Dzienniki resortowe

NFZ.2018.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) cały proces leczenia metodą brachyterapii - świadczenie obejmujące wszystkie składowe części procesu, takie jak:
a) kwalifikację,
b) wykonanie indywidualnego planu leczenia z określeniem:
całkowitej dawki promieniowania w Gy,
podziału tej dawki na frakcje - pojedyncza aplikacja,
przerw między poszczególnymi frakcjami,
c) weryfikację położenia aplikatorów,
d) przeprowadzenie aplikacji w znieczuleniu,
e) usunięcie aplikatorów;
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) kompleksowa realizacja świadczeń onkologicznych - zapewnienie możliwości udzielania świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia lub ambulatoryjnym;
4) karta DiLO - karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
5) koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - zakres świadczeń (KOC I, KOC II/III) w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK), w ramach którego realizowana i finansowana jest skoordynowana opieka dla kobiet w ciąży, obejmująca specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje; ponadto, określenie to oznacza realizację świadczeń w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
6) obrażenia ciała - obrażenia, z których każde stanowi wskazanie do leczenia szpitalnego i kwalifikuje do rozliczenia określoną grupą JGP;
7) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
8) ogólne warunki umów - ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
9) podwykonawca - podmiot, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
10) punkt transformowany (punkt TISS+) - jednostka rozliczeniowa służąca do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach anestezjologii i intensywnej terapii, stanowiąca transformację punktu TISS-28 lub TISS-28 dla dzieci;
11) rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 650), zwanej dalej "ustawą o działalności leczniczej";
12) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
13) rozporządzenie ambulatoryjne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
14) rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
15) rozporządzenie wysokospecjalistyczne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
16) rozporządzenie w sprawie karty DiLO - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wydane na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy o świadczeniach;
17) rozporządzenie kryterialne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
18) 1  rozporządzenie o standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej;
19) system jednorodnych grup pacjentów (JGP) - kwalifikowanie zakończonej hospitalizacji do jednej z grup, wyodrębnionych według kryterium spójności postępowania medycznego, porównywalnego stopnia zużycia zasobów, standaryzowanego czasu pobytu i innych uznanych parametrów. System obejmuje następujące elementy:
a) charakterystyka JGP - zbiór parametrów służących do wyznaczenia grupy, w tym w szczególności:
rozpoznania według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta, zwanej dalej "ICD-10",
procedury medyczne według wskazanej przez Fundusz wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, zwanej dalej "ICD-9",
wiek pacjenta,
czas pobytu,
b) algorytm JGP - określony sposób postępowania prowadzący do prawidłowego zakwalifikowania zakończonej hospitalizacji do właściwej grupy JGP,
c) grupa JGP - jedna z wielu kategorii hospitalizacji wyodrębniona zgodnie z zasadami systemu JGP, posiadająca kod, nazwę oraz charakterystykę opisaną określonymi parametrami;
20) współczynnik korygujący - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
21) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
22) skojarzony zakres świadczeń - zakres wyodrębniony w umowie w danym zakresie świadczeń w leczeniu szpitalnym, w ramach którego udzielane są określone świadczenia wraz z wyodrębnioną w ramach umowy kwotą zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na ich finansowanie, wskazany w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2.  Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu wysokospecjalistycznym oraz w ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3. 
1.  Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne lub leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1) województwa;
2) grupy powiatów;
3) powiatu;
4) więcej niż jednej gminy;
5) gminy;
6) więcej niż jednej dzielnicy;
7) dzielnicy.
2.  Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1) 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
2) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.
3.  Świadczenia w rodzaju: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne są kontraktowane odrębnie.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  4. 
1.  Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2.  Umowa w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach świadczeń: teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku, zawierana jest odrębnie dla każdego zakresu świadczeń.
3.  Umowa w rodzaju leczenie szpitalne zawierana jest w odniesieniu do jednego świadczeniodawcy w danym zakresie świadczeń, w ramach hospitalizacji albo w ramach hospitalizacji planowej albo w ramach "leczenia jednego dnia".
4.  Umowa o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne zawierana jest odrębnie dla każdego zakresu świadczeń określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do jednego świadczeniodawcy w danym zakresie świadczeń, w ramach hospitalizacji.
5.  Wzór umowy, o której mowa w:
1) ust. 2, stanowi załącznik nr 2a do zarządzenia;
2) ust. 3, stanowi załącznik nr 2b do zarządzenia;
3) ust. 4, stanowi załącznik nr 2c do zarządzenia.
6.  Odstępstwa od określonych w załącznikach nr 2a-2c wzorów umów wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
7.  Produkty jednostkowe dedykowane do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń są określone w:
1) katalogu grup, stanowiącym załącznik nr 1a do zarządzenia;
2) katalogu produktów odrębnych, stanowiącym załącznik nr 1b do zarządzenia;
3) katalogu produktów do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia;
4) katalogu radioterapii, stanowiącym załącznik nr 1d do zarządzenia;
5) katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, stanowiącym załącznik nr 1ts do zarządzenia;
6) katalogu produktów wysokospecjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 1w do zarządzenia, finansowanych z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach.
8.  Produkty katalogowe dla świadczeń określonych w załączniku nr 3a lub załączniku 3b do zarządzenia, dla których w przepisach rozporządzenia szpitalnego określono dodatkowe warunki ich realizacji, mogą zostać udostępnione przez dyrektora oddziału Funduszu w ramach pakietu produktów rozliczeniowych do umów w rodzaju leczenie szpitalne w wyniku prowadzonego postępowania, wyłącznie w przypadku spełnienia przez świadczeniodawcę dodatkowych warunków realizacji tych świadczeń.
9.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 2, w odniesieniu do niektórych świadczeń określony jest w załączniku nr 10 do zarządzenia.
§  5. 
1.  Świadczeniodawca realizujący umowę, o której mowa w § 4 ust. 5, obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu szpitalnym lub w rozporządzeniu wysokospecjalistycznym. Warunki dodatkowo oceniane (rankingujące) określone są w rozporządzeniu kryterialnym.
2.  Konieczność spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa.
§  6. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 5.
2.  Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania świadczeń jedynie w części zakresu będącego przedmiotem umowy.
3.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 5.
4.  Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, o której mowa w § 4 ust. 5, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
5.  Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6.  Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.
§  7. 
1.  Umowa, o której mowa w § 4 ust. 5:
1) pkt 1 i 2, zawierana jest ze świadczeniodawcą będącym podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru, posiadającym oddziały szpitalne o profilu zgodnym z zakresem świadczeń będącym przedmiotem kontraktowania, których kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej zakładu podmiotu leczniczego, są określone w rejestrze, w części VIII systemu - resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub zawierających się w zakresach, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia;
2) pkt 3, zawierana jest ze świadczeniodawcą będącym podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru, posiadającym oddziały szpitalne o profilu odpowiednim do zakresu świadczeń będącego przedmiotem kontraktowania, których kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej zakładu podmiotu leczniczego, są określone w rejestrze, w części VIII systemu - resortowych kodów identyfikacyjnych.
2.  W przypadku oddziałów szpitalnych specjalizujących się w realizacji świadczeń z więcej niż jednej dziedziny medycyny stanowiących przedmiot kontraktowania, podstawowy zakres będący przedmiotem kontraktowania stanowi zakres zgodny ze specjalnością komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, scharakteryzowanej kodem stanowiącym część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się, oprócz kontraktowania zakresu podstawowego, kontraktowanie kolejnego zakresu świadczeń, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4-8.
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, kontraktowanie każdego zakresu świadczeń przeprowadzane jest odrębnie, z uwzględnieniem podziału oddziałów szpitalnych na specjalności zachowawcze i zabiegowe, na specjalności wykonujące świadczenia na rzecz dzieci i dorosłych oraz obowiązku spełnienia w tym oddziale wszystkich wymaganych warunków określonych dla danego zakresu w przepisach rozporządzenia szpitalnego i w przepisach odrębnych.
5.  Kontraktowanie świadczeń neonatologicznych jako kolejnego zakresu może odbywać się wyłącznie w oddziałach szpitalnych związanych z opieką nad matką i dzieckiem, oznaczonych następującymi resortowymi kodami identyfikacyjnymi: 4401, 4403, 4450, 4456, 4458.
6.  Nie dopuszcza się kontraktowania jako kolejnego zakresu świadczeń, następujących zakresów:
1) anestezjologia i intensywna terapia;
2) anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci;
3) anestezjologia i intensywna terapia - drugi poziom referencyjny;
4) anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci - drugi poziom referencyjny;
5) neonatologia - drugi poziom referencyjny;
6) neonatologia - trzeci poziom referencyjny;
7) położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny;
8) położnictwo i ginekologia - trzeci poziom referencyjny;
9) hematologia, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci;
10) chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny.
7.  Zakresy świadczeń na poszczególnych poziomach referencyjnych kontraktowane są alternatywnie.
8.  Nie dopuszcza się kontraktowania zakresów świadczeń w oddziałach szpitalnych oznaczonych resortowymi kodami identyfikacyjnymi: 4106, 4222.
9.  Świadczenia w zakresach realizowanych przez jeden oddział szpitalny mogą być rozliczane w ramach jednego, łącznego limitu do kwoty zobowiązania wynikającej ze zsumowania kwot limitów poszczególnych pozycji umowy.
10.  Rozliczanie świadczeń w ramach jednego, łącznego limitu, o którym mowa w ust. 9, jest możliwe wyłącznie począwszy od nowego okresu sprawozdawczego.
§  8. 
1.  Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, z wyjątkiem sytuacji określonych w odrębnych przepisach.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępniania, na żądanie Funduszu, rejestru zakażeń zakładowych.
3.  Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4.  W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
5.  W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
6.  W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 4 załącznika nr 2a - 2c do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy, o której mowa § 4 ust. 5.
7.  W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem dotychczasowej umowy, zachowuje swoją ważność.
§  9. 
1.  Świadczenia objęte przedmiotem umowy, o której mowa w § 4 ust. 5, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.
§  10. 
1.  Warunki rozliczania świadczeń będących przedmiotem umów, o których mowa w § 4, określone są w ogólnych warunkach umów oraz w umowie.
2.  Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w Planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1) rozpoznania zasadniczego i nie więcej niż pięciu rozpoznań współistniejących - według ICD-10, z zastrzeżeniem, że sprawozdane winno być rozpoznanie zasadnicze (zgodnie z chorobą zasadniczą), poprzez przypisanie jednoznacznej jednostki chorobowej;
2) istotnych procedur medycznych łącznie z datą ich wykonania - według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.
4.  Dane, o których mowa w ust. 3, winny być zgodne z danymi:
1) zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydanym na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);
2) przekazywanymi w Karcie statystycznej szpitalnej ogólnej - MZ/Szp-11, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 1000);
3) określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151).
5.  Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, jest konieczne dla rozliczania świadczeń.
6.  Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym:
1) w przypadku świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne - zakresu świadczeń, grupy z katalogu grup, stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia, według zasad określonych przez charakterystykę JGP i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogów, stanowiących załączniki nr 1b - 1d i 1ts do zarządzenia;
2) w przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych - zakresu świadczeń, adekwatnego do łącznej sumy osobodni pobytu pacjenta związanego z procedurą wysokospecjalistyczną niezależnie od oddziału hospitalizującego, w tym innego niż miejsce udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych, wynikającego z umowy oraz produktu rozliczeniowego określonego w załączniku nr 1w do zarządzenia.
7.  Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające grupom lub produktom z odpowiednich katalogów stanowiących załączniki 1a-1d, 1ts i 1w do zarządzenia, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.
8.  Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie sprawozdawczym wersji ICD-9, ogłaszane są przez Prezesa Funduszu w drodze odrębnego komunikatu.
§  11.  Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania świadczeń, o których mowa w § 4, jest punkt.
§  12. 
1.  Kwoty zobowiązania określone w umowie dla poszczególnych zakresów świadczeń, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń finansowanych w ramach następujących JGP i produktów jednostkowych dedykowanych do sumowania z poniższymi grupami, określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia, we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach:
1) Neurochirurgia: A03 - Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/stymulatora nerwu błędnego;
2) Neurochirurgia:
a) Q31 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu,
b) Q32 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy,
c) Q33 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy;
3) 2  Neurologia:
a) A48 - Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym,
b) 5.53.01.0001647 Koszt leku trombolitycznego nie zawarty w kosztach świadczenia;
4) Otorynolaryngologia:
a) C05G - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych,
b) C05H - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów pniowych,
c) C06G - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ucha środkowego,
d) C06H - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchu,
e) C07G - Wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu,
f) C07H - Wymiana procesora mowy implantów ucha środkowego,
g) C07I - Wymiana przetwornika mowy implantów na przewodnictwo kostne;
5) Chirurgia klatki piersiowej:
a) D01 - Złożone zabiegi klatki piersiowej,
b) D02 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej;
6) Kardiologia:
a) E10 - OZW - diagnostyka inwazyjna,
b) E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,
c) E12G - OZW - leczenie inwazyjne,
d) E15 - OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw;
7) Kardiochirurgia (obejmuje świadczenia związane z leczeniem ostrego zawału serca):
a) E04 - Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką,
b) E05 - Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z pw,
c) E06 - Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez pw,
d) E07 - Pomostowanie naczyń wieńcowych > 75 r.ż. i > 16 dni;
8) Ortopedia i traumatologia narządu ruchu:
a) H01 - Endoprotezoplastyka łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo - goleniowego, pierwotna częściowa kolana,
b) H02 - Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego,
c) H09 - Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym",
d) H10 - Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy,
e) H11 - Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych,
f) 5.53.01.0001435 - Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (dotyczy wyłącznie endoprotez w ramach grupy H01, H11),
g) H13 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra,
h) H14 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,
i) H15 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana,
j) H16 - Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra,
k) H17 - Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra,
l) H18 - Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana,
m) H19 - Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana;
9) Położnictwo i ginekologia:
a) N01 - Poród,
b) N02 - Poród mnogi lub przedwczesny,
c) N03 - Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni,
d) N09 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni,
e) N11 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni z pw,
f) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,
g) N13 - Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni,
h) 5.53.01.0001510 - Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP;
10) 3  Neonatologia:
a) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,
b) N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,
c) N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,
d) N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,
e) N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,
f) N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru,
g) 5.53.01.0001648 Zabieg chirurgiczny u noworodka;
11) Chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny:
a) Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty,
b) Q52 - Dostęp w leczeniu nerkozastępczym,
c) 5.52.01.0001496 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe,
d) 5.53.01.0001435 - Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (dotyczy stentgraftów w ramach świadczenia 5.52.01.0001496);
12) Okulistyka:
a) B18G - Usunięcie zaćmy - kategoria I,
b) B19G - Usunięcie zaćmy - kategoria II,
c) 5.52.01.0001526 - Kontrolna porada specjalistyczna po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy,
d) 5.52.01.0001528 - Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu usunięcia zaćmy - w trybie ambulatoryjnym;
13) Okulistyka:
a) B04 - Przeszczep rogówki - kategoria I,
b) B05 - Przeszczep rogówki - kategoria II,
c) B06 - Przeszczep rogówki - kategoria III,
d) 5.53.01.0001529 - Koszt rogówki nie zawarty w kosztach świadczenia;
14) Chirurgia dziecięca:
a) G30 - Przeszczepienie trzustki,
b) L96 - Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.,
c) L97 - Przeszczepienie nerki i trzustki;
15) Chirurgia ogólna:
a) G30 - Przeszczepienie trzustki,
b) L94 - Przeszczepienie nerki >17 r.ż.,
c) L97 - Przeszczepienie nerki i trzustki;
16) Transplantologia kliniczna:
a) G30 - Przeszczepienie trzustki,
b) L94 - Przeszczepienie nerki >17 r.ż.,
c) L96 - Przeszczepienie nerki <18 r.ż.,
d) L97 - Przeszczepienie nerki i trzustki;
17) Transplantologia kliniczna:
a) S21 - Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych,
b) S22 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA,
c) S23 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego;
18) Hematologia:
a) S21 - Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych,
b) S22 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA,
c) S23 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego;
19) Hematologia:
a) S11 - Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny II),
b) S12 - Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny I i II);
20) Onkologia i hematologia dziecięca:
a) S21 - Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych,
b) S22 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA,
c) S23 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego;
21) Onkologia i hematologia dziecięca:
a) S11 - Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny II),
b) S12 - Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny I i II).
2.  W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę świadczeń udzielanych na podstawie karty DiLO, w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego, o których mowa w art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach, kwoty zobowiązania określone w umowie, o której mowa w § 4 ust. 5 pkt 1 i 2, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń w ramach pakietu onkologicznego w zakresach określonych w załączniku nr 3b do zarządzenia. Kwoty zobowiązania obejmują również świadczenia finansowane w ramach produktów jednostkowych, dedykowanych do sumowania z właściwymi grupami wymienionymi w tych zakresach, określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia.
3.  Jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego, o których mowa w ust. 2, lub finansowanych grupami wraz z produktami jednostkowymi dedykowanymi do sumowania z poniższymi grupami, w określonych poniżej zakresach:
1) Kardiologia:
a) E10 - OZW - diagnostyka inwazyjna,
b) E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,
c) E12G - OZW - leczenie inwazyjne,
d) E15 - OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw;
2) Kardiochirurgia (obejmuje świadczenia związane z leczeniem ostrego zawału serca):
a) E04 - Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką,
b) E05 - Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z pw,
c) E06 - Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez pw,
d) E07 - Pomostowanie naczyń wieńcowych > 75 r.ż. i > 16 dni;
3) Położnictwo i ginekologia:
a) N01 - Poród,
b) N02 - Poród mnogi lub przedwczesny,
c) N03 - Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni,
d) N09 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni,
e) N11 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni z pw,
f) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,
g) N13 - Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni,
h) 5.53.01.0001510 - Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP;
4) 4  Neonatologia:
a) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,
b) N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,
c) N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,
d) N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,
e) N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,
f) N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru,
g) 5.53.01.0001648 Zabieg chirurgiczny u noworodka;
5) Okulistyka:
a) B04 - Przeszczep rogówki - kategoria I,
b) B05 - Przeszczep rogówki - kategoria II,
c) B06 - Przeszczep rogówki - kategoria III,
d) 5.53.01.0001529 - Koszt rogówki nie zawarty w kosztach świadczenia;
6) Chirurgia dziecięca:
a) G30 - Przeszczepienie trzustki,
b) L96 - Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.,
c) L97 - Przeszczepienie nerki i trzustki;
7) Chirurgia ogólna:
a) G30 - Przeszczepienie trzustki,
b) L94 - Przeszczepienie nerki > 18 r.ż.,
c) L97 - Przeszczepienie nerki i trzustki;
8) Transplantologia kliniczna:
a) G30 - Przeszczepienie trzustki,
b) L94 - Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.,
c) L96 - Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.,
d) L97 - Przeszczepienie nerki i trzustki;
9) Transplantologia kliniczna:
a) S21 - Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych,
b) S22 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA,
c) S23 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego;
10) Hematologia:
a) S21 - Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych,
b) S22 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA,
c) S23 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego;
11) Onkologia i hematologia dziecięca:
a) S21 - Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych,
b) S22 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA,
c) S23 - Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego

- przekroczy kwotę zobowiązania oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 1, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji świadczeń we właściwych ze względu na realizację zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.  W przypadku realizacji świadczenia na podstawie karty DiLO, dla którego w załączniku nr 3b do zarządzenia, w grupie właściwej ze względu na rozliczenie wyodrębniono procedurę medyczną według ICD-9, do rozliczenia grupą w sposób określony w ust. 2, kwalifikuje się wyłącznie wskazana procedura.

Rozdział  4

Zasady rozliczania świadczeń

§  13. 
1.  W przypadku przystąpienia świadczeniodawcy do realizacji świadczeń w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na pierwszym lub drugim lub trzecim poziomie opieki perinatalnej (KOC I, KOC II/III), umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta ze świadczeniodawcą w zakresie:
1) położnictwo i ginekologia - na poszczególnych poziomach referencyjnych ulega stosownej modyfikacji, poprzez wyłączenie z realizacji umowy świadczeń o profilu położniczym, finansowanych w ramach grup, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 pkt 2 oraz świadczeń z grup: N06, N07C, N07D, N12 i produktów jednostkowych, dedykowanych do sumowania z powyższymi JGP, określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia;
2) neonatologia - pierwszy lub drugi lub trzeci poziom referencyjny ulega rozwiązaniu.
2.  W przypadku udzielania, w zakresie położnictwo i ginekologia, świadczeń o profilu położniczym, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji objęcia świadczeniobiorcy zakresem świadczeń KOC I lub KOC II/III, z wykorzystaniem systemu informatycznego udostępnianego przez Fundusz.
3.  W sytuacji udzielania świadczeń związanych z porodem, ciążą i połogiem, w której hospitalizacja kobiety w ciąży oraz poród nastąpił przed dniem rozpoczęcia przez świadczeniodawcę realizacji umowy w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC I lub KOC II/III), zaś zakończenie tej hospitalizacji nastąpiło w trakcie realizacji umowy w zakresie KOC I lub KOC II/III, rozliczenie tych świadczeń następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 23.
4.  W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę świadczeń w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał), finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, nie dopuszcza się dodatkowego rozliczania świadczeń udzielonych pacjentowi włączonemu do KOS-zawał związanych z diagnostyką inwazyjną i leczeniem inwazyjnym lub zachowawczym zawału serca oraz implantacją właściwego systemu ICD lub CRT-D, będących przedmiotem umowy w zakresie kardiologia - finansowanych w ramach grup: E10, E11, E12G, E15, E16, E17G, E23G, E24G, E26, E34, E36, a także świadczeń związanych z pomostowaniem aortalno-wieńcowym udzielanych na podstawie umowy zawartej w zakresie kardiochirurgia - finansowanych w ramach grup: E04-E07.
§  14. 
1.  Finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci, określoną w załączniku nr 4a do zarządzenia.
2.  5  Do rozliczania świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, zwanym dalej "OAiIT", wymagane jest prowadzenie karty punktacji stanu pacjenta w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci, której wzór stanowi załącznik nr 4b do zarządzenia. Świadczeniodawca zobowiązany jest dla każdej doby pobytu pacjenta w oddziale, sprawozdać w raporcie statystycznym szczegółowe czynności wykonywane w opiece nad pacjentem, poprzez produkty statystyczne, określone w załączniku nr 4a do zarządzenia. Wersję papierową karty, dołącza się do historii choroby.
3.  Ocena stanu zdrowia pacjenta, dla potrzeb określenia punktacji w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci, przeprowadzana jest codziennie.
4.  Finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w ramach produktów z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielonych w OAiIT, stanowiącym załącznik nr 1ts do zarządzenia, niezależnie od finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w katalogach stanowiących załączniki nr 1a-1d do zarządzenia, z wyjątkiem świadczeń, dla których w tych katalogach określono inaczej.
5.  Do odrębnego rozliczenia świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii kwalifikują się wyłącznie świadczenia udzielone pacjentom, którzy przynajmniej w jednym dniu pobytu w OAiIT osiągnęli co najmniej 19 punktów w skali TISS - 28 albo co najmniej 16 punktów w skali TISS - 28 dla dzieci.
6.  Dzień przyjęcia do leczenia w OAiIT oraz dzień jego zakończenia wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień z możliwością rozliczenia osobodnia, w którym pacjent osiągnął wyższą punktację w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci.
7.  W odniesieniu do świadczeniobiorców, którym udzielane są świadczenia w OAiIT, u których podczas hospitalizacji wykonywane były świadczenia finansowane w ramach grup z katalogu grup, stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia albo produktów z katalogu produktów odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia, rozliczanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się przez produkty z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia, zawierającego transformację poszczególnych ocen w skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci na liczbę punktów transformowanych wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
8.  6  W odniesieniu do świadczeniobiorców, którym udzielane są świadczenia wyłącznie w OAiIT lub objętych koordynowaną opieką dla kobiet w ciąży na drugim lub trzecim poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III), lub objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał), rozliczanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się odpowiednio przez produkt: 5.52.01.0001467 - Hospitalizacja wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub produkt: 5.52.01.0001506 - Hospitalizacja świadczeniobiorcy KOC II/III w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lub produkt: 5.52.01.0001527 - Hospitalizacja świadczeniobiorcy KOS - zawał w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub produkt: 5.52.01.0001529 Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z katalogu produktów odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia oraz, ewentualnie łącznego rozliczenia innych produktów dopuszczonych do sumowania w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia. Niezależnie od powyższego, do rozliczenia wykazuje się odrębnie dla każdego dnia pobytu produkty związane z oceną stanu pacjenta w skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia.
9.  7  Rozliczanie świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w każdym okresie sprawozdawczym następuje przez produkt o kodzie: 5.52.01.0001512 - Rozliczenie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii po okresie sprawozdawczym. Niezależnie od powyższego, do rozliczenia wykazuje się odrębnie dla każdego dnia pobytu produkty związane z oceną stanu pacjenta w skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia.
10.  W sytuacji udzielania świadczeń w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii związanych z żywieniem dojelitowym lub żywieniem pozajelitowym, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 6a-6g do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym dołącza się do historii choroby.
§  15. 
1.  Fundusz finansuje dodatkowo z zastosowaniem osobodnia, wynikające z zasad postępowania medycznego, w tym leczenia powikłań i rehabilitacji, hospitalizacje o przedłużonym czasie pobytu ponad limit ustalony dla danej grupy.
2.  Metody finansowania, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się dla świadczeń realizowanych w ramach umów hospitalizacja planowa i "leczenie jednego dnia".
3.  Z finansowania ponad limit ustalony dla grupy, wyłączone są grupy, dla których w szczególności:
1) na podstawie dostępnych danych nie było możliwe określenie miar rozproszenia;
2) charakterystyka grupy przewiduje czas leczenia poniżej dwóch dni;
3) istotą postępowania jest szybka diagnostyka i ewentualne leczenie;
4) koszt leku lub wyrobu medycznego stanowi istotną część wartości punktowej grupy.
4.  Dla hospitalizacji, w których z zasad postępowania medycznego w odniesieniu do charakterystyki wynika, że czas hospitalizacji powinien przekraczać jeden dzień, w katalogu grup, stanowiącym załącznik nr 1a do zarządzenia, stosuje się wartości punktowe odpowiednio, w przypadku, gdy czas hospitalizacji wyniesie jeden dzień.
5.  Zasady rozliczania, o których mowa w ust. 4, nie mają zastosowania dla hospitalizacji zakończonych zgonem.
6.  Limit czasu hospitalizacji objęty ryczałtem grupy, wartości punktowe dla hospitalizacji o czasie trwania jeden dzień oraz wartości osobodnia ponad limit ustalony dla grupy, określone są w katalogu grup, stanowiącym załącznik nr 1a do zarządzenia, o ile wartości punktowe hospitalizacji o czasie trwania jeden dzień lub finansowanie osobodniami ponad limit ustalony dla grupy dotyczy danej grupy.
§  16. 
1.  W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę świadczenia związanego z diagnostyką i leczeniem obrażeń mnogich, konieczne jest wskazanie w raporcie statystycznym rozpoznań (zasadniczego i współistniejących), według ICD-10 spośród określonych w charakterystyce grupy T07, wskazujących na charakter/liczbę obrażeń uzasadniających zastosowanie jednego ze wskaźników, o których mowa w ust. 2 oraz wszystkich istotnych procedur medycznych według ICD-9, w celu wyznaczenia grupy o najwyższej wartości punktowej z katalogu grup, określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia.
2.  Rozliczenie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, odbywa się z zastosowaniem grupy z katalogu grup, określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia oraz, ewentualnie dołączonymi osobodniami ponad limit ustalony dla grupy, skorygowanej jednym z poniższych wskaźników wskazujących na charakter obrażeń:
1) nie mniej niż cztery obrażenia - 1,85;
2) nie mniej niż trzy obrażenia - 1,78;
3) nie mniej niż dwa obrażenia - 1,54.
3.  Niezależnie od wskazania do rozliczenia grupy o najwyższej wartości punktowej, o której mowa w ust. 2, skorygowanej odpowiednim wskaźnikiem, dopuszcza się wykazanie do rozliczenia produktów z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, w tym produktów dedykowanych do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, określonych w załączniku nr 1ts do zarządzenia.
4.  Metody rozliczania, o której mowa w ust. 1-3, nie stosuje się do świadczeń gwarantowanych zrealizowanych w centrum urazowym lub centrum urazowym dla dzieci spełniającym dodatkowe warunki ich realizacji, wymienionych w lp. 25 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego.
§  17. 
1.  8  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń świadczeniobiorcom poniżej 18 r.ż., w zakresach:
1) onkologia i hematologia dziecięca, lub
2) okulistyka dla dzieci (z wyłączeniem JGP: B18G oraz B19G)

– wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) dla wskazanych zakresów korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.

2.  9  (uchylony).
3.  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresach położnictwo i ginekologia oraz neonatologia na poszczególnych poziomach referencyjnych, w sytuacji rozliczania hospitalizacji związanej z porodem grupą N01 i świadczeń związanych z opieką nad zdrowym noworodkiem z tego porodu w ramach grupy N20, wartość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.
4.  10  Dla świadczeniodawców będących:
1) instytutami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), albo
2) podmiotami leczniczymi utworzonymi i prowadzonymi przez uczelnię medyczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności leczniczej, albo
3) podmiotami leczniczymi utworzonymi i prowadzonymi przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, prowadzącymi kształcenie podyplomowe lekarzy, albo
4) podmiotami leczniczymi udostępniającymi uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (podmiot obowiązany jest do przedstawienia umowy właściwemu oddziałowi Funduszu)

– udzielających świadczeń świadczeniobiorcom w zakresie kardiologia, wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) dla wskazanego zakresu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.

5.  11  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik, zrealizowali co najmniej:
1) 90 pierwotnych całkowitych alloplastyk stawu biodrowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H13, H14 lub
2) 60 pierwotnych alloplastyk stawu kolanowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H01 (wyłącznie procedurą 81.541), H15, lub
3) 10 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H09, H10, H11, H16, H17, H18, H19

– wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.

6.  12  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik, zrealizowali co najmniej 50 operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego (dotyczy to przypadków gdzie pierwotna endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego wykonana została u innego świadczeniodawcy), w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H09, H10, H11, H16, H17, H18, H19, wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,5.
7.  13  W sytuacji wykonania jednoczasowo zabiegów operacyjnych obustronnych (na narządzie parzystym), rozliczanych grupami:
1) B16, B16G, B17, B17G, J01, J02, J04 oraz H92 - wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,54;
2) B18G, B19G, wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 2,0.
8.  14  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny (z wyłączeniem JGP: Q22, Q23 oraz Q24), wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) dla wskazanego zakresu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.
9.  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie okulistyka (tryb realizacji umowy: hospitalizacja lub hospitalizacja planowa), którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik, zrealizowali co najmniej:
1) 250 zabiegów związanych z leczeniem jaskry lub zaćmy, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą B11 lub B72; lub
2) 400 zabiegów wykonanych metodą witrektomii i/lub fakowitrektomii, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą B16, B16G, B17, B17G

- wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.

10.  15  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie okulistyka, w sytuacji zastosowania soczewki torycznej lub anirydialnej, przy rozliczaniu grupą B18G, wartość produktu rozliczeniowego (ustalona w katalogu grup odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.
11.  16  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na rzecz dzieci w wieku odpowiednio do ukończenia 3 r.ż. (od urodzenia do ukończenia 3 r.ż.), rozliczanych grupami z katalogu grup z sekcji PZ (Choroby dzieci - leczenie zabiegowe - grupy PZA01 - PZ99), wartość tych produktów (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.
12.  17  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na rzecz dzieci w wieku odpowiednio od 4-9 r.ż. (od rozpoczęcia 4. r.ż. do ukończenia 9. r.ż.), rozliczanych grupami z katalogu grup z sekcji PZ (Choroby dzieci - leczenie zabiegowe - grupy PZA01 - PZ99), wartość tych produktów (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.
§  18. 
1.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia na podstawie karty DiLO, obowiązany jest do umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 14 do zarządzenia.
2.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia na podstawie karty DiLO w celu udokumentowania ich rozliczenia z Funduszem, obowiązany jest do dołączenia do dokumentacji medycznej pacjenta kopii karty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie karty DiLO.
3.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia na podstawie karty DiLO, w przypadkach klinicznych, w których potwierdzenie nowotworu złośliwego następuje w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, a pacjent do czasu otrzymania wyniku badania histopatologicznego zostaje wypisany ze szpitala z rozpoznaniem podejrzenia nowotworu, w celu rozliczenia tych świadczeń w ramach skojarzonego zakresu świadczeń, określonego w załączniku nr 3b do zarządzenia, obowiązany jest, po ustaleniu rozpoznania onkologicznego po wypisie pacjenta, dokonać korekty danych sprawozdanych w raporcie statystycznym przez wskazanie rozpoznania onkologicznego oraz numeru karty.
4.  W sytuacji rozliczania świadczeń związanych z leczeniem zdarzeń niepożądanych po teleradioterapii, finansowanych w ramach produktów wymienionych w katalogu produktów do sumowania, określonym w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do:
1) stosowania kryteriów terminologicznych dla zdarzeń niepożądanych, wersja 3.0 CTCAE, określonych w załączniku nr 12 do zarządzenia;
2) udokumentowania zdarzeń niepożądanych z określeniem stopnia ciężkości w dokumentacji medycznej pacjenta.
5.  W sytuacji rozliczania świadczeń z zakresu radioterapii onkologicznej, finansowanych w ramach produktów wymienionych w załączniku nr 1d do zarządzenia, świadczeniodawca przed wdrożeniem leczenia radioterapeutycznego, obowiązany jest przeprowadzić ocenę stanu sprawności pacjenta (z wyłączeniem pacjentów poniżej 18. r. ż.) według skali WHO/Zubroda/ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 18 , określonej w załączniku nr 13 do zarządzenia. Ocenę stanu ogólnego pacjenta poddawanego leczeniu onkologicznemu dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta oraz dokonuje sprawozdania łącznie z produktem jednostkowym.
6.  19  Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty DiLO, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia w rozpoznaniach i co najmniej w liczbie określonej w załączniku nr 3c do zarządzenia, wartość tych produktów rozliczeniowych ze wskazanymi rozpoznaniami korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.
§  19. 
1.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia związane z:
1) endoprotezoplastyką narządu ruchu,
2) leczeniem udarów

- obowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania, zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz.

2.  W sytuacji rozliczania świadczenia: Hipotermia lecznicza, finansowanego w ramach produktu: 5.53.01.0001509 z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej - karty monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 5a-5b do zarządzenia. Kartę monitorowania pacjenta dołącza się do historii choroby.
3.  W sytuacji rozliczania świadczenia: Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem antagonisty receptora dla glikoproteiny IIb/IIIa lub bezpośredniego inhibitora trombiny u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej, finansowanego w ramach produktu: 5.53.01.0001469 z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdania kodu ICD-9, określającego zastosowany lek, tj.:
1) 99.201 - Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - abciximab;
2) 99.202 - Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide;
3) 99.203 - Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - tirofiban;
4) 99.2901 - Wstrzyknięcie / infuzja inhibitora trombiny (DTI) - biwalirudyna.
4.  W sytuacji rozliczania świadczeń związanych z Diagnostyką potencjalnego dawcy narządów bez pobrania - kategoria II, finansowanych w ramach produktu: 5.52.01.0001495 z katalogu produktów odrębnych, określonego w załączniku nr 1b do zarządzenia oraz produktu: 5.53.01.0001508 z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do przedłożenia szczegółowej specyfikacji kosztowej, z uwzględnieniem specyfikacji kosztów związanych z kosztami zespołu lekarsko - pielęgniarskiego innego świadczeniodawcy.
5.  Szczegółowa specyfikacja kosztowa podlega każdorazowo weryfikacji przez dyrektora oddziału Funduszu.
6.  W sytuacji rozliczania świadczenia: Całościowa ocena geriatryczna, finansowanego w ramach produktu: 5.53.01.0001499 z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do:
1) udokumentowania przeprowadzenia oceny geriatrycznej przez lekarza geriatrę lub konsultacyjny zespół geriatryczny (dotyczy świadczeniodawców realizujących świadczenia na podstawie § 6a rozporządzenia szpitalnego, którzy nie dysponują oddziałem geriatrycznym ani poradnią geriatryczną);
2) udokumentowania kwalifikacji do świadczenia na podstawie skali VES-13 stanowiącej załącznik nr 11a do zarządzenia;
3) prowadzenia dokumentacji dodatkowej - Karty całościowej oceny geriatrycznej, której wzór określony jest w załączniku nr 11b do zarządzenia. Kartę oceny geriatrycznej dołącza się do historii choroby.
§  20. 
1.  W sytuacji rozliczania świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym lub żywieniem pozajelitowym, finansowanych w ramach produktów określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 6a-6g do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym dołącza się do historii choroby.
2.  Świadczenia, o których mowa w ust. 1, winny być realizowane przez świadczeniodawcę zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w "Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego" Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub - w przypadku dzieci - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
§  21. 
1.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia z grup: S40-S43 obowiązany jest do stosowania skali ciężkości zatruć (PSS - poisoning severity score), określonej w załączniku nr 8 do zarządzenia. Kartę z oceną ciężkości zatrucia dołącza się do historii choroby.
2.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie położnictwo i ginekologia:
1) trzeci poziom referencyjny - w przypadkach prenatalnego zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu określonych w wykazie rozpoznań wg ICD-10, stanowiącym załącznik nr 15a do zarządzenia, obowiązany jest zapewnić kobiecie w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu oraz jej dziecku opiekę zgodną ze standardami postępowania, określonymi w rozporządzeniu o opiece w ciąży patologicznej. Świadczeniodawca obowiązany jest w szczególności rozważyć możliwość leczenia płodu, zapewnić odbycie porodu w ośrodku trzeciego poziomu referencyjnego, umożliwić pomoc psychologiczną i skierować kobietę w trybie pilnym do dalszej psychologicznej opieki ambulatoryjnej oraz specjalistycznej opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki hospicyjnej - zgodnie ze wskazaniami medycznymi;
2) pierwszy i drugi poziom referencyjny - w sytuacji hospitalizacji kobiety w ciąży z uprzednio rozpoznaną i udokumentowaną ciężką, nieuleczalną chorobą płodu, określoną w wykazie rozpoznań wg ICD-10, stanowiącym załącznik nr 15a do zarządzenia, obowiązany jest skierować kobietę do dalszej opieki, o której mowa w pkt 1.
3.  Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 2, określony jest w załączniku nr 15b do zarządzenia.
§  22. 
1.  W sytuacji udzielania przez świadczeniodawcę:
1) świadczeń, których koszt przekracza wartość 15 000 zł i wartość obliczoną według wzoru:
a) K= [3 x (Wg + Wopl)]+ Wtiss + Wdsum

albo

b) K= (Wg + Wopl)+ Wtiss + Wdsum + 20 000 zł

gdzie:

K - wartość kryterium umożliwiającego rozliczanie za zgodą płatnika,

Wg - wartość JGP dla typu umowy hospitalizacja albo produktu właściwego ze względu na rozliczenie z katalogu produktów odrębnych,

Wopl - wartość osobodni finansowanych ponad limit finansowany grupą,

Wtiss - wartość świadczeń finansowanych wg skali TISS-28 albo TISS-28 dla dzieci,

Wdsum- wartość świadczeń finansowanych produktami z katalogu produktów do sumowania; albo

2) świadczenia, które jest dopuszczone do rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym; albo
3) świadczenia, które spełnia jednocześnie łącznie poniższe warunki:
a) w czasie hospitalizacji zdiagnozowano dodatkowy, odrębny problem zdrowotny, inny niż związany z przyczyną przyjęcia do szpitala,
b) inny problem zdrowotny, o którym mowa w lit. a:
nie znajduje się na liście powikłań i chorób współistniejących sekcji stanowiącej przyczynę przyjęcia do szpitala,
jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego,
nie może być rozwiązany jednoczasowym zabiegiem,
nie stanowi elementu postępowania wieloetapowego,
kwalifikuje do grupy w innej sekcji oraz w innym zakresie; albo
4) świadczenia obejmującego więcej niż jedno przeszczepienie komórek krwiotwórczych w trakcie tej samej hospitalizacji

- rozliczenie może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody na sposób jego rozliczenia przez dyrektora oddziału Funduszu.

2.  W sytuacji udzielenia przez świadczeniodawcę świadczenia wysokospecjalistycznego:
1) którego koszt przekracza dwukrotność standardowego rozliczenia; lub
2) w tym jednoczasowo więcej niż jednego wariantu świadczenia w ramach tego samego zakresu świadczeń; lub
3) w tym jednoczasowo więcej niż jednego świadczenia w ramach różnych zakresów świadczeń, wraz z zastosowanymi podwariantami; lub
4) oraz wystąpienia konieczności wykonania dodatkowej procedury medycznej, według ICD-9, której koszt przekracza kwotę 10 000 zł w ramach hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego; lub
5) które nie zostało ujęte w załączniku nr 1w do zarządzenia, a które jest świadczeniem gwarantowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia wysokospecjalistycznego
- rozliczenia można dokonać z zastosowaniem produktu rozliczeniowego "Rozliczenie za zgodą płatnika", po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału Funduszu na ten sposób jego rozliczenia, z uwzględnieniem podziału na produkty rozliczeniowe:
- 5.54.01.0000005 Rozliczenie za zgodą płatnika - środki budżetowe, lub
- 5.52.01.0001523 Rozliczenie za zgodą płatnika - świadczenie do hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego, lub
- 5.54.01.0000067 Rozliczenie za zgodą płatnika - przeszczepienie serca - środki budżetowe, lub
- 5.54.01.0000068 Rozliczenie za zgodą płatnika - wspomaganie serca - środki budżetowe.
3.  Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:
1) świadczeniodawca składa do właściwego oddziału Funduszu odpowiedni wniosek, zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
2) wniosek, o którym mowa w pkt 1, świadczeniodawca składa w trakcie hospitalizacji albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, w formie elektronicznej i papierowej, wraz ze szczegółową specyfikacją kosztową świadczenia, uwzględniającą faktyczne koszty związane z udzieleniem tego świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 3. W przypadku formy papierowej o zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki;
3) szczegółowa specyfikacja kosztowa nie jest wymagana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 2 i 3;
4) dyrektor oddziału Funduszu wydaje zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji złożonych dokumentów, na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
5) niewyrażenie przez dyrektora oddziału Funduszu zgody na realizację wniosku, albo na wysokość wnioskowanej kwoty objętej zgodą, wymaga szczegółowego uzasadnienia;
6) od rozstrzygnięcia dyrektora oddziału Funduszu wydanego w wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 4, odwołanie nie przysługuje;
7) stanowisko dyrektora oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku, w tym wysokości kwoty finansowania, w zakresie merytoryczno - finansowym jest ostateczne;
8) Prezes Funduszu, w uzasadnionych sytuacjach, może zweryfikować stanowisko dyrektora oddziału Funduszu, o którym mowa w pkt 7, pod względem formalno - prawnym;
9) świadczenie stanowiące przedmiot wniosku, po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału Funduszu na indywidualne rozliczenie wykazuje się do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym;
10) w sprawozdawczości z realizacji świadczenia obowiązuje zakres informacji tożsamy z zakresem informacji dla świadczeń w rodzaju odpowiednio: leczenie szpitalne lub leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne;
11) świadczeniodawca obowiązany jest do przechowywania przez okres trzech lat dokumentów dotyczących wydawanych zgód, w tym dokumentów, na podstawie których dokonano wyceny kosztowej świadczenia;
12) oddział Funduszu prowadzi dokumentację związaną z wydawaniem indywidualnych zgód na rozliczenie świadczenia, uwzględniającą zakres danych wskazany we wniosku, w tym rejestr decyzji oraz dokumenty, na podstawie których dokonano weryfikacji wniosku.
4.  Metoda rozliczania udzielonych świadczeń, o której mowa w ust. 1 i 2, może znajdować zastosowanie wyłącznie do świadczeń gwarantowanych, o których mowa w rozporządzeniu szpitalnym oraz w rozporządzeniu wysokospecjalistycznym.
5.  Nie stosuje się metody rozliczania udzielonych świadczeń, o której mowa w ust. 1 i 2, do rozliczania:
1) wyłącznie kosztów produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 697 i 1039);
2) substancji czynnych stosowanych w chemioterapii lub w ramach leczenia wspomagającego chorych na nowotwory oraz substancji czynnych objętych finansowaniem ze środków publicznych w ramach programów lekowych;
3) świadczeń, w przypadkach, w których cel leczenia może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne;
4) jednorazowo więcej niż jednej hospitalizacji.
6.  Finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w ramach kwot określonych w planie finansowym oddziału Funduszu na dany rodzaj świadczeń, w ramach łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
7.  Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, finansowane jest na poziomie 60% właściwej grupy z innej sekcji oraz innego zakresu (po uprzednim zsumowaniu z produktami do sumowania, jeśli miały zastosowanie w danym przypadku).
8.  W przypadku świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, kolejny wariant w ramach tego samego zakresu świadczeń, lub kolejne świadczenie, finansowane jest na poziomie 60% wartości wariantu, wraz z zastosowanymi podwariantami.
9.  W przypadku wykonania świadczenia, którego koszt poniesiony przez świadczeniodawcę jest znacznie niższy od ustalonej wartości punktowej produktu rozliczeniowego z katalogu grup, świadczeniodawca powinien rozliczyć świadczenie w ramach produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 Rozliczenie za zgodą płatnika, z uwzględnieniem faktycznych kosztów związanych z udzieleniem tego świadczenia.
10.  Rozliczenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy w szczególności sytuacji, w której nie wszystkie elementy rozliczanego świadczenia były związane z poniesieniem kosztów po stronie świadczeniodawcy.
§  23.  Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia, odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
1) w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę z katalogu grup, określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia, albo produkt z katalogu produktów odrębnych, określonego w załączniku nr 1b do zarządzenia lub produkty z katalogu radioterapii, określonego w załączniku nr 1d do zarządzenia, z zastrzeżeniem pkt 2-4;
2) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami albo produktami w przypadkach uzasadnionych medycznie, o ile w katalogu produktów do sumowania, określonym w załączniku nr 1c do zarządzenia i katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, określonym w załączniku nr 1ts do zarządzenia, dopuszczono taką możliwość;
3) możliwość łącznego rozliczania świadczeń, w przypadku udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii określa § 14;
4) dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu grup, określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia albo produktów z katalogu produktów odrębnych, określonego w załączniku nr 1b do zarządzenia albo produktów z katalogu radioterapii, określonego w załączniku nr 1d do zarządzenia, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, o ile w katalogach określonych w załącznikach nr 1a, 1b i 1d do zarządzenia nie określono inaczej, z wyjątkiem świadczeń wykonywanych w warunkach domowych i w trybie hospitalizacji, z zastrzeżeniem pkt 5;
5) łączne rozliczanie świadczeń z zakresu hemodializoterapii finansowanych w ramach umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, ze świadczeniami rozliczanymi grupami lub produktami z katalogów określonych w załącznikach nr 1a-1d do zarządzenia, dopuszczalne jest w przypadku udzielenia świadczeń świadczeniobiorcom kwalifikowanym lub objętym programem przewlekłego leczenia nerkozastępczego oraz świadczeniobiorcom z ostrym ubytkiem filtracji kłębuszkowej, wymagających czasowego stosowania programu hemodializy;
6) w sytuacjach, o których mowa w pkt 4, świadczenia podlegające łącznemu rozliczeniu finansowane są na podstawie odrębnych umów;
7) nie dopuszcza się rozliczania poprzez grupy z katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia, hospitalizacji związanych wyłącznie z przetoczeniem krwi lub produktów krwiopochodnych, w tym immunoglobulin, finansowanych w ramach produktów wymienionych w katalogu produktów do sumowania, określonym w załączniku nr 1c do zarządzenia;
8) o ile w czasie trwania hospitalizacji związanej przedmiotowo ze świadczeniem wysokospecjalistycznym, o którym mowa w rozporządzeniu wysokospecjalistycznym, rozpoczęto realizację tego świadczenia, w rozumieniu zarządzenia dzień rozpoczęcia realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego jest dniem technicznego zakończenia odpowiedniej grupy z katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia;
9) w przypadku wykonania przez świadczeniodawcę świadczenia wysokospecjalistycznego związanego z przeszczepieniem wątroby, serca, płuca, serca i płuca, finansowanego w ramach umowy leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, w przypadku wystąpienia powikłań wymagających leczenia szpitalnego trwającego dłużej niż 30 dni od dnia przeszczepienia - 31. dzień leczenia traktuje się jako dzień rozpoczęcia leczenia powikłań po przeszczepie w ramach produktów z katalogu produktów odrębnych, określonych w załączniku nr 1b do zarządzenia;
10) nie dopuszcza się łącznego rozliczania świadczeń z innymi rodzajami, z wyjątkiem świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
11) dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień;
12) jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadczeniodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego w rozpoznaniu lub procedurze występującej w charakterystyce danej grupy z katalogu grup, określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia albo odpowiednio z katalogu produktów odrębnych, określonego w załączniku nr 1b do zarządzenia, nie przekracza 14 dni, lub z zasad postępowania medycznego wynika, że problem zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te wykazywane są do rozliczenia jako jedno świadczenie, z zastrzeżeniem pkt 13;
13) rozliczenie świadczeń w sposób określony w pkt 12, nie dotyczy hospitalizacji wyłącznie w celu realizacji świadczeń z zakresów: teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej, terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku oraz związanego z tym leczenia objawowego;
14) w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor oddziału Funduszu, na umotywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie określonych świadczeń:
a) związanych z ponowną hospitalizacją w okresie nie przekraczającym 14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji, lub
b) udzielonych niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy (dotyczy świadczeń wykonanych świadczeniobiorcy pełnoletniemu w ramach zakresów świadczeń udzielanych dzieciom);
15) w przypadkach, o których mowa w pkt 14:
a) lit. a, świadczeniodawca występuje do dyrektora oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku,
b) lit. b, świadczeniodawca występuje do dyrektora oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, przed rozpoczęciem realizacji świadczenia, w trakcie realizacji świadczenia albo w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji świadczenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;
16) zgodę na rozliczenie świadczenia, o którym mowa w pkt 15, wydaje dyrektor oddziału Funduszu, na zasadach i w terminie określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
17) nie dopuszcza się wyrażania przez dyrektora oddziału Funduszu zgody na rozliczanie świadczeń przez grupy lub produkty jednostkowe, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia w sposób inny niż określony w niniejszym zarządzeniu;
18) 20  nie dopuszcza się rozliczania poprzez grupy z katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia, hospitalizacji związanych wyłącznie z wykonaniem kosztochłonnego badania diagnostycznego z katalogu produktów do sumowania określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, hospitalizacja (pobyt diagnostyczny), winna być rozliczona poprzez dedykowany produkt (5.52.01.0001524 Pobyt diagnostyczny - w trybie ambulatoryjnym) z katalogu produktów odrębnych, określony w załączniku nr 1b do zarządzenia łącznie z kosztochłonnym badaniem diagnostycznym z katalogu produktów do sumowania określonym w załączniku nr 1c do zarządzenia.
19) dopuszcza się, w sytuacjach uzasadnionych medycznie, jednoczasowe rozliczenie więcej niż jednego kosztochłonnego badania diagnostycznego z katalogu produktów do sumowania określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, w sposób, o którym mowa w pkt 18 zdanie drugie, poprzez ich łączne rozliczenie;
20) nie dopuszcza się rozliczania produktu: Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna z katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia, więcej niż raz w roku w stosunku do danego świadczeniobiorcy, niezależnie od rozpoznania zasadniczego. Produkt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dedykowany jest kompleksowej diagnostyce nowotworów złośliwych. W przypadkach uzasadnionych medycznie, dopuszcza się możliwość odstąpienia przez dyrektora oddziału Funduszu od zasady określonej w zdaniu pierwszym, na pisemny wniosek świadczeniodawcy zawierający uzasadnienie;
21) dopuszcza się rozliczanie produktu: 5.52.01.0001511 Badanie genetyczne materiału archiwalnego z katalogu produktów odrębnych określonego w załączniku nr 1b do zarządzenia - w sytuacji wykonania badania materiału archiwalnego, pobranego również u innego świadczeniodawcy, w sytuacji konieczności modyfikacji przez świadczeniodawcę ustalonego planu leczenia;
22) w przypadku gdy świadczeniodawca przy rozliczaniu świadczenia jest uprawniony do zastosowania więcej niż jednego współczynnika korygującego (zbieg współczynników korygujących), wartość tego świadczenia obliczana jest według schematu:

