Dzienniki resortowe

NFZ.2018.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
3) ogólne warunki umów - ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
4) osobodzień - jednostkowa miara służąca do sprawozdawania produktów rozliczeniowych w katalogu świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
5) punkt - jednostkowa miara służąca do określenia wartości świadczeń opieki zdrowotnej - produktu rozliczeniowego (sprawozdawanego), określonego w katalogu świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
6) przepustka - okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza hospicjum stacjonarnym lub oddziałem medycyny paliatywnej, bez potrzeby wypisywania go z hospicjum lub oddziału;
7) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
8) rozporządzenie - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
9) świadczenia wykonywane w warunkach domowych - świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 rozporządzenia, udzielane w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu świadczeniobiorcy, w tym także w domach pomocy społecznej z wyłączeniem pobytu w stacjonarnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
10) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w ogólnych warunkach umów.
2.  Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu oraz w ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania

§  3. 
1.  Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
2.  Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (DZ. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1) 85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne;
2) 85141210-4 - Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;
3) 85144000-0 - Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie;
4) 85143000-3 - Usługi ambulatoryjne.
§  4. 
1.  Postępowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1) województwa;
2) więcej niż jednego powiatu;
3) powiatu;
4) więcej niż jednej gminy;
5) gminy;
6) więcej niż jednej dzielnicy;
7) dzielnicy.
2.  Porównanie ofert w toku postępowania następuje zgodnie z przepisami art. 148 ustawy o świadczeniach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 148 ust. 3 tej ustawy.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  5. 
1.  Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń: opieka paliatywna i hospicyjna, zwanej dalej "umową", jest w szczególności realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2.  Odpowiednio do przedmiotu umowy, jednostki rozliczeniowe dla poszczególnych zakresów świadczeń określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
4.  Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  6. 
1.  Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.
2.  Konieczność spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa, łącznie ze świadczeniami wykonywanymi w warunkach domowych.
§  7. 
1.  Świadczenia objęte przedmiotem umowy udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.
§  8. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2.  Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6.
4.  Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, w zakresie świadczeń wynikającym z umowy na zasadach określonych w ustawie.
5.  Funduszu obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w tym podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6.  Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.
§  9. 
1.  Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępnienia na żądanie oddziału Funduszu rejestru zakażeń zakładowych.
§  10. 
1.  Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
3.  Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4.  W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
5.  W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
6.  W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 4 umowy.
7.  W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  11. 
1.  W ramach zakresu świadczeń: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, kwalifikacja świadczeniobiorcy do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego odbywa się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
2.  Żywienie dojelitowe i pozajelitowe jest realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; rodzaje diet, zasady opieki nad dostępem do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz zasady podaży kompletnej diety przemysłowej, a także zapobieganie, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku powikłań winny być zgodne ze standardami żywienia pozajelitowego i dojelitowego opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz zaleceniami Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.
3.  W ramach wizyty personelu medycznego, w zakresach świadczeń: świadczenia w hospicjum domowym oraz świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci, personel medyczny hospicjum domowego oraz hospicjum domowego dla dzieci jest każdorazowo obowiązany do przekładania świadczeniobiorcy lub członkowi jego rodziny, albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu "Karty wizyt w domu chorego", której wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia, w celu potwierdzenia zrealizowanej wizyty.
