Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. - OpenLEX

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Dzienniki resortowe

NFZ.2018.75

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm. zarządza się, co następuje.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa:
1)
przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
2)
szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

2. 
Realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. 
Kryteria dotyczące:
1)
świadczeniobiorców kwalifikujących się do leczenia w ramach programu,
2)
dawkowania leków w programie,
3)
badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu

- są określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697), zwanej dalej ""ustawą o refundacji"".

§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
1a)
import docelowy - tryb dopuszczania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 959), zwanej dalej ""Prawem Farmaceutycznym"";
2)
jednostka koordynująca - świadczeniodawcę, przy którym działa zespół koordynacyjny, o którym mowa w pkt 25, zapewniający warunki do funkcjonowania zespołu;
3)
katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych - wykaz leków refundowanych stosowanych w ramach programów lekowych, określony w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji;
3a)
katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych - wykaz substancji czynnych stosowanych w ramach programów lekowych, czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, dla których Minister Zdrowia wydał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy.
4)
lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
5)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
6)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
7)
oddział z poradnią - sposób organizacji udzielania świadczeń, określony w załączniku nr 3 do zarządzenia, zgodnie z którym świadczenia udzielane są na całodobowym oddziale szpitalnym oraz w poradni specjalistycznej;
8)
oddział z oddziałem leczenia jednego dnia - sposób organizacji udzielania świadczeń określony w załączniku nr 3 do zarządzenia, zgodnie z którym świadczenia udzielane są na całodobowym oddziale szpitalnym oraz na oddziale leczenia jednego dnia;
9)
ogólne warunki umów - ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ""ustawą o świadczeniach"";
10)
opis programu lekowego - informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji do programu lekowego, kryteriów wyłączenia z programu, dawkowania leków w ramach programu, monitorowania wyników leczenia, monitorowania wyników programu, a także czasu leczenia w programie;
11)
osobodzień - jednostkę miary służącą do rozliczania świadczeń opisanych w katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe, stanowiącym załącznik nr 1k do zarządzenia;
12)
punkt - jednostkę miary służącą do określenia wartości świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;
13)
raport statystyczny - informację o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej, które zostały udzielone w okresie sprawozdawczym wraz ze wskazaniem świadczeń objętych rachunkiem;
14)
rozporządzenie kryterialne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
15)
ryczałt za diagnostykę - produkt rozliczeniowy, w ramach którego finansowany jest uśredniony koszt badań diagnostycznych wymaganych przy kwalifikacji i w trakcie realizacji programu lekowego, wykonywanych u świadczeniobiorcy objętego tym programem w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem badań genetycznych wykonywanych w trakcie kwalifikacji do programu lekowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4;
16)
SMPT - elektroniczny system monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c ustawy o świadczeniach, uzupełniany przez świadczeniodawców za pomocą aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Funduszu i udostępnionej przez oddział Funduszu;
17)
świadczenia wykonywane w trybie ambulatoryjnym - świadczenia gwarantowane udzielane podczas wizyty ambulatoryjnej, w ramach której u świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są:
a)
udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne lub terapeutyczne, lub
b)
podawane lub wydawane leki;
18)
świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji - świadczenia gwarantowane udzielane świadczeniobiorcy całodobowo w trybie planowym albo nagłym, obejmujące świadczenia: diagnostyczne, terapeutyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne - od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;
19)
świadczenia wykonywane w trybie jednodniowym - świadczenia gwarantowane udzielane świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin;
20)
świadczenia wykonywane w warunkach domowych - wybrane świadczenia realizowane w ramach programu lekowego ""Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"", obejmujące system dostaw domowych koncentratów czynników krzepnięcia;
21)
taryfa - wartość jednostkową leku obliczaną zgodnie ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 pkt 2 lit. d;
22)
współczynnik korygujący - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
23)
zakres świadczeń - świadczenie lub grupę świadczeń wyodrębnionych w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy lekowe, dla których w umowie określa się kwotę finansowania;
24)
zapewnienie realizacji badań - zapewnienie wykonywania świadczeń diagnostycznych, w miejscu lub lokalizacji określonych w umowie lub poza nimi;
25)
zespół koordynacyjny - konsylium złożone z lekarzy specjalistów mające na celu kwalifikację do danego programu lekowego oraz weryfikację skuteczności leczenia w tym programie, powoływane na stałe, w przypadku, gdy opis programu lekowego przewiduje jego funkcjonowanie.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, ustawie o refundacji oraz w ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania

§  3. 
1. 
Przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do realizacji programów lekowych odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1)
województwa;
2)
grupy powiatów lub miasta i grupy powiatów;
3)
miasta;
4)
powiatu.
2. 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1)
85110000-3 usługi szpitalne i podobne;
2)
85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne;
3)
85143000-3 usługi ambulatoryjne.
3. 
W przypadku gdy świadczeniodawca realizuje świadczenia z więcej niż jednego zakresu, kontraktowanie każdego zakresu przeprowadzane jest odrębnie.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  4. 
Przedmiotem umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanej dalej ""umową"", jest realizacja świadczeń finansowanych przez Fundusz, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, określonych w:
1)
Wykazie programów lekowych, zwanym dalej ""wykazem programów"", stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia;
2)
Katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe, zwanym dalej ""katalogiem świadczeń"", stanowiącym załącznik nr 1k do zarządzenia;
3)
Katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, zwanym dalej ""katalogiem leków"", stanowiącym załącznik nr 1m do zarządzenia;
4)
Katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych, zwanym dalej ""katalogiem ryczałtów"", stanowiącym załącznik nr 1l do zarządzenia;
5)
Katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych, zwanym dalej ""katalogiem substancji"", w przypadku, o którym mowa w § 4a.
§  4a. 
W przypadku wydania przez Ministra Zdrowia zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych określa załącznik do zarządzenia.
§  5. 
1. 
Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. 
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  6. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu, w szczególności wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.
2. 
Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń.
3. 
W przypadku złożenia oferty, o której mowa w art. 135 ust. 1 ustawy o świadczeniach, dotyczącej:
1)
oddziału z poradnią albo
2)
oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia, albo
3)
oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia oraz z poradnią, albo
4)
oddziału leczenia jednego dnia z poradnią.

- ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.

4. 
Godziny pracy personelu, określone w wymaganiach, o których mowa w ust. 1, mogą się pokrywać z godzinami pracy tego personelu w macierzystym oddziale lub poradni, w których odbywa się realizacja danego programu lekowego.
5. 
Minimalny czas pracy poradni specjalistycznej wynosi 8 godzin w tygodniu.
6. 
W przypadkach, w których wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia wprowadzają możliwość realizacji świadczeń na:
1)
całodobowym oddziale szpitalnym oraz w poradni specjalistycznej albo
2)
całodobowym oddziale szpitalnym i na oddziale leczenia jednego dnia, albo
3)
całodobowym oddziale szpitalnym i na oddziale leczenia jednego dnia oraz w poradni specjalistycznej

- czas pracy personelu ustalany i weryfikowany jest łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.

7. 
W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń w:
1)
poradni specjalistycznej albo
2)
oddziale leczenia jednego dnia, albo
3)
poradni specjalistycznej i oddziale leczenia jednego dnia

- wymóg dotyczący czasu pracy personelu uważa się za spełniony, jeżeli godziny pracy personelu są dostosowane do harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń lub został spełniony warunek dotyczący minimalnego czasu pracy personelu określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§  7. 
1. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców wymienionych w ""Wykazie podwykonawców"", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2. 
Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
3. 
Fundusz zobowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.
4. 
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
5. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy, służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
6. 
Aktualizacja danych, o których mowa w ust. 5, jest dokonywana za pomocą aplikacji informatycznych udostępnionych przez Fundusz.
§  8. 
Świadczeniodawca realizujący umowę, jest zobowiązany do:
1)
monitorowania stanu świadczeniobiorcy uczestniczącego w programie zgodnie z opisem programu;
2)
wykonywania wymaganych badań diagnostycznych w terminach określonych w opisach programów;
3)
udostępniania prowadzonej dokumentacji medycznej na żądanie Funduszu;
4)
współpracy z zespołem koordynacyjnym i przekazywania zespołowi koordynacyjnemu dokumentów wymaganych zgodnie z załącznikami nr 8-12 i 14-21 do zarządzenia, jeżeli opis programu przewiduje funkcjonowanie takiego zespołu;
5)
przekazywania oddziałowi Funduszu danych, których zakres, formę i termin przekazania określa opis programu oraz umowa;
6)
uzupełniania i przechowywania w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy:
a)
karty wydania leku której wzór jest określony w załączniku nr 6 do zarządzenia oraz
b)
karty włączenia świadczeniobiorcy do programu lekowego, której wzór jest określony w załączniku nr 7 do zarządzenia;
7)
prawidłowego i terminowego uzupełniania danych w SMPT.
§  9. 
1. 
Świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do programu lekowego zgodnie z kryteriami określonymi w opisie programu.
2. 
W przypadku, gdy opis programu lekowego przewiduje funkcjonowanie zespołu koordynacyjnego ostateczna kwalifikacja świadczeniobiorcy do tego programu dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 8-12 i 14-21 do zarządzenia.
3. 
Świadczeniodawca wyłącza świadczeniobiorcę z programu lekowego w przypadku braku efektu leczenia, bądź w razie spełnienia przez świadczeniobiorcę któregokolwiek z kryteriów wyłączenia wymienionego w opisie tego programu.
4. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania każdej substancji czynnej ujętej w katalogu leków lub w przypadku, o którym mowa w § 4a, katalogu substancji zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego.
§  10. 
Świadczenia z katalogu świadczeń są wykonywane w trybie:
1)
ambulatoryjnym;
2)
jednodniowym - wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym;
3)
hospitalizacji - wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym.
§  11. 
1. 
Nabycie leków niezbędnych do realizacji programów lekowych:
1)
Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki,
2)
Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1,
3)
Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN),
4)
Leczenie zespołu Prader - Willi,
5)
Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT),
6)
Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR),
7)
Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

- odbywa się po przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym pomocnicze działania zakupowe realizuje Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, na podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej ""ustawą PZP"".

2. 
Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzane jest przez zamawiającego upoważnionego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy PZP, przez świadczeniodawców realizujących programy lekowe określone w ust. 1.
3. 
W przypadku programów lekowych, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1-6 - świadczeniodawca realizujący co najmniej jeden z tych programów zobowiązany jest do udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jednostce koordynującej, przy której funkcjonuje Zespół Koordynacyjny ds. leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu;
2)
pkt 7 - świadczeniodawca realizujący ten program zobowiązany jest do udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jednostce koordynującej, przy której funkcjonuje Zespół Koordynacyjny ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.
§  12. 
1. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. 
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca zobowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usług Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.
3. 
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4. 
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy.
5. 
W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  13. 
1. 
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są osobiście przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.
1a. 
Świadczenia opieki zdrowotnej mogą być udzielane również przez lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinach medycyny określonych w odniesieniu do odpowiedniego programu lekowego w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2. 
Świadczeniodawca przekazuje do oddziału Funduszu wykaz personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3. 
Wszelkie zmiany dotyczące personelu, o którym mowa w ust. 2, wymagają akceptacji oddziału Funduszu.
§  14. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę, przekazuje do oddziału Funduszu harmonogram, o którym mowa w § 1 pkt 2 ogólnych warunków umów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy.
2. 
Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu wymagają akceptacji oddziału Funduszu.
§  15. 
W przypadku realizacji programu lekowego ""Leczenie stwardnienia rozsianego"", decyzja o leczeniu substancją czynną alemtuzumab może zostać podjęta po konsultacji:
1)
z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii lub
2)
z lekarzem specjalistą w dziedzinie neurologii, który posiada doświadczenie w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym substancjami czynnymi refundowanymi w ramach programu lekowego: Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego, potwierdzone pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii.
§  16. 
1. 
Przed rozpoczęciem terapii świadczeniobiorcy w ramach programu lekowego:
1)
Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego,
2)
Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc,
3)
Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)

- świadczeniodawca zobowiązany jest do opracowania strategii postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec każdego świadczeniobiorcy zgłoszonego do udziału w programie. Strategia sporządzana jest na piśmie i dołączana jest do indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

2. 
Strategia, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, jest wypracowywana w ramach konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie:
a)
dermatologii i wenerologii oraz
b)
hematologii lub onkologii klinicznej;
2)
pkt 2, jest wypracowywana w ramach konsylium złożonego z lekarzy specjalistów w dziedzinach:
a)
chorób płuc posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób śródmiąższowych płuc oraz
b)
radiologii posiadającego doświadczenie w opisywaniu badań tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości u chorych na śródmiąższowe choroby płuc oraz
c)
patomorfologii - w przypadku konieczności potwierdzenia rozpoznania badaniem histopatologicznym;
3)
pkt 3, jest wypracowywana w ramach konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie:
a)
onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub neurologii, lub neurologii dziecięcej oraz
b)
neurochirurgii

- w trakcie której podejmowana jest decyzja w sprawie zakwalifikowania do leczenia chirurgicznego.