,

gdzie:

n - liczba zastosowanych współczynników

Wi - wartość kolejnych współczynników

Wg - wartość JGP

Wopl - wartość osobodni ponad limit finansowany grupą;

23) określone w zarządzeniu współczynniki korygujące nie mają zastosowania do świadczeń, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 9, rozliczonych na podstawie wniosku złożonego zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.
§  24.  Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń wysokospecjalistycznych do rozliczenia, odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
1) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń określonych w załączniku nr 1w do zarządzenia z innymi świadczeniami - wyłącznie w sposób określony w niniejszym zarządzeniu;
2) dopuszcza się odrębne rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego w bieżącym okresie sprawozdawczym;
3) w sytuacji jednoczasowego udzielenia świadczenia wysokospecjalistycznego związanego z przeszczepieniem narządu oraz świadczenia związanego z przeszczepieniem nerki lub trzustki, finansowanego w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, dopuszcza się rozliczenie dodatkowego świadczenia w ramach umowy leczenie szpitalne na poziomie 60% właściwej JGP;
4) dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień;
5) za krotność osobodni hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego do rozliczenia przyjmuje się liczbę dni pobytu pomniejszoną o czas trwania świadczenia wysokospecjalistycznego oraz o liczbę dni rozliczanych na podstawie skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci, z uwzględnieniem ruchu międzyoddziałowego;
6) w przypadku wykonania przez świadczeniodawcę podczas jednej hospitalizacji świadczeń wysokospecjalistycznych z więcej niż jednego zakresu świadczeń stanowiących przedmiot umowy, dopuszcza się łączne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych z różnych zakresów świadczeń na zasadach określonych w zarządzeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, rozliczeniu podlega wyłącznie jedna hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;
7) hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego wykazywana jest do rozliczenia wraz z wariantem oraz ewentualnymi podwariantami;
8) nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora oddziału Funduszu na rozliczanie świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż określony w niniejszym zarządzeniu.
§  25.  Dla świadczeń w zakresach: Operacje wad wrodzonych serca i naczyń < 1 roku, Operacje wad serca i aorty piersiowej ≥ 18 lat i Operacje wad serca i aorty piersiowej < 18 r.ż. oraz dla hospitalizacji do tych świadczeń, rozliczanych produktami o kodach:
1) 5.54.01.0000031 - wariant 1 - zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego,
2) 5.54.01.0000032 - wariant 2 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem zastawki mechanicznej lub z użyciem leczniczego środka/środków/ technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej,
3) 5.54.01.0000033 - wariant 3 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem leczniczego środka/środków/ technicznego o wartości większej od wartości zastawki mechanicznej lub użyciem wszczepu biologicznego (homograf, konduit naczyniowy, ksenograf) lub syntetycznego,
4) 5.54.01.0000034 - wariant 4 - operacje typu "Norwood",
6) 5.54.01.0000042 - wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka/środków/ technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej,
7) 5.54.01.0000043 - wariant 2 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej,
8) 5.54.01.0000044 - wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środka/środków/ o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki biologicznej,
9) 5.54.01.0000045 - wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środka/środków/ technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII),
10) 5.54.01.0000046 - wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych,
11) 5.54.01.0000047 - wariant 6 - zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem protez naczyniowych, syntetycznych lub biologicznych (homograftów, ksenograftów),
12) 5.54.01.0000070 - wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka/środków/ technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej <18 lat,
13) 5.54.01.0000071 - wariant 2 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej <18 lat,
14) 5.54.01.0000072 - wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środka/środków/ o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki biologicznej <18 lat,
15) 5.54.01.0000073 - wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środka/środków/ technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII) <18 lat,
16) 5.54.01.0000074 - wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych <18 lat,
17) 5.54.01.0000075 - wariant 6 - zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem protez naczyniowych, syntetycznych lub biologicznych (homograftów, ksenograftów) <18 lat,
18) 5.52.01.0001514 - Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego8,
19) 5.52.01.0001515 - Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 ≥ 18 lat,
20) 5.52.01.0001516 - Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 ≥ 18 lat z IZW lub ≥ 80 lat,
21) 5.52.01.0001517 - Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 <18 lat,
22) 5.52.01.0001518 - Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 <18 lat z IZW

- ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,2.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  26.  Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 lipca 2018 r.
§  27.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzeń, o którym mowa w § 29, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z tym, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne zawiera się odpowiednio zgodnie ze wzorami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w załącznikach 2a - 2c do niniejszego zarządzenia.
§  28.  Dyrektorzy oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  29.  Tracą moc zarządzenia:
1) Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
2) Nr 58/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.
§  30.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne określa - uregulowane dotychczas w dwóch odrębnych zarządzeniach, tj. w zarządzeniu:

a) Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
b) Nr 58/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

- przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w rodzaju leczenie szpitalne jak i w rodzaju leczenie szpitalne -świadczenia wysokospecjalistyczne oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń w ww. rodzajach.

Dotychczasowe rozwiązania (określone w odrębnych aktach normatywnych) implikowały konieczność jednoczesnej zmiany obu zarządzeń, w sytuacji wprowadzania nowych produktów rozliczeniowych do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, tak aby możliwe było ich rozliczanie również na podstawie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Należy przy tym podkreślić, że realizatorami umów o udzielanie świadczeń zarówno w rodzaju leczenie szpitalne jak i w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne byli ci sami świadczeniodawcy. Tym samym, regulacje znajdujące się odrębnie w dwóch aktach normatywnych powodowały dublowanie tych samych przepisów zarówno w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne jak i zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, co ograniczało interesariuszom transparentność treści zarządzeń.

W związku z powyższym, w treści normatywnej zarządzenia dokonano odpowiednich modyfikacji przepisów mających zastosowanie do świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Rozbudowany (uzupełniony) został katalog produktów odrębnych o produkty rozliczeniowe dedykowane świadczeniom wysokospecjalistycznym oraz dodano właściwy dla tego rodzaju świadczeń wzór umowy. W katalogu zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym (załącznik nr 3 do zarządzenia) dodano zakresy świadczeń wysokospecjalistycznych.

Na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli: Informacji o wynikach kontroli Żywienie pacjentów w szpitalach, w treści zarządzenia dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub - w przypadku dzieci - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

Umożliwiono - w sytuacji udzielania świadczenia niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy - składanie wniosku o wyrażenie zgody na indywidualne rozliczenie świadczenia przed rozpoczęciem realizacji świadczenia; dodatkowo uporządkowano zasady dotyczące rozliczania produktem: Rozliczenie za zgodą płatnika.

W celu poprawy jakości sprawozdawczości dookreślono w przepisach, że na zakończenie hospitalizacji sprawozdane winno być dokładne rozpoznanie zasadnicze (zgodnie z chorobą zasadniczą), poprzez przypisanie jednoznacznej jednostki chorobowej wg ICD-10.

W § 25 zarządzenia (przepis dotyczący współczynnika korygującego o wartości 1,2 dla świadczeń wysokospecjalistycznych), rozszerzono katalog zakresów uprawniających do wskaźnikowania sprawozdanych produktów, o zakres: Operacje wad wrodzonych serca i naczyń <1 roku.

W celu premiowania świadczeniodawców (wolumen jako aproksymacja jakości) specjalizujących się w wykonywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych pacjentom onkologicznym (dotyczy karty DiLO), umożliwiono zastosowanie współczynnika korygującego o wartości 1,1. W związku z powyższym, dodano załącznik nr 3c do zarządzenia, będący Katalogiem produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych (produkty objęte współczynnikiem korygującym).

Ponadto, w zakresach świadczeń: ginekologia i położnictwo oraz chirurgia ogólna umożliwiono rozliczenie grupy Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości jej jednokrotnego sprawozdawania na rzecz jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego roku, pozostawiając możliwość jej rozliczenia częściej w uzasadnionych medycznie przypadkach, po ocenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz wprowadzona została możliwość rozliczenia produktu: 5.52.01.0001511 Badanie genetyczne materiału archiwalnego z katalogu produktów odrębnych, w sytuacji wykonania badania materiału archiwalnego, pobranego również u innego świadczeniodawcy, w sytuacji konieczności modyfikacji przez świadczeniodawcę ustalonego planu leczenia.

Z kolei w załącznikach do zarządzenia w wyniku prowadzonych prac, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, w tym po konsultacji z właściwymi w sprawie Konsultantami krajowymi:

1) zmodyfikowano sekcję P (Choroby dzieci) oraz w innych zachowawczych grupach JGP dedykowanych dzieciom realizowanych w innych zakresach poprzez:
a) zniesienie redukcji wartości JGP z uwagi na czas hospitalizacji pacjenta we wszystkich grupach z sekcji P,
b) utworzenie nowych grup: P30 Infekcje wirusowe określone, P31 Alergie - ostre stany alergiczne, P32 Alergie - odczulanie, P33 Cukrzyca powikłana śpiączką / kwasicą ketonową, P34 Cukrzyca nie powikłana śpiączką / kwasicą ketonową, P99 Inne choroby dzieci,
c) odpowiednią modyfikację charakterystyki JGP (załącznik nr 9);
2) zmodyfikowano sekcję B (Choroby narządu wzroku) poprzez:
a) zmiany w produktach związanych z leczeniem zaćmy:
- zmiana grupy B18 na B18G Usunięcie zaćmy - kategoria I, zgodnie z opisem (załącznik nr 10),
- zmiana grupy B19 na B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II, zgodnie z opisem (załącznik nr 10),
- dodanie do katalogu produktów odrębnych (załącznik nr 1b) produktu: Kontrolna porada specjalistyczna po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy (dedykowany grupie B18G i B19G),
- dodanie do katalogu produktów odrębnych (załącznik nr 1b) produktu: Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu usunięcia zaćmy - w trybie ambulatoryjnym (zgodnie z opublikowanym przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne "Standardem kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy - nie dotyczy dzieci",
- dodanie obowiązku sprawozdawania w raporcie statystycznym ostrości wzroku wg skali Snellena oraz powikłań po zabiegu,
- wprowadzenie współczynnika korygującego o wartości 1,25 w sytuacji zastosowania soczewki torycznej lub anirydialnej, przy rozliczaniu grupą B18G,
b) podział grupy B98 na dwie nowe grupy: B98A Leczenie zachowawcze okulistyczne >17 r.ż. oraz B98B Leczenie zachowawcze okulistyczne <18 r.ż.,
c) zniesienie redukcji wartości grup dla hospitalizacji < 3 dni (za wyjątkiem grupy B98A),
d) zmiana zasad rozliczania grup związanych z przeszczepieniem rogówki (B04, B05, B06), polegająca na wyodrębnieniu kosztu rogówki poprzez utworzenie w katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c) produktu, umożliwiającego rozliczenie poniesionego kosztu rogówki,
e) utworzenie nowych grup: B03 Leczenie werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej, B25 Wszczepienie wtórne soczewki, B31 Duże rekonstrukcje na aparacie ochronnym oka,
f) odpowiednią modyfikację charakterystyki JGP (załącznik nr 9).

Jednocześnie, w wyniku ww. konsultacji wprowadzono współczynnik korygujący o wartości 1,1 dla świadczeniodawców, którzy w roku poprzedzającym rok, na który obowiązuje współczynnik, zrealizowali co najmniej:

- 250 zabiegów związanych z leczeniem jaskry, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą B11 lub B72, lub
- 400 zabiegów wykonanych metodą witrektomii i/lub fakowitrektomii, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą B16, B16G, B17, B17G.

W katalogu produktów odrębnych:

1) (załącznik nr 1b do zarządzenia) utworzono produkt: 5.52.01.0001524 Hospitalizacja diagnostyczna, dedykowany do rozliczenia hospitalizacji związanej wyłącznie z wykonaniem kosztochłonnego badania diagnostycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia). Produkt możliwy jest do rozliczenia we wszystkich zakresach zachowawczych z wyłączeniem onkologii klinicznej i hematologii;
2) (załącznik nr 1b do zarządzenia) utworzono produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001525 Produkt leczniczy nie zawarty w kosztach leczenia jawnej postaci porfirii wątrobowej (hemina ludzka), rozliczany na podstawie rachunku/ faktury, w trybie ambulatoryjnym, a w sytuacji hospitalizacji podczas której zaistniała konieczność podania heminy ludzkiej; umożliwiono w katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia), sumowanie kosztów heminy dedykowanych grupie K28F Wrodzone wady metaboliczne <66 r.ż.; dodatkowo umożliwiono rozliczanie grupy K28F w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca.

W katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia):

1) w produkcie 5.53.01.0001528 Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, dookreślono warunek, że konsultacja ma się odbyć nie później niż na 7 dni przed datą hospitalizacji. Tygodniowy okres związany jest z ewentualnym czasem na stabilizację stanu pacjenta przed planowanym zabiegiem operacyjnym, np. wyrównanie stanu klinicznego związanego z nadciśnieniem czy cukrzycą.
2) zwiększono wartość produktu: 5.53.01.0001510 Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawarte w JGP.

Z kolei w załączniku nr 4a do zarządzenia (Skala TISS - 28):

- w sekcji 3. Krążenie pkt d Cewnik tętniczy dookreślono, że obwodowy cewnik w tętnicy i cewnik Swana - Ganza (pkt d) są sprawozdawane alternatywnie,
- w sekcji 4. Nerki pkt a Leczenie nerkozastępcze - dookreślono, że zalicza się czynność polegającą na założeniu cewnika dializacyjnego. Natomiast czynność leczenie nerkozastępcze będzie możliwe do sprawozdania za 1 pkt.

Rozliczenie zabiegu związanego z leczeniem nerkozastępczym następuje poprzez odpowiednie produkty z katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia): Ciągłe leczenie nerkozastępcze i/lub Intensywna hemodializa,

- w sekcji 5. Metabolizm - dookreślono zalecaną podaż energii określoną przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz zobowiązano świadczeniodawców do prowadzenia dokumentacji żywieniowej, zgodnie z załącznikami nr 6a - 6g do zarządzenia.

W karcie kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego (załącznik nr 6 do zarządzenia a), wprowadzono korektę redakcyjną, zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Zmodyfikowano, zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci wzory załączników: karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego (załącznik nr 6c), karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci (załącznik nr 6d), karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub drogą przewodu pokarmowego noworodków (załącznik nr 6e), karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków (załącznik nr 6f).

W załączniku nr 7 do zarządzenia - Wykaz badań genetycznych w chorobach nowotworowych dokonano zmian zgodnych z opracowaniem ekspertów w dziedzinie genetyki onkologicznej.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W trakcie konsultacji społecznych do projektu zarządzenia wpłynęły 243 uwagi.

Wykaz najistotniejszych uwag:

1. Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii (Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska) zaproponował:
1) zastosowanie do rozliczania hospitalizacji dzieci poniżej 1. roku życia współczynnika korygującego o wartości 1,5 i od 2 do 6 roku życia o wartości 1,2 - uwaga rozpatrzona negatywnie, ze względu na brak możliwości potwierdzenia stanowiska konsultanta o wyższych kosztach udzielania świadczeń dzieciom młodszym, planowane jest prowadzenie dalszych analiz w tym zakresie,
2) przywrócenie możliwości sprawozdawania do rozliczenia kodów wg klasyfikacji ICD-10 z rozszerzeniem.9 nieokreślone - uwaga uwzględniona częściowo, umożliwiono sprawozdawanie części chorób infekcyjnych bez ustalenia ich przyczyny,
2. Prof. Marek Rękas Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki wnioskował o:
1) zastosowanie współczynników korygujących przy rozliczaniu produktów zabiegów usuwania zaćmy łącznie dla zabiegu i oraz porady kontrolne - uwaga została uwzględniona;
2) zwiększenie współczynnika korygującego w sytuacji zastosowania soczewki torycznej z wartości 1,2 do wartości 1,25, a w przypadku soczewki anirydialnej 1,2 przy rozliczaniu grupą B18G ze względu na wycenę pozwalająca wszczepić soczewkę toryczną wynoszącą około 3500 PLN - uwaga została uwzględniona.
3. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii do punktacji w skali TISS -28 zgłosiło następujące uwagi:
1) punkty 2a, 2b oraz punkt 6a wykluczają się wzajemnie w zakresie postanowień dotyczących punktacji TISS przypisanej intubacji dotchawiczej i generują chaos w całej skali - uwaga została uwzględniona, wykreślono intubację dotchawiczą z punktów 2a i 2b
2) nieuzasadnione klinicznie i naukowo, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym jest przypisanie możliwości rozliczenia zestawu do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego jedynie oddziałom o drugim stopniu referencyjności. Takie rozwiązanie jest szkodliwe przede wszystkim dla chorych z nadciśnieniem śródczaszkowym, u których nadal rezygnować będzie się z zakładania czujnika ICP z uwagi na jego duże koszty a terapia prowadzona będzie suboptymalnie lub nawet nieskutecznie - uwaga uwzględniona umożliwiono rozliczanie założenia czujnika ICP również oddziałom pierwszego stopnia referencyjności,
3) założenie cewnika Swana-Ganza i monitorowanie ciśnień w łożysku żylnym i płucnym (poprzez kaniulację żyły centralnej) w żaden sposób nie mogą wykluczać punktacji związanej z monitorowaniem ciśnienia tętniczego (poprzez kaniulację tętnicy obwodowej). To dwa różne układy naczyń, dwie różne metody monitorowania z technicznego i medycznego punktu widzenia. Proponujemy utrzymanie dotychczasowego zapisu, punktującego odrębnie te dwie odrębne procedury: cewnik tętniczy (5 punktów) oraz cewnik w tętnicy płucnej (8 punktów) - uwagi nie uwzględniono. Założenie cewnika Swana - Ganza wykonuje się aktualnie rzadko, najczęściej po określonych zabiegach kardiochirurgicznych. Dodatkowo, założenie cewnika Swana-Ganza jest odrębnie punktowane, jako jedna z czynności jednorazowych Natomiast do inwazyjnej oceny parametrów życiowych najczęściej stosuje się obwodowe cewniki dotętnicze. Tym samym niezasadne jest jednoczesne punktowanie prowadzenie monitorowania parametrów życiowych przy pomocy obu tych metod,
4) dodanie przepisu o rozliczeniu założenia cewnika do dializy w punkcie 6a jako pojedynczej interwencji oraz pozostawienie zapisu o możliwości rozliczenia leczenia nerkozastępczego w ramach punktu 4a. Zaproponowano doprecyzowanie przepisu, w taki sposób aby punktacja przyznana w ramach punktu 4a odnosiła się do postanowień z załącznika 1c "Ciągłe leczenie nerkozastępcze" o kodzie 5.53.01.0001472. Ponadto, zaproponowano dodanie przepisu mówiącego iż 3 punkty (w punkcie 4a) przysługują za rozliczenie terapii trwającej mniej niż 24 godziny oraz terapii technikami przerywanymi- uwaga częściowo uwzględniona - wprowadzono możliwość sprawozdawania czynności Leczenie nerkozastępcze o wartości 1 pkt. oraz czynności: Założenie cewnika do dializy o wartości 3 pkt.
4. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, Oddział Kardiochirurgii Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław zgłosiło uwagi o następującej treści: przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych postulujemy zmianę obecnie obowiązującej regulacji przez zniesienie zapisów ujętych w załączniku nr 1w dotyczących wymogu hospitalizacji w wymiarze 36 h po zabiegu (w przypadku dzieci 60h) jako stałej składowej finansowania świadczeń z dotacji budżetowej - uwaga nie została uwzględniona z względu na przepisy określające jakie elementy świadczenia wysokospecjalistycznego są finansowane z dotacji budżetowej;
5. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu - w opinii tego podmiotu:
1) 5.52.01.0001524 hospitalizacja diagnostyczna również powinna być dostępna w onkologii klinicznej - uwaga nieuwzględniona, dla onkologii klinicznej dedykowana jest grupa diagnostyczna Z01;
2) zmiana przepisu dotyczącego produktu rozliczeniowego 5.51.01.0021001 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna, na umożliwiający rozliczanie w stosunku do jednego świadczeniobiorcy w zależności od wznowy - uwaga uwzględniona, umożliwiono jednokrotne sprawozdawania na rzecz jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego roku, pozostawiając możliwość rozliczenia częściej w uzasadnionych medycznie przypadkach, po ocenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
3) wprowadzenie produktu rozliczeniowego Planowanie leczenia radioterapii - uwaga nieuwzględniona, wymaga dalszych analiz we współpracy z AOTMiT.
6. Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, zaproponowała doprecyzowanie zasad finansowania diagnostycznych badań genetycznych będących podstawą włączenia chorych do leczenia w ramach programów lekowych. Ze względu na charakter diagnostyki, która dotyczy całej populacji i jednocześnie wysoki koszt tych oznaczeń, byłoby zasadne rozliczanie w oparciu o produkty rozliczeniowe w umowie leczenie szpitalne tj. Podstawowe badanie genetyczne w chorobach nowotworowych, Złożone badanie genetyczne w chorobach nowotworowych, Zaawansowane badanie genetyczne w chorobach nowotworowych, Badanie genetyczne materiału archiwalnego - uwaga częściowo uwzględniona, wprowadzano zaktualizowany załącznik nr 7 do zarządzenia.
7. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach: zaproponował wprowadzenie współczynnika korygującego o wartości 1,1 dla placówek realizujących określoną liczbę świadczeń, niezależnie czy zostały wykonane z kartą DiLO czy poza pakietem onkologicznym - uwagi nie uwzględniono, celem wprowadzenia współczynnika jest promowanie jakości przez aproksymację oraz terminowość wykonywania świadczeń.
8. Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego: zaproponowało wprowadzenie współczynnika korygującego 1,2 dla rozpoznań: C34, C67, C56, C18, C53-55, C64-65, C50, C61, C25, C16 umożliwiającego zmniejszenie różnic między taryfą świadczeń zabiegowych a realnymi kosztami ponoszonymi przez wysokospecjalistyczne szpitale onkologiczne, w których oddziały chirurgii onkologicznej przynoszą największe straty finansowe - oddziały chirurgii onkologicznej finansowane są jedynie w 52,6%. Większość procedur zabiegowych jest niedofinansowana a skala niedofinansowania waha się od 20 do 70% - uwagi nie uwzględniono, natomiast wymaga dalszych analiz.
9. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: wnioskowali o zwiększenie wartości nowoutworzonego produktu pn. "Hospitalizacja diagnostyczna" - uwaga uwzględniona, zwiększono wartość hospitalizacji diagnostycznej do 150 pkt.
10. Związek Zawodowy Anestezjologów: zaproponowano możliwość rozliczenia produktu rozliczeniowego: Konsultacja w zakresie kwalifikacji do znieczulenia w ramach zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego pod warunkiem, że konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia odbyła się nie później niż 14 dni przed datą hospitalizacji. W zarządzeniu przyjęto rozwiązanie polegające na skróceniu terminu do 7 dni przed hospitalizacją - uwaga uwzględniona.
11. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy: zaproponował umożliwienie rozliczania konsultacji anestezjologicznej w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, w wyniku której pacjent nie uzyskał tejże kwalifikacji - uwaga nieuwzględniona, możliwość wykonania kwalifikacji do znieczulenia przed przyjęciem do szpitala, w sytuacji stwierdzenia w trakcie ww. kwalifikacji przeciwwskazań do znieczulenia ogranicza koszty świadczeniodawcy zbędnej hospitalizacji pacjenta z przeciwwskazaniami do znieczulenia oraz koszty niewykorzystanego, a zarezerwowanego na rzecz tego pacjenta bloku operacyjnego.
12. Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Wrocław, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu: zaproponował w sekcji E - "choroby serca" w zakresie dotyczącym grupy E04 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką - zmianę treści kryteriów koniecznych do rozliczenia świadczenia poprzez zmianę zapisu w dotychczasowym brzmieniu: "wymagane wskazanie procedury z listy procedur E06, procedury z listy procedur E11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E12G" na zapis w brzmieniu: "wymagane wskazanie procedury z listy procedur E06, procedury z listy procedur E12G"- uwaga uwzględniona
13. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach: zaproponował wprowadzenie przepisu o treści: Współczynniki korygujące nie mają zastosowania do wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń - uwaga uwzględniona.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Nazwa projektu:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Komórka odpowiedzialna za projekt:

