Opłaty trasowe. - OpenLEX

Opłaty trasowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2009.6.129

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2011 r.

OBWIESZCZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie opłat trasowych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 130 ust. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. U. Nr 61, poz. 500) ogłasza się następujące wymagania międzynarodowe w zakresie przepisów systemu opłat trasowych, ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL):
1)
Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności - stanowiące załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
Zasady określania podstawy kosztowej dla opłat trasowych oraz sposób obliczania stawek jednostkowych - stanowiące załącznik nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZASADY OKREŚLANIA PODSTAWY KOSZTOWEJ DLA OPŁAT TRASOWYCH ORAZ SPOSÓB OBLICZANIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez obwieszczenie nr 9 z dnia 11 lipca 2011 r. (Dz.Urz.ULC.11.11.56) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 15 lipca 2011 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.