Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.72

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2016/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Zarządzenie określa:
1)
przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

§  2.
1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
dodatkowe miejsce przyjmowania pacjentów - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w jednej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu poza miejscem udzielania świadczeń;
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3)
gotowość do udzielania świadczeń - warunki organizacyjno-techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia do udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, od godz. 800 danego dnia do godz. 800 dnia następnego. Warunki nie są spełnione w sytuacji, w której zasoby kadrowe oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie pozostają w gotowości poza miejscem udzielania świadczeń lub poza dodatkowym miejscem przyjmowania pacjentów;
4)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
5)
Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
6)
Ogólne warunki umów - ogólne warunki umów określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą;
7)
obszar zabezpieczenia - spójny terytorialnie obszar (powiat/powiaty, gmina/gminy, dzielnica/dzielnice lub inny obszar jednoznacznie określony) wyodrębniony ze względu na konieczność właściwego zabezpieczenia świadczeń, uwarunkowany wielkością populacji i warunkami geograficzno-terytorialnymi danego obszaru;
8)
rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy;
9)
rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 31d ustawy;
10)
rozporządzenie kryterialne - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy;
11)
ryczałt miesięczny - kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń udzielanych w okresie sprawozdawczym (miesiąc) w ramach gotowości do udzielania świadczeń na obszarze zabezpieczenia, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom - bez względu na ich adres zamieszkania; ryczałt miesięczny jest przypisany do obszaru zabezpieczenia, na który zgodnie z ogłoszeniem postępowania została zawarta umowa, bez względu na liczbę miejsc udzielania świadczeń/dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów zorganizowanych przez świadczeniodawcę na tym obszarze oraz nie podlega podziałowi.
2.
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie, w rozporządzeniu oraz w Ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania

§  3.
1.
Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawcy do udzielania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia wskazanym w ogłoszeniu tego postępowania.
2.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. UE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem postępowania w celu zawarcia umowy objęte są:
1)
85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;
2)
85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki.
§  4.
Postępowanie o którym mowa § 1 pkt 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawcy do realizacji świadczeń na obszarze terytorialnym:
1)
więcej niż jednego powiatu;
2)
powiatu;
3)
więcej niż jednej gminy;
4)
gminy;
5)
więcej niż jednej dzielnicy;
6)
dzielnicy.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  5.
1.
Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 pkt 2, zwanej dalej "umową" jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, przy uwzględnieniu możliwych wielkości obszarów zabezpieczenia, mierzonych liczbą osób je zamieszkujących (wielkość populacji), w ramach gotowości do udzielania świadczeń poza godzinami dostępności określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym, finansowanych przez Fundusz.
2.
Podstawę określenia wielkości populacji na danym obszarze zabezpieczenia stanowią aktualne lub prognozowane, w chwili ogłoszenia postępowania, dane na temat ludności określone w roczniku statystycznym ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku obszarów mniejszych terytorialnie niż gmina (np. dzielnica miasta), dopuszcza się dane pozyskane z właściwych jednostek statystycznych dla danego obszaru (jednostek samorządu terytorialnego).
3.
Wzór umowy o udzielanie świadczeń, określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
4.
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  6.
1.
Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu.
2.
Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa oraz dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów.
§  7.
1.
Świadczenia mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, z uwzględnieniem gotowości do udzielania świadczeń, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.
2.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w niniejszym zarządzeniu, w rozporządzeniu oraz w przepisach odrębnych.
3.
Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie.
4.
Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
5.
Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę lub podwykonawcę, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym jej powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
§  8.
1.
Odpowiednio do zakresu świadczeń stanowiących przedmiot umowy, świadczeniodawca zapewnia:
1)
co najmniej jeden zespół lekarsko-pielęgniarski (jeden lekarz i jedna pielęgniarka) na każde rozpoczęte 50 000 osób zamieszkujących dany obszar zabezpieczenia, z zastrzeżeniem lit. a:
a)
w zakresach określonych w lp. 3 i 4 załącznika nr 1 do zarządzenia, w godzinach od 2400 do 800 dnia następnego, obsada kadrowa w miejscu udzielania świadczeń może ulec zmniejszeniu o jeden zespół lekarsko-pielęgniarski,
b)
zmniejszenie przez świadczeniodawcę obsady kadrowej, o którym mowa w lit. a, nie może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń,
c)
o zmniejszeniu obsady kadrowej, o którym mowa w lit. a, świadczeniodawca informuje pisemnie dyrektora Oddziału Funduszu, w terminie nie krótszym niż trzy dni przed planowaną zmianą;
2)
jedno miejsce udzielania świadczeń, z liczbą gabinetów lekarskich odpowiadającą liczbie lekarzy udzielających świadczeń na każdym dyżurze, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do miejsca udzielania świadczeń w czasie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3.
3.
W zakresach określonych w lp. 2-4 załącznika nr 1 do zarządzenia, świadczeniodawca w celu zwiększenia dostępności do świadczeń, może zorganizować dodatkowe miejsce przyjmowania świadczeniobiorców, poza miejscem udzielania świadczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Zaakceptowany przez dyrektora Oddziału Funduszu wniosek świadczeniodawcy o zorganizowanie dodatkowego miejsca przyjmowania pacjentów stanowi podstawę do zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w celu określenia dodatkowego miejsca przyjmowania świadczeniobiorców.
4.
W dodatkowych miejscach przyjmowania świadczeniobiorców:
1)
winny być spełnione warunki realizacji świadczeń, określone w rozporządzeniu;
2)
udzielanie świadczeń odbywa się na zasadach określonych w § 2 ust. 1 pkt 3.
5.
Liczba zespołów lekarsko-pielęgniarskich udzielających świadczeń w zakresach świadczeń określonych w lp. 2-4 załącznika nr 1 do zarządzenia obejmuje miejsce udzielania świadczeń oraz dodatkowe miejsca przyjmowania świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 3.
6.
Miejsce udzielania świadczeń zorganizowane dla udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy, świadczeniodawca wykazuje w składanej ofercie, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu postępowania.
7.
Miejsce udzielania świadczeń oraz dodatkowe miejsca przyjmowania świadczeniobiorców, winny być zlokalizowane na terenie obszaru zabezpieczenia, którego dotyczy postępowanie, w głównych lub znaczących ośrodkach administracyjnych obszaru.
8.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji braku oferentów spełniających wymóg lokalizacji miejsca udzielania świadczeń na obszarze zabezpieczenia, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy, dyrektor Oddziału Funduszu może odstąpić od jego stosowania.
§  9.
1.
Wykaz oraz sposób udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, określone są w rozporządzeniu.
2.
Warunki realizacji świadczeń, w tym: wymagane kwalifikacje personelu, warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, określone są w rozporządzeniu natomiast wymagania dodatkowo oceniane (rankingujące) określone są w rozporządzeniu kryterialnym.
3.
Świadczenia będące przedmiotem umowy, realizowane są przez osoby wymienione w "Harmonogramie - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
4.
Osoby, o których mowa w ust. 3, zapewniające gotowość do udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie mogą w tym samym czasie udzielać świadczeń u innych świadczeniodawców oraz wykonywać czynności wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń.
5.
Jeżeli w miejscu udzielania świadczeń lub dodatkowym miejscu przyjmowania świadczeniobiorców, w gotowości do udzielania świadczeń pozostaje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski, w celu zapewnienia ciągłej dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, w sytuacji udzielania świadczeń w miejscu przebywania świadczeniobiorcy jeden z członków zespołu pozostaje w gotowości w miejscu określonym w umowie jako miejsce udzielania świadczeń.
§  10.
1.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obowiązany jest do dokumentowania świadczeń udzielanych w każdym z miejsc udzielania świadczeń oraz dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów.
2.
Prowadzona dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności:
1)
dane osobowe świadczeniobiorcy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
datę zgłoszenia świadczenia oraz tryb jego udzielania (ambulatoryjnie, w formie porady telefonicznej, w formie wizyty w miejscu przebywania świadczeniobiorcy), a w przypadku świadczeń udzielanych w miejscu przebywania świadczeniobiorcy, także godzinę przyjęcia zgłoszenia;
3)
przyczynę zgłoszenia;
4)
informację o odmowie realizacji zgłoszenia wraz z podaniem uzasadnienia dokonanej odmowy;
5)
datę wykonania świadczenia, a w przypadku wizyty w miejscu przebywania świadczeniobiorcy także godzinę wyjazdu oraz godzinę powrotu osoby udzielającej świadczenia;
6)
informacje dotyczące udzielonego świadczenia:
a)
rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
b)
wydane pacjentowi zalecenia, skierowania, recepty na leki, zaświadczenia lub inne dokumenty związane z udzielonym świadczeniem;
7)
oznaczenie osoby udzielającej świadczeń (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu).
3.
Dokumentacja zbiorcza jest prowadzona i dostępna w miejscu udzielania świadczeń.
4.
Świadczeniodawca obowiązany jest do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń będących przedmiotem umowy. Nośniki zawierające zarejestrowane rozmowy, o których mowa w zdaniu pierwszym podlegają obowiązkowi archiwizacji przez okres nie krótszy niż jeden rok.
§  11.
1.
Świadczeniodawca obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania do Oddziału Funduszu informacji o zrealizowanych świadczeniach za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Fundusz (odpowiednio: komunikat XML typu:,,SWIAD",,Komunikat szczegółowy NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych" lub typu,,ZBPOZ" - "Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ"), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie każdego okresu sprawozdawczego.
3.
Wykazy świadczeń podlegających sprawozdawaniu przez świadczeniodawcę oraz typ komunikatu XML, z zastosowaniem którego informacja o zrealizowanych świadczeniach jest przekazywana do Oddziału Funduszu, określone są w załączniku nr 4 do umowy.
4.
Zakresem przekazywanych danych o świadczeniach, udzielanych w okresie sprawozdawczym, odpowiednio do typu komunikatu XML, objęte są dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy oraz kod świadczenia.
5.
Zmiana definicji komunikatów sprawozdawczych XML, o których mowa w ust. 2, dokonywana jest z zachowaniem okresu przejściowego pomiędzy datą ogłoszenia definicji komunikatu XML, a datą jego obowiązywania, uwzględniającego co najmniej jeden pełny okres sprawozdawczy.
§  12.
1.
Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie.
2.
Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3.
Dla celów rozliczania udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stosuje się ryczałt miesięczny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  13.
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.
§  14.
Zarządzenie stosuje się do:
1)
postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanych zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach;
2)
ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowania oraz określenia szczegółowych warunków w umowach, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach.
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog zakresów świadczeń