Wydział Podstawowego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Data sporządzenia:

28 czerwca 2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

1. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, określa uregulowane dotychczas w dwóch odrębnych zarządzeniach, tj. w zarządzeniu:

a) Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz

b) Nr 58/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

- przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w rodzaju leczenie szpitalne jak i w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń w ww. rodzajach.

Dotychczasowe rozwiązania (określone w odrębnych aktach normatywnych) implikowały konieczność jednoczesnej zmiany obu zarządzeń, w sytuacji wprowadzania nowych produktów rozliczeniowych do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, tak aby możliwe było ich rozliczanie również na podstawie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Należy przy tym podkreślić, że realizatorami umów o udzielanie świadczeń zarówno w rodzaju leczenie szpitalne jak i w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne byli ci sami świadczeniodawcy. Tym samym, regulacje znajdujące się odrębnie w dwóch aktach normatywnych powodowały dublowanie tych samych przepisów zarówno w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne jak i zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, co ograniczało interesariuszom transparentność treści zarządzeń.

2. Przeprowadzona kontrola NIK i opublikowana w jej wyniku: Informacja o wynikach kontroli Żywienie pacjentów w szpitalach wykazała, że prowadzone przez świadczeniodawców leczenie żywieniowe często jest niezgodne z standardami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub - w przypadku dzieci - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

3. Do NFZ wpływały postulaty w sprawie możliwości składania w sytuacji udzielania świadczenia niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy, wniosku o wyrażenie zgody na indywidualne rozliczenie świadczenia przed rozpoczęciem realizacji świadczenia. Dotychczasowe przepisy zarządzenia pozwalały na składanie przedmiotowych wniosków po zakończeniu hospitalizacji, co jak podnosili świadczeniodawcy przenosiło na nich całkowite ryzyko związane z negatywnym rozpatrzeniem wniosku przez dyrektora OW NFZ, a w konsekwencji brakiem sfinansowania udzielonego świadczenia.

4. Przeprowadzona analiza sprawozdawanych na zakończenie hospitalizacji rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10 ujawniła duży udział rozpoznań wskazujących na brak jednoznacznie postawionej diagnozy. Taki sposób kodowania rozpoznań jest sprzeczny z zasadami kodowania określonymi w tomie III Klasyfikacji ICD-10, a jednocześnie znacznie utrudnia prowadzanie analiz kosztowych, epidemiologicznych itp.

5. Dziecięce szpitale kardiochirurgiczne wskazywały na wysokie koszty operacji wad wrodzonych serca i naczyń <1 roku, przekraczające aktualne wyceny tych świadczeń. Jednocześnie przypominały, że dla analogicznych świadczeń dla osób >18 r. ż. ustalono współczynnik korygujący o wartości 1,2 a brak takiego współczynnika przy rozliczaniu świadczeń udzielonych najmniejszym pacjentom może wskazywać na dyskryminację tej grupy świadczeniobiorców.

6. Aktualnie operacje związane z leczeniem onkologicznym wykonywane są u różnych świadczeniodawców, posiadających na zróżnicowanym poziomie doświadczenie w przeprowadzeniu przedmiotowych operacji. Dotychczas brak było uregulowań premiujących ośrodki wyspecjalizowane w danym typie zabiegów w określonym rozpoznaniu. Zgodnie z europejskimi badaniami po przekroczeniu określonej rocznej liczby zabiegów w ośrodku je wykonującym zmniejsza się liczba powikłań, a rośnie skuteczność leczenia. Z tego względu, w niektórych krajach Unii Europejskiej, np. w Holandii, dana operacja nie może być finansowana ze środków publicznych u świadczeniodawcy, który nie udowodni wcześniejszego wykonania określonej liczby tych zabiegów.

7. OW NFZ zgłaszały ryzyko wielokrotnego rozliczania na rzecz jednego świadczeniobiorcy wprowadzonego od 1 stycznia 2018 r. nowego produktu rozliczeniowego dla oddziałów onkologicznych Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna. Przyprowadzona analiza nie potwierdziła, żeby w pierwszym kwartale 2018 r. sygnalizowana przez OW NFZ sytuacja miała miejsce. Niemniej istnieje takie ryzyko w przyszłości, a rozliczanie omawianego produktu w ramach karty DiLO bezlimitowo, może skutkować nieuzasadnionymi wydatkami środków publicznych. Wprowadzając nowe rozwiązanie, należy zważyć, że u jednego świadczeniobiorcy ze względów medycznych trzeba będzie kolejny raz przeprowadzić diagnostykę onkologiczną. Jednocześnie szpitale realizujące umowy w zakresach: ginekologia i położnictwo oraz chirurgia ogólna zgłosiły, że również prowadzą w ramach swojej działalności diagnostykę onkologiczną i w związku z powyższym zgłaszają postulat o umożliwienie rozliczania przedmiotowej grupy.

8. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń onkologicznych, a przede wszystkim szpitale onkologiczne zgłaszały uwagi, że w sytuacji zgłoszenia się od innego świadczeniodawcy świadczeniobiorcy z chorobą onkologiczną wymagającego zmiany leczenia, u którego należy powtórnie wykonać badania genetyczne, nie ma możliwości rozliczenia produktu rozliczeniowego: Badanie genetyczne materiału archiwalnego, co skutkuje koniecznością sfinansowania kosztów przedmiotowych badań ze środków własnych szpitali onkologicznych.

9. Środowisko lekarzy pediatrów oraz szpitale udzielające świadczenia pediatryczne wskazywały, że pomimo wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. redukcji płatności do 65% wartości bazowej dla hospitalizacji trwających poniżej 3 dni tzn. zwiększenia płatności za omawiane hospitalizacje z dotychczasowych 50%, płatności realizowane przez NFZ nie pokrywają kosztów udzielania świadczeń dla dzieci. Jednocześnie, prowadzone analizy wykazały niewystarczającą jednorodność dotychczasowych grup w sekcji P. Skutkowało to niewystarczającym lub nadmiernym finansowaniem części hospitalizacji.

10. Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki zasygnalizował, że w związku z postępem w leczeniu okulistycznym należy dokonać zmian w dotychczasowych grupach JGP w sekcji B: części zabiegów już się nie wykonuje, część można wykonać w trybie ambulatoryjnym. Dodatkowo wskazał, że istnieje konieczność zmian w sposobie finansowania przeszczepów rogówki, ze względu na różne źródła pochodzenia rogówek do przeszczepu: darmowe - finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, kupowane przez świadczeniodawców z Banków Tkanek oraz przygotowywanych samodzielnie przez posiadających Bank Tkanek świadczeniodawców dokonujących przeszczepu. Jednocześnie zasugerował konieczność wprowadzenia czynnika motywującego do realizacji porady kontrolnej po wykonanym zabiegu usunięcia zaćmy, a także innej wyceny droższych soczewek stosowanych w niektórych wadach wzroku współistniejących z zaćmą. Dodatkowo w związku z opublikowaniem w dniu 26 czerwca 2018 r. przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne "Standardu kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy - nie dotyczy dzieci", wskazano konieczność wyodrębnienia wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu usunięcia zaćmy - w trybie ambulatoryjnym.

11. Zgodnie z europejskimi badaniami po przekroczeniu określonej rocznej liczby zabiegów w ośrodku je wykonującym zmniejsza się liczba powikłań, a rośnie skuteczność leczenia. Dotychczas brak jest uregulowań premiujących ośrodki wyspecjalizowane w wykonywaniu zabiegów zaćmy i witrektomii.

12. W związku z długim okresem oczekiwania świadczeniobiorców na wykonanie badań kosztochłonnych, m.in. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, często kierowani są przez lekarzy prowadzących do szpitali wyłącznie w celu przeprowadzenia tych badań. Rozliczania takich hospitalizacji następuje w ramach JGP, do których rozliczenia wymagane jest wskazanie odpowiedniego rozpoznania. Wartość rozliczanej grupy przewyższa najczęściej wartość opisywanej hospitalizacji, co generuje dodatkowe koszty po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo, pracownie tomografii komputerowej czy też rezonansu magnetycznego będące w strukturach szpitali udzielają świadczeń wyłącznie na rzecz pacjentów hospitalizowanych, co jest przyczyną częstego niepełnego wykorzystania zasobów i możliwości diagnostycznych przedmiotowych pracowni.

13. W sytuacji leczenia porfirii niezbędne jest podawanie heminy ludzkiej. Świadczeniodawcy realizujący leczenie zaostrzeń porfirii wątrobowej wskazują, że koszty heminy przekraczają uśrednioną wycenę JGP K28F Wrodzone wady metaboliczne <66 r.ż. i zmuszane są do pokrywania go ze środków własnych.

14. W związku z wdrożeniem nowego produktu rozliczeniowego od 1 stycznia 2018 r.: Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, pojawiły się wątpliwości w jakim terminie należy wykonać omawianą konsultację.

15. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń położniczych zgłaszali, że w związku z wzrostem kosztów wynikających ze wzrostem płac lekarzy anestezjologów, aktualna wycena produktu rozliczeniowego: Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawarte w JGP, nie jest adekwatna do ponoszonych przez nich kosztów w związku z realizacją takiego świadczenia.

16. Świadczeniodawcy oraz OW NFZ zgłaszali wątpliwości co do interpretacji poszczególnych zapisów w skali TISS-28, w szczególności zaś:

a) dotyczących możliwości sumowania założenia i dokonywania pomiarów parametrów życiowych przy użyciu obwodowego cewnika w tętnicy i cewnika Swana - Ganza,

b) możliwości sumowania Leczenie nerkozastępcze z produktem z katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c): Ciągłe leczenie nerkozastępcze i/lub Intensywna hemodializa

17. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, zgłosiło, że w karcie kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego, jest redakcyjny błąd. Dodatkowo na wniosek Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, zmodyfikowano załączniki żywieniowe (załączniki 6c - 6f). Wzory zostały opracowane zgodnie ze "Standardem leczenia żywieniowego w Pediatrii w 2017".

18. Dyrektor ds. medycznych Centrum Onkologii w Warszawie we współpracy Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki wskazały, że w związku z postępem w badaniach genetycznych załącznik nr 7 do zarządzenia Wykaz badań genetycznych w chorobach nowotworowych, wymaga przeredagowania.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt.
Ad 1. W związku z powyższym w treści normatywnej zarządzenia dokonano odpowiednich modyfikacji przepisów mających zastosowanie w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Rozbudowany został katalog produktów odrębnych o produkty rozliczeniowe dedykowane świadczeniom wysokospecjalistycznych, oraz dodano właściwy wzór umowy. W katalogu zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym (załącznik nr 3 do zarządzenia) dodano zakresy świadczeń wysokospecjalistycznych.

Ad 2. Na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli: Informacji o wynikach kontroli Żywienie pacjentów w szpitalach, w treści zarządzenia dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub - w przypadku dzieci - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

Ad 3. Umożliwiono w sytuacji udzielania świadczenia niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy składanie wniosku o wyrażenie zgody na indywidualne rozliczenie świadczenia przed rozpoczęciem realizacji świadczenia; dodatkowo uporządkowano zasady dotyczące rozliczania produktem: Rozliczenie za zgodą płatnika.

Ad 4. W celu poprawy jakości sprawozdawczości dookreślono w przepisach, że na zakończenie hospitalizacji sprawozdane winno być dokładne rozpoznanie zasadnicze (zgodnie z chorobą zasadniczą), poprzez przypisanie jednoznacznej jednostki chorobowej wg ICD-10.

Ad 5. W § 25 zarządzenia (przepis dot. współczynnika korygującego o wartości 1,2 dla świadczeń wysokospecjalistycznych), rozszerzono katalog zakresów uprawniających do wskaźnikowania sprawozdanych produktów, o zakres: Operacje wad wrodzonych serca i naczyń <1 roku.

Ad 6. W celu premiowania świadczeniodawców (wolumen jako aproksymacja jakości) specjalizujących się w wykonywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych pacjentom onkologicznym (dotyczy karty DiLO),umożliwiono zastosowanie współczynnika korygującego o wartości 1,1; w związku z powyższym dodano załącznik nr 3c do zarządzenia, będący Katalogiem produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych (produkty objęte współczynnikiem korygującym).

Ad 7. Umożliwiono rozliczenie grupy Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna w zakresach: ginekologia i położnictwo oraz chirurgia ogólna, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości jej jednokrotnego sprawozdawania na rzecz jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego roku, pozostawiając możliwość jej rozliczenia częściej w uzasadnionych medycznie przypadkach, po ocenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Ad 8. Dopuszczono możliwość rozliczenia produktu: 5.52.01.0001511 Badanie genetyczne materiału archiwalnego z katalogu produktów odrębnych, w sytuacji wykonania badania materiału archiwalnego, pobranego również u innego świadczeniodawcy, w sytuacji konieczności modyfikacji przez świadczeniodawcę ustalonego planu leczenia.

Ad 9. W załącznikach do zarządzenia w wyniku prowadzonych prac, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, w tym po konsultacji w właściwymi w sprawie Konsultantami krajowymi - zmodyfikowano sekcję P (Choroby dzieci) oraz w innych zachowawczych grupach JGP dedykowanych dzieciom realizowanych w innych zakresach poprzez:

a. zniesienie redukcji wartości JGP z uwagi na czas hospitalizacji pacjenta we wszystkich grupach z sekcji P,

b. utworzenie nowych grup: P30 Infekcje wirusowe określone, P31 Alergie - ostre stany alergiczne, P32 Alergie - odczulanie, P33 Cukrzyca powikłana śpiączką / kwasicą ketonową, P34 Cukrzyca nie powikłana śpiączką / kwasicą ketonową, P99 Inne choroby dzieci,

c. odpowiednią modyfikację charakterystyki JGP (załącznik nr 9 do zarządzenia);

Ad 10. W załącznikach do zarządzenia w wyniku prowadzonych prac, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, w tym po konsultacji w właściwym w sprawie Konsultantem krajowym - zmodyfikowano sekcję B (Choroby narządu wzroku) poprzez:

a. zmiany w produktach związanych z leczeniem zaćmy:

- zmiana grupy B18 na B18G Usunięcie zaćmy - kategoria I, zgodnie z opisem (załącznik nr 10 do zarządzenia),

- zmiana grupy B19 na B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II, zgodnie z opisem (załącznik nr 10 do zarządzenia),

- dodanie do katalogu produktów odrębnych (załącznik nr 1b do zarządzenia) produktu: Kontrolna porada specjalistyczna po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy (dedykowany grupie B18G i B19G) oraz produktu: Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu usunięcia zaćmy - w trybie ambulatoryjnym,

- dodanie obowiązku sprawozdawania w raporcie statystycznym ostrości wzroku wg skali Snellena oraz powikłań po zabiegu,

- wprowadzenie współczynnika korygującego o wartości 1,25 w sytuacji zastosowania soczewki torycznej lub anirydialnej, przy rozliczaniu grupą B18G,

b. podział grupy B98 na dwie nowe grupy: B98A Leczenie zachowawcze okulistyczne >17 r.ż. oraz B98B Leczenie zachowawcze okulistyczne <18 r.ż.,

c. zniesienie redukcji wartości grup dla hospitalizacji < 3 dni (za wyjątkiem grupy B98A),

d. zmiana zasad rozliczania grup związanych z przeszczepieniem rogówki (B04, B05, B06), polegająca na wyodrębnieniu kosztu rogówki poprzez utworzenie w katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia) produktu, umożliwiającego rozliczenie poniesionego kosztu rogówki,

e. utworzenie nowych grup: B03 Leczenie werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej, B25 Wszczepienie wtórne soczewki, B31 Duże rekonstrukcje na aparacie ochronnym oka,

f. odpowiednią modyfikację charakterystyki JGP (załącznik nr 9 do zarządzenia);

Ad 11. Wprowadzono współczynnik korygujący o wartości 1,1 dla świadczeniodawców, którzy w roku poprzedzającym rok, na który obowiązuje współczynnik, zrealizowali co najmniej:

- 250 zabiegów związanych z leczeniem jaskry, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą B11 lub B72, lub

- 400 zabiegów wykonanych metodą witrektomii i/lub fakowitrektomii, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą B16, B16G, B17, B17G.

Ad 12. W katalogu produktów odrębnych (załącznik nr 1b do zarządzenia) utworzono produkt: 5.52.01.0001524 Hospitalizacja diagnostyczna, dedykowany do rozliczenia hospitalizacji związanej wyłącznie z wykonaniem kosztochłonnego badania diagnostycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia). Produkt możliwy jest do rozliczenia we wszystkich zakresach zachowawczych z wyłączeniem onkologii klinicznej i hematologii.

Ad 13. W katalogu produktów odrębnych (załącznik nr 1b do zarządzenia) utworzono produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001525 Produkt leczniczy nie zawarty w kosztach leczenia jawnej postaci porfirii wątrobowej (hemina ludzka), rozliczany na podstawie rachunku / faktury, w trybie ambulatoryjnym, a w sytuacji hospitalizacji podczas której zaistniała konieczność podania heminy ludzkiej, umożliwiono w katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c), sumowanie kosztów heminy dedykowanych grupie K28F Wrodzone wady metaboliczne <66 r.ż.; dodatkowo umożliwiono rozliczanie grupy K28F w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca.

Ad 14. W katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia) w produkcie 5.53.01.0001528 Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, dookreślono warunek, że konsultacja ma się odbyć nie później niż na 7 dni przed datą hospitalizacji. Tygodniowy okres związany jest z ewentualnym czasem na stabilizację stanu pacjenta przed planowanym zabiegiem operacyjnym, np. wyrównanie stanu klinicznego związanego z nadciśnieniem czy cukrzycą.

Ad 15. W katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia) zwiększono wartość produktu: 5.53.01.0001510 Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawarte w JGP.

Ad 16. W załączniku nr 4a do zarządzenia (Skala TISS - 28):

a. w sekcji 3. Krążenie pkt d) Cewnik tętniczy dookreślono, że obwodowy cewnik w tętnicy i cewnik Swana - Ganza (pkt d) są sprawozdawane alternatywnie,

b. w sekcji 4. Nerki pkt a) Leczenie nerkozastępcze - dookreślono, że zalicza się czynność polegającą na założeniu cewnika dializacyjnego. Natomiast czynność leczenie nerkozastępcze będzie możliwe do sprawozdania za 1 pkt. Rozliczenie zabiegu związanego z leczeniem nerkozastępczym następuje poprzez odpowiednie produkty z katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia): Ciągłe leczenie nerkozastępcze i/lub Intensywna hemodializa,

c. w sekcji 5. Metabolizm - dookreślono zalecaną podaż energii określoną przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz zobowiązano świadczeniodawców do prowadzenia dokumentacji żywieniowej, zgodnie z załącznikami nr 6a - 6g do zarządzenia;

Ad 17. W karcie kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego (załącznik nr 6a do zarządzenia), wprowadzono korektę redakcyjną, zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Zmodyfikowano również zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci wzory załączników: karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego (załącznik nr 6c do zarządzenia), karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci (załącznik nr 6d do zarządzenia), karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub drogą przewodu pokarmowego noworodków (załącznik nr 6e do zarządzenia), karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków (załącznik nr 6f do zarządzenia).

Ad 18. W załączniku nr 7 do zarządzenia (Wykaz badań genetycznych w chorobach nowotworowych) dokonano zmian zgodnych z opracowaniem ekspertów w dziedzinie genetyki onkologicznej.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt zarządzenia.
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą realizujące umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne i leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne oraz ubiegające się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.Liczba podmiotów leczniczych na dzień sporządzenia OSR niemożliwa do określenia. Potencjalnie wszystkie podmioty lecznicze realizujące obecnie umowy w zakresach szpitalnych.Zmiana poziomu finansowania świadczeń w typie umowy hospitalizacja, hospitalizacja planowa, leczenie jednego dnia.
2. Centrala NFZ i OW NFZ.Implementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych obsługujących proces zawierania/aneksowania

umów oraz proces rozliczeń.

Organizacja i przeprowadzenie procesu zmiany umów.

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji.
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni.

W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

Podczas konsultacji społecznych do projektu zarządzenia ogółem zgłoszono 243 uwagi.

