Opracowanie planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2023.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760 i 1113) i § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 27 oraz z 2023 r. poz. 8 i 11), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
wytyczne i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji Planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwanego dalej "Planem działań ratowniczych";
2)
zadania realizowane przez komórki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej "GDDKiA", związane z obowiązywaniem Planu działań ratowniczych;
3)
współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w organizowaniu przez nie szkoleń i ćwiczeń sprawdzających na drogach krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
§  2. 
Plan działań ratowniczych jest zasadniczym dokumentem, w którym są zawarte wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na drogach krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
§  3. 
1. 
Plan działań ratowniczych sporządza się dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
2. 
Za opracowanie Planu działań ratowniczych odpowiada właściwy Dyrektor Oddziału GDDKiA.
§  4. 
1. 
Plan działań ratowniczych opracowuje się w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie ze wzorem Ramowego Planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. 
Szczegółowy sposób opracowywania Planu działań ratowniczych określają wytyczne w sprawie zasad i sposobu opracowania Planu działań ratowniczych podczas przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, które stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. 
Plan działań ratowniczych jest zatwierdzany przez właściwego Dyrektora Oddziału GDDKiA.
4. 
Po zatwierdzeniu Planu działań ratowniczych, sporządza się jego kopie w wersji elektronicznej oraz rozsyła po jednym egzemplarzu do:
1)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
2)
właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;
3)
właściwego wojewody sprawującego nadzór nad jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego;
4)
dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego

w Centrali GDDKiA;

5)
właściwego podmiotu, z którym zawarto umowę na utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
§  5. 
1. 
Plan działań ratowniczych podlega systematycznej analizie w zakresie aktualizacji danych teleadresowych, służb biorących udział w działaniach ratowniczych, osób funkcyjnych oraz aktualizacji aktów prawnych. O wprowadzonych zmianach aktualizacyjnych właściwy Dyrektor Oddziału GDDKiA informuje podmioty, o których mowa w § 4 ust. 4.
2. 
W przypadku zmian w Planie działań ratowniczych mających wpływ na przebieg działań ratowniczych, w szczególności w przypadku prowadzenia inwestycji drogowych dotyczących przebudowy drogi lub remontu drogi, przeprowadza się jego aktualizację.
3. 
Wprowadzane zmiany w Planie działań ratowniczych, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia w trybie określonym w § 4 ust. 2-3.
§  6. 
1. 
Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w Centrali GDDKiA koordynuje, poprzez komórki organizacyjne Centrali GDDKiA i Oddziały GDDKiA, realizację zadań w zakresie wynikającym z przygotowania Planu działań ratowniczych.
2. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali GDDKiA obowiązani są do współpracy z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w Centrali GDDKiA w zakresie przedsięwzięć wynikających z przygotowania Planu działań ratowniczych.
§  7. 
Właściwy Dyrektor Oddziału GDDKiA obowiązany jest do współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w organizowaniu przez nie szkoleń i ćwiczeń sprawdzających na drogach krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
§  8. 
1. 
Plany działań ratowniczych dla dróg krajowych i odcinków dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia pozostają w mocy i można dokonywać ich zmian.
2. 
Aktualizacja Planów działań ratowniczych, o których mowa w ust. 1, następuje zgodnie z § 5.
§  9. 
Dla dróg krajowych i odcinków dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieposiadających Planów działań ratowniczych w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, plany te sporządza się w oparciu o przepisy niniejszego zarządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia życie niniejszego zarządzenia.
§  10. 
Traci moc zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych zmienione zarządzeniem Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wytyczne w sprawie zasad i sposobu opracowania Planu działań ratowniczych podczas przygotowania i realizacji inwestycji drogowych

I. 

Postanowienia ogólne

1.
Wytyczne określają zasady i sposób opracowania Planu działań ratowniczych podczas przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, zwanego dalej "Planem".
2.
Wytyczne uszczegóławiają sposób postępowania uczestników procesu realizacji inwestycji drogowych w zakresie uwzględnienia wymagań związanych z opracowaniem Planu.

II. 

Wykaz aktów prawnych i dokumenty odniesienia

1.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).
2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518).
3.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).
4.
Wzór Ramowego Planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

III. 

Zasady i sposób opracowania oraz uzgadniania Planu działań ratowniczych dla nowobudowanych odcinków dróg

1.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych, w tym warunki bezpieczeństwa oraz podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej powinny być analizowane i uzgodnione z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na etapie projektowania, tzn. przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wynikiem ww. działań jest opracowanie przez Wykonawcę umowy na projektowanie założeń dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych, zwanych dalej "Założeniami".
2.
Założenia stanowią podstawę do opracowania Planu.
3.
Właściwy Dyrektor Oddziału GDDKiA zleca Wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego typu "Projektuj i Buduj" opracowanie Planu i przekazuje Wykonawcy dane do części operacyjnej Planu. Plan opracowywany jest równolegle z projektem budowlanym drogi.
4.
Plan składa się z części budowlano technicznej, części graficznej i części operacyjnej.
5.
Plan powinien być zwięzły, a informacje w nim zawarte syntetyczne i czytelne. W celu zwiększenia przejrzystości dokumentu stosuje się tabele, schematy, rysunki, listy i opisy.
6.
Organem właściwym do uzgodnienia Planu w zakresie zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jest z właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
7.
Podczas odbioru końcowego inwestycji - poprawność wykonania Planu sprawdzana jest przez komisje odbiorową.
8.
Właściwy Dyrektor Oddziału GDDKiA odbiera od Wykonawcy opracowany i uzgodniony Plan.

IV. 

Opracowanie Planu dla dróg krajowych i odcinków dróg krajowych nieposiadających Planów

1.
W przypadku, gdy istniejąca droga lub odcinek drogi krajowej nie posiada Planu, właściwy Dyrektor Oddziału GDDKiA zleca jego opracowanie odrębnemu Wykonawcy, wyłonionemu w odrębnym postępowaniu zamówieniowym, od postępowania wskazanego w części III ust. 3.
2.
Opracowanie Założeń do Planu nie jest wymagane.