L.p.Nazwa zakresu świadczeń kontraktowanychKod zakresu świadczeń kontraktowanychJednostka rozliczeniowa zakresu

świadczeń kontraktowanych

1236
1świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób01.0000.155.16ryczałt miesięczny

(R1)

2świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób101.0000.156.16ryczałt miesięczny

(R2)

3świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 150 000 osób201.0000.157.16ryczałt miesięczny

(R3)

4świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 150 000 osób301.0000.158.16ryczałt miesięczny

(R4)

Uwaga: Ryczałty nie sumują się.

_____________

1 Populacja objęta obszarem zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 50 000 osób

2 Populacja objęta obszarem zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 100 000 osób

3 Populacja objęta obszarem zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 150 000 osób

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA

Nr.........../..........

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarta w .........................................., dnia ............................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

........................................................................, zwanym dalej "Oddziałem Funduszu",

a

...............................................................................................................................................,

(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zwanych dalej "świadczeniami", określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów", oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram-zasoby".
2.
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, pozostającym w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram-zasoby".
3.
Świadczenia mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w szczegółowych warunkach umów oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.
5.
Dopuszczalne jest zlecanie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
6.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą, a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.
7.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
8.
Świadczeniodawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz wymagany sprzęt.
9.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8, należy dokonać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności w Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.) oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW

§  4.
1.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji.
2.
Informację, o której mowa w ust. 1, Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do umowy.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  5.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia ............... r. do dnia ...................... r. wynosi maksymalnie .................. zł (słownie:................................................................................zł).
2.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU" w okresie od dnia ..............................do dnia..........................r., w wysokości....................zł (słownie:................) 2 ).
3.
Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
4.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
5.
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy: Dane posiadacza rachunku bankowego:

.......................................................................................................................................................

nr.................................................................................................................................................. .