3. 
W przypadku programu lekowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokument potwierdzający niezakwalifikowanie do leczenia chirurgicznego zostaje umieszczony w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy oraz SMPT.
§  17. 
1. 
Zespół koordynacyjny powoływany jest przez Prezesa Funduszu w przypadku, gdy opis programu lekowego tak stanowi.
2. 
Zespół koordynacyjny działa przy jednostce koordynującej.
§  18. 
Oznaczenie powołanych zespołów koordynacyjnych i zakres ich działania określają załączniki nr 8-12 i 14-21 do zarządzenia.
§  19. 
Zespół koordynacyjny działa na podstawie regulaminu określonego przez Prezesa Funduszu.

Rozdział  4

Rozliczanie świadczeń

§  20. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe następuje zgodnie z umową, niniejszym zarządzeniem oraz odrębnymi przepisami.
§  21. 
1. 
Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest:
1)
rachunek oraz
2)
raport statystyczny oraz
3)
sprawozdanie dotyczące ewidencji faktur zakupu leków.
2. 
Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
3. 
W terminie do 10. dnia każdego miesiąca, świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć do oddziału Funduszu:
1)
rachunek w formie papierowej lub elektronicznej wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej,
2)
sprawozdanie w formie elektronicznej dotyczące ""Ewidencji faktur"", przekazywane do oddziału Funduszu zgodnie z formatem XML określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML (z późn. zm.) - w przypadku faktur potwierdzających zakup leków z katalogu leków

- za miesiąc poprzedni.

4. 
Dane i informacje zawarte w raporcie statystycznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są w zakresie, postaci oraz formacie określonych w:
1)
przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach oraz
2)
załączniku nr 1 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
5. 
W raporcie statystycznym świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD 10 oraz procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych - ICD 9.
6. 
Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców do oddziału Funduszu podlega weryfikacji przez Fundusz.
7. 
Wystawienie rachunku następuje na podstawie zatwierdzonego przez Fundusz raportu statystycznego oraz żądania naliczania świadczeń wygenerowanego przez świadczeniodawcę z użyciem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych udostępnionych przez Fundusz.
8. 
W przypadku:
1)
przedstawienia przez świadczeniodawcę:
a)
niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów rozliczeniowych lub
b)
dokumentów rozliczeniowych w sposób nieprawidłowy, lub
2)
zawarcia w dokumentach rozliczeniowych niepełnych lub nieprawdziwych danych lub informacji

- następuje wstrzymanie płatności za udzielone świadczenia, których dotyczą nieprawidłowości.

§  22. 
1. 
Jednostką rozliczeniową jest punkt.
2. 
Rozliczanie świadczeń odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami umów oraz umową.
3. 
Należność za świadczenia stanowi sumę ""iloczynu świadczeń"" oraz ""iloczynu leków"" albo ""iloczynu świadczeń"" oraz w przypadku, o którym mowa w § 4a, ""iloczynu substancji"" albo ""iloczynu świadczeń"", ""iloczynu leków"" oraz w przypadku, o którym mowa w § 4a,""" iloczynu substancji"", gdzie:
1)
""iloczyn świadczeń"" to iloczyn:
a)
liczby udzielonych świadczeń,
b)
wartości punktowych świadczeń określonych w katalogu świadczeń albo w katalogu ryczałtów,
c)
ceny punktu;
2)
""iloczyn leków"" to iloczyn:
a)
ilości substancji czynnej podanej świadczeniobiorcy zawartej w leku, identyfikowanym poprzez kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, umieszczonym w katalogu leków,
b)
wagi punktowej jednostki miary leku określonej w katalogu leków,
c)
ceny punktu,
d)
taryfy dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN określonej według wzoru:

gdzie:

- T - taryfa,

- L - cena z faktury zakupu leku dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, nie wyższa niż wysokość limitu finansowania zgodnie z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, obowiązującym w dniu podania lub wydania leku,

- l - liczba jednostek miary (jednostka miary zgodna z załącznikiem nr 1m do zarządzenia) w opakowaniu dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN;

3)
""iloczyn substancji"" to iloczyn:
a)
liczby udzielonych świadczeń,
b)
wartości punktowej świadczeń określonej w katalogu substancji,
c)
ceny punktu oraz
d)
ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych jako krotność jednostek rozliczeniowych substancji czynnej.
4. 
Rozliczeniu podlegają podane lub wydane świadczeniobiorcy leki w ilościach stanowiących wielokrotność bądź ułamek poszczególnych pozycji w katalogu leków.
5. 
Ilość podanego lub wydanego świadczeniobiorcy leku musi być zgodna z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego.
6. 
Świadczeniodawca ma prawo rozliczyć tylko taką ilość leku, która została podana lub wydana świadczeniobiorcom. Niewykorzystana część leku nie podlega rozliczeniu.
7. 
W przypadku świadczeń wykonywanych w trybie hospitalizacji dzień przyjęcia do leczenia oraz jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień.
8. 
Należność dla danego zakresu świadczeń za bieżący okres sprawozdawczy może być większa niż wynikająca z ust. 3, w przypadku gdy należności za poprzednie okresy sprawozdawcze w okresie obowiązywania umowy były mniejsze niż wynikające z ust. 3.
9. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, łączna kwota należności za bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze nie może być wyższa od sumy iloczynów jednostek rozliczeniowych i cen jednostkowych, określonych w planie rzeczowo-finansowym dla bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych, dla danego zakresu świadczeń.
10. 
Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.
11. 
Rozliczenie podania leku zawierającego substancję czynną z katalogu substancji jest możliwe w przypadku, gdy sprowadzenie tego leku z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanej w trybie art. 4 Prawa farmaceutycznego.
12. 
Kopie faktur zakupu leków, o których mowa w ust. 11, przekazywane są przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu.
§  23. 
1. 
Koszty badań diagnostycznych realizowanych w danym programie lekowym są rozliczane przez świadczeniodawcę ryczałtem określonym dla każdego programu lekowego w katalogu ryczałtów.
2. 
Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest:
1)
w całości nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, w trakcie leczenia świadczeniobiorcy w ramach programu albo
2)
w częściach wykonanych - do wysokości nie wyższej niż wysokość kwoty określonej w katalogu ryczałtów

- proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia świadczeniobiorcy w programie, po upływie danego okresu leczenia.

3. 
W przypadku, gdy zgodnie z opisem programu całość terapii świadczeniobiorcy trwa krócej niż 12 miesięcy rozliczenie, o którym mowa w ust. 1:
1)
może być dokonane tylko raz po zakończeniu terapii;
2)
nie jest zmniejszane proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia świadczeniobiorcy w programie, za wyjątkiem sytuacji, gdy w trakcie terapii pacjent został wyłączony z programu lub zmarł.
4. 
W przypadku programów lekowych dotyczących leczenia chorób hematoonkologicznych badania genetyczne wykonywane w trakcie kwalifikacji do programu lekowego finansowane są w ramach odpowiedniego ryczałtu diagnostycznego, jeżeli świadczeniobiorca został zakwalifikowany do tego programu.
§  24. 
1. 
W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie programu lekowego ""Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową"", wartość produktu rozliczeniowego z katalogu ryczałtów dla świadczenia o kodzie 5.08.08.0000079 ""Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową"" korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,68.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy:
1)
całkowity koszt terapii danego świadczeniobiorcy lekami finansowanymi w programie lekowym ""Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową"" nie przekroczył 15 000 zł lub
2)
terapia dotyczy leczenia pacjentów ze zwłóknieniem wątroby sklasyfikowanym jako F3 lub F4.
§  25. 
1. 
W przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy w trakcie terapii określonego świadczeniobiorcy w danym okresie koszt każdej rozliczonej jednostki danej substancji czynnej nie jest większy niż koszt wskazany w katalogu współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych, zwanym dalej ""katalogiem współczynników"", stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia, wartość:
1)
produktu rozliczeniowego z katalogu ryczałtów lub
2)
świadczenia z katalogu świadczeń

- jest korygowana z zastosowaniem współczynnika korygującego.

2. 
Zakres oraz warunki stosowania, a także wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 1, określa katalog współczynników.
§  26. 
1. 
Substancje czynne z katalogu leków lub w przypadku, o którym mowa w § 4a, katalogu substancji rozliczane są łącznie ze świadczeniami z katalogu świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszczalne jest łączne rozliczanie substancji czynnych z katalogu leków lub w przypadku, o którym mowa w § 4a, katalogu substancji lub świadczeń z katalogu ryczałtów ze świadczeniami:
1)
zawartymi w:
a)
katalogu grup określonym w załączniku nr 1a,
b)
katalogu świadczeń odrębnych określonym w załączniku nr 1b,
c)
katalogu świadczeń uzupełniających określonym w załączniku nr 1c,
d)
katalogu radioterapii określonym w załączniku nr 1d

- do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne lub

2)
zawartymi w:
a)
katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii określonym w załączniku nr 1n,
b)
katalogu świadczeń wspomagających określonym w załączniku nr 1j

- do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

3. 
Niedopuszczalne jest łączne rozliczanie świadczeń z katalogu świadczeń ze świadczeniami:
1)
zawartymi w:
a)
katalogu grup określonym w załączniku nr 1a,
b)
katalogu świadczeń odrębnych określonym w załączniku nr 1b

- do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne albo

2)
zawartymi w katalogu świadczeń podstawowych określonym w załączniku nr 1e do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
4. 
Niedopuszczalne jest łączne rozliczanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ze świadczeniami w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
5. 
W przypadku, gdy u świadczeniobiorcy w terapii danego schorzenia stosowane są jednocześnie:
a)
leki z katalogu leków lub w przypadku, o którym mowa w § 4a, substancje z katalogu substancji oraz
b)
leki z katalogu leków refundowanych stosowanych w chemoterapii lub substancje z katalogu refundowanych substancji czynnych
- rozliczeniu podlegają wyłącznie świadczenia z katalogu świadczeń.
6. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, świadczenia podlegające łącznemu rozliczeniu finansowane są na podstawie odrębnych umów.
§  27. 
1. 
Świadczeniodawca zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej może złożyć do dyrektora oddziału Funduszu wniosek o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń w celu realizacji programu lekowego, który jest już przez tego świadczeniodawcę realizowany na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. 
Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy nowe miejsce udzielania świadczeń nie może zostać objęte umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w trybie art. 139 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 159a ustawy o świadczeniach.
3. 
Nowe miejsce udzielania świadczeń:
1)
stanowi komórkę organizacyjną wnioskującego świadczeniodawcy;
2)
może znajdować się w innej lokalizacji niż dotychczasowe miejsce realizacji programu lekowego.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie lokalizacji nowego miejsca udzielania świadczeń;
2)
dane wymagane do zawarcia aneksu do umowy, w tym wskazanie numeru umowy, która ma podlegać aneksowaniu;
3)
przewidywaną liczbę świadczeniobiorców, którzy będą objęci leczeniem w nowym miejscu udzielania świadczeń w okresie roku od jego utworzenia;
4)
opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie odpowiadającej specjalności komórki organizacyjnej będącej przedmiotem wniosku o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
6. 
Przed rozpatrzeniem wniosku oddział Funduszu zobowiązany jest do weryfikacji spełniania przez nowe miejsce udzielania świadczeń wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu.
7. 
Zawarcie aneksu do umowy, o której mowa w ust. 1, nie może powodować zwiększenia kwoty zobowiązania oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy za realizację świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
§  28. 
1. 
Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do comiesięcznej weryfikacji poprawności, kompletności i terminowości uzupełniania danych zawartych w SMPT.
2. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w uzupełnianiu danych, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu wzywa świadczeniodawcę do uzupełnienia lub poprawienia danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ich niepoprawności lub niekompletności.
3. 
Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu raz na 6 miesięcy, w terminie do dnia:
1)
31 stycznia - za drugie półrocze roku poprzedniego;
2)
31 lipca - za pierwsze półrocze danego roku.
§  28a. 
1. 
Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do monitorowania wszystkich, prowadzonych przez świadczeniodawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków z katalogu leków.
2. 
Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:
1)
28 lutego - za drugie półrocze roku poprzedniego;
2)
31 sierpnia - za pierwsze półrocze danego roku.
§  28b. 
1. 
Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do:
1)
monitorowania średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych u poszczególnych świadczeniodawców realizujących programy lekowe;
2)
weryfikacji kosztu, o którym mowa w pkt 1; względem średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju;
3)
uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie odpowiedniego programu lekowego, w przypadku przekroczenia u danego świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10% w okresie 3 miesięcy poprzedzających o 3 miesiące okres, na który ustalane jest zobowiązanie.
2. 
Substancje czynne, o których mowa w ust. 1 oraz ich jednostki rozliczeniowe są określone w załączniku 1m do zarządzenia.
3. 
Monitorowania i weryfikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. 
Środki finansowe pozyskane w związku ze stosowaniem ust. 1 pkt 3, przeznaczane są na realizację tego samego zakresu świadczeń.
5. 
Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:
1)
31 marca - za drugie półrocze roku poprzedniego;
2)
30 września - za pierwsze półrocze danego roku.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  29. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe zawiera się zgodnie ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  30. 
Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  31. 
Dyrektorzy oddziałów Funduszu, w terminie 2 lat i 11 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dokonają dostosowania wykazu miejsc udzielania świadczeń przez świadczeniodawców.
§  32. 
Traci moc zarządzenie Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
§  33. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r., z wyjątkiem:
1)
§ 6 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
2)
§ 25, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

