjnych,
b) regulaminów pracy stanowisk kierowania

- Ministerstwa i jednostek organizacyjnych dotyczących funkcjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

5) przystosowaniu organizacyjnym i funkcjonalnym zapasowego miejsca pracy, obejmującym w szczególności:
a) zorganizowanie przejęcia we władanie oraz administrowanie zapasowym miejscem pracy,
b) zapewnienia zabezpieczenia logistycznego do funkcjonowania obsady stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, w tym żywienia,
c) zorganizowanie warunków do zapewnienia odpoczynku pracownikom wykonującym zadania w systemie dyżurów całodobowych,
d) zorganizowanie pierwszej pomocy medycznej,
e) zapewnienie przewozów osób i mienia pomiędzy stanowiskiem kierowania w stałej siedzibie a stanowiskiem kierowania w zapasowym miejscem pracy.
§  11. 
1.  Koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania Ministra i przygotowaniem do przemieszczenia i funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy oraz realizowanie zadań określonych w § 9 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz w § 10 pkt 1-4 - w zakresie dotyczącym głównego stanowiska kierowania Ministra -powierza się kierownikowi komórki właściwej ds. obronnych w Ministerstwie.
2.  Zadania z zakresu przygotowania głównego stanowiska kierowania Ministra realizują:
1) w zakresie zadań określonych w § 9 pkt 3, 4, 7-10 i 12 oraz w § 10 pkt 5 - kierownik komórki organizacyjnej ds. administrowania i zabezpieczenia logistycznego w Ministerstwie;
2) w zakresie zadania określonego w § 9 pkt 11 - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie.
§  12. 
1.  Przemieszczeniu do zapasowego miejsca pracy podlegają wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa.
2.  Przemieszczeniem kierownictwa Ministerstwa oraz kierowników komórek organizacyjnych i wyznaczonych pracowników Ministerstwa do zapasowego miejsca pracy kieruje kierownik komórki właściwej ds. obronnych w Ministerstwie.
3.  Skład osobowy przemieszczanych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych określają ich kierownicy, zgodnie z limitem ustalonym w kartach realizacji zadań operacyjnych.
4.  Osoby wyznaczone do przemieszczenia i realizacji zadań w zapasowym miejscu pracy powinny legitymować się ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa lub upoważnieniem do przetwarzania informacji niejawnych oraz ważnym zaświadczeniem stwierdzającym przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
5.  Zabezpieczenie środków finansowych na realizację przemieszczenia i funkcjonowania Ministerstwa w zapasowym miejscu pracy zapewnia kierownik komórki organizacyjnej ds. finansowych w Ministerstwie we współpracy z kierownikiem komórki właściwej ds. obronnych w Ministerstwie.
6.  Zabezpieczenie środków finansowych na realizację przemieszczenia i funkcjonowania jednostek organizacyjnych w zapasowym miejscu pracy zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej.
§  13. 
1.  Stanowiska kierowania utworzone na podstawie zarządzenia uchylanego w § 14 stają się stanowiskami kierowania w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
2.  Pisemne porozumienia dotyczące utworzenia wspólnego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc.
§  14.  Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kierowania w Ministerstwie Środowiska oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 6, 23 i 40).
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).