6.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.
7.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
8.
Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

KARY UMOWNE

§  6.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.
W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
6.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5 nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................. r. do dnia ....................r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 31d ustawy.
§  10.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wykaz świadczeń obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umów o udzielanie świadczeń NiŚOZ, sprawozdawanych komunikatami XML;

5) załącznik nr 5 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego

PODPISY STRON

............................................ .........................................

............................................ .........................................

Świadczeniodawca Oddział Funduszu

Załącznik Nr  1

1 PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr .... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń:.......................................................... wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny Świadczeniodawcy nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeń z określeniem obszaru zabezpieczeniaJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeń z określeniem obszaru zabezpieczeniaJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

1 HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................
rodzaj świadczeń:..........................................................
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OBOWIĄZUJĄCY DLA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SPRAWOZDAWANYCH KOMUNIKATAMI XML

L.p.Kod świadczenia wg NFZ1Nazwa jednostki sprawozdawanejSprawozdawczość elektroniczna - obowiązujący typ komunikatu XML
1.5.01.00.0000108porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń (ambulatoryjna)SWIAD
2.5.01.00.0000109porada lekarska wyjazdowaSWIAD
3.101404liczba porad lekarskich udzielonych telefonicznieZBPOZ
4.100904liczba wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnieZBPOZ
5.101004liczba wizyt pielęgniarskich udzielonych w trybie wyjazdowymZBPOZ
...................................................... .........................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

Objaśnienia:

1) kod wskazywany przez świadczeniodawcę przy sporządzaniu sprawozdania

Załącznik Nr  5

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ...........................................

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust.1 wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2016 r. nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", na mocy których Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do wydania dokumentu określającego przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przywołana powyżej nowelizacja ustawy modyfikuje upoważnienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wydawania zarządzeń ograniczając kompetencje tego organu, w szczególności w odniesieniu do współokreślania i doprecyzowywania warunków realizacji świadczeń i kryteriów wyboru ofert.

W przedstawionym projekcie zarządzenia, w porównaniu do dotychczas obowiązującego w tej materii zarządzenia, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o świadczeniach pominięte zostały regulacje odnoszące się do realizacji świadczeń.

W dniu 13 czerwca 2016 r. projekt niniejszego zarządzenia został opublikowany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. O powyższym, zgodnie z art.146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz, wykonując § 2 ust. 2 "Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400, z późn. zm.), Naczelną Radę Lekarską, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywne organizacje świadczeniodawców.

Do projektowanego zarządzenia wpłynęły drobne uwagi o charakterze redakcyjnym i porządkującym..

Nazwa

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Kontakt do opiekuna merytorycznego

Departament ds. Służb Mundurowych

Data sporządzenia

29.06.2016 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.)

Treść zarządzenia uwzględnia postanowienia wynikające z wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2016 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach. W oparciu o nie, z treści zarządzenia usunięte zostały przepisy odnoszące się do warunków realizacji umów, ich doprecyzowania oraz kryteriów dotyczących wyboru ofert.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmieniona treść zarządzenia określa wyłącznie kwestie pozostające w kompetencjach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, nie powtarzając warunków opisanych przez Ministra Zdrowia, ani ich nie doprecyzowywując.
3. Podmioty, na które oddziałuje zarządzenie
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Komórki w Centrali NFZ odpowiedzialne za przygotowanie procesu kontraktowania świadczeńImplementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych obsługujących proces zawierania/aneksowania umów.
Komórki Organizacyjne w oddziałach wojewódzkich NFZOrganizacja i przeprowadzenie procesu zawierania/aneksowania umów.
ŚwiadczeniodawcyBrak
ŚwiadczeniobiorcyBrak
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach, został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych w dniu 13 czerwca 2016 r. na okres 14 dni.

W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom:

1) konsultantowi krajowemu dziedzinie medycyny rodzinnej;

2) samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych);

3) reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach.

Do przedstawionego do konsultacji projektu zarządzenia wpłynęły nieliczne uwagi o charakterze porządkowym i redakcyjnym.

5. Skutki finansowe
Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Niniejsze zarządzenie jest konsekwencją zmiany przepisów art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy których Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do wydania dokumentu określającego przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepisy przedmiotowego zarządzenia wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.
2) stosuje się od dnia 1 września 2016 r. (po realizacji procedury określonej przepisami § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmieniającego OWU).