Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2007.6.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2007 r.

Komunikat Nr 1/2007
Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie organizacji egzaminów na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 9 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 128 ust. 4 oraz w związku z art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 i z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz Nr 157, poz. 1119) ustala się, co następuje:
§  1. Najbliższy egzamin na maklerów papierów wartościowych odbędzie się w dniu 9 grudnia 2007 r.
§  2. Najbliższy egzamin uzupełniający odbędzie się w dniu 9 grudnia 2007 r.