Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 stycznia 1992 r.
w sprawie okresowego zaniechania ustalania i poboru podatku obrotowego od węgla kamiennego grubego i średniego sprzedawanego na eksport.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 100, poz. 475) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży na eksport węgla kamiennego sortymentów grubych i średnich (SWW 011, 012, 013).
2. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy obrotów osiąganych w okresie od dnia 13 stycznia do dnia 4 lipca 1993 r.
1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 35 z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz.Urz.MF.92.9.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 25 lutego 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.4.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 1993 r.