Określenie zasad współpracy Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2007.2.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ I SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad współpracy Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego *

W celu realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 1 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) oraz z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) Komendant Główny Straży Granicznej i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwani dalej "Stronami", ustalają, co następuje:
§  1. 
1. 
Współpraca Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego obejmuje w szczególności:
1)
działania mające na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2)
zwalczanie i zapobieganie przestępczości;
3)
ochronę granicy państwowej;
4)
doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;
5)
prowadzenie działań o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym;
6)
wsparcie logistyczne;
7)
przekazywanie i przetwarzanie gromadzonych informacji kryminalnych, w tym danych osobowych.
2. 
Formami współpracy Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego są:
1)
wymiana informacji i analiz;
2)
wspólne prowadzenie działań przez Straż Graniczną i Centralne Biuro Antykorupcyjne;
3)
wymiana doświadczeń uzyskiwanych w toku realizowanych działań;
4)
udzielanie pomocy podczas realizacji czynności kontrolnych;
5)
wspólne świadczenie usług logistycznych.
§  2. 
1. 
Wymiana informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa się na zasadach określonych w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej oraz w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2. 
Czynności realizowane w ramach współpracy podejmowane są na wniosek Strony lub upoważnionego pisemnie jej przedstawiciela.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być realizowane przez urządzenia i systemy teleinformatyczne Stron, użytkowane przez osoby do tego uprawnione.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że informacje, w tym przekazane dane, są niewłaściwe lub nie powinny być przekazane, druga Strona zostanie o tym niezwłocznie powiadomiona. Strona, która otrzymała takie dane dokona ich usunięcia.
5. 
Odmowa współpracy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie czynności na rzecz Strony wnioskującej o współpracę mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań drugiej Strony lub naruszać przepisy prawa.
§  3. 
1. 
Na poziomie centralnym współpraca realizowana jest:
1)
ze strony Straży Granicznej na podstawie wniosków zgłaszanych dyrektorom: Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, za pośrednictwem dyrektorów: Zarządu Operacyjno-Śledczego, Zarządu Operacji Regionalnych, Zarządu Analiz i Ewidencji lub Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
2)
ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie wniosków zgłaszanych dyrektorom: Zarządu Operacyjno-Śledczego, Zarządu Operacji Regionalnych, Zarządu Analiz i Ewidencji lub Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez dyrektorów: Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.
2. 
Na poziomie regionalnym współpraca realizowana jest:
1)
ze strony Straży Granicznej na podstawie wniosków zgłaszanych komendantom oddziałów Straży Granicznej przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego za pośrednictwem dyrektorów: Zarządu Operacyjno-Śledczego oraz Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz właściwych dyrektorów delegatur Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
2)
ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie wniosków zgłaszanych dyrektorom: Zarządu Operacyjno-Śledczego oraz Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub właściwym dyrektorom delegatur Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez komendantów oddziałów Straży Granicznej.
§  4. 
1. 
Współpraca w zakresie wymiany informacji i analiz z baz danych pozostających w administrowaniu Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizowana jest ze strony Straży Granicznej przez dyrektorów: Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, a ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Dyrektora Zarządu Analiz i Ewidencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
2. 
Strony zapewniają identyfikację funkcjonariuszy uczestniczących w wymianie informacji, w tym danych osobowych.
3. 
Współpraca w sprawach z zakresu techniki operacyjnej ze strony Straży Granicznej realizowana jest na podstawie wniosków zgłaszanych dyrektorom: Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej lub Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej przez Dyrektora Zarządu Techniki Operacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie wniosków zgłaszanych Dyrektorowi Zarządu Techniki Operacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez dyrektorów: Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej lub Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
4. 
Współpraca w zakresie wymiany informacji w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, ze strony Straży Granicznej realizowana jest przez Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, a ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Departament Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ze strony Straży Granicznej z zapytaniami do Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego mogą występować pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych komendantów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
5. 
Informacje o zdarzeniach należących do właściwości Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego przekazuje się bezpośrednio w Straży Granicznej Dyrektorowi Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, a w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Dyrektorowi Samodzielnego Wydziału Inspekcji.
