Określenie wysokości ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2024.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2024 r.

KOMUNIKAT Nr 1
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 12 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337, 641 i 1429) art. 6724 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", ustala się na 2024 r. następujące stawki za jedną godzinę pracy zdalnej, za wyjątkiem pracy zdalnej okazjonalnej, przysługujące pracownikowi za zużycie własnego prądu i internetu:
1)
zużycie prądu przez służbowy komputer przenośny - 0,047 zł;
2)
zużycie prądu związane z oświetleniem - 0,062 zł;
3)
koszt usług telekomunikacyjnych - 0,0575 zł.
§  2. 
Komunikat podaje się do wiadomości pracownikom Kasy oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Kasy oraz na stronie internetowej Kasy.
§  3. 
Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.