Spis załączników do Zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe:

1k - Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe.

1l - Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych.

1m - Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

2 - Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- leczenie szpitalne - programy lekowe.

3 - Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych.

4 - Wykaz programów lekowych.

5 - Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych.

6 - Karta wydania leku.

7 - Karta włączenia świadczeniobiorcy do programu lekowego.

8 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych oraz weryfikację jego skuteczności.

9 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorób ultrarzadkich oraz weryfikację jego skuteczności.

10 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz weryfikację jego skuteczności.

11 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz weryfikację jego efektów.

12 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) oraz weryfikację jego skuteczności.

14 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona oraz weryfikację jego skuteczności.

15 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 oraz weryfikację jego skuteczności.

16 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B oraz weryfikację jego efektów.

17- Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) oraz weryfikację jego skuteczności.

18 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) oraz weryfikację jego skuteczności.

19 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz weryfikację jego skuteczności.

20 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem oraz weryfikację jego skuteczności.

21 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) oraz weryfikację jego efektów.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1k

Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe

kod świadczenia5.08.07.00000015.08.07.00000025.08.07.00000035.08.07.00000245.08.07.00000255.08.07.00000045.08.07.00000185.08.07.00000215.08.07.00000265.08.07.00000235.08.07.0000009
nazwa świadczeniahospitalizacja związana z wykonaniem programuhospitalizacja związana z wykonaniem programu u dziecihospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu hospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym i pod kontrolą tomografii komputerowejhospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym lub pod kontrolą tomografii komputerowej.przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programuprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem iniekcji doszklistkowej anty - VEGF w programie lekowymprzyjęcie pacjenta połączone z podaniem dichlorku radu Ra-223przyjęcie pacjenta raz na 3 miesiące w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programukwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skutecznościleczenie w warunkach domowych
wartość punktowa486,72540,80486,72 900,00678,72108,16378,56600,00324,48338,00koszt świadczenia zawarty w wycenie koncentratu czynnika krzepnięcia
Lp.Kod zakresuNazwa zakresu1234567891011
1.03.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Bxxxx
2.03.0000.302.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Cxxxx
3.03.0000.303.02Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)xxxx
4.03.0000.304.02Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoxxx
5.03.0000.305.02Leczenie raka wątrobowokomórkowegoxxx
6.03.0000.306.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaxxx
7.03.0000.308.02Leczenie mięsaków tkanek miękkichxxx
8.03.0000.309.02Leczenie raka piersixxx
9.03.0000.310.02Leczenie raka nerkixxx
10.03.0000.312.02Leczenie chorych na chłoniaki złośliwexxx
11.03.0000.314.02Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikowąxxx
12.03.0000.315.02Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i Bxxxxx
13.03.0000.317.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dziecixxxx
14.03.0000.318.02Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowegoxxx
15.03.0000.319.02Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkixxxxx
16.03.0000.320.02Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1xxxxx
17.03.0000.321.02Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiixxxxx
18.03.0000.322.02Leczenie choroby Pompegoxxxxx
19.03.0000.323.02Leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu IIIxxxxx
20.03.0000.324.02Leczenie choroby Hurlerxxxxx
21.03.0000.325.02Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)xxxxx
22.03.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząxxxx
23.03.0000.328.02Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyxxxx
24.03.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianegoxxxxx
25.03.0000.330.02Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymxxx
26.03.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)xxxx
27.03.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohnaxxxx
28.03.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymxxxxx
29.03.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)xxxx
30.03.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)xxxx
31.03.0000.337.02Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekxxxx
32.03.0000.338.02Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)xxxxx
33.03.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxxx
34.03.0000.340.02Profilaktyka zakażeń wirusem RSxxx
35.03.0000.341.02Leczenie zespołu Prader - Willixxxxx
36.03.0000.342.02Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)xxxxx
37.03.0000.344.02Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejxxxx
38.03.0000.346.02Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianegoxxxxx
39.03.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejxxxxxx
40.03.0000.348.02Leczenie czerniaka skóryxxx
41.03.0000.350.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaxxx
42.03.0000.352.02Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyixxx
43.03.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkixxx
44.03.0000.354.02Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowegoxxx
45.03.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)xxxx
46.03.0000.356.02Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoxxxx
47.03.0000.357.02Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
48.03.0000.358.02Leczenie zaawansowanego raka żołądkaxxx
49.03.0000.359.02Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowychxxx
50.03.0000.362.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychxx
51.03.0000.364.02Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)xxxxx
52.03.0000.365.02Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastycznąxxx
53.03.0000.366.02Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'egoxxx
54.03.0000.367.02Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychxxxx
55.03.0000.369.02Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxx
56.03.0000.370.02Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)xxx
57.03.0000.371.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąxxx
58.03.0000.372.02Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemxxx
59.03.0000.373.02Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaxxx
60.03.0000.374.02Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)xxx
61.03.0000.375.02Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)xxxx
62.03.0000.376.02Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)xxxxx
63.03.0000.377.02Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+xxxx
64.03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzkąxx
65.03.0000.379.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabemxxx
66.03.0000.380.02Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejxxx
67.03.0000.381.02Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnejxxx
68.03.0000.382.02Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSKxxxx
69.03.0000.383.02Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
70.03.0000.384.02Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5qxxx
71.03.0000.385.02Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkixxx
72.03.0000.386.02Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychxxxxx
73.03.0000.387.02Leczenie idiopatycznego włóknienia płucxxx
74.03.0000.388.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibemxxxx
75.03.0000.389.02Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)xxxx
76.03.0000.390.02Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsonaxxxx
77.03.0000.392.02Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąxxx
78.03.0000.393.02Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwychxxx
79.03.0000.395.02Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)xxxxx
80.03.0000.396.02Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)xxxxx
81.03.0000.397.02Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
82.03.0000.398.02Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
83.03.0000.399.02Leczenie akromegaliixx
84.03.0000.400.02Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabuxxx
85.03.0000.401.02Leczenie hipercholesterolemii rodzinnejxx
86.03.0000.402.02Leczenie rdzeniowego zaniku mięśnixxxxxx
87.03.0000.403.02Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabemxxx
88.03.0000.404.02Leczenie choroby Fabry'egoxxxxx
89.03.0000.405.02Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowaxx
90.03.0000.406.02Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu b u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBVxxxx
91.03.0000.407.02Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznejxx
92.03.0000.408.02Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycyxxx
93.03.0000.409.02Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznychxxxxx

ZAŁĄCZNIK Nr  1l

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Lp.KodNazwa świadczeniaRyczałt roczny

(punkty)

1234
15.08.08.0000001Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną2 595,84
25.08.08.0000002Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym3 731,52
35.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entekawirem, lub tenofowirem2 433,60
45.08.08.0000009Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego3 706,00
55.08.08.0000011Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca3 927,00
65.08.08.0000013Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (trabektedyna)3 665,60
75.08.08.0000068Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (pazopanib, sunitynib)2 102,63
85.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego HER2+ raka piersi3 273,00
95.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego lub adjuwantowego HER2+ raka piersi3 210,60
105.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki3 199,00
115.08.08.0000020Diagnostyka w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową7 008,96
125.08.08.0000021Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - lokalne centra leczenia hemofilii3 244,80
135.08.08.0000022Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - regionalne centra leczenia hemofilii5 408,00
145.08.08.0000024Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci2 633,70
155.08.08.0000025Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego2 271,36
165.08.08.0000026Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki486,72
175.08.08.0000027Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-11 081,60
185.08.08.0000028Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii3 352,96
195.08.08.0000029Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego1 973,92
205.08.08.0000030Diagnostyka w programie leczenia choroby Gauchera typu I oraz typu III1 460,16
215.08.08.0000031Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera1 297,92
225.08.08.0000032Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II2 487,68
235.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą711,15
245.08.08.0000035Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy324,48
255.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego1 671,00
265.08.08.0000037Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym324,48
275.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego5 840,64
285.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna2 920,32
295.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
305.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
315.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)778,75
325.08.08.0000046Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek324,48
335.08.08.0000047Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu1 784,64
345.08.08.0000048Diagnostyka w programie leczenia zespołu Prader - Willi1 135,68
355.08.08.0000049Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera324,48
365.08.08.0000051Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej984,80
375.08.08.0000053Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego1 671,00
385.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej778,75
395.08.08.0000055Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry4 337,00
405.08.08.0000060Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki1 610,60
415.08.08.0000061Diagnostyka w programie leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego3 350,00
425.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)865,28
435.08.08.0000063Diagnostyka w programie leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego2 758,08
445.08.08.0000065Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka żołądka5 478,00
455.08.08.0000066Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem1 337,00
465.08.08.0000088Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem3 656,96
475.08.08.0000070Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych2 633,70
485.08.08.0000072Diagnostyka w programie leczenia hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)3 169,09
495.08.08.0000073Diagnostyka w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną9 196,80
505.08.08.0000074Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego2 943,00
515.08.08.0000075Diagnostyka w programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych1 406,08
525.08.08.0000078Diagnostyka w programie leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)2 128,59
535.08.08.0000079Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową1 514,24
545.08.08.0000080Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem5 757,00
555.08.08.0000081Diagnostyka w programie leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza458,60
565.08.08.0000082Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)5 137,60
575.08.08.0000083Diagnostyka w programie leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)1 050,23
585.08.08.0000084Diagnostyka w programie leczenia tyrozynemii typu 1 (HT-1)4 542,72
595.08.08.0000085Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+3 861,00
605.08.08.0000086Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką2 633,70
615.08.08.0000087Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem2 207,00
625.08.08.0000090Diagnostyka w programie leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej3 046,00
635.08.08.0000092Diagnostyka w programie leczenia certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK879,88
645.08.08.0000093Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q2 078,00
655.08.08.0000094Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki5 314,00
665.08.08.0000095Diagnostyka w programie leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych1 375,80
675.08.08.0000096Diagnostyka w programie leczenia idiopatycznego włóknienia płuc1 676,48
685.08.08.0000097Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem2 354,64
695.08.08.0000098Diagnostyka w programie leczenia ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)2 704,00
705.08.08.0000099Diagnostyka w programie leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona324,48
715.08.08.0000101Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową2 598,00
725.08.08.0000102Diagnostyka w programie piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych2 528,50
735.08.08.0000104Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 1 rok terapii6 021,33
745.08.08.0000105Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 2 i kolejny rok terapii1 997,33
755.08.08.0000106Diagnostyka w programie leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii4 083,00
765.08.08.0000107Diagnostyka w programie leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1 718,00
775.08.08.0000108Diagnostyka w programie leczenia pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1 395,00
785.08.08.0000109Diagnostyka w programie leczenia akromegalii2 388,00
795.08.08.0000110Diagnostyka w programie leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu3 302,67
805.08.08.0000111Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 1 rok terapii3 216,00
815.08.08.0000112Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 2 i kolejny rok terapii2 245,00
825.08.08.0000113Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie adjuwantowe1 480,00
835.08.08.0000114Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego3 579,50
845.08.08.0000115Diagnostyka w programie leczenia chorych na chłoniaki złośliwe - 1 rok terapii3 990,00
855.08.08.0000116Diagnostyka w programie leczenia chorych na chłoniaki złośliwe - 2 i kolejny rok terapii873,00
865.08.08.0000117Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 1 rok terapii3 663,00
875.08.08.0000118Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 2 i kolejny rok terapii615,00
885.08.08.0000119Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi cetuksymabem - 1 rok terapii2 203,00
895.08.08.0000120Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi cetuksymabem - 2 i kolejny rok terapii937,00
905.08.08.0000121Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 1 rok terapii790,00
915.08.08.0000122Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 2 i kolejny rok terapii195,00
925.08.08.0000124Diagnostyka w programie leczenia hipercholesterolemii rodzinnej100,00
935.08.08.0000125Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 1 rok terapii1 200,00
945.08.08.0000126Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 2 i kolejny rok terapii600,00
955.08.08.0000127Diagnostyka w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem - 1 rok terapii3 242,00
965.08.08.0000128Diagnostyka w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem - 2 i kolejny rok terapii1 090,00
975.08.08.0000129Diagnostyka w programie leczenia choroby Fabry'ego2 493,00
985.08.08.0000130Diagnostyka w programie leczenia zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa2 574,00
995.08.08.0000131Diagnostyka w programie leczenia raka piersi z zastosowaniem palbocyklibu lub rybocyklibu3 218,00
1005.08.08.0000133Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi niwolumabem2 956,00
1015.08.08.0000134Diagnostyka w programie profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu b u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV1 120,00
1025.08.08.0000135Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej pokrzywki spontanicznej375,00
1035.08.08.0000136Diagnostyka w programie leczenia agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy3 744,00
1045.08.08.0000137Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi cetuksymabem w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny3 404,00
1055.08.08.0000138Diagnostyka w programie leczenia uzupełniającego L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych492,00