Uwagi wniosły następujące podmioty:

1. Prof. Jacek Różański Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,

2. Prof. Marek Rękas Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki,

3. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,

4. Dr. n. med.. Maciej Gawęcki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie okulistyki,

5. Prof. Bogdan Koczy Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

6. Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień,

7. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,

8. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,

9. Zachodniopomorski OW NFZ,

10. Podlaski OW NFZ

11. Mazowiecki OW NFZ

12. Małopolski OW NFZ

13. Śląski OW NFZ

14. Świętokrzyski OW NFZ

15. Wielkopolski OW NFZ

16. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

17. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

18. Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

19. Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

20. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

21. NU-Med. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki

22. Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu

23. Oddział Kardiochirurgii Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"

24. Klinika Okulistyki Dziecięcej UMB

25. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

26. Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego

27. MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

28. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

29. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

30. Białostockie Centrum Onkologii im. Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie

31. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

32. Federacja Pacjentów Polskich

33. Fundacja Onkologia 2025

34. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

35. Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

36. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

37. Magodent Sp. z o.o.

38. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

39. prof. Janusz Książyk Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

40. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice ul. Medyków 16

41. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

42. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

43. Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

44. Śląski Uniwersytet Medyczny

w Katowicach"

45. Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Wrocław,

46. Związek Zawodowy Anestezjologów

47. Sekcja Intensywnej Terapii w Polskim Towarzystwie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wykaz najistotniejszych uwag:

1. Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii (Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska) zaproponował:

1) zastosowanie do rozliczania hospitalizacji dzieci poniżej 1 roku życia współczynnika korygującego o wartości 1,5 i od 2 do 6 roku życia o wartości 1,2 - uwaga rozpatrzona negatywnie, ze względu na brak możliwości potwierdzenia stanowiska konsultanta o wyższych kosztach udzielania świadczeń dzieciom młodszym, planowane jest prowadzenie dalszych analiz w tym zakresie,

2) przywrócenie możliwości sprawozdawania do rozliczenia kodów wg klasyfikacji ICD-10 z rozszerzeniem .9 nieokreślone - uwaga uwzględniona częściowo, umożliwiono sprawozdawanie części chorób infekcyjnych bez ustalenia ich przyczyny;

2. Prof. Marek Rękas Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki wnioskował o:

1) zastosowanie współczynników korygujących przy rozliczaniu produktów zabiegów usuwania zaćmy łącznie dla zabiegu i oraz porady kontrolne- uwaga została uwzględniona,

2) zwiększenie współczynnika korygującego w sytuacji zastosowania soczewki torycznej z wartości 1,2 do wartości 1,25, a w przypadku soczewki anirydialnej 1,2 przy rozliczaniu grupą B18G ze względu na wycenę pozwalająca wszczepić soczewkę toryczną wynoszącą około 3500 PLN - uwaga została uwzględniona;

3. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii do punktacji w skali TISS -28:

1) punkty 2a, 2b oraz punkt 6a wykluczają się wzajemnie w zakresie zapisu odnośnie punktacji TISS przypisanej intubacji dotchawiczej i generują chaos w całej skali - uwaga została uwzględniona, wykreślono intubację dotchawiczą z punktów 2a i 2b,

2) nieuzasadnione klinicznie i naukowo, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym jest przypisanie możliwości rozliczenia zestawu do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego jedynie oddziałom o drugim stopniu referencyjności. Takie rozwiązanie jest szkodliwe przede wszystkim dla chorych z nadciśnieniem śródczaszkowym, u których nadal rezygnować będzie się z zakładania czujnika ICP z uwagi na jego duże koszty a terapia prowadzona będzie suboptymalnie lub nawet nieskutecznie - uwaga uwzględniona umożliwiono rozliczanie założenia czujnika ICP również oddziałom pierwszego stopnia referencyjności,

3) założenie cewnika Swana-Ganza i monitorowanie ciśnień w łożysku żylnym i płucnym (poprzez kaniulację żyły centralnej) w żaden sposób nie mogą wykluczać punktacji związanej z monitorowaniem ciśnienia tętniczego (poprzez kaniulację tętnicy obwodowej). To dwa różne układy naczyń, dwie różne metody monitorowania z technicznego i medycznego punktu widzenia. Proponujemy utrzymanie dotychczasowego zapisu, punktującego odrębnie te dwie odrębne procedury: cewnik tętniczy (5 punktów) oraz cewnik w tętnicy płucnej (8 punktów) - uwagi nie uwzględniono, założenie cewnika Swana - Ganza wykonuje się aktualnie rzadko, najczęściej po określonych zabiegach kardiochirurgicznych. Dodatkowo założenie cewnika Swana-Ganza jest odrębnie punktowane, jako jedna z czynności jednorazowych Natomiast do inwazyjnej oceny parametrów życiowych najczęściej stosuje się obwodowe cewniki dotętnicze. Tym samym niezasadne jest jednoczesne punktowanie prowadzenie monitorowania parametrów życiowych przy pomocy obu tych metod.

4) dodać zapis o rozliczeniu czynności: Założenie cewnika do dializy w punkcie 6a jako pojedynczej interwencji oraz pozostawienie zapisu o możliwości rozliczenia leczenia nerkozastępczego w ramach punktu 4a. Proponuję doprecyzowanie, w jaki sposób punktacja przyznana w ramach punktu 4a odnosi się do zapisu z załącznika 1c "Ciągłe leczenie nerkozastępcze" o kodzie 5.53.01.0001472. Proponuję, aby dodać zapis, iż 3 punkty w punkcie 4a przysługują za rozliczenie terapii trwającej mniej niż 24 godziny oraz terapii technikami przerywanymi.- uwaga częściowo uwzględniona - wprowadzono możliwość sprawozdawania czynności Leczenie nerkozastępcze o wartości 1pkt. oraz czynności: Założenie cewnika do dializy o wartości 3 pkt;

4. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, Oddział Kardiochirurgii Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław - zgłosiło uwagi o treści:

przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych postulujemy zmianę obecnie obowiązującej regulacji przez zniesienie zapisów ujętych w Załączniku nr 1w dotyczących wymogu hospitalizacji w wymiarze 36 h po zabiegu (w przypadku dzieci 60h) jako stałej składowej finansowania świadczeń z dotacji budżetowej.

- uwaga nie została uwzględniona z względu na przepisy określające jakie elementy świadczenia wysokospecjalistycznego są finansowane z dotacji budżetowej;

5. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu - w opinii tego podmiotu:

1) 5.52.01.0001524 hospitalizacja diagnostyczna również powinna być dostępna w onkologii klinicznej - uwaga nieuwzględniona, dla onkologii klinicznej dedykowana jest grupa diagnostyczna Z01,

2) zmiana przepisu dotyczącego produktu rozliczeniowego 5.51.01.0021001 kompleksowa diagnostyka onkologiczna na umożliwiający rozliczanie w stosunku do jednego świadczeniobiorcy w zależności od wznowy - uwaga uwzględniona, umożliwiono jednokrotne sprawozdawania na rzecz jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego roku, pozostawiając możliwość rozliczenia częściej w uzasadnionych medycznie przypadkach, po ocenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu,

3) wprowadzenie produktu rozliczeniowego Planowanie leczenia radioterapii - uwaga nieuwzględniona, wymaga dalszych analiz we współpracy z AOTMiT;

6. Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, zaproponowała:

doprecyzowanie zasad finansowania diagnostycznych badań genetycznych będących podstawą włączenia chorych do leczenia w ramach programów lekowych. Ze względu ma charakter diagnostyki, która dotyczy całej populacji i jednocześnie wysoki koszt tych oznaczeń, byłoby zasadne rozliczanie w oparciu o produkty rozliczeniowe w umowie leczenie szpitalne tj. Podstawowe badanie genetyczne w chorobach nowotworowych, Złożone badanie genetyczne w chorobach nowotworowych, Zaawansowane badanie genetyczne w chorobach nowotworowych, Badanie genetyczne materiału archiwalnego - uwaga częściowo uwzględniona, wprowadzano zaktualizowany załącznik nr 7 do zarządzenia;

7. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, zaproponował:

wprowadzenie współczynnika korygującego o wartości 1,1 dla placówek realizujących określoną liczbę świadczeń, niezależnie czy zostały wykonane z kartą DiLO czy poza pakietem onkologicznym - uwagi nie uwzględniono, celem wprowadzenia współczynnika jest promowanie jakości przez aproksymację oraz terminowość wykonywania świadczeń,

8. Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego, zaproponowało:

wprowadzenie współczynnika korygującego 1,2 dla rozpoznań: C34, C67, C56, C18, C53-55, C64-65, C50, C61, C25, C16 umożliwiającego zmniejszenie różnic między taryfą świadczeń zabiegowych a realnymi kosztami ponoszonymi przez wysokospecjalistyczne szpitale onkologiczne, w których oddziały chirurgii onkologicznej przynoszą największe straty finansowe - oddziały chirurgii onkologicznej finansowane są jedynie w 52,6%. Większość procedur zabiegowych jest niedofinansowana a skala niedofinansowania waha się od 20 do 70% - uwagi nie uwzględniono, natomiast wymaga dalszych analiz;

9. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - wnioskowali o zwiększenie wartości nowoutworzonego produktu pn. "Hospitalizacja diagnostyczna" - uwaga uwzględniona, zwiększono wartość hospitalizacji diagnostycznej do 150 pkt,

10. Związek Zawodowy Anestezjologów zaproponował możliwość rozliczenia produktu rozliczeniowego: Konsultacja w zakresie kwalifikacji do znieczulenia w ramach zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego pod warunkiem, że konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia odbyła się nie później niż 14 dni przed datą hospitalizacji. W zarządzeniu przyjęto rozwiązanie polegające na skróceniu terminu do 7 dni przed hospitalizacją - uwaga uwzględniona,

11. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, zaproponowało: umożliwienie rozliczania konsultacji anestezjologicznej w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, w wyniku której pacjent nie uzyskał tejże kwalifikacji.- uwaga nieuwzględniona, możliwość wykonania kwalifikacji do znieczulenia przed przyjęciem do szpitala, w sytuacji stwierdzenia w trakcie ww. kwalifikacji przeciwwskazań do znieczulenia ogranicza koszty świadczeniodawcy zbędnej hospitalizacji pacjenta z przeciwwskazaniami do znieczulenia oraz koszty niewykorzystanego, a zarezerwowanego na rzecz tego pacjenta bloku operacyjnego,

12. Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Wrocław, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, zaproponował: w sekcji E - "choroby serca" w zakresie dotyczącym grupy E04 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką proponujemy zmianę treści kryteriów koniecznych do rozliczenia świadczenia poprzez zmianę zapisu w dotychczasowym brzmieniu: "wymagane wskazanie procedury z listy procedur E06, procedury z listy procedur E11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E12G" na zapis w brzmieniu:

"wymagane wskazanie procedury z listy procedur E06, procedury z listy procedur E12G"- uwaga uwzględniona,

13. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zaproponował wprowadzenie zapisu o treści: Współczynniki korygujące nie mają zastosowania do wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń.- uwaga uwzględniona.

5. Skutki finansowe.
Skutek finansowy wynikający z wprowadzonych przedmiotowym zarządzeniem modyfikacji szacowany jest:

a) w zakresie zmian w okulistyce nie przewiduje się wpływu na budżet płatnika

b) w zakresie zmian w onkologii 58 mln zł w skali roku

c) w zakresie pozostałych zmian na dzień sporządzenia dokumentu nie jest możliwy do oszacowania, z uwagi na obowiązujący system rozliczania świadczeń (ryczałt systemu zabezpieczenia wyliczany zgodnie ze wzorem na podstawie rozporządzenia o ryczałcie PSZ).

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 lipca 2018 r.

7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.

Spis załączników

1a - Katalog grup.

1b - Katalog produktów odrębnych.

1c - Katalog produktów do sumowania.

1d - Katalog radioterapii.

1ts - Katalog produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT.

1w - Katalog produktów wysokospecjalistycznych.

2a - Umowa leczenie szpitalne.

2b - Umowa leczenie szpitalne (teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku).

2c - Umowa leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

3 - Katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym (hospitalizacja, hospitalizacja planowa, leczenie jednego dnia, świadczenia wysokospecjalistyczne).

3a - Produkty rozliczeniowe dedykowane dla świadczeń, dla których w rozporządzeniu określono dodatkowe warunki ich realizacji.

3b - Katalog produktów onkologicznych - Pakiet onkologiczny.

3c - Katalog produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych (produkty objęte współczynnikiem korygującym).

4a - Skala TISS-28.

4b - Karta punktacji pacjenta w skali TISS-28.

5a - Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej.

5b - Karta monitorowania noworodka podczas hipotermii leczniczej.

6a - Karta kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego.

6b - Karta żywienia pozajelitowego dorosłych / karta metaboliczna.

6c - Karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego.

6d - Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci.

6e - Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub drogą przewodu pokarmowego noworodków.

6f - Karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków.

6g - Karta obserwacji centralnego cewnika naczyniowego.

7 - Wykaz badań genetycznych w chorobach nowotworowych.

8 - Skala ciężkości zatruć (POISONING SEVERITY SCORE) - PSS.

9 - Charakterystyka JGP.

10 - Szczegółowe opisy przedmiotu umowy niektórych świadczeń.

11a - Skala VES-13.

11b - Karta całościowej oceny geriatrycznej.

12 - Powszechne kryteria terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych wersja 3.0.

13 - Skala oceny stanu sprawności chorego wg Zubroda-ECOG-WHO.

14 - Wzór "LOGO SZYBKIEJ ŚCIEŻKI ONKOLOGICZNEJ".

15a - Wykaz rozpoznań wg ICD-10.

15b - Wzór skierowania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1a  21  

Katalog grup

ZAŁĄCZNIK Nr  1b  22  

Katalog produktów odrębnych

ZAŁĄCZNIK Nr  1c  23  

Katalog produktów do sumowania

ZAŁĄCZNIK Nr  1d  24  

Katalog radioterapii

Lp.Kod produktuNazwa produktu rozliczeniowegoTaryfa określona przez AOTMiTwartość punktowaZakresy świadczeńWarunki wykonaniaUwagi
teleradioterapiabrachyterapiaterapia izotopowaTerapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzrokutryb ambulatoryjnyhospitalizacja
12346789101112
15.07.01.0000011Teleradioterapia17 468XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony - 92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony - 92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony - 92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony
25.07.01.0000012Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki16 389XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony - 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony - 92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony
35.07.01.0000013Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała (TSI)14 899XXXcały cykl leczenia; monitoring tomograficzny co najmniej dwukrotnie w trakcie napromieniania; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony, - 92.243 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony, - 92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony, - 92.245 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony, - 92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony, - 92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - elektrony - 92.255 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - elektrony
45.07.01.0000014Teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)6 114XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft) - 92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)
55.07.01.0000023Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)11 560XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony - 92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony - 92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - elektrony - 92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - elektrony
65.07.01.0000022Teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym (2D)7 501XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje: - 92.222 Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X - 92.232 Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma, - 92.240 Teleradioterapia radykalna 2D - fotony, - 92.250 Teleradioterapia radykalna 2D - elektrony
75.07.01.0000021 Teleradioterapia paliatywna2 812XXXcały cykl leczenia; warunki określone w zał. Nr 3a obejmuje procedury: - 92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X, - 92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
85.07.01.0000020 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry411XXXcały proces leczenia (za cykl co najmniej 10 sesji); warunki określone w zał. Nr 3a obejmuje procedury: - 92.221 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X - 92.231 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
9 5.07.01.0000042 Brachyterapia z planowaniem 3D9 734XXXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D - 92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania - 92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa planowanie 3D - 92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania - 92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D - 92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania - 92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D - 92.46 Brachyterapia śródoperacyjna
10 5.07.01.0000052Brachyterapia z planowaniem 3D ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych1xxxrozliczenie świadczenia na podstawie specyfikacji kosztowej, cały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych
115.07.01.0000025Brachyterapia z planowaniem standardowym6 490XXXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała - 92.412 Brachyterapia śródtkankowa- planowanie standardowe - 92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe - 92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe - 92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe
115.07.01.0000027Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I2 650XXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje: - 92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
125.07.01.0000028Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru2 974XXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje: - 92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
135.07.01.0000034Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I)6 219XXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
145.07.01.0000035Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I -meta-jodo-benzyl-guanidyny)9 626XXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
155.07.01.0000031Leczenie radioizotopowe innych schorzeń onkologicznych z zastosowaniem 131I -meta-jodo-benzyl-guanidyny11 898XXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
165.07.01.0000032Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości - 153Sm6 868XXXcały proces leczenia;
175.07.01.0000030Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości - 89Sr2 596XXXcały proces leczenia;
185.07.01.0000033Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq, badanie kwalifikacyjne1 352XXXobejmuje kwalifikację wraz ze wszystkimi niezbędnymi badaniami; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
195.07.01.0000036Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq, badanie kontrolne216XXXobejmuje wszystkie wizyty i badania kontrolne w okresie jednego roku od zakończenia podawania radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
205.07.01.0000043Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych - DOTATATE znakowane Y 90 - 2960 - 3700 MBq9 626XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
215.07.01.0000044Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych -DOTATATE znakowane Y 90 - 7400 MBq14 710XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
225.07.01.0000045Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych mieszaniną - DOTATATE znakowane Y 90 i Lu - 177 - 1850/1850 MBq11 140XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
235.07.01.0000046Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych mieszaniną - DOTATATE znakowane Y 90 i Lu - 177 - 3700/3700 MBq20 064XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
245.07.01.0000047Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych - DOTATATE znakowane Lu - 177 7400 MBq15 954XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
255.07.01.0000048Zakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii162XXXza osobodzień obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobircy poza podmiotem działalności leczniczej
265.07.01.0000053Planowanie leczenia radioterapii protonowej (dotyczy dorosłych)327*17 684XXXzgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje całość postępowania medycznego związanego z terapią protonową zgodnie z warunkami określonymi w lp. 35 załącznika nr 4 do rozporzadzenia; obejmuje procedurę: - 92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów
275.07.01.0000054Planowanie leczenia radioterapii protonowej nowotworów wieku dziecięcego577*31 204XXX
285.07.01.0000055Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku827*44 724XXX
295.07.01.0000056Teleradioterapia stereotaktyczna269,44**14 571XXXzgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR) - 92.312 Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT) - 92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony - 92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony
(*) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r.

(**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1ts

Katalog produktów do rozliczania świadczeń udzielanych w OAiIT

ZAŁĄCZNIK Nr  1w

Katalog produktów wysokospecjalistycznych

ZAŁĄCZNIK Nr  2a  25  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE

zawarty w ......................................................, dnia ...........................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .......................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ......................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................ (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi", w zakresach określonych w Planie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy, rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanym dalej "Ogólnymi warunkami umów" oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń udzielane są:
1) przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby" oraz w załączniku nr 5 do umowy "Harmonogram dodatkowy - zasoby";
2) zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby" oraz w załączniku nr 5 do umowy "Harmonogram dodatkowy - zasoby".
2.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, są określone w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i w szczegółowych warunkach umów.
5.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
6.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz jej wynikach.
7.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
8.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
9.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7 i 8, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .............. r. do dnia ............... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości .........................zł (słownie:..............................).
3.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
4.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
5.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową, w okresie rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1, określa Plan rzeczowo - finansowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:........................................................ nr: ......................................................................................................................

7.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.  Kwoty zobowiązania, określone w Planie rzeczowo - finansowym, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń, o których mowa w § 12 szczegółowych warunków umów, we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach.
9.  Dla świadczeń, o których mowa w ust. 8, w ramach odpowiednich zakresów w Planie rzeczowo - finansowym, określa się odrębną liczbę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na realizację tych świadczeń.
10.  W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w § 12 ust. 3 szczegółowych warunków umów, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 9, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w danym zakresie, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy.
11.  Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 9 i 10, odbywa się łącznie z innymi świadczeniami przypisanymi do danego zakresu świadczeń, w ramach kwoty zobowiązania określonej dla danego zakresu świadczeń.
12.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
13.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
14.  Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wiążącej strony umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............................... r. do dnia ...............r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo - finansowy;

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego;

5) załącznik nr 5 do umowy - Harmonogram dodatkowy - zasoby.

PODPISY STRON
............................................................ ........................................................................................................................ ............................................................
ŚwiadczeniodawcaOddział Funduszu

Załącznik Nr  1

Plan rzeczowo - finansowy

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Załącznik Nr  5

HARMONOGRAM DODATKOWY – ZASOBY * leczenie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

ZAŁĄCZNIK Nr  2b  26  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

TELERADIOTERAPIA / BRACHYTERAPIA / TERAPIA IZOTOPOWA / TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU*

zawarty w ......................................................, dnia ...........................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .......................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ......................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................ (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne - radioterapia, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi", w zakresach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy, rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanym dalej "Ogólnymi warunkami umów" oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń udzielane są:
1) przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby";
2) zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby".
3.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
5.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
6.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz jej wynikach.
7.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
8.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
9.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7 i 8, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .............. r. do dnia ............... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości .........................zł (słownie:..............................).
3.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
4.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
5.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową, w okresie rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1 określa Plan rzeczowo - finansowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:........................................................ nr: ......................................................................................................................

7.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez Świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.  Kwoty zobowiązania, określone w Planie rzeczowo - finansowym, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń, o których mowa w § 12 ust. 2 szczegółowych warunków umów, we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach.
9.  Dla świadczeń, o których mowa w ust. 8, w ramach odpowiednich zakresów w Planie rzeczowo - finansowym, określa się odrębną liczbę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na realizację tych świadczeń.
10.  W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w § 12 ust. 3 szczegółowych warunków umów, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 9, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w danym zakresie, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.
11.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
12.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
13.  Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wiążącej strony umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ......................... r. do dnia .................... r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo - finansowy;

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
ŚwiadczeniodawcaOddział Fundusz

(*) NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

Załącznik Nr  1

Plan rzeczowo - finansowy

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2c  27  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE

zawarty w ......................................................, dnia ...........................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .......................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ......................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................ (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi", w zakresach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, wydanym na podstawie art. 31d ustawy, rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanym dalej "Ogólnymi warunkami umów" oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń udzielane są:
1) przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby";
2) zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby".
3.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
5.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
6.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz jej wynikach.
7.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
8.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
9.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7 i 8, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .............. r. do dnia ............... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości .........................zł (słownie:..............................).
3.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
4.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
5.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową, w okresie rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1 określa Plan rzeczowo - finansowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:........................................................ nr: ......................................................................................................................

7.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez Świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.  Dla świadczeń z katalogu świadczeń wysokospecjalistycznych, w ramach odpowiednich zakresów w Planie rzeczowo - finansowym, określa się odrębną liczbę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na realizację tych świadczeń.
9.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
10.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
11.  Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wiążącej strony umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ......................... r. do dnia .................... r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo - finansowy;

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ŚwiadczeniodawcaOddział Fundusz

Załącznik Nr  1

Plan rzeczowo - finansowy

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym

ZAŁĄCZNIK Nr  3a  28  

PRODUKTY ROZLICZENIOWE DEDYKOWANE DLA ŚWIADCZEŃ, DLA KTÓRYCH W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLONO DODATKOWE WARUNKI ICH REALIZACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  3b  29  

Katalog produktów onkologicznych - PAKIET ONKOLOGICZNY

ZAŁĄCZNIK Nr  3c  30  

NowotwórRozpoznanie zasadnicze ICD-10JGPLiczba zabiegówWspółczynnik korygujący
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUCAC34, C78.0D01 ZŁOŻONE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ701,25
D02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ
PZD01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGOC67L21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI301,25
L22 DUŻE OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM, W TYM PLASTYKA
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKAC56M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW301,25
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
M21 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGOC18-C20F31A KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO > 17 R.Ż.751,25
F31B KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO < 18 R.Ż.
F31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
PZF04 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO < 18 R. Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MACICYC53-C55M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW601,25
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
M21 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKIC64-C65L00 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK501,25
PZL01 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PIERSIC50J01 RADYKALNE ODJĘCIE PIERSI Z REKONSTRUKCJĄ2501,25
J02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGOC61L31 RADYKALNA PROSTATEKTOMIA751,25
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKIC25G31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI301,25
G31G RESEKCJE TRZUSTKI BEZ ZABIEGÓW REKONSTRUKCYJNYCH
G31H KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI Z REKONSTRUKCJĄ (PANKREATODUODENEKTOMIE)
G21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKAC16F11E KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.301,25
F11F KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.
F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY I PRZYTARCZYCC73, C75.0K01 ZABIEGI RADYKALNE W RAKACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH751,25
K03 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC
PZK02 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR OUNC70, C71, C75.1, C75.3, D32, D33.0 - D33.4, D35.2, D35.4A11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE1501,25
A12 DUŻE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE
PZA01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE < 18 R.Ż.
PZA02 DUŻE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GARDŁA I KRTANIC02, C04, C06, C13, C31, C32C01 ROZLEGŁE OPERACJE NOWOTWORÓW JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI Z REKONSTRUKCJĄ501,25
C11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
PZC01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż.
C21E KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE > 65 R.Ż.
C21F KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE < 65 R.Ż.
PZC05 KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE < 18 R.Ż.

ZAŁĄCZNIK Nr  4a  31  

Skala TISS - 28

Kod produktuNazwa produktu1. Czynności podstawowe
5.57.01.0001000CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

MONITOROWANIE

a) Monitorowanie - 5 pkt.

Pomiar i rejestracja podstawowych parametrów życiowych co 1 h oraz obliczanie bilansu płynowego co najmniej 2 x dziennie.

5.57.01.0001001CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

LABORATORIUM

b) Laboratorium - 1 pkt.

Pobieranie próbek krwi do badań laboratoryjnych biochemicznych lub mikrobiologicznych.

5.57.01.0001002CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

JEDEN LEK

c) Jeden lek - 1 pkt.

Podanie 1 leku każdą drogą (wlew elektrolitu bez dodatku leków lub immunoglobulin nie wlicza się do punktacji). (punktacja 1c wyklucza 1d i 1e)

5.57.01.0001003CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

DWA LEKI

d) Dwa leki - 2 pkt.

Podanie 2 leków każdą drogą (wlew elektrolitu bez dodatku leków lub immunoglobulin nie wlicza się do punktacji). (punktacja 1 d wyklucza 1c i 1e)

5.57.01.0001004CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

WIELE LEKÓW

e) Wiele leków - 4 pkt.

Podanie więcej niż 2 leków - nie dotyczy immunoglobulin (punktacja 1e wyklucza 1c i 1d).

Zaliczenie tego punktu nie wyklucza uzyskania dalszych punktów: leki wazoaktywne, wymuszona diureza.

5.57.01.0001005CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

OPATRUNKI - STANDARD

f) Opatrunki - standard - 1 pkt.

Codzienna zmiana opatrunków (cewniki naczyniowe) oraz profilaktyka i leczenie odleżyn.

Nie wilcza się czynności polegającej na obserwacji miejsca wkłucia (cewniki naczyniowe) przez opatrunek przezroczysty.

5.57.01.0001006CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

CZĘSTA ZMIANA OPATRUNKÓW

g) Częsta zmiana opatrunków - 1 pkt.

Konieczna zmiana opatrunków co najmniej 3 x na zmianę pielęgniarską.

Nie liczy się leczenia i profilaktyki odleżyn oraz zmiany opatrunków przy cewnikach naczyniowych i drenażach.

5.57.01.0001007CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

PIELĘGNACJA DRENAŻY

h) Pielęgnacja drenaży - 3 pkt.

Dotyczy pielęgnacji drenów, które wprowadzone zostały przez nienaturalne otwory w ludzkim ciele: drenaże ran operacyjnych, jamy opłucnowej, przezskórna stomia (PEG), gastrostomia, jejunostomia, cewnik nadłonowy, itp.

Do punktacji nie wlicza się sondy żołądkowej i cewnika moczowego.

5.57.01.0001008CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

LECZENIE NOWORODKA W INKUBATORZE

i) Leczenie noworodka w inkubatorze - 5 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
5.57.01.0001009CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

FOTOTERAPIA NOWORODKA

j) Fototerapia noworodka - 3 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
2. Oddychanie
5.57.01.0002000ODDYCHANIE - WENTYLACJA MECHANICZNAa) Wentylacja mechaniczna - 5 pkt.

Wszystkie formy wentylacji mechanicznej.

5.57.01.0002001ODDYCHANIE - WSPOMAGANIE ODDYCHANIAb) Wspomaganie oddychania przy użyciu wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej lub CPAP - 3 pkt.

(punktacja 2b wyklucza punktację 2a)

5.57.01.0002002ODDYCHANIE - PODTRZYMYWANIE ODDYCHANIAc) Podtrzymywanie oddychania - 2 pkt.

Oddychanie przez sztuczne drogi oddechowe, leczenie tlenem, ale bez wspomagania mechanicznego.

(punktacja 2c wyklucza punktację 2a i 2b).

5.57.01.0002003ODDYCHANIE - SZTUCZNE DROGI ODDECHOWEd) Sztuczne drogi oddechowe - 1 pkt.

Zabiegi pielęgnacyjne przy sztucznych drogach oddechowych (rurka dotchawicza, tracheostomia), w tym odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych.

5.57.01.0002004ODDYCHANIE - FIZJOTERAPIA ODDECHOWAe) Fizjoterapia oddechowa - 1 pkt.

Fizykoterapia, inhalacje, nebulizacje.

5.57.01.0002005ODDYCHANIE - LECZENIE SURFAKTANTEMf) Leczenie surfaktantem - 5 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
5.57.01.0002006ODDYCHANIE - LECZENIE TLENKIEM AZOTUg) Leczenie tlenkiem azotu - 8 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
3. Krążenie
5.57.01.0003000KRĄŻENIE - POJEDYNCZY LEK WAZOAKTYWNYa) Pojedynczy lek wazoaktywny - 3 pkt.

Zalicza się: wazopresory (adrenalina, noradrenalina, dopamina, wazopresyna, terlipresyna), inodilatatory (amrinon, dobutamina, lewosimendan, milrinon, enoksymon), wazodilatatory (nitrogliceryna, urapidyl, nitroprusydek sodu).

Do grupy tej nie zalicza się leków podawanych doustnie, przez sondę oraz podskórnie.

5.57.01.0003001KRĄŻENIE - WIELE LEKÓW WAZOAKTYWNYCHb) Wiele leków wazoaktywnych - 4 pkt.

(punktacja 3b wyklucza punktację 3a)

5.57.01.0003002KRĄŻENIE - MASYWNA UTRATA PŁYNÓWc) Masywna utrata płynów - 4 pkt.

Podaż płynów większa od 3l/m2 pow. ciała/dobę (tj. ok. 5-6 litrów na dobę u dorosłego pacjenta ważącego ok. 70kg) niezależnie od rodzaju.

Do punktacji nie wlicza się podaży płynów przy hemofiltracji i hemodializie.

5.57.01.0003003KRĄŻENIE - CEWNIK TĘTNICZYd) Cewnik tętniczy - 5 pkt.

Obwodowy cewnik tętniczy wprowadzony w celu inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz pobierania próbek krwi do badań laboratoryjnych. Nie dotyczy inwazyjnego monitorowania i oceny układu krążenia.

Punktację liczy się od dnia założenia do dnia usunięcia cewnika.

5.57.01.0003004KRĄŻENIE - CEWNIK W TĘTNICY PŁUCNEJe) Cewnik w tętnicy płucnej - 8 pkt.

Inwazyjne monitorowanie i ocena układu krążenia z użyciem cewnika Swana-Ganza z pomiarem rzutu serca.

Założenie cewnika Swana-Ganza liczy się także jako interwencja terapeutyczna (punktacja 6a lub 6b).

5.57.01.0003005KRĄŻENIE - CEWNIK W ŻYLE CENTRALNEJf) Cewnik w żyle centralnej - 2 pkt.

Niezależnie od miejsca założenia. Kontrola RTG położenia cewnika (nie dotyczy cewnika założonego do żyły udowej).

Punktację liczy się od dnia założenia do dnia usunięcia cewnika.

Nie dotyczy inwazyjnego monitorowania i oceny układu krążenia.

5.57.01.0003006KRĄŻENIE - RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWAg) Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - 3 pkt.

Czynności resuscytacyjne po nagłym zatrzymaniu krążenia (niezależnie od mechanizmu) w ciągu ostatnich 24h, ale już po przyjęciu do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Do punktacji wlicza się także defibrylację.

Do punktacji nie wlicza się uderzenia w klatkę piersiową.

5.57.01.0003007KRĄŻENIE - MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE ZA POMOCĄ METOD MAŁOINWAZYJNYCH (ODM)h) Monitorowanie hemodynamicznie za pomocą metod małoinwazyjnych - 8 pkt.

Monitorowanie i ocena układu krążenia z użyciem metod kalibrowanych (termodylucja przezpłucna, dylucja litu) oraz dopplerowskie monitorowanie przepływu krwi w aorcie (ODM).

5.57.01.0003008KRĄŻENIE - MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE ZA POMOCĄ METOD MAŁOINWAZYJNYCHi) Monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod małoinwazyjnych - 2 pkt.

Do punktacji wlicza się monitorowanie rzutu serca za pomocą kardiografii impedancyjnej, bioreaktancji, kardiometrii elektrycznej lub metodami opartymi na zastosowaniu mankietu owiniętego wokół palca.

5.57.01.0003009KRĄŻENIE - MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE ZA POMOCĄ METOD NIEKALIBROWANYCHj) Monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod niekalibrowanych - 6 pkt.
4. Nerki
5.57.01.0004000NERKI - LECZENIE NERKOZASTĘPCZEa) Leczenie nerkozastępcze - 1 pkt.

Leczenie nerkozastępcze rozliczane jest każdorazowo właściwym produktem z katalogu produktów do sumowania.

5.57.01.0004001NERKI - POMIAR DIUREZYb) Pomiar diurezy - 2 pkt.

Ilościowy pomiar oddanego moczu z wykorzystaniem cewnika lub bez (pomiar min. co 8h).

5.57.01.0004002NERKI - DIUREZA WYMUSZONAc) Diureza wymuszana - 3 pkt.

Wymuszanie farmakologiczne (furosemid>0,5mg/kg/d, spironolakton, torasemid, mannitol) w postaci pojedynczych dawek (podaż drogą i.v.) lub w ciągłym wlewie (podaż drogą i.v.).

5.57.01.0004003NERKI - ZAŁOŻENIE CEWNIKA DIALIZACYJNEGOd) Założenie cewnika dializacyjnego - 3 pkt.

Zalicza się czynność polegającą na założeniu cewnika dializacyjnego. Możliwość jednorazowego rozliczenia.

5. Metabolizm
5.57.01.0005000METABOLIZM - KWASICA / ZASADOWICAa) Kwasica / zasadowica - 4 pkt.

Konieczność leczenia znacznej tkankowej kwasicy lub zasadowicy poprzez alkalizację (podaż roztworu wodorowęglanu sodu, TRIS lub zakwaszanie).

Musi istnieć udokumentowane potwierdzenie patologii, np. pH krwi<7,33 lub >7,49 i odpowiednie odchylenia wartości BE.

Do punktacji nie wlicza się kompensacji oddechowej oraz leczenia choroby podstawowej.

5.57.01.0005001METABOLIZM - ŻYWIENIE POZAJELITOWEb) Żywienie pozajelitowe - 3 pkt.

Podaż drogą cewnika założonego do żyły centralnej kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego.

Do punktacji nie wlicza się podaży samej glukozy lub roztworów o niskiej osmolarności drogą żył obwodowych.

Zalecana podaż energii to 7,5 - 20 kcal/kg mc/dobę (w ostrej fazie katabolicznej) oraz > 20 kcal/kg mc/dobę (w fazie anabolicznej).

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 6a-6g do zarządzenia.

5.57.01.0005002METABOLIZM - ŻYWIENIE DOJELITOWE (ENTERALNE)c) Żywienie dojelitowe (enteralne) - 2 pkt.

Żywienie dietą przemysłową drogą dostępu sztucznego niezależnie od jego wprowadzenia: przez usta, nos, PEG, gastrostomia, jejunostomia. Zalecana podaż energii to 7,5 - 20 kcal/kg mc/dobę (w ostrej fazie katabolicznej) oraz > 20 kcal/kg mc/dobę (w fazie anabolicznej).

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 6a-6g do zarządzenia.

6. Inne interwencje
5.57.01.0006000INNE INTERWENCJE - POJEDYNCZA INTERWENCJA W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INENSYWNEJ TERAPIIa) Pojedyncza interwencja w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - 3 pkt.

Wykonana wyłącznie w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii: intubacja dotchawicza, tracheotomia, kardiowersja elektryczna, stymulacja elektryczna serca, endoskopia, płukanie żołądka, założenie sondy Sengstakena, cewnika Swana-Ganza, balonu wewnątrzaortalnego, bronchoskopia, punkcja lędźwiowa, punkcja i drenaż jamy opłucnowej, otrzewnej, osierdzia, znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe, hipotermia wewnątrznaczyniowa (procedura ICD-9: 99.810), kalorymetria pośrednia, echokardiografia, pomiar ciśnienia śródbrzusznego (procedura ICD-9: 89.397).

Nie wlicza się rutynowych pomiarów parametrów i zabiegów diagnostycznych: RTG, EKG, USG, zmiany opatrunków, cewnikowanie żył, cewnikowanie tętnic.

5.57.01.0006001INNE INTERWENCJE -INTERWENCJE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPIIb) Interwencje w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - 5 pkt.

Co najmniej dwie z wymienionych w pkt 6a interwencji wykonanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

(punktacja 6b wyklucza punktację 6a)

5.57.01.0006002INNE INTERWENCJE - CZYNNOŚCI POZA OAIITc) Czynności poza OAiIT - 5 pkt.

Każdy zabieg diagnostyczny lub terapeutyczny wymagający transportu z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i z powrotem, np. zabieg operacyjny, tomografia komputerowa.

Nie wlicza się interwencji wykonanych przed przyjęciem do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub podczas przekazania chorego do innego oddziału.

5.57.01.0006003INNE INTERWENCJE - HIPOTERMIA ZEWNĘTRZNA OGÓLNOUSTROJOWA - POD KONTROLĄ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH (PROCEDURA ICD-9: 99.811)d) Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - pod kontrolą urządzeń sterujących (procedura ICD-9: 99.811) - 1 pkt.

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji - Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej.

5.57.01.0006004INNE INTERWENCJE - HIPOTERMIA ZEWNĘTRZNA MIEJSCOWA - POD KONTROLĄ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH (PROCEDURA ICD-9: 99.813)e) Hipotermia zewnętrzna miejscowa - pod kontrolą urządzeń sterujących (procedura ICD-9: 99.813) - 1 pkt.

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji - Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej.

7. OUN
5.57.01.0007000OUN - POMIAR ICPa) Pomiar ICP - 4 pkt.

Monitorowanie i rejestracja w sposób ciągły ciśnienia śródczaszkowego (podtwardówkowo, śródmiąższowo lub śródkomorowo).

Koszt jednorazowego zestawu do pomiaru ICP rozliczany produktem o kodzie: 5.53.01.0001435 Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4b  32  

Karta punktacji pacjenta w skali TISS 28

imię i nazwisko pacjenta
PESEL
numer księgi głównej
rozpoznanie wg ICD 10
przyjęty z
data przyjęcia (rrrr-mm-dd)--godzina
wypisany do (zgon)
data wypisu (rrrr-mm-dd)--godzina
DataCzynności podstawoweOddychanieKrążenieNerkiMetabolizmInne interwencjeOUNSuma punktów w dniu
1a1b1c1d1e1f1g1h1i1j2a2b2c2d2e2f2g3a3b3c3d3e3f3g3h3i3j4a4b4c4d5a5b5c6a6b6c6d6e7a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZAŁĄCZNIK Nr  5a

Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej

Imię i nazwisko pacjenta: ..........................................PESEL: /.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../Data i godzina i minuta rozpoczęcia: ............................
Rodzaj zastosowanej hipotermii wg ICD-9: ...................................Data i godzina i minuta zakończenia: ...........................
Czas pomiaru temp. / parametrów *SchładzanieOgrzewanie (+0,25-0,5 °C/h do 36,6 °C) + monitorowanie normotermii
Rozpoczęcie schładzaniatemp. docelowa 32 - 34 °Ctemp.

6 godz. po

temp.

12 godz. po

temp.

18 godz. po

temp.

24 godz. po

temp.

30 godz. po

temp.

36 godz. po

temp.

42 godz. po

temp.

48 godz. po

temp.

54 godz. po

temp.

60 godz. po

godz. i minuta:
temp. głęboka [°C]
temp. powierzchowna [°C]
HR [ud/min]
RR [mmHg]
SpO2 [%]
SaO2 [%]
CVP [mmHg]
Diureza [ml]
(*) parametry minimalne wynikające z warunków realizacji świadczenia określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanej z zakresu leczenia szpitalnego i rekomendacji nr 124/2012 Prezesa AOTMiT
Imię i nazwisko pielęgniarki: .........................................Imię i nazwisko lekarza: .......................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5b

Karta monitorowania noworodka podczas hipotermii leczniczej

Imię i nazwisko noworodka: ..........................................Data urodzenia noworodka: .......................Data i godzina i minuta rozpoczęcia: ............................
Rodzaj zastosowanej hipotermii wg ICD - 9: ...................................Data i godzina i minuta zakończenia: ............................
Czas pomiaru temp. / parametrów *SchładzanieOgrzewanie
Rozpoczęcie schładzaniatemp. docelowa 32 - 34 °Ctemp.

6 godz. po

temp.

12 godz. po

temp.

18 godz. po

temp.

24 godz. po

temp.

30 godz. po

temp.

36 godz. po

temp.

42 godz. po

temp.

48 godz. po

temp.

54 godz. po

temp.

60 godz. po

temp. 66 godz. potemp. 72 godz. potemp. 78 godz. potemp. 84 godz. potemp. 90 godz. po
godz. i minuta:
temp. głęboka [°C]
temp. powierzchowna [°C]
HR [ud/min]
RR [mmHg]
SpO2 [%]
SaO2 [%]
Diureza [ml]
EEG
USG przezciemiączkowe
USG jamy brzusznej
Echo serca
RM głowy
(*) parametry minimalne wynikające z warunków realizacji świadczenia określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanej z zakresu leczenia szpitalnego i rekomendacji nr 28/2013 Prezesa AOTMiT
Imię i nazwisko pielęgniarki lub położnej: .................................................Imię i nazwisko lekarza: ........................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  6a

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

ZAŁĄCZNIK Nr  6b

Karta leczenia żywieniowego dorosłych

ZAŁĄCZNIK Nr  6c

PieczątkaData (dzień/mies./rok): ………….…/……..……/…………

Nr dok. med.: ...............................................................

PESEL: .....................................................

KARTA KWALIFIKACJI DZIECI DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO (nie dotyczy noworodków)
DOTYCZY ŻYWIENIA:POZAJELITOWEGO 

DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO 

LUB ŁĄCZNIE POZAJELITOWEGO

I DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO 

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................

Płeć: M ; Ż 

Data urodzenia (dzień/mies./rok): ....../....../.......; wiek (lata, mies.): ............................................

Masa ciała: ............ kg; centyle: ..............

Wysokość ciała: ........... cm; centyle: ...............

Masa-do-długości (wysokości) dla dzieci 2-5 lat (WHO Child Growth Standards):

centyle: ................

BMI: ...............; centyle: ...............

Obwód głowy: ................ cm; centyle: ............... (dotyczy niemowląt) .............

UWAGA! należy stosować siatki wzrastania wg:

1. Kułaga Z. i wsp. Standardy Medyczne 2015; 12 (1) Suplement 1 lub:

2. http://www.who.int/growthref/en/ lub

3. Inne: ........................................................................................................................................

(proszę wpisać inne źródło)

ROZPOZNANIE (ICD 10):

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE dla ROZPOCZĘCIA leczenia żywieniowego:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Planowanie żywienia:

 pozajelitowego:  całkowitego;  częściowego;  immunomodulacyjnego

 drogą przewodu pokarmowego:  całkowitego;  częściowego

OKREŚLENIE 100 % DZIENNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO

U LECZONEGO PACJENTA: ............................. kcal (kJ)

UWAGA: Orientacyjne potrzeby energetyczne u dzieci, uwzględniające podaż białka (CAŁKOWITE):

- wiek 0-1 lat: 90-100 kcal/kg mc./dobę

- wiek 1-7 lat: 75-90 kcal/kg mc./dobę

- wiek 7-12 lat: 60-75 kcal/kg mc./dobę

- wiek 12-18 lat: 30-60 kcal/kg mc./dobę

ZALECONA podaż drogą przewodu pokarmowego - % Dziennego Zapotrzebowania Energetycznego:

0% ; < 50% ; > 50% 

ZALECONA podaż drogą pozajelitową - % Dziennego Zapotrzebowania Energetycznego:

0% ; < 50% ; >50 % 

W planach włączenie do programu domowego żywienia:

pozajelitowego  TAK  NIE

drogą przewodu pokarmowego  TAK  NIE

Uwagi: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................

podpis i pieczątka lekarza

Uwaga: Opracowane na podstawie "Standardów leczenia żywieniowego w Pediatrii 2017" - publikacja Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

ZAŁĄCZNIK Nr  6d

PieczątkaData (dzień/mies./rok): ………….…/……..……/…………

Nr dok. med.: ...............................................................

PESEL: .....................................................

KARTA MONITOROWANIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DZIECI w szpitalu/w domu. Nie dotyczy noworodków.
DOTYCZY ŻYWIENIA:POZAJELITOWEGO 

DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO 

LUB ŁĄCZNIE POZAJELITOWEGO

I DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO 

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

Płeć: M ; Ż 

Data urodzenia (dzień/mies./rok): ....../....../.........; wiek (lata, mies.): ........................................

ROZPOZNANIE (ICD 10):

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

OKREŚLENIE DOCELOWEGO 100% DZIENNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO U LECZONEGO PACJENTA: ...................... kcal/kg mc.

UWAGA: Orientacyjne potrzeby energetyczne u dzieci, uwzględniające podaż białka (CAŁKOWITE):

- wiek 0-1 lat: 90-100 kcal/kg mc./dobę

- wiek 1-7 lat: 75-90 kcal/kg mc./dobę

- wiek 7-12 lat: 60-75 kcal/kg mc./dobę

- wiek 12-18 lat: 30-60 kcal/kg mc./dobę

ZALECONA DOCELOWA podaż drogą przewodu pokarmowego w leczeniu żywieniowym - % Dziennego Zapotrzebowania Energetycznego:

0% ; < 50% ; > 50% 

ZALECONA DOCELOWA podaż drogą pozajelitową - % Dziennego Zapotrzebowania Energetycznego: 0% ; < 50% ; > 50% 

Uwagi: ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................

OCENA DYNAMICZNA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I ODŻYWIENIA:

ParametrPoczątek

Data:

Data:Data:Data:Data:Data:
Masa ciała (kg)*
Długość ciała (cm)*
Podaż energii drogą pozajelitową kcal/kg mc./d
Podaż energii drogą dojelitową kcal/kg mc./d**
Całkowita podaż energii kcal/kg mc./d**

* Częstość pomiaru zależy od stanu klinicznego: w warunkach szpitalnych ok. 1 ×/tydz., w warunkach leczenia domowego co 1-6 mies. (w zależności od wieku dziecka). W przypadku niemowląt nie rzadziej niż co 6 mies., u dzieci > 1. roku życia co 6-12 mies. do czasu zakończenia wzrastania. Nie dotyczy dzieci z malformacjami anatomicznymi.

** Ocena na początku i po istotnych zmianach podaży.

Uwaga: Wyniki badań laboratoryjnych są zawarte w historii choroby.

...................................

podpis i pieczątka lekarza

Uwaga: Opracowane na podstawie "Standardów leczenia żywieniowego w Pediatrii 2017" - publikacja Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

ZAŁĄCZNIK Nr  6e

PieczątkaData (dzień/mies./rok): ………….…/……..……/…………

Nr dok. med.: ...............................................................

PESEL: .....................................................

KARTA KWALIFIKACJI DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I/LUB DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO NOWORODKÓW

Imię i nazwisko: .....................................................................................................................

Data urodzenia (dzień/mies./rok): ........./............/.........; wiek (dni):......................................................

Tydzień ciąży: ..............................................................................................................

Rozpoznanie (ICD 10): ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

UZASADNIENIE dla ROZPOCZĘCIA leczenia żywieniowego:

 noworodek z masą < 1500 g

 noworodek z masą ≥ 1500 g, u którego nie jest spodziewane osiągnięcie tolerancji pełnych porcji pokarmu drogą doustną w ciągu 3 dni

Ocena wieku płodowego noworodka:

 donoszony (≥ 37 t.c.)

 niedonoszony (≤ 36 + 6 t.c.)

 z małą urodzeniową masą ciała (< 2500 g)

 z bardzo małą urodzeniową masą ciała (< 1500 g)

 z ekstremalnie małą masą ciała (< 1000 g)

Masa ciała: .............. kg; obwód głowy: .............. cm; długość: .............. cm

Ocena stanu odżywienia:

 hipertroficzny (> 97 centyla)

 hipertroficzny (> 90 centyla)

 eutroficzny (pomiędzy 10-90 centylem)

 hipotroficzny (< 10 centyla)

 hipotroficzny (< 3 centyla)

Wymaga żywienia:

 pozajelitowego:  całkowitego;  częściowego

 drogą przewodu pokarmowego:  całkowitego;  częściowego

W ŻYWIENIU DOJELITOWYM NOWORODKÓW STOSOWANE SĄ: POKARM NATURALNY (KOBIECY), MIESZANKI MODYFIKOWANE DLA NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE I URODZONYCH O CZASIE. ŻYWIENIE TROFICZNE NIE JEST ŻYWIENIEM DOJELITOWYM.

.......................................

podpis i pieczątka lekarza

ZAŁĄCZNIK Nr  6f

PieczątkaData (dzień/mies./rok): ………….…/……..……/…………

Nr dok. med.: ...............................................................

PESEL: .....................................................

KARTA MONITOROWANIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO NOWORODKÓW

Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................

Data urodzenia (dzień/mies./rok): ............../.............../.............

Sposób żywienia:

 Żywienie pozajelitowe:  całkowite;  częściowe

Data rozpoczęcia żywienia: ............................................................................................

Data zakończenia żywienia: ............................................................................................

Powód:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Żywienie dojelitowe:  całkowite;  częściowe

Data rozpoczęcia żywienia: ........................................................................................

Data zakończenia żywienia: ............................................................................................

Powód: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________

Dostęp do przewodu pokarmowego:

 zgłębnik żołądkowy;  zgłębnik dojelitowy;  gastrostomia;  jejunostomia

Rodzaj pokarmu:

 pokarm kobiecy;  mieszanka mleczna;  mieszane;  mieszanka specjalistyczna

Monitorowanie badań lab.: wykonane badania (wyniki w historii choroby).

.............................., dn. .....................r.

.......................................

podpis i pieczątka lekarza

Uwaga: Opracowane na podstawie "Standardów leczenia żywieniowego w Pediatrii 2017" - publikacja Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

ZAŁĄCZNIK Nr  6g

Karta obserwacji centralnego cewnika naczyniowego

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wykaz badań genetycznych w chorobach nowotworowych (ICD-10: C15 - C20, C34, C38, C40, C41, C43, C47, C48, C49, C50, C56, C57, C64, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C82, C83, C85, C88, C90.0, C90.1, C90.2, C91.0, C91.1, C 92.0, C92.1, C93.1, D33, D45, D46, D47, D76- - z rozszerzenieniami do pięciu znaków)
Lp.Zakres badań genetycznychKategoria szczegółowa
1.Proste

badanie genetyczne

1.1. Analiza kariotypu w komórkach nowotworowych przy użyciu jednej metody prążkowej
1.2. FISH2)/ISH3) (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) do komórek nowotworowych z zastosowaniem jednej sondy DNA lub sondy z zestawem kontrolnym
1.3. Prosty test - badanie molekularne
Analiza jednej lub kilku mutacji wykrywanych w od jednego do 6 amplikonów przy użyciu reakcji PCR1)/ sekwencjonowania Sangera / prostych zestawów diagnostycznych
lub analiza ekspresji / obecności genu lub kilku genów (w tym genów fuzyjnych) przy użyciu metody real-time PCR (RQ-PCR).
2.Złożone

badanie genetyczne

2.1. Analiza kariotypu w komórkach nowotworowych przy użyciu dwu lub kilku metod prążkowych
2.2. Analiza kariotypu w komórkach nowotworowych przy użyciu jednej metody prążkowej z równoległą analizą FISH2) z użyciem 1-2 sond lub z prostym badaniem molekularnym
2.3 FISH2)/ISH3) do komórek nowotworowych z zastosowaniem zestawu sond (od 2 do 3 sond)
2.4. FISH2) do komórek nowotworowych z zastosowaniem zestawu sond (od 1 do 2 sond) z równoległą analizą kariotypu lub z prostym badaniem molekularnym
2.5. C-Ig-FISH 2) (Cytoplasmic Immunoglobulin FISH) ocena statusu kilku genów w wyodrębnionej populacji plazmocytów (zestaw sond zgodnie z zaleceniami klinicznymi)
2.6. Złożony test - badanie molekularne
Analiza 6-40 amplikonów metodą sekwencjonowania Sangera lub NGS
lub analiza przy użyciu prostej reakcji PCR1) z dodatkowym zastosowaniem Southern Blot
lub badanie mutacji dynamicznych
lub analiza duplikacji/delecji
lub analiza metylacji
3.Zaawansowane badanie genetyczne3.1. Analiza kariotypu w komórkach nowotworowych przy użyciu jednej metody prążkowej z równoległymi badaniami analizą FISH z użyciem >2 sond lub z badaniem molekularnym (2 proste lub 1 złożone badanie molekularne)
3.2. FISH/ISH2),3) do komórek nowotworowych z zastosowaniem zestawu co najmniej o najmniej 4 sond lub z zastosowaniem co najmniej 3 4) sond z równoległym badaniem molekularnym
3.3.Test zaawansowany - badanie molekularne
Profil ekspresji genów GEP (Gene Expresion Profiling) - różne zestawy diagnostyczne dedykowane poszczególnym nowotworom
lub sekwencjonowanie NGS (powyżej 40 amplikonów)
1) - badanie metodą PCR lub modyfikacjami tej metody (RT-PCR, RQ-PCR, nested-PCR, real time PCR i inne)
2) - oznaczenie FISH użyte w tabeli oznacza fluorescencyjna hybrydyzacja in situ
3) - oznaczenie ISH użyte w tabeli oznacza niefluorescencyjna hybrydyzacja in situ (np. CISH, SISH i metody pokrewne)
4) w NDRP: 2 (dwu) sond o ile w równoległym badaniu molekularnym nie stwierdzono klinicznie istotnych mutacji i w badaniu immunohistochemicznym potwierdzono obecność istotnego klinicznie białka fuzyjnego

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SKALA CIĘŻKOŚCI ZATRUĆ (POISONING SEVERITY SCORE) - PSS

UkładBEZ OBJAWÓWLEKKIEŚREDNIECIĘŻKIE
0123
Brak objawów przedmiotowych i podmiotowychObjawy nieznaczne, przemijające i spontanicznie ustępująceObjawy nasilone i przedłużające sięObjawy ciężkie i zagrażające życiu
Przewód pokarmowy* Nudności, wymioty, biegunka, ból

* Podrażnienie, 1 stopień oparzenia, minimalne owrzodzenia w jamie ustnej

* Endoskopia: rumień, obrzęk

* Nasilone lub przedłużające się wymioty, biegunka, ból; niedrożność

* 1 stopień oparzenia o krytycznej lokalizacji albo 2 i 3 stopień oparzenia o ograniczonej lokalizacji

* Dysfagia

* Endoskopia: owrzodzenia obejmujące cały przekrój śluzówki

* Masywne krwawienie, perforacja

* Znacznie rozprzestrzenione oparzenia 2 i 3 stopnia

* Ciężka dysfagia

* Endoskopia: owrzodzenia obejmujące całą grubość ściany, tkanki otaczające, perforacja

Układ oddechowy* Podrażnienie, kaszel, "krótki oddech", niewielka duszność, niewielki skurcz oskrzeli

* Rtg klatki piersiowej: nieprawidłowy z niewielkimi lub brakiem objawów

* Przedłużający się kaszel, skurcz oskrzeli, duszność, stridor, hipoksemia - wymagająca tlenoterapii

* Rtg klatki piersiowej: nieprawidłowy z umiarkowanymi objawami klinicznymi

* Jawna niewydolność oddechowa (ciężki stan spastyczny oskrzeli, zwężenie dróg oddechowych, obrzęk głośni, obrzęk płuc, ARDS, "pneumonitis", zapalenie płuc, odma opłucnowa)

* Rtg klatki piersiowej: nieprawidłowy z ciężkimi objawami klinicznymi

Układ nerwowy* Senność, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia równowagi

* Niepokój

* Nieznaczne objawy pozapiramidowe

* Nieznaczne objawy cholinergiczne lub antycholinergiczne

* Parestezje

* Nieznaczne zaburzenia widzenia lub słuchu

* Oczopląs

* Nieprzytomny, z prawidłową reakcją na ból

* Krótkotrwały bezdech, bradypnoe

* Splątanie, podniecenie, halucynacje, delirium

* Rzadkie, uogólnione lub częściowe drgawki

* Nasilone objawy pozapiramidowe

* Nasilone objawy cholinergiczne lub antycholinergiczne

* Ograniczone niedowłady nie zaburzające funkcji życiowych

* Zaburzenia widzenia i słuchu

* Mioklonie

* Przedłużający się oczopląs

* Głęboka śpiączka z nieprawidłową odpowiedzią na bodźce bólowe lub brakiem odpowiedzi na ból

* Depresja oddechowa z niewydolnością

* Skrajne pobudzenie

* Częste, uogólnione drgawki, stan padaczkowy, opistotonus

* Uogólniony niedowład lub niedowład zaburzający funkcje życiowe

* Nie widzi, nie słyszy

* Odruchy i objawy patologiczne

* Anizokoria

Układ sercowo-naczyniowy* Pojedyncze skurcze dodatkowe

* Nieznaczna i przemijająca hipo/ hipertensja

* Bradykardia zatokowa (HR 50-60 u dorosłych, 80-90 u niemowląt i dzieci, 90-100 u noworodków)

* Tachykardia zatokowa (HR 120-140 u dorosłych, 130-160 u niemowląt i dzieci, 140-160 u noworodków)

* Bradykardia zatokowa (HR 40-50 u dorosłych, 60-80 u niemowląt i dzieci, 80-90 u noworodków)

* Tachykardia zatokowa (HR 140-160 u dorosłych, 160-190 u niemowląt i dzieci, 160-200 u noworodków)

* Powtarzające się skurcze dodatkowe, migotanie/ trzepotanie przedsionków, blok AV I-II stopnia, przedłużenie czasu QRS i QT, zaburzenia repolaryzacji

* Niedokrwienie mięśnia sercowego

* Bardziej nasilona hipo/ hipertensja

* Znaczna bradykardia zatokowa (HR<40 u dorosłych, <60 u niemowląt, < 80 u noworodków)

* Znaczna tachykardia zatokowa (HR >160 u dorosłych, >190 u niemowląt i dzieci, >200 u noworodków)

* Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu, blok AV III stopnia, asystolia

* Zawał mięśnia sercowego

* Wstrząs, przełom nadciśnieniowy

Równowaga metaboliczna* Niewielkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (HCO3- 15-20 lub 30-40 mmol/l, pH 7.25-7.32 lub 7.50-7.59)

* Niewielkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (K+ 3.0-3.4 lub 5.2-5.9 mmol/l)

* Niewielka hipoglikemia (50-70 mg/dl lub 2.8-3.9 mmol/l u dorosłych)

* Krótkotrwała hipertermia

* Bardziej nasilone zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (HCO3- 10-14 lub >40 mmol/l, pH 7.15-7.24 lub 7.60-7.69)

* Bardziej nasilone zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (K+ 2.5-2.9 lub 6.0-6.9 mmol/l)

* Bardziej nasilona hipoglikemia (30-50 mg/dl lub 1.7-2.8 mmol/l u dorosłych)

* Hipertermia dłużej trwająca

* Ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (HCO3- <10 mmol/l, pH 7.15 lub > 7.7)

* Ciężkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (K+ <2.5 lub >7.0 mmol/l)

* Ciężka hipoglikemia(<30 mg/dl lub 1.7 mmol/l u dorosłych)

* Niebezpieczna hipo lub hipertermia

Wątroba* Niewielki wzrost aktywności enzymów (AspAT, AlAT 2-5 x norma)* Wzrost aktywności enzymów (AspAT, AlAT 5-50 x norma), ale bez biochemicznych (amoniak, czynniki krzepnięcia) i klinicznych objawów dysfunkcji wątroby* Wzrost aktywności enzymów (AspAT, AlAT > 50 x norma) lub biochemiczne (amoniak, czynniki krzepnięcia) i kliniczne objawy niewydolności wątroby
Nerki* Nieznaczny białkomocz/ krwiomocz* Masywny białkomocz/ krwiomocz

* Dysfunkcja nerek (oliguria, poliuria, stężenie kreatyniny w surowicy 200-500 μmol/l))

* Niewydolność nerek (anuria, stężenie kreatyniny w surowicy >500 μmol/L))
Krew* Niewielka hemoliza

* Niewielka methemoglobinemia (MetHb 10-30%)

* Hemoliza

* Bardziej nasilona methemoglobinemia (MetHb 30-50 %)

* Nieprawidłowe parametry krzepnięcia bez cech krwawienia

* Anemia, leukopenia, trombocytopenia

* Masywna hemoliza

* Ciężka methemoglobinemia (MetHb >50%)

* Nieprawidłowe parametry krzepnięcia z jawną skazą krwotoczną

* Ciężka anemia, leukopenia, trombocytopenia

Układ mięśniowy* Nieznaczny ból, nadwrażliwość

* CPK 250-1500 IU/l

* Ból, sztywność, kurcze i drżenia pęczkowe

* Rabdomioliza, CPK 1500-10 000 IU/l

* Intensywny ból, znaczna sztywność, nasilone kurcze i drżenia pęczkowe

* Rabdomioliza z powikłaniami,

CPK >10 000 IU/l

* Zespół kompartmentowy

Skóra* Podrażnienie, 1 stopień oparzenia (zaczerwienienie) lub 2 stopień oparzenia na powierzchni <10% powierzchni ciała* 2 stopień oparzenia w 10-50% powierzchni ciała (dzieci: 10-30%) lub 3 stopień oparzenia na powierzchni <2%

* Odleżyny pojedyncze

* 2 stopień oparzenia >50% powierzchni ciała (dzieci: >30%) lub 3 stopień oparzenia na powierzchni >2%

* Odleżyny mnogie >2%

Oczy* Podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, nieznaczny obrzęk powiek* Znaczne podrażnienie, ubytki rogówki

* Niewielkie (punktowe) owrzodzenie rogówki

* Owrzodzenia rogówki (nie punktowe), perforacja

* Trwałe uszkodzenie

Zmiany miejscowe po ukąszeniach i użądleniach* Miejscowy obrzęk, swędzenie

* Nieznaczny ból

* Obrzęk obejmujący całą kończynę, miejscowa martwica

* Umiarkowany ból

* Obrzęk obejmujący całą kończynę i znaczną część otaczającej powierzchni, bardziej rozległa martwica

* Krytyczna lokalizacja obrzęku zagrażająca drożności dróg oddechowych

* Znacznie nasilony ból

Skala ta jest międzynarodową klasyfikacją ciężkości zatrucia w odniesieniu zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci. Może być stosowana w przypadku każdego ostrego zatrucia niezależnie od ilości i typu czynników go wywołujących. Wypełnienie formularza PSS wymaga dokładnej analizy całości dokumentacji klinicznej.

Stopień ciężkości zatrucia zostaje określony na podstawie rzetelnej obserwacji klinicznej. PSS zawsze powinna brać pod uwagę całokształt procesu obserwacji klinicznej i być wypełniana w oparciu o uwzględnienie najcięższej symptomatologii (wystąpienie choćby jednego objawu), w tym objawów subiektywnych i obiektywnych. Może on być wypełniany w każdej chwili hospitalizacji, pod warunkiem dokładnego określenia czasu zbierania danych. Skala ta nie określa ryzyka i zagrożeń w oparciu o dane takie jak, ilość spożytej substancji czy stężenie ksenobiotyku we krwi.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  33  

Charakterystyka JGP

ZAŁĄCZNIK Nr  10  34  

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

CZĘŚĆ  I

DIALIZOTERAPIA WĄTROBOWA

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.53.01.0001479 - Dializoterapia wątrobowa
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)K 72.0 Ostra i podostra niewydolność wątroby

Metoda wybiórczego eliminowania toksyn, umożliwia podtrzymywanie i stabilizację funkcji wątroby.

Eliminacja z krwi pacjenta egzotoksyn jak i endotoksyn powstających w przebiegu uszkodzenia narządowego (wątroby, nerek) zarówno fizycznie rozpuszczonych

w osoczu jak i będących w połączeniu z białkami krwi (albuminami).

K72.1 Przewlekła niewydolność wątroby

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaDo wykonania świadczenia kwalifikowani są pacjenci m.in. z:

- ostrą niewydolnością wątroby,

- zaostrzeniem przewlekłego uszkodzenia wątroby (głównie polekowego lub poalkoholowego.)

1.4specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)50.921 Dializa wątrobowa
1.5oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)- samoistna poprawa czynności wątroby także innych współwystępujących powikłań narządowych,

- stabilizacja stanu chorego oczekującego na transplantację wątroby - w praktyce klinicznej kontynuowane są zabiegi do czasu pozyskania dawcy wątroby lub utraty kwalifikacji pacjenta do przeszczepu wątroby lub możliwości przeprowadzania zabiegu (śmierć mózgu, wstrząs, czynne krwawienie, DIC).

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- toksykologia,

- nefrologia,

- transplantologia,

- anestezjologia i intensywna terapia.

CZĘŚĆ  II

Przeszczepienie nerki > 17 r.Ż. Przeszczepienie nerki < 18 r.Ż.

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0011094 - Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.

5.51.01.0011096 - Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki:

- pacjent przewlekle dializowany lub przygotowywany

do leczenia nerko zastępczego,

- z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2,

a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2),

- zgłoszenie do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie, po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu tj. zgodnie z zasadami kwalifikacji i zgłoszenia chorego do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne
1.5częstość występowania proceduryŚredniorocznie w Polsce wykonuje się obecnie 500-1000 zabiegów przeszczepienia nerki.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia

(wg ICD 9 CM)

55.691 Alloprzeszczep nerki
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)- leczenie immunosupresyjne,

- stała opieka nefrologiczna,

- stała opieka transplantologiczna,

- leczenie powikłań,

- edukacja pacjenta.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej,

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowi

i grzybicze).

Powikłania urologiczne:

- przeciekanie moczu,

- przetoki moczowe,

- upośledzony odpływ moczu spowodowany zatkaniem, uciskiem, skręceniem lub zwężeniem moczowodu,

- odpływ pęcherzowo-moczowodowy,

- zakażenie dróg moczowych.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy,

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie nerki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

2) typowanie tkankowe;

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni

od daty wykonania przeszczepienia;

6) ocenę wyników;

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia;

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniatransplantologia kliniczna
3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

CZĘŚĆ  III

PRZESZCZEPIENIE NERKI I TRZUSTKI

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0011097 - Przeszczepienie nerki i trzustki
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek

E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami

nerkowymi)

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki:

- pacjent przewlekle dializowany lub przygotowywany do leczenia nerko zastępczego,

- z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2,

a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2),

- zgłoszony do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie, po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu tj. zgodnie z zasadami kwalifikacji i zgłoszenia chorego do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.

Wskazaniem do równoczesnej transplantacji trzustki jest cukrzyca typu 1 powikłana schyłkową niewydolnością nerek na tle nefropatii cukrzycowej.

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne.
1.5częstość występowania proceduryW Polsce średniorocznie wykonuje się około 20 zabiegów przeszczepienia nerki i trzustki.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi

00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi

39.958 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii

52.82 Alloprzeszczep trzustki

55.691 Alloprzeszczep nerki

56.511 Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego

56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę

moczowodowo-jelitową

56.515 Wytworzenie przetoki metodą Brickera

56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka

56.517 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z

zewnętrznym odprowadzeniem moczu

56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem

56.741 Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem

płata pęcherzowego

56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem

56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego

wszczepioną do pęcherza

57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita

biodrowego

57.872 Powiększenie pęcherza

57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego

lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)

57.874 Rekonstrukcja pęcherza moczowego z

wytworzeniem szczelnego zbiornika

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)- leczenie immunosupresyjne,

- stała opieka nefrologiczna,

- stała opieka diabetologiczna,

- stała opieka transplantologiczna,

- leczenie powikłań,

- edukacja pacjenta.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej,

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowi

i grzybicze).

Zapalenie trzustki, przetoka trzustkowa.

Powikłania urologiczne:

- przeciekanie moczu,

- przetoki moczowe,

- upośledzony odpływ moczu spowodowany zatkaniem, uciskiem, skręceniem lub zwężeniem moczowodu,

- odpływ pęcherzowo-moczowodowy,

- zakażenie dróg moczowych.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy,

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie nerki oraz trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy

i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

2) typowanie tkankowe;

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki i trzustki,

z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni

od daty wykonania przeszczepienia;

6) ocenę wyników;

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia;

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniatransplantologia kliniczna
3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

CZĘŚĆ  IV

PRZESZCZEPIENIE TRZUSTKI

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0007030 - Przeszczepienie trzustki
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami

nerkowymi)

E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami

nerkowymi)

T86.8 Niepowodzenie i odrzut innych

przeszczepionych narządów i tkanek

G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze

wspólnym czwartym znakiem kodu .4)

H36.0 Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną

czwartą częścią. 3)

I79.2 Angiopatia obwodowa w chorobach

sklasyfikowanych gdzie indziej

N08.3 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy

(E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2)

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaWskazaniem do równoczesnej transplantacji trzustki jest cukrzyca powikłana niewydolnością nerek na tle nefropatii cukrzycowej oraz innymi powikłaniami.

Pacjent zgłoszony do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne.
1.5częstość występowania proceduryW Polsce wykonuje się zabiegi przeszczepienia trzustki jedynie sporadycznie.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia

(wg ICD 9 CM)

52.82 Alloprzeszczep trzustki
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)- leczenie immunosupresyjne,

- stała opieka diabetologiczna,

- stała opieka transplantologiczna,

- leczenie powikłań,

- edukacja pacjenta.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych,

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowi

i grzybicze).

Zapalenie trzustki, przetoka trzustkowa.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy,

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowania świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie

współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu

do przeszczepienia;

2) typowanie tkankowe;

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili

przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu

wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia trzustki z

zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych,

wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni od

daty wykonania przeszczepienia;

6) ocenę wyników;

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji

wykonania świadczenia;

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru

Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniatransplantologia kliniczna
3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

CZĘŚĆ  V

KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓzgu > 7 dni w oddziale udarowym

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0001048 - Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym

5.53.01.0001647 - Koszt leku trombolitycznego nie zawarty w kosztach świadczenia

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD -10)I60 Krwotok podpajęczynówkowy

I61 Krwotok mózgowy

I62 Inne nieurazowe krwotoki mózgowe

I63 Zawał mózgu

I64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaŚwiadczenie udzielane jest pacjentom z

rozpoznaniem świeżego udaru mózgu Kryteria rozpoznania udaru mózgu:

1) stwierdzenie nagłego wystąpienia ogniskowych objawów neurologicznych zwykle odpowiadających unaczynieniu OUN;

2) wykluczenie innych przyczyn zespołu neurologicznego (m.in. poprzez badania neuroobrazowe);

3) jeżeli badanie neuroobrazowe wykonane w pierwszej dobie choroby nie wykaże obecności ogniska niedokrwienia, a mimo to u pacjenta utrzymują się objawy ogniskowego niedokrwienia mózgu, kontrolne wykonanie badania TK nie jest obligatoryjne (każdorazowo do decyzji lekarza specjalisty);

4) w przypadku ustąpienia ogniskowych objawów neurologicznych w ciągu pierwszych 24 godzin od zachorowania zaleca się wykonanie badania RM w sekwencji FLEUR i DWI/ADC, lub perfuzji TK; nie zachodzi konieczność dokumentowania ogniska poprzez kolejne badanie TK lub RM, jeżeli ogniskowe objawy neurologiczne utrzymują się powyżej 24 godzin od momentu zachorowania.

1.4świadczenia skojarzone1) przygotowanie indywidualnego planu rehabilitacji i po uzyskaniu stabilizacji stanu ogólnego pacjenta rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji;

2) wczesna rehabilitacja neurologiczna;

3) konsultacje specjalistyczne;

4) wentylacja mechaniczna;

5) zapobieganie (profilaktyka) i leczenie odleżyn;

6) zapobieganie i leczenie innych powikłań pozamózgowych:

a) zakażeń dróg oddechowych,

b) zakażeń dróg moczowych,

c) dysfagii,

d) choroby zakrzepowo-zatorowej,

e) nadciśnienia/niedociśnienia tętniczego,

f) depresji;

7) żywienie dojelitowe lub pozajelitowe;

8) zabiegi neurochirurgiczne.