6. 
W przypadku spraw z zakresu kompetencji Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jako zasadę przyjmuje się wzajemne przekazywanie informacji o podejmowanych czynnościach, z możliwością złożenia wniosku o uczestnictwo w czynnościach, o ile nie sprzeciwia się temu dobro postępowania.
§  5. 
Klauzula tajności zleceń przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, w związku z podejmowaniem czynności w ramach kontroli operacyjnej, obsługiwanych przez Straż Graniczną lub Centralne Biuro Antykorupcyjne nie może być wyższa niż ta, do której akredytowany jest system teleinformatyczny, za pomocą którego mają być podejmowane czynności.
§  6. 
1. 
Materiały uzyskane w trakcie prowadzenia kontroli operacyjnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gromadzone w systemach teleinformatycznych Straży Granicznej, podlegają zniszczeniu na podstawie zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez komisję powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej.
2. 
Materiały uzyskane w trakcie prowadzenia kontroli operacyjnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, gromadzone w systemach teleinformatycznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podlegają zniszczeniu na podstawie zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej przez komisję powołaną przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§  7. 
1. 
Czynności, o których mowa w § 6, dokumentuje się w formie protokołu sporządzanego w dwóch egzemplarzach.
2. 
Jeden egzemplarz protokołu przesyła się Stronie, która wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej, drugi pozostawia się w jednostce dokonującej zniszczenia uzyskanych materiałów.
§  8. 
Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może być realizowana w formie wzajemnego przekazywania uzyskanych informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona czynów zabronionych, w tym o sprawcach tych czynów.
§  9. 
1. 
Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może być realizowana poprzez:
1)
konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wykonawcze;
2)
bieżącą wymianę informacji o przebiegu przedsięwzięć wykonawczych;
3)
powoływanie wspólnych zespołów do planowania przebiegu współpracy, bezpośredniego kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzonymi w ramach współpracy lub do analizy i oceny rezultatów tych czynności.
2. 
Zespoły, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są powoływane w drodze wspólnej decyzji Stron lub ich upoważnionych przedstawicieli, przy czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o jego powołanie.
§  10. 
Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, może być realizowana poprzez:
1)
wymianę opracowań koncepcyjnych, analiz i materiałów szkoleniowych;
2)
organizowanie wspólnego szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego w szkołach i ośrodkach szkolenia albo innych wydzielonych obiektach Straży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§  11. 
Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, może być realizowana poprzez:
1)
udzielanie pomocy z zakresu techniki operacyjnej;
2)
użyczanie posiadanych obiektów, urządzeń lub innego wyposażenia;
3)
oddelegowywanie specjalistów w celu obsługi użyczonych urządzeń lub innego wyposażenia;
4)
konsultacje techniczne i technologiczne;
5)
wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych badań specjalistycznych;
6)
wykonywanie analiz.
§  12. 
Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, może być realizowana w szczególności przez użyczenie, bez uszczerbku dla poziomu obsługi logistycznej zadań własnych Stron.
§  13. 
1. 
Straż Graniczna i Centralne Biuro Antykorupcyjne pokrywają koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz.
2. 
Koszty przedsięwzięć i czynności, wykonywanych jednocześnie na rzecz Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, są pokrywane w proporcjach wzajemnie uzgadnianych.
3. 
Wysokość kosztów podlegających rozliczeniom ustala się na poziomie kosztów rzeczywistych.
§  14. 
Spory kompetencyjne powstałe w związku z realizacją porozumienia będą rozstrzygane przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli, w drodze uzgodnień.
§  15. 
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§  16. 
1. 
Zmiany lub rozwiązanie porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. 
Porozumienie może być rozwiązane na podstawie pisemnego oświadczenia jednej ze Stron, przekazanego drugiej Stronie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania.
§  17. 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§  18. 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
* Z dniem 6 lutego 2019 r. nin. porozumienie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2017.2365) przez art. 59 pkt 1 lit. a ustawy·z·dnia·14 grudnia 2018·r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości·(Dz.U.2019.125).