ZAŁĄCZNIK Nr  1m

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

LpKod substancji czynnejSubstancja czynnaDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku [pkt.]

[1 pkt = 1 PLN]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.09.0000001Adalimumabum1inj.1mg105909990005055Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08054083011905Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg,
08054083011912Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08809593170150Imraldi, roztwór do wstrzykiwań we ampułko-strzykawce, 40 mg
08809593170167Imraldi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 40 mg
08715131019761Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg
08715131019808Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08715131019792Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08715131019754Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08715131019747Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
07613421020880Hyrimoz, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg
07613421020897Hyrimoz, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg
04052682034206Idacio, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
04052682034213Idacio, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg
04052682034220Idacio, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 40 mg
25.08.09.0000002Adefoviri dipivoxilump.o.1mg105909990009596Hepsera, tabl., 10 mg
35.08.09.0000003Alglucosidasum alfainj.1mg105909990623853Myozyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,05 g
45.08.09.0000005Betainum anhydricump.o.1mg105909990031900CYSTADANE, proszek doustny, 1 g
55.08.09.0000006Bevacizumabuminj.1mg105909990010486Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml
05909990010493Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml
65.08.09.0000008Bosentanum1p.o.1mg105909991102807Bopaho, tabl. powl., 62,5 mg
05909991102869Bopaho, tabl. powl., 125 mg
05907626708004Bosentan Sandoz GmbH, tabletki powlekane, 125 mg
05909991100063Bosentan Sandoz, tabletki powlekane, 125 mg
75.08.09.0000010Cetuximabuminj.1mg105909990035922Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
05909990035946Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
85.08.09.0000011Cinacalcetum1p.o.1mg105909990016297Mimpara, tabl. powl., 30 mg
05909990016341Mimpara, tabl. powl., 60 mg
05909990016389Mimpara, tabl. powl., 90 mg
05909991256654Cinacalcet Accord, tabl. powl., 30 mg; 28 szt.
05909991256685Cinacalcet Accord, tabl. powl., 60 mg; 28 szt.
05909991256715Cinacalcet Accord, tabl. powl., 90 mg; 28 szt.
05909991253721Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
05909991253738Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
05909991253752Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
05909991253769Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
05909991253783Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
05909991253790Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
05902020926887Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 30 mg
05902020926894Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 60 mg
95.08.09.0000012Darbepoetinum alfainj.1mcg105909990738779Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 µg/0,5 ml
05909990738793Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,3 ml
05909990738847Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 µg/0,4 ml
05909990738861Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/0,5 ml
05909990738885Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 µg/0,3 ml
105.08.09.0000013Dasatynibump.o.1mg105909990621323Sprycel, tabl. powl., 20 mg
05909990621354Sprycel, tabl. powl., 50 mg
05909990671601Sprycel, tabl. powl., 100 mg
05909990818631Sprycel, tabl. powl., 80 mg
05909990818655Sprycel, tabl. powl., 140 mg
115.08.09.0000015Entekavirum1p.o.1mg105909990619177Baraclude, tabl. powl., 0,5 mg
05909990619191Baraclude, tabl. powl., 1 mg
05902020241553Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 0,5 mg
05902020241560Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 1 mg
05909991337865Entecavir Teva, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991337926Entecavir Teva, tabletki powlekane, 1 mg
05055565742532Entecavir Accord, tabletki powlekane, 0,5 mg
05055565742549Entecavir Accord, tabletki powlekane, 1 mg
05909991342319Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991342333Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 1 mg
05909991337957Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991337971Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 1 mg
05907626707946Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 0,5 mg
05907626707953Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 1 mg
05902020926979Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 0,5 mg
05902020926986Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 1 mg
05906414003123Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 0,5 mg
05906414003130Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 1 mg
05909991338022Entecavir Stada, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991338046Entecavir Stada, tabletki powlekane, 1 mg
05909991369576Entecavir Zentiva, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991369590Entecavir Zentiva, tabletki powlekane, 1 mg
05909991347451Entecavir Synoptis, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991347468Entecavir Synoptis, tabletki powlekane, 1 mg
05909991363734Entecavir Aurovitas, tabl. powl., 0,5 mg
05909991363826Entecavir Aurovitas, tabl. powl., 1 mg
125.08.09.0000016Epoetinum alfainj.1000j.m.105909990072378Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m./0,5 ml
05909990072392Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m./ml
05909990072439Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m./0,3 ml
05909990072453Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m./0,4 ml
135.08.09.0000017Erlotinibump.o.1mg105909990334261Tarceva, tabl. powl., 25 mg
05909990334278Tarceva, tabl. powl., 100 mg
05909990334285Tarceva, tabl. powl., 150 mg
145.08.09.0000018Etanerceptum1inj.1mg105909990618255Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg
05909990712755Enbrel, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg
05909990777938Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml
05909990880881Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml
08809593170983Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg; 4 amp.-strzyk. 0,51 ml
08809593170969Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg; 4 amp.-wstrz.po 1 ml
08809593170976Benepali, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg; 4 wstrz.po 1 ml
09002260025770Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
09002260025794Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 amp.-strzyk.
09002260025787Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 wstrzykiwacze 1 ml
155.08.09.0000019Everolimusum1p.o.1mg105909990711567Afinitor, tabl., 5 mg
05909990711598Afinitor, tabl., 10 mg
05909991383596Everolimus Accord, tabl., 10 mg
05909991383480Everolimus Accord, tabl., 2,5 mg
05909991383565Everolimus Accord, tabl., 5 mg
05909991372538Everolimus Stada, tabl., 10 mg
05909991372545Everolimus Stada, tabl., 10 mg
05909991372514Everolimus Stada, tabl., 5 mg
05909991372521Everolimus Stada, tabl., 5 mg
165.08.09.0000020Factor IX coagulationis humanusinj.1j.m.105909990643110Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m.
05909990645220Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m.
05909990799367Octanine F 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990799374Octanine F 1000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
175.08.09.0000021Factor IX coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.105909990057184BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909990057191BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990057207BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909990057221BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909991210120Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./5 ml
05909991210137Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m./5 ml
05909991210090Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./5 ml
05909991210144Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m./5 ml
05909991210106Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./5 ml
07350031441673Alprolix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU
07350031441680Alprolix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU
07350031441659Alprolix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU
07350031441697Alprolix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU
07350031441666Alprolix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU
185.08.09.0000022Factor VIII coagulationis humanusinj.1j.m.105909990573554Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./fiol.
05909990573561Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./fiol.
05909990573615Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol.
05909990825301Octanate 250 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909990825332Octanate 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990825349Octanate 1 000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909991213695Beriate 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1000 j.m.
05909991213688Beriate 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.
195.08.09.0000023Factor VIII coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.105909990224302Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909990224340Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909990224357Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
05909990224333Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990697441Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909990697458Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
05909991203375NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909991203382NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909991203399NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909991203405NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
05909991203412NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909991203429NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
05909991246457Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU
05909991246464Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU
05909991246488Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU
05909991246495Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 IU
05909991246501Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU
05909991246518Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU
205.08.09.0000025Gefitynibum1p.o.1mg105909990717231Iressa, tabl. powl., 250 mg
05909991400781Gefitinib Accord, tabl. powl., 250 mg
05350586001683Gefitinib Alvogen, tabl. powl., 250 mg
05909991385651Gefitinib Genoptim, tabl. powl., 250 mg
05902020241676Gefitinib Glenmark, tabl. powl., 250 mg
03837000183290Gefitinib Krka, tabl. powl., 250 mg
05901797710439Gefitinib Mylan, tabl. powl., 250 mg
07613421021696Gefitinib Sandoz, tabl. powl., 250 mg
215.08.09.0000026Glatirameri acetas1inj.1mg105909990017065Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
05909991216382Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml; 12 amp.-strz.po 1 ml
05909991282882Remurel, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
05909991353926Remurel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/ml
225.08.09.0000028Idursulfasuminj.1mg105909990053742Elaprase, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
235.08.09.0000029Iloprostuminh.1mcg105909990609079Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 µg/ml
05908229300633Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 20 µg/ml
245.08.09.0000030Imatinibump.o.1mg105909990010356Glivec, tabl. powl., 100 mg
05909990010349Glivec, tabl. powl., 400 mg
255.08.09.0000031Imiglucerasuminj.1j.m.105909990943012Cerezyme, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 400 j.m.
265.08.09.0000032Immunoglobulinum humanum1inj.1mg105909990049851Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990049868Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990049875Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990049882Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990425143Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425150Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425167Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425174Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425181Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990782208Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725786Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725793Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725809Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725823Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990762514Octagam, roztwór do infuzji, 2,5 g/50 ml
05909990762613Octagam, roztwór do infuzji, 5 g/100 ml
05909990762712Octagam, roztwór do infuzji, 10 g/200 ml
05909990763863Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990763870Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990763887Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990763894Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990797868FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
05909990797875FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
05909991078676Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268459Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268466Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268473Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268480Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268497Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268503Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268510Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
275.08.09.0000033Infliximabum1inj.1mg105909990900114Remicade, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 0,1 g
05909991078881Inflectra, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05909991086305Remsima, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05713219492751Flixabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
07613421020903Zessly, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
285.08.09.0000038Interferonum beta 1a a 30 mcginj.1mcg105909990008148Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
05909991001407Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
295.08.09.0000039Interferonum beta 1a a 44 mcginj.1mcg105909990728497Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
05909990874934Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
305.08.09.0000040Interferonum beta-1binj.1mcg105909990619375Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml
315.08.09.0000041Lamivudinum1p.o.1mg105909990479610ZEFFIX, tabl. powl., 100 mg
05909991259907Lamivudine Mylan, tabl. powl., 100 mg
325.08.09.0000042Lapatynibump.o.1mg105909990851966TYVERB, tabl. powl., 250 mg
05909990851973TYVERB, tabl. powl., 250 mg
335.08.09.0000043Laronidasuminj.1j.m.105909990005673Aldurazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 j.m./ml
345.08.09.0000045Mecaserminuminj.1mg105909990076024INCRELEX, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
355.08.09.0000047Nilotynibump.o.1mg105909990073535Tasigna, kaps., 200 mg
365.08.09.0000048Palivizumabuminj.1mg108054083006093Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
08054083006109Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
375.08.09.0000049Panitumumabuminj.1mg105909990646531Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990646555Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
385.08.09.0000050Peginterferonum alfa-2ainj.1mcg105909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 µg/ml
05909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 µg/ml
05902768001013Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 µg/0,5 ml
395.08.09.0000053Ribavirinump.o.1mg105909990999828Rebetol, kaps. twarde, 200 mg
05909990996223Copegus, tabl. powl., 200 mg
405.08.09.0000054Rituximabum1inj.1mg105909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
05996537003155Blitzima, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05996537002158Blitzima, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
07613421032975Riximyo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
07613421032982Riximyo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
415.08.09.0000055Sildenafilum1p.o.1mg105909990423040Revatio, tabl. powl., 20 mg
05909990967780Revatio, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg/ml
05903060610545Remidia, tabletki powlekane, 20 mg
05055565731932Granpidam, tabletki powlekane, 20 mg
05909991355715Sildenafil Zentiva, tabletki powlekane, 20 mg
05909991338015Sildenafil Aurovitas, tabl. powl., 20 mg
425.08.09.0000056Somatropinuminj.1mg105909990050161Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml (15 j.m.)
05909990072897Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.)
05909990887170Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 (36 j.m.) mg
05909990887095Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 (16 j.m.) mg
435.08.09.0000057Sorafenibump.o.1mg105909990588169Nexavar, tabl. powl., 200 mg
445.08.09.0000058Sunitinibump.o.1mg105909990079377Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg
05909990079384Sutent, kaps. twarde, 25 mg
05909990079391Sutent, kaps. twarde, 50 mg
455.08.09.0000060Tenofoviri disoproxilum1p.o.1mg105902020926801Tenofovir disoproxil Mylan, tabletki powlekane, 245 mg
05907626707519Tenofovir disoproxil Sandoz, tabletki powlekane, 245 mg
05909991330026Tenofovir disoproxil Accord, tabletki powlekane, 245 mg
05909991335533Tenofovir Polpharma, tabletki powlekane, 245 mg
05909991285883Tenofovir disoproxil Stada, tabletki powlekane, 245 mg
05909991298708Tenofovir disoproxil Zentiva, tabletki powlekane, 245 mg
05909991291457Ictady, tabletki powlekane, 245 mg
05909991374563Tenofovir Synoptis, tabletki powlekane, 245 mg
465.08.09.0000061Tobramycinum1inh.1mg105909990045976Bramitob, roztwór do nebulizacji, 300 mg/4 ml
