Dz.Urz.ULC.2018.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 44
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się, obowiązującą od 21 grudnia 2018 r., zmianę postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice ogłoszonej ogłoszeniem nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice (Dz. Urz. ULC poz. 66, z 2014 r. poz. 48, z 2015 r. poz. 17 i 51, z 2016 r. poz. 86 oraz z 2017 r. poz. 521), polegającą na tym, że pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu: Z zastrzeżeniem pkt 5.2, opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 5,51 PLN.".