Dz.Urz.ULC.2018.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 40
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2018 r. zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zmiany poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74, z 2015 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 176 oraz z 2017 r. poz. 532) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1.13. otrzymuje brzmienie:

"1.13. Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL dokumentów zgodnie z pkt 1.9. lub nie przedstawił tych dokumentów zgodnie z pkt 1.12., dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego według danych posiadanych przez PPL, a opłata hałasowa zostanie naliczona w wysokości określonej dla kategorii 8, z zastrzeżeniem pkt 2.2.8. Przekazanie tych informacji po dniu wykonania lotu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu, z wyjątkiem operacji lądowania w sytuacjach awaryjnych.";

2) pkt 1.14. otrzymuje brzmienie:

"1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 1 listopada 2018 r.";

3) w pkt 2.2. ppkt 2.2.2. otrzymuje brzmienie:

"2.2.2. Opłata hałasowa jest pobierana odrębnie za każde lądowanie i za każdy start statku powietrznego na Lotnisku Chopina w Warszawie od usługobiorcy wykonującego daną operację.";

4) w pkt 2.2. ppkt 2.2.3. otrzymuje brzmienie:

"2.2.3. Wysokość stawki jednostkowej opłaty (za każdą rozpoczętą tonę MTOM) zależy od kategorii hałasowej statku powietrznego oraz od godziny wykonania lądowania i startu i wynosi:

Czas lądowania lub startu (wg czasu lokalnego)Kategoria hałasowaStawka opłaty
10,00
20,00
30,00
06:00:00-21:59:5940,00
50,00
60,00
73,25
84,50
11,60
22,00
33,80
22:00:00-23:29:59 lub44,80
05:30:00-05:59:5955,30
68,70
721,50
831,00
16,70
27,40
316,00
23:30:00-05:29:59417,60
519,20
631,90
778,00
8108,00

5) "w pkt 2.2. ppkt 2.2.4. otrzymuje brzmienie:

"2.2.4. Statki powietrzne o MTOM poniżej 9 ton zaliczane są do kategorii hałasowej 1.";

6) "w pkt 2.2. ppkt 2.2.5. otrzymuje brzmienie:

"2.2.5. Statki powietrzne o MTOM od 9 ton wzwyż certyfikowane wg rozdz. 2 pkt 2.4.1 i 2.4.2 części II tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz statki powietrzne dla których PPL nie dysponuje dokumentem potwierdzającym parametry hałasowe zaliczane są do kategorii 8.";

7) "w pkt 2.2. ppkt 2.2.6. otrzymuje brzmienie:

"2.2.6. Statki powietrzne o MTOM od 9 ton wzwyż certyfikowane wg rozdz. 3, 4, 5, 8 pkt 8.4.1 i 8.4.2 oraz 14 części II tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym klasyfikuje się do poszczególnych kategorii hałasowych w zależności od wartości skumulowanego marginesu hałasu zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria hałasowaWartość skumulowanego marginesu hałasu (w EPNdB1)
123 i powyżej
220-22,9
317-19,9
413-16,9
510-12,9
68-9,9
70-7,9
8poniżej 0

1) EPNdB - efektywny poziom odczuwalnego hałasu w decybelach (ang.: Effective Perceived Noise in Decibels) ";

8) w pkt 2.2. ppkt 2.2.7. otrzymuje brzmienie:

"2.2.7. Podstawę do zaliczenia statku powietrznego do określonej kategorii hałasowej stanowi dokument, o którym mowa w pkt 1.9., z zastrzeżeniem pkt 2.2.8.";

9) w pkt 2.2. ppkt 2.2.8. otrzymuje brzmienie:

"2.2.8. Jeżeli PPL dysponuje dokumentem, o którym mowa w pkt 1.6.1. innym, niż świadectwo zdatności w zakresie hałasu, potwierdzającym że MTOM wynosi do 9 ton włącznie lub według danych posiadanych przez PPL największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego wynosi do 9 ton włącznie, statek powietrzny zostanie zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1, nawet jeśli usługobiorca nie przekazał świadectwa zdatności w zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w pkt 1.9.".