Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw, z których finansowane są koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, i ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny obciążającego koszty utrzymania nadleśnictw, na rok 2013

Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw na utrzymanie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych na rok 2013 określa się na kwotę 221.000 tys. zł.
§  2. Odpis podstawowy na fundusz leśny na rok 2013 ustala się w wysokości 14,5 % przychodów ze sprzedaży drewna.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.