05909991308292Tobramycin Via pharma, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
05909991321444Tobramycyna SUN, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
475.08.09.0000062Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100inj.1j.m.105909990674817Botox, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 Jednostek Allergan
485.08.09.0000063Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500inj.1j.m.105909990729227Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.
495.08.09.0000090Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 300inj.1j.m.105909991072094Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 300 j.
505.08.09.0000064Trabectedinuminj.1mg105909990635177Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg
05909990635184Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg
515.08.09.0000065Trastuzumabum1inj.1mg105909990855919Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
08715131016982Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 150 mg
08715131016975Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg
08806238000315Herzuma, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
05996537004107Herzuma, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
08809593170006Ontruzant, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
05901797710415Ogivri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
05415062339176Trazimera, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
05901797710781Ogivri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 420 mg
525.08.09.0000066Treprostynilum1inj.1mg105909990046805Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml
05909990046850Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml
05909990046867Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
05909991418618Tresuvi, roztwór do infuzji, 1 mg/ml
05909991418649Tresuvi, roztwór do infuzji, 10 mg/ml
05909991418625Tresuvi, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml
05909991418632Tresuvi, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
535.08.09.0000067Triptorelinuminj.1mg105909990486915Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg
545.08.09.0000068Omalizumabuminj.1mg105909990708376Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg
05909990708406Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
555.08.09.0000070Certolizumabum pegolinj.1mg105909990734894Cimzia, roztwór do wstrzykiwań w amp. - strzyk., 200 mg/ml
565.08.09.0000071Fingolimodump.o.1mg105909990856480Gilenya, kaps. twarde, 0,5 mg
575.08.09.0000072Tocilizumabuminj.1mg105909990678259RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990678266RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990678273RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
585.08.09.0000073Ustekinumabuminj.1mg105909997077505Stelara, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg
595.08.09.0000075Pazopanibump.o.1mg105909990764877Votrient, tabl. powl., 200 mg
05909990764884Votrient, tabl. powl., 200 mg
05909990764891Votrient, tabl. powl., 400 mg
05909990764907Votrient, tabl. powl., 400 mg
605.08.09.0000076Wemurafenibump.o.1mg105909990935581Zelboraf, tabl. powl., 240 mg
615.08.09.0000080Natalizumabuminj.1mg105909990084333Tysabri, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
625.08.09.0000081Lenalidomidump.o.1mg105909990086696Revlimid, kaps. twarde, 5 mg
05909990086702Revlimid, kaps. twarde, 10 mg
05909990086764Revlimid, kaps. twarde, 15 mg
05909990086771Revlimid, kaps. twarde, 25 mg
05909991185626Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
05909991185633Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
635.08.09.0000083Abirateroni acetasp.o.1mg105909991307080Zytiga, tabletki powlekane, 500 mg
645.08.09.0000084Axitinibump.o.1mg105909991004439Inlyta, tabl. powl., 1 mg
05909991004460Inlyta, tabl. powl., 5 mg
655.08.09.0000085Golimumabuminj.1mg105909990717187Simponi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg
665.08.09.0000086Ipilimumabuminj.1mg105909990872442Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
05909990872459Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
675.08.09.0000087Velaglucerasum alfainj.1j.105909990816774VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j.
685.08.09.0000091Afatynibump.o.1mg105909991083397Giotrif, tabl. powl., 20 mg
05909991083434Giotrif, tabl. powl., 30 mg
05909991083465Giotrif, tabl. powl., 40 mg
695.08.09.0000092Bexarotenump.o.1mg105909990213504Targretin, kaps. miękkie, 75 mg
705.08.09.0000093Epoprostenoluminj.1mg105909991089085Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 0,5 mg
05909991089092Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg
715.08.09.0000094Paricalcitoluminj.1mcg105909990942060Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 5 µg/ml
05909990942022Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 2 µg/ml
725.08.09.0000095Afliberceptuminj.1mg103837000137095Eylea, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml
735.08.09.0000096Ranibizumabuminj.1mg105909990000005Lucentis, roztwór do wstrzykiwań, 10mg/ml
745.08.09.0000100Dabrafenibump.o.1mg105909991078584Tafinlar, kaps., 50 mg; 28 kaps.
05909991078591Tafinlar, kaps., 50 mg; 120 kaps.
05909991078607Tafinlar, kaps., 75 mg; 28 kaps
05909991078645Tafinlar, kaps., 75 mg; 120 kaps.
755.08.09.0000102Macitentanump.o.1mg107640111931133Opsumit, tabl. powl., 10 mg; 30 tabl.
765.08.09.0000103Riociguatump.o.1mg105908229300305Adempas, tabl. powl., 0,5 mg; 42 tabl.
05908229300336Adempas, tabl. powl., 1 mg; 42 tabl.
05908229300367Adempas, tabl. powl., 1,5 mg; 42 tabl.
05908229300398Adempas, tabl. powl., 2 mg; 42 tabl.
05908229300428Adempas, tabl. powl., 2,5 mg; 42 tabl.
775.08.09.0000104Ledipasvirum, sofosbuvirump.o.1mg105391507141217Harvoni, tabl. powl., 90+400 mg; 28 szt.
785.08.09.0000105Nitisinonum1p.o.1mg105909990214754Orfadin, kaps. twarde, 2 mg; 60 kaps.
05909990214761Orfadin, kaps. twarde, 5 mg; 60 kaps.
05909990214778Orfadin, kaps. twarde, 10 mg; 60 kaps.
05909991218133Orfadin, kaps. twarde, 20 mg
05909991358334Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 10 mg
05909991358310Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 2 mg
05909991358327Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 5 mg
07350031442182Orfadin, kaps. twarde, 10 mg
07350031442267Orfadin, kaps. twarde, 2 mg
07350031441833Orfadin, kaps. twarde, 20 mg
07350031442229Orfadin, kaps. twarde, 5 mg
795.08.09.0000107Brentuximabum vedotinuminj.1mg105909991004545Adcetris, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
805.08.09.0000108Dimethylis fumarasp.o.1mg100646520415445Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 120 mg; 14 kaps.
00646520415452Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg; 56 kaps.
815.08.09.0000109Nivolumabuminj.1mg105909991220501Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml
05909991220518Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
825.08.09.0000110Obinutuzumabuminj.1mg105902768001105Gazyvaro, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 40 ml
835.08.09.0000111Peginterferonum beta-1ainj.1mcg100646520437201Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
00646520441970Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
00646520442113Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
00646520442274Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
845.08.09.0000112Pembrolizumabuminj.1mg105901549325003Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
855.08.09.0000113Pertuzumabuminj.1mg105902768001006Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg; 1 fiol.
865.08.09.0000114Olaparibump.o.1mg105902135480052Lynparza, kaps. twarde, 50 mg
875.08.09.0000115Crizotinibump.o.1mg105909991004484Xalkori, kaps. twarde, 200 mg
05909991004507Xalkori, kaps. twarde, 250 mg
885.08.09.0000116Temsirolimusuminj.1mg105909990080663Torisel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
895.08.09.0000117Anakinrainj.1mg107350031442090Kineret, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/0,67 ml
905.08.09.0000118Paclitaxelum albuminatuminj.1mg105909990930265Abraxane, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, 100 mg
915.08.09.0000119Pirfenidonump.o.1mg105902768001181Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
05902768001198Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
05902768001211Esbriet, tabletki powlekane, 801 mg
925.08.09.0000120Ruxolitinibump.o.1mg105909991053758Jakavi, tabl., 5 mg
05909991053789Jakavi, tabl., 15 mg
05909991053833Jakavi, tabl., 20 mg
935.08.09.0000121Wismodegibump.o.1mg105902768001020Erivedge, kaps. twarde, 150 mg
945.08.09.0000122Trametinibump.o.1mg105909991141813Mekinist, tabl. powl., 0,5 mg
05909991141851Mekinist, tabl. powl., 2 mg
955.08.09.0000123Cobimetinibump.o.1mg105902768001136Cotellic, tabl. powl., 20 mg
965.08.09.0000124Elbasvirum, grazoprevirump.o.1mg105901549325102Zepatier, tabl. powl., 50+100 mg
975.08.09.0000125Alemtuzumabuminj.1mg105909991088156Lemtrada, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 12 mg
985.08.09.0000126Teriflunomidump.o.1mg105909991088170Aubagio, tabl. powl., 14 mg
995.08.09.0000127Levodopum, carbidopume.1mg105909990419135Duodopa, żel dojelitowy, 20+5 mg/ml
1005.08.09.0000128Bosutinibump.o.1mg105909991056841Bosulif, tabletki powlekane, 100 mg
05909991056865Bosulif, tabletki powlekane, 500 mg
1015.08.09.0000129Ibrutinibump.o.1mg105909991195137Imbruvica, kapsułki twarde, 140 mg
1025.08.09.0000130Pixantroni dimaleasinj.1mg105909991206475Pixuvri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 29 mg
1035.08.09.0000131Enzalutamidump.o.1mg105909991080938Xtandi, kapsułka miękka, 40 mg
1045.08.09.0000132Mepolizumabuminj.1mg105909991246617Nucala, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
05909991407148Nucala, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg
05909991407018Nucala, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg
1055.08.09.0000133Osimertinibump.o.1mg105000456012058Tagrisso, tabletki powlekane, 40 mg
05000456012065Tagrisso, tabletki powlekane, 80 mg
1065.08.09.0000134Radium dichloridum Ra223inj.1ml105908229300176Xofigo, roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL
1075.08.09.0000135Tocilizumabums.c.1mg105902768001075RoActemra, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg/ml
1085.08.09.0000136Everolimusump.o.1mg105909990900565Votubia, tabl., 2,5 mg
05909990900589Votubia, tabl., 5 mg
05909990900602Votubia, tabl., 10 mg
1095.08.09.0000137Immunoglobulinum humanum subcutaneum1s.c.1mg105909990869541Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
05909990869572Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
05909990869657Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
05909991067380Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml; 1 fiol.a 50 ml
05909990729883Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
05909990729944Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
05909991072872HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909991072889HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
05909991072896HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
05909991072902HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 200 ml
05909991072926HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 300 ml
05909991292898Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
05909991292874Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
05909991292904Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
05909991292881Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
1105.08.09.0000138Afliberceptuminj.1mg105909991039462Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
05909991039400Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1115.08.09.0000139Rituximabums.c.1mg105902768001099MabThera, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg; 1 fiol.po 11,7 ml
1125.08.09.0000140Trastuzumabums.c.1mg105902768001037Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg; 1 fiol.
1135.08.09.0000141Eculizumabuminj.1mg105909990643776Soliris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
1145.08.09.0000142Eltrombopagump.o.1mg105909990748204Revolade, tabletki powlekane, 25 mg
05909990748235Revolade, tabletki powlekane, 50 mg
1155.08.09.0000143Nintedanibump.o.1mg105909991206444Ofev, kapsułki miękkie, 100 mg
05909991206468Ofev, kapsułki miękkie, 150 mg
1165.08.09.0000144Apomorphini hydrochloridum hemihydricuminj.1mg105909991247904Dacepton, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
1175.08.09.0000145Cabozantinibump.o.1mg103582186003947Cabometyx, tabletki powlekane, 20 mg
03582186003954Cabometyx, tabletki powlekane, 40 mg
03582186003961Cabometyx, tabletki powlekane, 60 mg
1185.08.09.0000146Pasireotiduminj.1mg105909991200305Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
05909991200312Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg
05909991200336Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg
1195.08.09.0000147Vedolizumabuminj.1mg105909991138202Entyvio, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg
1205.08.09.0000148Pembrolizumabuminj.1mg105901549325126Keytruda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1215.08.09.0000149Nintedanibump.o.1mg105909991203894Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
05909991203887Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
05909991203900Vargatef, kapsułki miękkie, 150 mg
1225.08.09.0000150Sofosbuvirum, velpatasvirump.o.1mg105391507142108Epclusa, tabletki powlekane, 400 + 100 mg
1235.08.09.0000151Glecaprevirum, pibrentasvirump.o.1mg108054083015927Maviret, tabletki powlekane, 100+40 mg
1245.08.09.0000152Alirocumabums.c.1mg105909991236618Praluent, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
1255.08.09.0000153Ixekizumabums.c.1mg105909991282950Taltz, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/1 ml
1265.08.09.0000154Pomalidomidump.o.1mg105909991185589Imnovid, kaps. twarda, 1 mg
05909991185596Imnovid, kaps. twarda, 2 mg
05909991185602Imnovid, kaps. twarda, 3 mg
05909991185619Imnovid, kaps. twarda, 4 mg
1275.08.09.0000155Sekukinumabs.c.1mg105909991203832Cosentyx, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml
1285.08.09.0000156Atezolizumabuminj.1mg105902768001167Tecentriq, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg/20 ml
1295.08.09.0000157Nusinersenuminj.1mg105713219500975Spinraza, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg
1305.08.09.0000158Venetoclaxump.o.1mg108054083013688Venclyxto, tabletki powlekane, 10 mg
08054083013916Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
08054083013701Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
08054083013695Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
08054083013718Venclyxto, tabletki powlekane, 50 mg
1315.08.09.0000159Alectinibump.o.1mg105902768001143Alecensa, kaps. twarde, 150 mg
1325.08.09.0000160Blinatumomabinj.1mcg105909991256371Blincyto, proszek do sporządzania koncentratu i roztwór do przygotowania roztworu do infuzji, 38,5 µg
1335.08.09.0000161Daratumumabuminj.1mg105909991275235Darzalex, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
05909991275228Darzalex, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
1345.08.09.0000162Karfilzomibinj.1mg105909991256388Kyprolis, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg
05909991298463Kyprolis, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
1355.08.09.0000163Agalsidasum alfainj.1mg105909990999514Replagal, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 1 mg/ml; 1 fiol. 3,5 ml
1365.08.09.0000164Agalsidasum betainj.1mg105909990013654Fabrazyme, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg; 1 fiol.
05909990971213Fabrazyme, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 35 mg; 1 fiol.
1375.08.09.0000165Palbociclibump.o.1mg105907636977087Ibrance, kapsułki twarde, 100 mg
05907636977094Ibrance, kapsułki twarde, 125 mg
05907636977070Ibrance, kapsułki twarde, 75 mg
1385.08.09.0000166Ribociclibump.o.1mg105909991336769Kisqali, kapsułki twarde, 200 mg
1395.08.09.0000167Baricitinibump.o.1mg103837000170825Olumiant, tabl. powl., 4 mg
1405.08.09.0000168Tofacitinibump.o.1mg105907636977100Xeljanz, tabl. powl., 5 mg
1415.08.09.0000169Ustekinumabuminj.1mg105909991307066Stelara, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 130 mg
05909997077512Stelara, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 90 mg
1425.08.09.0000170Benralizumabuminj.1mg105000456031516Fasenra, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 30 mg
1435.08.09.0000171Cladribinump.o.1mg104054839365331Mavenclad, tabl., 10 mg
04054839365348Mavenclad, tabl., 10 mg
04054839365355Mavenclad, tabl., 10 mg
1445.08.09.0000172Evolocumabuminj.1mg105909991224370Repatha, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg
1455.08.09.0000173Ocrelizumabuminj.1mg105902768001174Ocrevus, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml
1465.08.09.0000174 Trifluridinum, tipiracilump.o.1mg105901571320618Lonsurf, tabl. powl., 15+6,14 mg
05901571320625Lonsurf, tabl. powl., 15+6,14 mg
05901571320632Lonsurf, tabl. powl., 20+8,19 mg
05901571320649Lonsurf, tabl. powl., 20+8,19 mg
1475.08.09.0000175Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100inj.1j.105909990643950Xeomin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j.
1485.08.09.0000176Ceritinibump.o.1mg105909991220075Zykadia, kaps. twarde, 150 mg
1495.08.09.0000177Trastuzumabum emtansinuminj.1mg105902768001044Kadcyla, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05902768001051Kadcyla, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 160 mg
1505.08.09.0000178Eliglustatump.o.1mg105909991205942Cerdelga, kaps. twarde, 84 mg
1515.08.09.0000179L-carnitinep.o.1g105016533045017L-karnityna, proszek, 1 g
1525.08.09.0000180Pegvisomants.c.1mg105909990006281Somavert, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
05909990006298Somavert, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15 mg
1535.08.09.0000181Vandetanibump.o.1mg105909990935437Caprelsa, tabl. powl., 100 mg
05909990935444Caprelsa, tabl. powl., 300 mg
1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 28b zarządzenia
1) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 50/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA Nr ....../..... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE

zawarta w .........................................., dnia ..................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ..................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ...................................................................................................... z siedzibą:

................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez

.................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1. 
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1)
z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a)
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b)
ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji",
c)
ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU",
d)
przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach,
e)
przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
2)
ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "warunkami realizacji umów".
3. 
Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3. 
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy określone są w załączniku nr 2 do umowy.
4. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
5. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach realizacji umów.
6. 
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
7. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
8. 
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
9. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
10. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do badań wymienionych w opisach programów lekowych, będących przedmiotem umowy, rozliczanych w ramach katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych, stanowiącym załącznik nr 1l do warunków realizacji umów.
11. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w ramach programów lekowych.
12. 
Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe, stanowiącym załącznik nr 1k do warunków realizacji umów.
13. 
Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy.
14. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania danych dotyczących faktur zakupu leków zgodnie z:
1)
formatem XML w komunikacie FZX określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML (z późn. zm.) oraz
2)
załącznikiem nr 1 do zarządzenia, o którym mowa w pkt 1.
15. 
Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1m lub substancji czynnych z katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych stanowiącym załącznik 2t do warunków realizacji umów.
16. 
Świadczenia niezbędne do realizacji programów lekowych, a nieobjęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
17. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego uzupełniania danych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c ustawy o świadczeniach.
18. 
Dane, o których mowa w ust. 17, są:
1)
uzupełniane na bieżąco, zgodnie z terminami dotyczącymi monitorowania leczenia, określonymi w opisie programu lekowego, oraz na zakończenie leczenia;
2)
gromadzone w dokumentacji medycznej pacjenta i udostępniane każdorazowo na żądanie kontrolerów Funduszu.
19. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych i informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych do Funduszu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 14 pkt 1.
20. 
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
21. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
1)
realizacji instrumentów dzielenia ryzyka,
2)
współpracy z Prezesem Funduszu oraz dyrektorem Oddziału Funduszu przy realizacji instrumentów dzielenia ryzyka

- o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji.

22. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.
23. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania, na wskazany przez dyrektora oddziału Funduszu adres poczty elektronicznej, w związku z realizacją przez dyrektora oddziału Funduszu zadań, o których mowa w art. 107 w ust. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, nie później niż 5 dni roboczych przed ich publikacją.
§  3. 
Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1. 
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ........................... r. do dnia ........................... r. wynosi maksymalnie........................zł (słownie: ...........................................................zł).
2. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości...............................................................zł

(słownie:......................................................................).

3. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę .................zł (słownie: ............................................................................zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ...................... r. do dnia ................................... r.,:
1)
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;
2)
kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.
4. 
Środki, o których mowa w ust. 2, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, z późn. zm.).
5. 
Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
6. 
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
7. 
W przypadku:
1)
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub
2)
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub
3)
niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

8. 
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
9. 
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1)
świadczenie oraz
2)
podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

10. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umowy, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
11. 
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu przekazuje na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ..................................................................................

nr...............................................................................................................................................

12. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 11, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
13. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 12, składa się w formie:
1)
elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
2)
pisemnej.
14. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Funduszu, wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
15. 
Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5. 
1. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2. 
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4. 
W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5. 
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
6. 
W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7. 
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1. 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............................ do dnia ............................ roku.
2. 
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7. 
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8. 
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów.
§  9. 
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ...........................................................

............................................................ ...........................................................

Świadczeniodawca Oddział Funduszu

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
Dyrektor OW***Świadczeniodawca****
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)
*** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
**** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem
1) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 16/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr ...... do umowy nr ........................................1)
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
I. Miejsce udzielania świadczeń
Kod miejsca (a)Id podwyk. (b)Nazwa miejsca (c)Adres miejsca (d)VII cz.KR* (e)VIII cz.KR* (f)Profil IX-X cz.KR* (g)Status **
II. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status **
III. Personel
Id osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)PESEL (d)Zawód/specjalność (e)St.specjal. (f)NPWZ (g)Tyg. lb. godzin (h)Obowiązuje od (i)Obowiązuje do (j)Status **
IV. Sprzęt
Id sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny (d)Rok produkcji (e)Rodzaj dostępności (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status **
Dyrektor OW***Świadczeniodawca****
* KR (Kody resortowe) - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)
** B - brak zmian, D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
*** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
**** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem
1) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 16/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................1)
rodzaj świadczeń:..........................................................
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
Dyrektor OW*Świadczeniodawca**
* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem
1) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 16/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Załącznik Nr  4

Załącznik nr 4 do umowy1)
Miejscowość .......................................................... Data .........................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Świadczeniodawca*..................................................................................
* pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem
1) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 16/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń

z zakresu programów lekowych

CZĘŚĆ WSPÓLNA
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawierający specjalność lub profil komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego zgodne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla każdego programu lekowego.
03.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1056poradnia hepatologiczna
1057poradnia hepatologiczna dla dzieci
1340poradnia chorób zakaźnych
1341poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
1650poradnia transplantologiczna
1651poradnia transplantologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4340oddział chorób zakaźnych
4341oddział chorób zakaźnych dla dzieci
4348oddział obserwacyjno-zakaźny
4349oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4651oddział transplantologiczny dla dzieci
4654oddział transplantacji wątroby
4655oddział transplantacji wątroby dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem, testy w kierunku: HIV, HCV, HBV)
03.0000.302.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1056poradnia hepatologiczna
1057poradnia hepatologiczna dla dzieci
1340poradnia chorób zakaźnych
1341poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
1650poradnia transplantologiczna
1651poradnia transplantologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4340oddział chorób zakaźnych
4341oddział chorób zakaźnych dla dzieci
4348oddział obserwacyjno-zakaźny
4349oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4651oddział transplantologiczny dla dzieci
4654oddział transplantacji wątroby
4655oddział transplantacji wątroby dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
elastografia wątroby (wykonana techniką umożliwiającą pomiar ilościowy kPa)
badania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem, testy w kierunku: HIV, HBV, HCV - oznaczenie HCV RNA metodą ilościową i jakościową)
03.0000.303.02Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1242poradnia chemioterapii
1243poradnia chemioterapii dla dzieci
4240oddział onkologiczny
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4243oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
4540oddział chirurgii onkologicznej
4541oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub onkologii i hematologii dzieciecej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa
RTG
USG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania histopatologiczne
badania immunohistochemiczne (antygeny nowotworowe: CD-117)
badania molekularne (oznaczenie mutacji KIT i PDGFRA)
03.0000.304.02Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIAORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej
dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej - w przypadku raka odbytnicy.
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK lub MR lub PET
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania histopatologiczne
badania immunohistochemiczne
badania molekularne (ocena stanu genów RAS i BRAF)
03.0000.305.02Leczenie raka wątrobowokomórkowego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
tomografia komputerowa
badania histopatologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.306.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1270poradnia grużlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub chorób płuc
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK
EKG
badania histopatologiczne
badania cytologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania molekularne (ocena stanu genów EGFR, ALK oraz ROS1) z wykorzystaniem zwalidowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat europejskiego programu kontroli jakości dla danego testu
badania immunohistochemiczne: ALK z wykorzystaniem zwalidowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat europejskiego programu kontroli jakości dla danego testu oraz stopień ekpresji PD-L1
03.0000.308.02Leczenie mięsaków tkanek miękkich
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK lub MR
RTG
EKG
ECHO SERCA
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)
badanie histopatologiczne
badanie immunohistochemiczne
03.0000.309.02Leczenie raka piersi
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa lub PET
scyntygrafia
ECHO
USG
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne (ekspresja receptorów HER2, ER, PGR)
badania molekularne (ocena amplifikacji genu HER2)
03.0000.310.02Leczenie raka nerki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
rezonans magnetyczny
tomografia komputerowa
badania histopatologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)
03.0000.312.02Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
ECHO serca z oceną EF
badania immunohistochemiczne (antygen CD-20)
badania histopatologiczne
badania cytometrii przepływowej
EKG
USG
RTG
tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny, lub tomografia emisyjna pozytonowa (PET-CT)
03.0000.314.02Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
4070oddział hematologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku
badania cytogenetyczne szpiku lub krwi obwodowej
badanie molekularne RT- PCR szpiku lub krwi obwodowej - badanie wykonywane wyłacznie w laboratoriach, które uzyskały certyfikat standaryzacji oznaczania genu BCR/ABL wydawany przez PALG (Polish Adult Leukemia Group) lub Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
03.0000.315.02Zapobieganie krwawieniom u dzieci

z hemofilią A i B

organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1071poradnia hematologiczna dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny
4403oddzial niemowlęcy
4401oddział pediatryczny o profilu hematologii
HC.1.1. lub 1.2.
50
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
REGIONALNE CENTRA LECZENIA HEMOFILIITAK
LOKALNE CENTRA LECZENIA HEMOFILIITAK
pozostałezapewnienie realizacji zadań i świadczeń przez regionalne i lokalne centra leczenia hemofilii (we wszystkie dni tygodnia) - zgodnie z opisem programu - w lokalizacji
lekarzeregionalne centra leczenia hemofiliilekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub angiologii, lub transfuzjologii, lub pediatrii, lub onkologii i hematologii dziecięcej; (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów; nie dotyczy dyżuru medycznego) w tym lekarz posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu, nie dotyczy dyżuru medycznego)
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
lokalne centra leczenia hemofiliilekarze (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów, nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym - lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub angiologii, lub transfuzjologii, lub pediatrii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
świadczeniodawcy udzielających świadczenia "leczenie w warunkach domowych"lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub hematologii, lub angiologii, lub transfuzjologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki z odbytym szkoleniem w zakresie przetaczania krwi i jej składników
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańregionalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńUSG
regionalne centra leczenia hemofilii - zapewnienie dostępuRTG
TK
MRI
badania genetyczne
badania immunohistochemiczne
badania koagulologiczne
lokalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńUSG
lokalne centra leczenia hemofilii - zapewnienie dostępuRTG
badania koagulologiczne
wyposażenie w sprzętregionalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńkardiomonitor z defibrylatorem
lokalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńkardiomonitor
03.0000.317.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1080poradnia immunologiczna
1081poradnia immunologiczna dla dzieci
4011oddział alergologiczny dla dzieci
4081oddział immunologii klinicznej dla dzieci
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4273oddział chorób płuc dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub immunologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.318.02Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.2.
117
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.2.
117
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańRTG
USG
EKG
tomografia komputerowa
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne)
03.0000.319.02Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub endokrynologii, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 3 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.320.02Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub endokrynologii, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 3 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej, diabetologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.321.02Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4020oddział diabetologiczny
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, okulistyki, neurologii lub neurologii dziecięcej b) dorośli - okulistyki, neurologii
dostęp do konsultacji: dietetycznej, psychologicznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
rezonans magnetyczny
badania densytometryczne
badania okulistyczne z oceną oka w lampie szczelinowej
03.0000.322.02Leczenie choroby Pompego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4020oddział diabetologiczny
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - chorób płuc lub chorób płuc dzieci, pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej b) dorośli - chorób płuc, kardiologii, otorynolaryngologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii
dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
echokardiografia
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
badania spirometryczne
badania audiometryczne
03.0000.323.02Leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4020oddział diabetologiczny
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4070oddział hematologiczny
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej, lub hematologii i onkologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej b) dorośli - kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, onkologii klinicznej, hematologii
dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
echokardiografia
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
biopsja szpiku (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
03.0000.324.02Leczenie choroby Hurler
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC. 1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4020oddział diabetologiczny
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu b) dorośli - otorynolaryngologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
EMG
echokardiografia
badania audiometryczne
badania spirometryczne
badania okulistyczne z oceną w lampie szczelinowej
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
03.0000.325.02Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4020oddział diabetologiczny
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, chorób płuc lub chorób płuc dzieci, okulistyki, rehabilitacji medycznej, neurologii lub neurologii dziecięcej b) dorośli - chorób płuc, okulistyki, rehabilitacji medycznej, neurologii
dostęp do konsultacji: psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
EMG
echokardiografia
badania audiometryczne
badania spirometryczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
03.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc

u świadczeniobiorców z mukowiscydozą

organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1272poradnia chorób płuc
1273poradnia chorób płuc dla dzieci
1276poradnia leczenia mukowiscydozy
1277poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci
1401poradnia pediatryczna
4401oddział pediatryczny
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4271oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
4272oddział chorób płuc
4273oddział chorób płuc dla dzieci
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci, lub pediatrii posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie fizjoterapii chorych na mukowiscydozę
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańRTG
spirometria
audiogram
badania laboratoryjne (biochemiczne)
badanie bakteriologiczne
03.0000.328.02Leczenie dystonii ogniskowych