4.  Kartę, o której mowa w ust. 3, dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
§  12. 
1.  Warunki rozliczania świadczeń realizowanych w ramach umowy, określone są w ogólnych warunkach umów oraz w umowie.
2.  Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w "Planie rzeczowo - finansowym", którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
3.  Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.
4.  Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu stanowiącego podstawę wystawienia rachunku.
5.  Świadczeniodawca składa do oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę, rachunek w formie pisemnej oraz raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.
6.  Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawcę podlega weryfikacji w oddziale Funduszu.
7.  Jednostką rozliczeniową w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest punkt.
8.  Rachunek, o którym mowa w ust. 5, świadczeniodawca może przesłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.
9.  1  Każda porada lekarza i psychologa oraz wizyta pielęgniarki i fizjoterapeuty realizowana w warunkach domowych lub w poradni medycyny paliatywnej jest sprawozdawana w raporcie statystycznym wraz z datą i kodem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  13.  Przedstawiając świadczenia do zapłaty, świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania następujących zasad:
1) do rozliczenia pobytu w zakładzie udzielającym świadczeń w warunkach stacjonarnych albo domowych wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane, przez które należy rozumieć każdy rozpoczęty osobodzień pobytu stacjonarnego oraz w warunkach opieki domowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dzień objęcia opieką i dzień jej zakończenia wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień;
3) w razie korzystania przez świadczeniobiorcę z przepustki, Fundusz finansuje 50% wartości osobodnia pobytu świadczeniobiorcy w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
4) w okresie korzystania z przepustki, świadczeniodawca wyposaża świadczeniobiorcę w leki i wyroby medyczne;
5) Fundusz finansuje czas przebywania świadczeniobiorcy na przepustce do 2 dni w miesiącu; informację o udzielonej przepustce świadczeniodawca odnotowuje w dokumentacji medycznej indywidualnej świadczeniobiorcy;
6) Fundusz finansuje świadczenia realizowane w ramach perinatalnej opieki paliatywnej do 28. dnia po porodzie na rzecz:
a) rodziców dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,
b) noworodków, zgodnie z kryteriami kwalifikacji do leczenia określonymi w załączniku nr 1 część III do rozporządzenia;
7) podstawą rozliczenia świadczeń w ramach perinatalnej opieki paliatywnej na rzecz rodziców dziecka będącego w fazie prenatalnej i tegoż dziecka, są wskazania medyczne opisane na skierowaniu wydanym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
8) dokumentacja medyczna prowadzona jest odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy, któremu udzielona została porada lub konsultacja wraz z koordynacją opieki;
9) w ramach perinatalnej opieki paliatywnej w raporcie statystycznym sprawozdawana jest, wraz z określeniem terminu wykonanego świadczenia, numeru PESEL matki lub ojca jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub numeru PESEL dziecka, o ile został nadany albo numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna faktycznego dziecka:
a) 2  porada i konsultacja lekarska z kodem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia,
b) 3  porada psychologiczna z kodem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia;
10) perinatalna opieka paliatywna rozliczana jest ze wskazaniem danych matki albo ojca, albo dziecka, albo opiekuna faktycznego, o których mowa w pkt 9, na koniec sprawowanej opieki, w której uwzględnione zostały koszty porad i konsultacji lekarskich, porad psychologa lub psychoterapeuty wraz z koordynacją opieki;
11) porada i konsultacja lekarska albo porada psychologiczna udzielana obojgu rodzicom w tym samym terminie traktowane są jako jedna porada.
§  14. 
1.  W przypadku udzielanych w ramach sprawowanej opieki świadczeń:
1) odrębnie kontraktowanych, z wyłączeniem:
a) żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych - w odniesieniu do zakresu świadczeń udzielanych w oddziale medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnym,
b) tlenoterapii w warunkach domowych w odniesieniu do zakresu świadczeń udzielanych w oddziale medycyny paliatywnej lub w hospicjum stacjonarnym oraz hospicjum domowym dla dorosłych oraz dla dzieci do ukończenia 18. roku życia;
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3) psychiatrii ambulatoryjnej;
4) opieki stomatologicznej;
5) radioterapii paliatywnej (teleradioterapii paliatywnej) w trybie ambulatoryjnym;
6) chemioterapii paliatywnej w trybie ambulatoryjnym

