Organizacja i działalność rady pedagogicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.6.54

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1989 r.

ZARZĄDZENIE NR 52
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 1989 r.
w sprawie organizacji i działalności rady pedagogicznej

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192)
zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
szkole - rozumie się przez to szkoły i inne placówki wymienione w art. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4 poz. 24 i Nr 35, poz. 192), zwanej dalej ustawą,
2)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i innych placówkach wymienionych w art. 1 pkt 1-5 ustawy,
3)
dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektorów szkół i innych placówek wymienionych w art. 1 pkt 1-5 ustawy,
4)
organie nadzorującym szkoły - rozumie się przez to organ, o którym mowa w art. 3 pkt 3) ustawy,
5)
radzie - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną szkoły.
§  2.
Rada jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły. Rada - w formie uchwał - zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.
§  3.
1.
Rady działają we wszystkich szkołach zatrudniających co najmniej trzech nauczycieli.
2.
Nauczyciele szkół, w których zatrudnionych jest mniej niż trzech nauczycieli, są członkami rad pedagogicznych szkół zbiorczych.
§  4.
W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele oraz pracownicy uspołecznionych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i opiekuńcza z młodzieżą stanowi podstawowe zajęcie - jako jej członkowie.
§  5.
W zebraniach rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą w szczególności uczestniczyć - z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego:

– nauczyciele szkół ćwiczeń,

– nauczyciele zatrudnieni w placówkach wychowania pozaszkolnego, w domach dziecka, ogniskach wychowawczych lub innych placówkach, których wychowankowie są uczniami tej szkoły oraz współpracujący ze szkołą pracownicy poradni wychowawczo-zawodowych,

– lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami,

– przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i związkowych,

– przedstawiciele samorządu uczniowskiego (słuchaczy), organizacji młodzieżowych i innych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

– przedstawiciele komitetu rodzicielskiego, zakładu opiekuńczego, patronackiego lub prowadzącego i utrzymującego szkołę,

– przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, praktyki zawodowe lub uczniowskie,

– pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły.

§  6.
Do podstawowych zadań rady należy:
1)
planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2)
okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
3)
kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
4)
organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
5)
współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
§  7.
Rada zatwierdza:
1)
wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
2)
roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
3)
wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,
4)
propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych,
5)
wnioski dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla ustalania płacy zasadniczej oraz innych elementów wynagrodzenia,
6)
wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
7)
założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia,
8)
szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.
§  8.
Rada opiniuje:
1)
organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2)
plan wykorzystania środków finansowych, w ramach przyznawanych szkole limitów,
3)
wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,
4)
wnioski nauczycieli o podjęcie pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć,
5)
propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6)
kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
§  9.
Rada ma prawo do:
1)
występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela,
2)
eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych o charakterze uzupełniającym i pomocniczym,
3)
wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.
§  10.
1.
Rada może zgłosić spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
2.
Rada może wystąpić z wnioskiem do organu o ogłoszenie konkursu na dyrektora.
3.
Zasady przeprowadzania konkursu uzgadniane są z radą pedagogiczną.
§  11.
1.
Rada może zgłosić w formie uchwały wotum nie ufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.
2.
Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu uchwały w sprawie wotum nieufności wraz z jej pisemnym uzasadnieniem, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia radzie na zebraniu plenarnym.
§  12.
Przewodniczący rady jest zobowiązany do:
1)
realizacji uchwał rady,
2)
tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
3)
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4)
dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
5)
zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
6)
analizowania stopnia realizacji uchwał rady.
§  13.
Członek rady jest zobowiązany do:
1)
współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
2)
przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
3)
czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,
4)
realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
5)
składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
6)
przestrzegania tajemnicy obrad rady.
§  14.
1.
Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.

Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

2.
W zespołach szkół oraz w szkołach i w punktach filialnych szkół zbiorczych zebrania rad mogą być organizowane dla każdej z nich oddzielnie, jeżeli są poświęcone klasyfikowaniu i promowaniu uczniów lub dotyczą wyłącznie problemów określonej szkoły.
§  15.
Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu, co najmniej 1/3 członków rady lub dyrektora zakładu pracy prowadzącego i utrzymującego szkołę.
§  16.
Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.
§  17.
1.
Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.
2.
Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala rada.
3.
Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały dyrektor powiadamia organ bezpośrednio nadzorujący celem zajęcia przez ten organ stanowiska.
§  18.
1.
Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.
2.
Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
3.
Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady.
4.
Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wniosek do zatwierdzenia przez radę.
§  19.
1.
Z zebrania rady oraz z zebrania komisji sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji.
2.
Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
3.
Podstawowym dokumentem działalności rady (komisji) są książki protokołów.

Zesznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę – "Księga zawiera stron ... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej (komisji) od dnia ... do dnia ...".

4.
Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
§  20.
Rada w zależności od specyfiki szkoły - przestrzegając ustaleń niniejszego zarządzenia - może opracować wewnętrzny regulamin swojej działalności.
§  21.
Tracą moc:

– zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 maja 1987 r. w sprawie kierowania szkołą przez dyrektora we współdziałaniu z radą pedagogiczną (Dz. Urz. MOiW Nr 6, poz. 27) w części dotyczącej rady pedagogicznej,

– przepisy dotyczące rady pedagogicznej zawarte w zarządzeniach w sprawie statutów szkół.

§  22.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1989 r.