i połowiczego kurczu twarzy

organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
1300poradnia rehabilitacyjna
1301poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1303poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
1307poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4300oddział rehabilitacyjny
4301oddział rehabilitacyjny dla dzieci
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4303oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
4306oddział rehabilitacji neurologicznej
4307oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub rehabilitacji medycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańTK lub MR
EMG
RTG
USG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób zakaźnych, chorób płuc - dotyczy terapii alemtuzumabem
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańrezonans magnetyczny
oligoklonalne IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, badanie ogólne moczu, diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV,HIV)
03.0000.330.02Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
1300poradnia rehabilitacyjna
1301poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1303poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
1307poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
1401poradnia pediatryczna
1580poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
1581poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4300oddział rehabilitacyjny
4301oddział rehabilitacyjny dla dzieci
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4303oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
4306oddział rehabilitacji neurologicznej
4307oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4580oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
4581oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
HC.1.2.
25
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
HC.1.2.
25
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub rehabilitacji medycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańEMG
RTG
USG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1100poradnia kardiologiczna
1101poradnia kardiologiczna dla dzieci
1272poradnia chorób płuc
1273poradnia chorób płuc dla dzieci
4100oddział kardiologiczny
4101oddzial kardiologiczny dla dzieci
4272oddział chorób płuc
4273oddział chorób płuc dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu kardiologii
HC.1.2.
53
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu kardiologii dziecięcej
HC.1.2.
54
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu kardiologii
HC.1.2.
53
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu kardiologii dziecięcej
HC.1.2.
54
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałepracownia hemodynamiczna pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub kardiologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc dzieci lub kardiologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańEKG
RTG
USG
TK wysokiej rozdzielności z możliwością wykonania angio-CT
echokardiografia dopplerowska
testy czynnościowe płuc (w tym pletyzmografia - nie dotyczy dzieci)
scyntygrafia perfuzyjna płuc
spiroergometria
badania laboratoryjne (hematologiczne, biochemiczne, ocena układu krzepnięcia, panel autoimmunologiczny, badania serologiczne, troponina, NT-pro-BNP)
03.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1050poradnia gastroenterologiczna
1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4500oddział chirurgiczny ogólny
4050oddział gastroenterologiczny
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny
badania laboratoryjne (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1280poradnia reumatologiczna
1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4280oddział reumatologiczny
4281oddział reumatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
EKG
03.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1200poradnia dermatologiczna
1280poradnia reumatologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych
4200oddział dermatologiczny
4280oddział reumatologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii
HC.1.2.
09
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostełenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii lub dermatologii i wenerologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostełedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii - w przypadku realizacji świadczenia wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
mammografia lub USG
03.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów (ZZSK)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1280poradnia reumatologiczna
1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4280oddział reumatologiczny
4281oddział reumatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostełenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
EKG
03.0000.337.02Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1130poradnia nefrologiczna
1131poradnia nefrologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4130oddział nefrologiczny
4131oddział nefrologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii dziecięcej
HC.1.2.
122
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu nefrologii dziecięcej
HC.1.2.
122
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej, lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni) o profilu nefrologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
badania immunohistochemiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.338.02Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1131poradnia nefrologiczna dla dzieci
4131oddział nefrologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii lub pediatrii, lub nefrologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, okulistyki, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii lub kardiologii dziecięcej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania densytometryczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1130poradnia nefrologiczna
1642ambulatoryjna stacja dializ
4000oddział chorób wewnętrznych
4130oddział nefrologiczny
4132stacja dializ
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
STACJA DIALIZTAK
AMBULATORYJNA STACJA DIALIZTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni, lub stacji dializ) o profilu nefrologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.340.02Profilaktyka zakażeń wirusem RS
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1421poradnia neonatologiczna
4421oddział neonatologiczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neonatologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki lub położne
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne,wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.341.02Leczenie zespołu Prader - Willi
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu endokrynologii
HC. 1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub pediatrii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki, rehabilitacji medycznej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, położnictwa i ginekologii, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej
dostęp do konsultacji: dietetycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.342.02Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub pediatrii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, położnictwa i ginekologii, okulistyki, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, nefrologii lub nefrologii dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.344.02Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1010poradnia alergologiczna
1011poradnia alergologiczna dla dzieci
1272poradnia chorób płuc
1273poradnia chorób płuc dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4010oddział alergologiczny
4011oddział alergologiczny dla dzieci
4270odział gruźlicy i chorób płuc
4271odział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
4272oddział chorób płuc
4273oddział chorób płuc dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie alergologii lub chorób płuc, lub chorób płuc u dzieci
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańspirometria z mozliwością wykonania próby rozkurczowej
PEF
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, immunologiczne (IgE całkowite i IgE-alergenowo swoiste), badanie kału w kierunku pasożytów)
03.0000.346.02Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK (poradnia będąca komórką organizacyjną szpitala posiadającego OIOM lub oddział neurologiczny lub oddział neurologiczny dla dzieci)
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałeświadczeniodawca udzielający świadczeń dla dorosłych: a) co najmniej 5-letnia realizacja programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" oraz b) leczenie co najmniej 50 pacjentów dorosłych w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" w okresie 12 miesiecy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postepowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
świadzczeniodawca udzielający świadczeń dla dzieci: a) co najmniej 3-letnia realizacja programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" oraz b) leczenie co najmniej 5 pacjentów poniżej 18 roku życia w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" w okresie 12 miesiecy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postepowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
lekarzedorośli - lekarze specjliści w dziedzinie neurologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii, okulistyki, dermatologii i wenerologii, chorób zakaźnych, chorób płuc
dzieci - lekarze specjaliści neurologii dziecięcej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii, kardiologii dziecięcej, okulistyki, dermatologii i wenerologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańw lokalizacji udzielania swiadczeńEKG (12-kanałowe lub RR)
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi, badanie moczu, test ciążowy)
zapewnienie dostępu dorezonans magnetyczny (bez i po podaniu kontrastu)
RTG
oznaczenia poziomu przeciwciał przeciw wirusowi ospy wietrznej i pólpaśca (VZV)
badań w kierunku HIV, HBV, HCV, TBC
testu na obecność przeciwciał anty-JCV
03.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1200poradnia dermatologiczna
1201poradnia dermatologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4200oddział dermatologiczny
4201oddział dermatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii
HC.1.2.
09
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu dermatologii i wenerologii
HC.1.2.
09
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncja lub stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej lub periodontologii, położnictwa i ginekologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
EKG
USG
03.0000.348.02Leczenie czerniaka skóry
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, okulistyki
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
scyntygrafia
USG
EKG
badanie histopatologiczne
badanie molekularne (ocena obecności mutacji BRAF V600 metodą PCR)
ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca)
badanie okulistyczne
03.0000.350.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1460poradnia ginekologii onkologicznej
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4460oddział ginekologii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej
HC.1.2.
49
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub ginekologii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki lub położne przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania histopatologiczne
badania immunohistochemiczne
badania molekularne (ocena stanu genu BRCA)
03.0000.352.02Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4240oddział onkologiczny - współpracujący z oddziałem radioterapii lub zakładem radioterapii
4240oddział onkologiczny o profilu radioterapii onkologicznej
HC.1.1. lub HC.1.2.
32
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii - współpracujący z oddziałem radioterapii lub zakładem radioterapii
4244oddział radioterapii - współpracujący z oddziałem onkologicznym lub onkologii klinicznej/chmioterapii, lub oddziałem leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej - współpracujący z oddziałem radioterapii lub zakładem radioterapii
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałeoddział anestezjologii i intensywnej terapii - dostęp
oddział radioterapii lub zakład radioterapii - w lokalizacji
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub radioterapii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie otolaryngologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
USG
EKG
badanie histopatologiczne
03.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4030oddział endokrynologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK lub MR
RTG
EKG
badania histopatologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.354.02Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK
EKG
ECHO serca
RTG
badania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku
badanie cytogenetyczne szpiku
oznaczenie stężenia białka M w surowicy i moczu (elektroforeza, immunofiksacja)
oznaczanie stężenia wolnych łańcuchów lekkich w surowicy
pośredni test antyglobulinowy (test pośredni Coombs'a)
03.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1050poradnia gastroenterologiczna
1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4500oddział chirurgiczny ogólny
4501oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
4050oddział gastroenterologiczny
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałezapewnienie dostępu do oddziału chirurgicznego ogólnego lub chirurgicznego ogólnego dla dzieci w lokalizacji - w przypadku realizacji programu na oddziale innym niż taki oddział
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
badanie endoskopowe
badania laboratoryjne (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.356.02Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1640poradnia urologiczna
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4640oddział urologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu urologii
HC.1.2.
34
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałew przypadku stosowania dichlorku radu Ra 223 - zapewnienie dostępu do pracowni lub zakładu medycyny nuklearnej (7950)
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub urologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji.
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK
MRI
scyntygrafia
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badanie histopatologiczne
pozostałew przypadku udzielania świadczeń w oddziale urologicznym, w poradni urologicznej lub oddziale leczenia jednego dnia o profilu urologii świadczeniodawca musi posiadać pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii
03.0000.357.02Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1300poradnia rehabilitacyjna
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
4220oddział neurologiczny
4300oddział rehabilitacyjny
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4306oddział rehabilitacji neurologicznej
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza
program realizowany w trybie ambulatoryjnym
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub rehabilitacji medycznej z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne - INR
03.0000.358.02Leczenie zaawansowanego raka żołądka
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańECHO
USG
RTG
EKG
rezonans magnetyczny
tomografia komputerowa
scyntygrafia
badania immunohistochemiczne
badania histopatologiczne
badania molekularne (ocena stanu genu HER 2)
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.359.02Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów - w lokalizacji
lekarze specjaliści w dziedzinie radioterapii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu - w lokalizacji
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie endykrynologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hematologiczne, hormonalne)
RTG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
USG
EKG
badanie histopatologiczne
badania endoskopowe - kolonoskopia
ocena obecności mutacji BRAF V600
badania mikrobiologiczne (bakteriologiczne, wirusologiczne, mykologiczne)
pozostałedoświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na czerniaka (co najmniej 50 chorych rocznie - dotyczy oferenta)
dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane jest jednoczesne posiadanie zawartej umowy w zakresie programu lekowego "Leczenie czerniaka skóry"
03.0000.362.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1080poradnia immunologiczna
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4000oddział chorób wewnętrznych
4070oddział hematologiczny
4080oddział immunologii klinicznej
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
07
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji procedury przetaczania immunoglobulin u pacjentów dorosłych
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
USG
RTG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
03.0000.364.02Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub pediatrii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 3 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, genetyki klinicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej
dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.365.02Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4070oddział hematologiczny
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów, lub onkologii i hematologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
EKG
badania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku
badanie cytometrii przepływowej krwi lub szpiku
badanie cytogenetyczne szpiku lub krwi obwodowej
badanie molekularne RT-PCR szpiku lub krwi obwodowej
03.0000.366.02Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary'ego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1200poradnia dermatologiczna
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4200oddział dermatologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii
HC.1.2.
09
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów, lub dermatologii i wenerologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii - w przypadku realizacji programu na oddziale dermatologicznym lub oddziale dermatologicznym z poradnią dermatologiczną lub na oddziale leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)
RTG
EKG
USG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
03.0000.367.02Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
1280poradnia reumatologiczna
1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4280oddział reumatologiczny
4281oddział reumatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu reumatologii
HC.1.1 lub HC 1.2.
67
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałeprogram może być realizowany: 1) na oddziale reumatologicznym z poradnią reumatologiczną lub 2) oddziale reumatologicznym dla dzieci z poradnią reumatologiczną dla dzieci, lub 3) na oddziale pediatrycznym o profilu reumatologii z poradnią reumatologiczną dla dzieci - wyłącznie w zakresie leczenia miopatii zapalnych tj. zapalenia skórno-mięśniowego oraz zapalenia wielomięśniowego;
co najmniej dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej - w lokalizacji - wpis w rejestrze: łóżka intensywnej opieki medycznej;
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańREZONANS MAGENTYCZNY (bez i po podaniu kontrastu)
EMG
badania laboratoryjne: - hematologiczne i biochemiczne, - badania immunologiczne (oznaczenie stężenia immunoglobulin w klasach IgG, IgM i IgA, oznaczenie przeciwciał przeciwnowotworowych, oznaczenie przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (AQP4), oznaczenie przeciwciał anty-NMDA), - badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, - koagulogram z oznaczeniem D-dimerów
wzrokowe potencjały wywołane
03.0000.369.02Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1130poradnia nefrologiczna
1642ambulatoryjna stacja dializ
4000oddział chorób wewnętrznych
4130oddział nefrologiczny
4132stacja dializ
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
STACJA DIALIZTAK
AMBULATORYJNA STACJA DIALIZTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni, lub stacji dializ) o profilu nefrologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.370.02Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego

z wiekiem (AMD)

organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1600poradnia okulistyczna
4600oddział okulistyczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu okulistyki
HC.1.2.
23
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałegabinet zabiegowy lub sala operacyjna w lokalizacji oddziału lub gabinet zabiegowy w lokalizacji poradni
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie okulistyki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańostrość wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS - w miejscu
OCT (optyczna koherentna tomografia) - w lokalizacji
fotografia dna oka - w lokalizacji
angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT - zapewnienie dostępu
03.0000.371.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1056poradnia hepatologiczna
1340poradnia chorób zakaźnych
1650poradnia transplantologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych
4340oddział chorób zakaźnych
4348oddział obserwacyjno-zakaźny
4650oddział transplantologiczny
4654oddział transplantacji wątroby
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
elastografia wątroby (wykonana techniką umożliwiającą pomiar ilościowy kPa)
badania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem, testy w kierunku: HIV, HBV, HCV - oznaczenie HCV RNA metodą ilościową i jakościową)
pozostałe warunkidla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane jest jednoczesne posiadanie zawartej umowy w zakresie programu lekowego "Leczenie przewlekłego WZW typu C"
03.0000.372.02Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, okulistyki
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
scyntygrafia
USG
EKG
badanie histopatologiczne
badanie molekularne (ocena obecności mutacji BRAF V600 metodą PCR)
pozostałedla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane jest jednoczesne posiadanie zawartej umowy w zakresie programu lekowego "Leczenie czerniaka skóry"
03.0000.373.02Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1640poradnia urologiczna
4640oddzial urologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu urologii
HC.1.2.
34
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostalesala endoskopowa - w lokalizacji
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie urologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańpomiar objętości moczu zalegającej po mikcji
badanie urodynamiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, bakteriologiczne
wyposażenie w sprzęt - w lokalizacjiUSG lub aparat typu bladder scan
aparat do badań urodynamicznych
cytoskop z oprzyrządowaniem do iniekcji dopęcherzowych
aparat do znieczuleń
03.0000.374.02Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1100poradnia kardiologiczna
1272poradnia chorób płuc
4100oddział kardiologiczny
4272oddział chorób płuc
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałepracownia hemodynamiczna pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub kardiologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańMRI
TK wysokiej rozdzielności z możliwością wykonania angio-CT
echokardiografia dopplerowska
arteriografia tętnic płucnych
scyntygrafia perfuzyjna płuc
badania laboratoryjne (hematologiczne, biochemiczne, ocena układu krzepnięcia, badania serologiczne, troponina, NT-pro-BNP)
03.0000.375.02Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1010poradnia alergologiczna
1080poradnia immunologiczna
1130poradnia nefrologiczna
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
1280poradnia reumatologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu reumatologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
67
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu nefrologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
57
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu chorób płuc
HC.1.1. lub HC.1.2.
42
4010oddział alergologiczny
4080oddział immunologii klinicznej
4130oddział nefrologiczny
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4272oddział chorób płuc
4280oddział reumatologiczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii lub nefrologii, lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub immunologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne,wirusologiczne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
RTG
USG
EKG
03.0000.376.02Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1000poradnia chorób wewnętrznych
1009poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
1008poradnia chorób metabolicznych
1027poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
1401poradnia pediatryczna
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii metabolicznej - dotyczy dzieci
dostęp do konsultacji dietetycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
USG
badania okulistyczne z oceną w lampie szczelinowej
03.0000.377.02Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1240poradnia onkologiczna
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1242poradnia chemioterapii
1243poradnia chemioterapii dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dzieciecej
4070oddział hematologiczny
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4240oddział onkologiczny
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4249oddział onkologii i hematologii dzieciecej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa lub PET-CT
badania histopatologiczne
badanie immunohistochemiczne (antygen CD30)
03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1080poradnia immunologiczna
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4000oddział chorób wewnętrznych
4070oddział hematologiczny
4080oddział immunologii klinicznej
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
07
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji procedury przetaczania immunoglobulin u pacjentów dorosłych
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
USG
RTG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
pozostałedla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane jest jednoczesne posiadanie zawartej umowy w zakresie programu lekowego "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych"
03.0000.379.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa lub RTG i USG
badania na obecność HBsAg i HBcAb
badanie cytomofrologiczne szpiku (antygen CD20)
badanie cytometrii przepływowej krwi lub szpiku (antygen CD20)
03.0000.380.02Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1460poradnia ginekologii onkologicznej
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4460oddział ginekologii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej
HC.1.2.
49
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub ginekologii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej
pielęgniarkipielęgniarki lub położne przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badanie immunohistochemiczne
badanie molekularne (ocena stanu genów BRCA)
03.0000.381.02Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
trepanobiopsja szpiku
badania molekularne (JAK2, CALR,MPL)
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.382.02Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1280poradnia reumatologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych
4280oddział reumatologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
MR
badania immunohistochemiczne
EKG
03.0000.383.02Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1300poradnia rehabilitacyjna
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
4220oddział neurologiczny
4300oddział rehabilitacyjny
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4306oddział rehabilitacji neurologicznej
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza
program realizowany w trybie ambulatoryjnym
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub rehabilitacji medycznej z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne - INR
03.0000.384.02Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku lub trepanobiopsja
badanie cytogenetyczne
03.0000.385.02Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
rezonans magnetyczny
tomografia komputerowa
PET/CT
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
</
03.0000.386.02Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych