Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie opublikowania zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym, stanowiące załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).