1.5częstość występowania proceduryWspółczynniki zapadalności na udar w Polsce wynoszą:

- udar niedokrwienny 77 000 zachorowań/rok,

- udar krwotoczny 14 000 zachorowań/rok.

(dane wg MZ - Mapy Potrzeb Zdrowotnych).

1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia96.71 wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną

96.75 ciągła wentylacja przez tracheostomię

96.781 ciągła wentylacja mechaniczna trwająca mniej niż

96 godzin

89.540 monitorowanie podstawowych czynności

życiowych

89.602 pulsoksymetria

87.031 TK głowy i/ lub szyi bez kontrastu

87.032 TK głowy i/ lub szyi z kontrastem

87.033 TK tętnic głowy i szyi

88.91 rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu

88.911 RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego

88.977 angiografia MR

88.978 angiografia z kontrastem MR

88.41 arteriografia naczyń mózgowych

88. 721 Echokardiografia

88.714 USG naczyń szyi- doppler

88.913 Badanie czynnościowe mózgu - RM

89.502 monitorowanie czynności serca przy użyciu

urządzeń analogowych lub cyfrowych Holter EKG

89.501 monitorowanie ciśnienia tętniczego przy użyciu

urządzeń analogowych lub cyfrowych Holter RR

99.102 podanie leku trombolitycznego drugiej generacji

99.103 podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji

03.311 nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu

mózgowo-rdzeniowego

43.11 PEG przezskórne endoskopowe wytworzenie

przetoki żołądkowej

93.86 terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

94.08 testy/ocena psychologiczna

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)1) opieka neurologiczna;

2) profilaktyka powstawania powikłań;

3) leczenie powikłań;

4) rehabilitacja poudarowa (późna);

5) edukacja pacjenta;

6) profilaktyka wtórna udaru.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- zmniejszenie ryzyka kolejnego udaru,

- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowania- zachłyśnięcia (u 50% pacjentów),

- zakażenia dróg oddechowych (u 25% pacjentów w

ciągu 2 miesięcy od udaru),

- zakażenia dróg moczowych (u 40% pacjentów),

- odleżyny,

- choroba zatorowo-zakrzepowa (<5% pacjentów),

- wtórne ukrwotocznienie ogniska udarowego,

- krwawienia z przewodu pokarmowego,

- krwawienia z pęcherza moczowego,

- powstawanie krwiaków śródmięśniowych,

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje:

Leczenie pacjenta z rozpoznanym udarem w oddziale udarowym trwający co najmniej 7 dni.

1) leczenie na sali intensywnego nadzoru- co najmniej 24h

a) stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych

- karta obserwacji zgodnie z rozporządzeniem,

b) wykonywanie elektrokardiogramu oraz badań

biochemicznych,

c) rozpoczęcie wczesnej i przygotowanie planu dalszej rehabilitacji,

d) profilaktykę i leczenie powikłań,

e) wykonanie niezbędnych badań w celu potwierdzenia rozpoznania (w przypadku nieuwidocznienia świeżego ogniska w pierwszym TK/MR - postępowanie zgodnie z opisanymi w pkt. 1.3. kryteriami kwalifikacji chorych wymagających udzielani świadczenia) lub dodatkowo angiografia naczyń mózgu/angioMR/ angioTK w przypadku udaru krwotocznego z podejrzeniem malformacji naczyniowej,

f) w przypadku spełnienia kryteriów- podanie leku trombolitycznego i związanych z tym procedur (wykonanie kontrolnego TK, monitorowanie RR co 15 min w pierwszych 2h od rozpoczęcia wlewu, następnie co 1h przez 24 h, kontrola stanu neurologicznego

2) łóżko/sala wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej):

a) realizacja indywidualnego planu rehabilitacji, przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

b) testy/ocena psychologiczna (opis w dokumentacji medycznej) - konsultacja psychologiczna na zlecenie lekarza (nie dotyczy pacjentów nieprzytomnych),

c) terapia neurologopedyczna - konsultacja logopedyczna na zlecenie lekarza (nie dotyczy pacjentów nieprzytomnych),

d) prowadzenie diagnostyki w celu określenia przyczyny udaru (badania: USG tętnic szyjnych, USG przezczaszkowe, ECHO serca, Holter RR, Holter EKG, RTG klatki piersiowej i in.- w razie potrzeby),

e) rozpoczęcie wtórnej profilaktyki udaru,

f) rozpoczęcie profilaktyki i leczenie powikłań.

Świadczenie nie obejmuje:

Diagnostyki i leczenia pacjentów z objawami przemijającego napadu niedokrwiennego tj. ostrego epizodu ogniskowego zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego o czasie trwania poniżej 24h.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenianeurologia
3Istniejące wytyczne postępowania medycznego1) Zalecenia EUSI (European Stroke Initiative)- European Stroke Initiative Recommendations for Stroke- Management- Update 2003.Cerebrovasc. Dis.2003, 16, 311-37

2) Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. (Neurol. Neurochir. Pol 2012, vol.46: 1 supl 1)

CZĘŚĆ  VI

CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.53.01.0001499 - Całościowa Ocena Geriatryczna

(COG)

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)Wielochorobowość typowa dla wieku starszego, współistnienie u jednego pacjenta przynajmniej 3 schorzeń z różnych układów.
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających całościowej oceny geriatrycznejProces diagnostyczny prowadzony przez lekarza geriatrę lub konsultacyjny zespół geriatryczny w celu poprawy precyzji diagnostycznej, identyfikacji problemów zdrowotnych i opiekuńczych, optymalizacji leczenia i oraz planowania opieki - obejmuje pacjentów geriatrycznych ze złożonymi problemami zdrowotnymi, hospitalizowanych w oddziałach geriatrycznych oraz oddziałach innych niż geriatryczne, spełniających następujące kryteria:

1) co najmniej 3 punkty w skali VES-13,

2) przynajmniej 3 współistniejące schorzenia z różnych układów organizmu

1.4częstość występowania proceduryŚwiadczenie obejmie ok. 10.000 pacjentów rocznie
1.5specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia

(wg ICD 9 CM)

89.00 Porada/konsultacja lekarska

94.08 Testy/ocena psychologiczna

1.6zalecenia dotyczące dalszego postępowania1) Proponowane przez lekarza geriatrę lub konsultacyjny zespół geriatryczny wnioski i zalecenia obejmują dalszą diagnostykę i leczenie i/lub dalszy zakres opieki długoterminowej bądź paliatywnej;

2) Wnioski diagnostyczne i lecznicze z konsultacji są przekazywane w formie pisemnej personelowi medycznemu sprawującemu opiekę nad pacjentem geriatrycznym (dotyczy oddziałów innych niż geriatryczne);

3) Dokumentację z zakresu przeprowadzonej całościowej oceny geriatrycznej i wydane przez lekarza geriatrę zalecenia należy dołączyć do indywidualnej dokumentacji pacjenta (historii choroby);

4) Dalsze leczenie kontynuowane przez prowadzącego lekarza w oddziale szpitalnym lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej według zaleceń zawartych w karcie całościowej oceny geriatrycznej lub informacyjnej karcie wypisowej wydanej pacjentowi.

1.7oczekiwane wyniki postępowania- zmniejszenie wskaźnika re-hospitalizacji,

- redukcja polifarmakoterapii,

- wczesne wykrywanie i leczenie problemów zdrowotnych

umożliwiające wcześniejszą terapię i zapobieganie

progresji niesprawności;

- redukcja niepożądanego działania leków dzięki

właściwemu doborowi leków w wieku starszym,

-całościowe podejście do problemów zdrowotnych sprzyjające zwiększeniu satysfakcji i jakości życia,

- wydłużenie przeżycia.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaSpełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje:

1) ocenę skalą VES-13;

2) wywiad poszerzony o dane (również od opiekuna) na temat omdleń, upadków, wahań masy ciała w czasie, dysfunkcje zwieraczy, aktualnie zażywane leki;

3) badanie fizykalne poszerzone o elementy oceny neurologicznej, ocenę hipotonii ortostatycznej, orientacyjną ocenę widzenia i słuchu;

4) ocenę funkcji:

- fizycznych (skala Barthel lub ADL i I-ADL),

- chodu i równowagi (skala Tinetti; test wstań i idź),

- emocjonalnych (15-punktowa Geriatryczna Skali

Oceny Depresji),

- poznawczych (przynajmniej jedna z krótkich skal

przesiewowych);

5) wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych zawartych w karcie całościowej oceny geriatrycznej;

6) udokumentowanie w/w czynności poprzez wypełnienie karty całościowej oceny geriatrycznej włączonej do historii choroby;

7) umieszczenie zaleceń co dalszego postępowania w informacyjnej karcie wypisowej

Świadczenie może być rozliczone u jednego pacjenta 1 raz w roku kalendarzowym

2.3uprawnieni do realizacji całościowej oceny geriatrycznejLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii / konsultacyjny zespół geriatryczny
3.Istniejące wytyczne postępowania medycznegoStanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia

opublikowane w Gerontologii Polskiej 2013, tom 21, nr 2, 33-47

CZĘŚĆ  VII

USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I

Grupa JGP - B18G
1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0002101 - Usunięcie zaćmy - kategoria I
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)H25.0 Zaćma starcza początkowa

H25.1 Zaćma starcza jądrowa

H25.2 Zaćma starcza, typ Morgagniana

H25.8 Inne postacie zaćmy starczej

H25.9 Zaćma starcza, nieokreślona

H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza

H26.1 Zaćma urazowa

H26.2 Zaćma wikłająca

H26.3 Zaćma polekowa

H26.8 Inne określone postacie zaćmy

H26.9 Zaćma, nieokreślona

H27.1 Przemieszczenie soczewki

H27.8 Inne określone zaburzenia soczewki

H27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreślone

H28.0 Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)

H28.1 Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach

H28.2 Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

H28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Q12.0 Wrodzona zaćma

1.3specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)13.192 Krioekstrakcja soczewki

13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie

13.194 Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej

13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie

13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego

13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne

13.69 Usunięcie zaćmy - inne

13.711 Wszczepienie pierścienia i soczewki anirydalnej

13.712 Wszczepienie soczewki torycznej

13.92 - Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych

13.93 - Użycie w czasie operacji zaćmy pierścieni dotorebkowych

14.73 Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni

1.4oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej.

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeńFinansowanie świadczenia obejmuje:

1. stan przedoperacyjny lub powikłania śródoperacyjne wymagające użycia w czasie operacji:

a. witrektomu z dostępu przedniego, lub

b. retraktorów lub pierścieni źrenicznych, lub

c. pierścieni dotorebkowych, lub

d. pierścieni i soczewek anirydalnych, lub

e. soczewek torycznych korygujących astygmatyzm rogówkowy równy lub większy niż 2 dioptrie;

2. zabiegi wykonywane osobom poniżej 18 r.ż.

W przypadku zastosowania soczewek wymienionych w pkt 1 ppkt d lub e, możliwe jest zastosowanie współczynnika korygujacego 1,25.

2.3pozostałe zasady rozliczania - przekazanie danych do sprawozdawczościKonieczność sprawozdania w raporcie statystycznym: a) ostrości wzroku (wg skali Snellena), oraz

b) ewentualnych powikłań po usunięciu zaćmy (pęknięcie torebki tylnej / zapalenie wnętrza gałki ocznej).

Atrybut dotyczący "ostrości wzroku" należy sprawozdać dla produktów związanych z zabiegiem usunięcia zaćmy (5.51.01.0002101/5.51.01.0002102, 5.52.01.0001526, 5.52.01.0001528) - nie dotyczy dzieci.

2.4zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- okulistyka

CZĘŚĆ  VIII

USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II

Grupa JGP - B19G
1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0002102 - Usunięcie zaćmy - kategoria II
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)H25.0 Zaćma starcza początkowa

H25.1 Zaćma starcza jądrowa

H25.8 Inne postacie zaćmy starczej

H25.9 Zaćma starcza, nieokreślona

H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza (wyłącznie zaćma przedstarcza)

H26.8 Inne określone postacie zaćmy

H26.9 Zaćma, nieokreślona

H27.8 Inne określone zaburzenia soczewki

H27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreślone

H26.3 Zaćma polekowa

H28.0 Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)

H26.2 Zaćma wikłająca

H28.1 Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach

H28.2 Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

H28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

1.3specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki

13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie

13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego

13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne

13.69 Usunięcie zaćmy - inne

13.713 Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)

1.4oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej.

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2pozostałe zasady rozliczania - przekazanie danych do sprawozdawczościKonieczność sprawozdania w raporcie statystycznym:

a) ostrości wzroku (wg skali Snellena), oraz

b) ewentualnych powikłań po usunięciu zaćmy (pęknięcie torebki tylnej / zapalenie wnętrza gałki ocznej).

Atrybut dotyczący "ostrości wzroku" należy sprawozdać dla produktów związanych z zabiegiem usunięcia zaćmy (5.51.01.0002101/5.51.01.0002102, 5.52.01.0001526, 5.52.01.0001528) - nie dotyczy dzieci.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- okulistyka

ZAŁĄCZNIK Nr  11a

1. Skala VES-13 35

Lp.OCENIANE OBSZARYOCENA
1Wiek60-740
75-841
85+3
2Samoocena stanu zdrowiaWspaniałe lub dobreTAK = 0
Przeciętne lub złeTAK = 1
3Znaczne trudności

w wykonywaniu następujących czynności lub ich wykonanie jest niemożliwe

Pochylanie, kucanie, klękanieTak/Nie
Podnoszenie, dźwiganie przedmiotów o wadze 4,5 kgTak/Nie
Sięganie lub wyciąganie ramion powyżej barkówTak/Nie
Pisanie lub utrzymywanie drobnych przedmiotówTak/Nie
Przejście 400 metrówTak/Nie
Ciężka praca domowa, mycie podłóg lub okienTak/Nie
Jeżeli dwie (lub więcej) odpowiedzi są pozytywne, należy przyznać maksimum 2 punkty, a jeśli jedna to 1 punkt......pkt

(0-2 pkt)

4Z powodu złego stanu zdrowia lub ograniczeń w sprawności ma trudności z wykonywaniem następujących czynności lub ich nie wykonuje wykonanie jest niemożliweZakupy produktów na potrzeby własne, np. produkty toaletowe, lekiTak/Nie
Rozporządzanie własnymi pieniędzmi: śledzenie wydatków, opłacanie rachunkówTak/Nie
Przejście przez pokój (również przy pomocy kuli, laski lub balkonika)Tak/Nie
Wykonywanie lekkich prac domowych (zmywanie naczyń, ścieranie kurzu)Tak/Nie
Kąpiel (w wannie lub pod prysznicem)Tak/Nie
Jeżeli choć jedna odpowiedź jest pozytywna, to należy przyznać

4 punkty (maksimum)

......pkt

(0 lub 4 pkt)

SUMA PUNKTÓW OCENY......

maksimum =10

* Uzyskanie 3 lub więcej punktów wskazuje na ryzyko znacznego pogorszenia stanu zdrowia, sprawności funkcjonalnej w ciągu najbliższych dwóch lat.

....................................

Data i podpis lekarza

ZAŁĄCZNIK Nr  11b

Karta całościowej oceny geriatrycznej

Nazwisko i imię............................................... PESEL.....................................................

Data badania.................................... Ilość lat edukacji........................ Adres i tel. ośrodka kierującego .................................................................................................................................

Wymagane noszenie: okularów Tak /Nie, aparatu słuchowego Tak/ Nie

Realizowane noszenie: okularów Tak/ Nie, aparatu słuchowego Tak/ Nie

Opiekun.................................................... Stopień pokrewieństwa.............................................

Adres .......................................................................... Tel ........................................................

Reaktywna sytuacja stresowa do 2 lat wstecz: Nie/ Tak (utrata roli zawodowej/rodzinnej, utrata bliskiej osoby, nieuleczalna choroba, nie leczony stan bólowy, narkoza, samotność, inne .......................................................................)

Stan skóry ................................... Ograniczenie ruchomości ...................................................

Przebyte złamania kości (od 60 r. ż.)lokalizacja..............................................................................................................................

Waga ..........kg, Wzrost ..........cm, Obwód ramienia....... cm, Obwód podudzia ...... cm, Obwód talii .....cm, Test.BERG*/skrócony Tinetti.................. Zalecenia odnośnie aktywności ruchowej/chodu....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nietrzymanie moczu: Tak/Nie, jeśli Tak: naglące Tak/Nie wysiłkowe: Tak/Nie

Odleżyny: Nie/Tak- Lokalizacja ..................................... Skala BRADEN/ Norton .............................................

Indeks BARTHEL pkt................/ADL*............................. Skala IADL..........................................................................................................

15 pkt. Geriatryczna Skala Oceny Depresji......... Skala MMSE*, Norma oczekiwana.......................... Wynik ................................

Uwagi ...........................................................................................................................................

...................................Test Rysowania Zegara ........../5pkt.

Inne testy*.....................................................................................................................................

Uzależnienie od leków Tak/Nie................................. Jatrogenny zespół geriatryczny ..................................................................... Przebyty TIA: Tak/Nie Udar: Tak/Nie

Parametry o znaczeniu rokowniczym

Utrata masy ciała >6kg/6 lub 3kg/ 3 m-ceStwierdzana wartość.................................
Hyponatremia < 135 mmol/LStwierdzana wartość........................
Hypoalbuminemia < 3,7 g/dLStwierdzana wartość........................
Hemoglobina <12%Stwierdzana wartość........................
Limfopenia<1200µl3Stwierdzana wartość........................
CRP> 6 mg/LStwierdzana wartość........................
pO2<60 mmHg*Stwierdzana wartość........................
Klirens kreatyniny < 35 ml/minStwierdzana wartość........................
Hipotonia ortostatyczna Tak/nieWynik test z L-DOPA*> 20%............
Glikemia na czczco 2x> 100 mg%Epizody hipoglikemii Tak/Nie
Wynik TSH................... Wynik B12* Prawidłowy/ Nieprawidłowy

*opcjonalnie

Wnioski diagnostyczne/lecznicze:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Zalecenia lekarza geriatry:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pieczęć i podpis lekarza

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Powszechne kryteria terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych wersja 3.0

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Skala oceny stanu sprawności chorego wg Zubroda-ECOG-WHO

Stopień sprawnościDefinicja
0normalna sprawność, zdolność wykonywania wszystkich czynności bez ograniczeń
1objawy choroby, chory chodzący, zdolny tylko do lekkiej pracy
2chory zdolny do wykonywania czynności osobistych, ale niezdolny do pracy; spędza w łóżku mniej niż pół dnia
3chory zdolny do wykonywania czynności osobistych w stopniu ograniczonym; spędza w łóżku więcej niż pół dnia
4chory unieruchomiony w łóżku; wymaga stałej opieki

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR "LOGO SZYBKIEJ ŚCIEŻKI ONKOLOGICZNEJ"

Wzór stanowi "Księga znaku - Szybka terapia onkologiczna" zawarta w opisie załączonym do niniejszego załącznika.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15a

Wykaz rozpoznań wg ICD-10
KodNazwa
Q00Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe
Q00.0Bezmózgowie
Q00.1Rozszczep czaszki i kręgosłupa
Q00.2Rozszczep potylicy
Q01Przepuklina mózgowa
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
Q01.9Przepuklina mózgowa, nie określona
Q02Małogłowie
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4Septo-optic dysplasia
Q04.5Mózg olbrzymi
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nie określone
Q06.0Brak rdzenia
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
Q06.2Rozdwojenie rdzenia
Q06.3Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego
Q10.7Wrodzona wada rozwojowa oczodołu
Q11Bezocze, małoocze i wielkoocze
Q11.0Torbielowata gałka oczna
Q11.1Inne bezocze
Q11.2Małoocze
Q11.3Wielkoocze
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca
Q25.2Zarośnięcie aorty
Q25.3Zwężenie aorty
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego
Q25.6Zwężenie pnia płucnego
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nie określone
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej
Q32.0Wrodzone rozmiękanie tchawicy
Q32.1Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy
Q32.2Wrodzone rozmiękanie oskrzeli
Q33Wrodzone wady rozwojowe płuc
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc
Q33.3Niewytworzenie płuca
Q33.6Niedorozwój lub dysplazja płuca
Q41Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego
Q41.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nie określonej
Q42Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych
Q44.6Torbielowatość wątroby
Q44.7Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby
Q45.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustki
Q60.1Agenezja nerki, obustronna
Q60.4Niedorozwój nerki, obustronny
Q60.6Zespół Pottera
Q61Wielotorbielowatość nerek
Q77.0Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)
Q77.1Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature)
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis)
Q79.4Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha)
Q80.4Płód arlekin
Q81.1Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna
Q89.4Bliźnięta zrośnięte (zroślaki)
Q89.7Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90Zespół Downa
Q90.0Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
Q90.1Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q90.2Trisomia 21, translokacja
Q90.9Zespół Downa, nie określony
Q91Zespół Edwardsa i zespół Pataua
Q91.0Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność
Q91.1Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.2Trisomia 18, translokacja
Q91.3Zespół Edwardsa, nie określony
Q91.4Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność
Q91.5Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.6Trisomia 13, translokacja
Q91.7Zespół Pataua, nie określony
Q92Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q92.0Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q92.1Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q92.2Trisomia duża
Q92.3Trisomia mała
Q92.4Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q92.5Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami
Q92.6Extra marker chromosomes
Q92.7Triploidia i poliploidia
Q92.8Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów
Q92.9Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nie określona
Q93Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej
Q93.0Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q93.1Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q93.2Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny
Q93.3Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4
Q93.4Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5
Q93.5Inne delecje części chromosomów
Q93.6Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q93.7Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami
Q93.8Inne delecje autosomów
Q93.9Delecja autosomów, nie określona
Q95.2Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u nieprawidłowego osobnika
Q95.3Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych/autosomów u nieprawidłowego osobnika
Q95.5Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe
Q96.0Kariotyp 45, X

ZAŁĄCZNIK Nr  15b

……………………………………

Oznaczenie świadczeniodawcy

Nr umowy z NFZ

SKIEROWANIE DO POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ/PSYCHOLOGA* ZWIĄZANE Z ROZPOZNANIEM U CIĘŻARNEJ WADY ROZWOJOWEJ PŁODU

Dane świadczeniobiorcy (ciężarnej):

Imię i nazwisko.................................................................................................................

Numer PESEL: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Adres zamieszkania:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rozpoznanie lekarskie (w języku polskim) z podaniem kodu klasyfikacji ICD 10:

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Zalecenie lekarskie:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................
Miejscowość, datapodpis i pieczątka lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

1 § 2 ust. 1 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2 § 12 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
3 § 12 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 § 12 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
6 § 14 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
7 § 14 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
8 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
9 § 17 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
10 § 17 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
11 § 17 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
12 § 17 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
13 § 17 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
14 § 17 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
15 § 17 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. d zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
16 § 17 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 4 lit. e zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
17 § 17 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 4 lit. e zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
18 Roszkowski-Ślisz K.: Nowotwory złośliwe płuc: (http://web.archive.org/web/20070102012926/http://www.puo.pl/pdf/nowotwory_pluc.pdf)
19 § 18 ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

20 § 23 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.
21 Załącznik nr 1a:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24/2019/DSOZ z dnia 28 lutego 2019 r. (NFZ.19.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2019 r.

22 Załącznik nr 1b:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

23 Załącznik nr 1c:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

24 Załącznik nr 1d zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
25 Załącznik nr 2a zmieniony przez § 17 zarządzenia nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.
26 Załącznik nr 2b zmieniony przez § 17 zarządzenia nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.
27 Załącznik nr 2c zmieniony przez § 17 zarządzenia nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.
28 Załącznik nr 3a:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24/2019/DSOZ z dnia 28 lutego 2019 r. (NFZ.19.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2019 r.

29 Załącznik nr 3b:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

30 Załącznik nr 3c:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

31 Załącznik nr 4a zmieniony przez § 1 pkt 13 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
32 Załącznik nr 4b zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
33 Załącznik nr 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 24/2019/DSOZ z dnia 28 lutego 2019 r. (NFZ.19.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2019 r.

34 Załącznik nr 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. (NFZ.2018.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 zarządzenia nr 134/2018/DSOZ z dnia 28 grudnia 2018 r. (NFZ.2018.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

35 Skala zaadoptowana przez Zespół Ekspertów ds. Gerontologii przy Ministerstwie Zdrowia. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Gerontologia Polska. Zalecenia i standardy postępowania z 2013 r., tom 21, nr 2.