- dopuszcza się rozliczanie świadczeń udzielanych jednoczasowo na podstawie odrębnych umów.

2.  W przypadku udzielania świadczeń chemioterapii paliatywnej w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji onkologicznej w trybie jednodniowym oraz świadczeń teleradioterapii paliatywnej w trybie hospitalizacji, rozliczeniu nie podlega osobodzień pobytu świadczeniobiorcy objętego opieką w hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dorosłych oraz dzieci do ukończenia 18. roku życia.
3.  Wydane zalecenia dotyczące leczenia farmakologicznego, w przypadku realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, finansowane są przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, w którym przebywa świadczeniobiorca.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  15.  Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.
§  16.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  17.  Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  18.  Traci moc zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
§  19.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Załączniki:

Załącznik nr 1 - Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej

Załącznik nr 2 - Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Załącznik nr 3 - Karta wizyt w domu chorego

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach". W obecnym stanie prawnym, przedmiotem umowy o realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, są świadczenia określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Wydanie zarządzenia związane jest z potrzebą ujednolicenia treści obecnie obowiązującego zarządzenia, wynikającą z jego dotychczasowych zmian.

Ponadto, w § 11 zarządzenia uszczegółowiono przepis dotyczący żywienia dojelitowego i pozajelitowego, które winno być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; rodzaje diet, zasady opieki nad dostępem do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz zasady podaży kompletnej diety przemysłowej, a także zapobieganie, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku powikłań winny być zgodne ze standardami żywienia pozajelitowego i dojelitowego opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz zaleceniami Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

W zarządzeniu wprowadzono zmianę w załączniku nr 3 do zarządzenia "Karta wizyt w domu chorego" polegającą na dodaniu w tabeli kolumny "czas trwania wizyty". Zmiana ta pozwoli na monitorowanie czasu trwania wizyty lub porady w danym dniu personelu medycznego, w domu pacjenta. Monitorowanie wykonanych porad i wizyt w domu pacjenta w określonym czasie, wyeliminuje zdarzenia realizacji świadczeń w tym samym czasie u dwóch świadczeniodawców lub w dwóch różnych zakresach świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Daje możliwość dokumentowania wizyt lub porad, które są realizowane więcej niż 1 raz w ciągu tego samego dnia. Może być również wykorzystywane w przypadku rozpatrywania skarg pacjentów. Jednocześnie, w zakresie § 11 zarządzenia dodano przepis, zgodnie z którym "Kartę wizyt w domu chorego" dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 21 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach. Uwagi do projektu złożyło 17 podmiotów. Uwzględniono uwagę w zakresie uszczegółowienia przepisu dotyczącego żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Pozostałe uwagi odnoszące się do przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz dotyczące zmiany w załączniku nr 3 do zarządzenia nie zostały uwzględnione.

Nazwa projektu

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

26.07.2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zarządzenie ma na celu dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących realizację świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

W zarządzeniu wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 "Karta wizyt w domu chorego" polegające na dodaniu w tabeli kolumny "czas trwania wizyty". Zmiana ta pozwoli na monitorowanie czasu trwania wizyty lub porady personelu medycznego w domu pacjenta. Jednocześnie, w zakresie § 11 zarządzenia dodano przepis, zgodnie z którym "Kartę wizyt w domu chorego" dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie zarządzenia związane jest z potrzebą ujednolicenia treści obecnie obowiązującego zarządzenia wynikającą z jego dotychczasowych zmian.

Monitorowanie wykonanych porad i wizyt w domu pacjenta w określonym czasie, wyeliminuje zdarzenia realizacji świadczeń w tym samym czasie u dwóch świadczeniodawców lub w dwóch różnych zakresach świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Daje możliwość dokumentowania wizyt lub porad, które są realizowane więcej niż 1 raz w ciągu tego samego dnia. Może być również wykorzystywane w przypadku rozpatrywania skarg pacjentów.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Świadczeniodawcy, realizujący świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej.788 świadczeniodawców

(dane za 2017 r.)

NFZNie dotyczy
Oddziały Wojewódzkie NFZ16Nie dotyczy
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) Prezes Funduszu zasięgał opinii konsultantów krajowych w określonej dziedzinie medycyny jak również Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców w okresie 21 dni. Uwagi do projektu złożyło 17 podmiotów. Uwzględniono uwagę w zakresie doprecyzowania przepisów dotyczących żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Pozostałe uwagi odnoszące się do przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz dotyczące zmiany w załączniku nr 3 do zarządzenia nie zostały uwzględnione
5. Skutki finansowe
Wprowadzenie zarządzenia nie będzie powodować skutków finansowych
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów, ponieważ wydanie zarządzenia ma szczególnie charakter porządkowy wynikający z obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej

Lp.Nazwa zakresu świadczeńKod zakresu świadczeńJednostka rozliczeniowa zakresu świadczeńNazwa produktu rozliczeniowegoKod produktu rozliczeniowegowaga punktowa produktu rozliczeniowegoTaryfa*
12345678
1świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym15.4180.021.02punktosobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym5.15.00.0000146x6,10
osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo5.15.00.00001477,95x
osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych pozajelitowo5.15.00.00001489,80x
2świadczenia w hospicjum domowym15.2180.027.02punktosobodzień w hospicjum domowym5.15.00.0000149x1,00
3świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci15.2181.027.02punktosobodzień w hospicjum domowym dla dzieci5.15.00.0000150x1,60
4porada w poradni medycyny paliatywnej15.1180.007.02punktporada w poradni medycyny paliatywnej5.15.00.0000151x0,99
5perinatalna opieka paliatywna**15.2181.028.02punktporady i konsultacje lekarskie oraz psychologiczne wraz z koordynacją opieki5.15.00.0000161x25,82
* uwzględniona na podstawie załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna oraz załącznika do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. osobodzień w hospicjum domowym, któremu przyporządkowano wartość równą 1 punkt.

** świadczenie rozliczane za kompleksową opiekę, liczba porad i konsultacji dostosowana do potrzeb dziecka i rodziców dziecka

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

zawarty w ......................................................, dnia .......................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .............................................................. Oddziałem Wojewódzkim w .......................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................ (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów", oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów, wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji Świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń udzielane są:
1) przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby";
2) zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
5.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
6.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
7.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
8.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
9.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7 i 8, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3.  Świadczeniodawca jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień Ogólnych warunków umów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).
3.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
4.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w Ogólnych warunkach umów tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
5.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ................................. ........................................... nr .....................................................................

7.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez Świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
9.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
§  5.  Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1) rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10);
2) procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9)

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

§  6.  Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

KARY UMOWNE

§  7. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  8. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............................ do dnia ................... r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  9.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  10.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
§  11.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  12.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik Nr  1  5  

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr ... do umowy nr ........ rodzaj świadczeń: ...................... wersja ……

Załącznik Nr  2  6  

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3  7  

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4  8  

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KARTA WIZYT W DOMU CHOREGO

Imię i nazwisko pacjenta

...............................................................................................................................................

Adres zamieszkania

...............................................................................................................................................

PESEL

...............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy

...............................................................................................................................................

INFORMACJA DLA PACJENTA LUB OPIEKUNA:

1) porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;

2) wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;

3) pozostały personel (fizjoterapeuta, psycholog)- porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza prowadzącego;

4) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę z zespołu hospicjum domowego.*

Data wizytyCzas trwania wizyty

od - do

Pieczęć i podpis pracownika hospicjum domowegoCzytelny podpis pacjenta lub opiekuna **

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 poz. 742 ze zm.).

** WYPEŁNIENIE OBLIGATORYJNE

ZAŁĄCZNIK Nr  4  9  

Lp.Nazwa zakresu świadczeńNazwa świadczeniaKod sprawozdawany*
1świadcznia w hospicjum domowym świadcznia w hospicjum domowym dla dzieciporada lekarska w domowej opiece paliatywnej i hospicyjnej5.01.29.0000001
wizyta pielęgniarki w domowej opiece paliatywnej i hospicyjnej5.01.29.0000002
wizyta fizjoteraputy w domowej opiece paliatywnej i hospicyjnej5.01.29.0000003
porada psychologa w domowej opiece paliatywnej i hospicyjnej5.01.29.0000004
2porada w poradni medycyny paliatywnejporada lekarska w domowej opiece paliatywnej i hospicyjnej5.01.29.0000001
wizyta pielęgniarki w domowej opiece paliatywnej i hospicyjnej5.01.29.0000002
porada psychologa w domowej opiece paliatywnej i hospicyjnej5.01.29.0000004
porada lekarska wykonana w poradni medycyny paliatywnej5.01.31.0000001
wizyta pielęgniarki wykonana w poradni medycyny paliatywnej5.01.31.0000002
porada psychologa wykonana w poradni medycyny paliatywnej5.01.31.0000003
3Perinatalna opieka paliatywnaporada i konsultacja lekarska5.15.00.0000163
porada psychologiczna5.15.00.0000164
*kod sprawozdzawany jest każdorazowo wraz z datą realizacji świadczeń
1 § 12 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 69/2019/DSOZ z dnia 17 czerwca 2019 r. (NFZ.2019.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
2 § 13 pkt 9 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 69/2019/DSOZ z dnia 17 czerwca 2019 r. (NFZ.2019.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
3 § 13 pkt 9 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 69/2019/DSOZ z dnia 17 czerwca 2019 r. (NFZ.2019.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 19 zarządzenia nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.
5 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 10 zarządzenia nr 173/2019/DSOZ z dnia 14 grudnia 2019 r. (NFZ.19.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2019 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 10 zarządzenia nr 173/2019/DSOZ z dnia 14 grudnia 2019 r. (NFZ.19.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2019 r.
7 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 10 zarządzenia nr 173/2019/DSOZ z dnia 14 grudnia 2019 r. (NFZ.19.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2019 r.
8 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 10 zarządzenia nr 173/2019/DSOZ z dnia 14 grudnia 2019 r. (NFZ.19.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2019 r.
9 Załącznik nr 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 69/2019/DSOZ z dnia 17 czerwca 2019 r. (NFZ.2019.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.