Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S19 na odcinku Choroszcz - Ploski

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2023.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S19 na odcinku Choroszcz - Ploski

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 27) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. 1 ), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej "GDDKiA", zarządza się opracowanie, w roku 2023, raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S19 na odcinku Choroszcz - Ploski.
§  2. 
1. 
Do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, powołuje się Zespół ds. sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1)
Łukasz Kacała - Przewodniczący Zespołu - pracownik Zespołu ds. Środowiska w Centrali GDDKiA;
2)
Joanna Woźniewska - Zastępca Przewodniczącego Zespołu - pracownik Wydziału Środowiska w Oddziale GDDKiA w Białymstoku;
3)
Justyna Tupacz - pracownik Zespołu ds. Środowiska w Centrali GDDKiA;
4)
Paweł Bądarowski - pracownik Zespołu ds. Środowiska w Centrali GDDKiA;
5)
Krzysztof Hajduk - pracownik Zespołu ds. Środowiska w Centrali GDDKiA;
6)
Paweł Grzybek - pracownik Wydziału Dokumentacji w Oddziale GDDKiA w Białymstoku.
2. 
Zadaniem Zespołu jest opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, uwzględniającego stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 8 listopada 2022 r., sygnatura akt: III OSK 1601/22, w szczególności:
1)
opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
2)
opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, jak i racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
3)
ocenę, pod względem oddziaływania na środowisko, 3 wariantów przedsięwzięcia, przy założeniu, że wariant preferowany przez inwestora do realizacji nie będzie jednocześnie racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.
§  3. 
Zespół podlega bezpośrednio przedstawicielowi Kierownictwa GDDKiA koordynującemu i nadzorującemu zadania dotyczące spraw ochrony środowiska.
§  4. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:
1)
inicjowanie, organizowanie i kierowanie pracami Zespołu;
2)
ustalenie, na pierwszym posiedzeniu Zespołu, harmonogramu pracy Zespołu;
3)
akceptowanie dokumentacji przygotowanej przez członków Zespołu;
4)
bieżące informowanie przedstawiciela Kierownictwa GDDKiA, o którym mowa w § 3, o postępie prac Zespołu.
2. 
Zastępca Przewodniczącego Zespołu realizuje zadania Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności, a także inne zadania powierzone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa w trybie korespondencyjnym - za pośrednictwem poczty elektronicznej - oraz w trybie bezpośrednim na posiedzeniach, które mogą być organizowane we wskazanym miejscu lub w formie wideokonferencji.
2. 
Zespół pracuje wyłącznie na dokumentacji udostępnionej na dysku wspólnym. Każdy z członków Zespołu dokumenty wytworzone na potrzeby Zespołu zapisuje oraz edytuje wyłącznie na dysku wspólnym.
3. 
Przekazywanie informacji pomiędzy członkami Zespołu, w szczególności zawierających dane osobowe, odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących w GDDKiA zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji.
4. 
Osoby wchodzące w skład Zespołu zobowiązane są, w szczególności do:
1)
czynnego uczestnictwa w pracach Zespołu;
2)
dotrzymywania ustalonego przez Przewodniczącego Zespołu harmonogramu prac;
3)
zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie prac Zespołu.
§  6. 
Obsługę Zespołu zapewnia Zespół ds. Środowiska w Centrali GDDKiA.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2185 i 2687.