Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.47.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)),zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.
§  2.
1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
ASDK - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne wymienione w załączniku nr 1 część b do zarządzenia, wykonywane u świadczeniobiorców leczonych w trybie ambulatoryjnym, realizowane w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych - zbiór parametrów służących do wyznaczenia ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia;
3)
decyzja diagnostyczna - ustalenie rozpoznania na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego;
4)
decyzja terapeutyczna - ustalenie postępowania zmierzającego do rozwiązania problemu zdrowotnego świadczeniobiorcy - określenie procedury medycznej, zlecenia, wskazówki, poinstruowanie pacjenta, wystawienie recepty i określenie zasad przyjmowania leków, wskazanie konieczności realizowania leczenia w szczególności w innych poradniach specjalistycznych lub u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
5)
dostęp - dostęp o którym mowa w Rozporządzeniu AOS;
6)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
7)
gabinet diagnostyczno - zabiegowy - pomieszczenie, w którym wykonywane są świadczenia zabiegowe, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) albo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) obowiązujące do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy;
8)
KAOS - kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą rozliczana przy pomocy kapitacyjnej stawki rocznej odrębnie kontraktowana, wykonywana w trybie ambulatoryjnym, kompleksowa opieka zdrowotna nad świadczeniobiorcą spełniającym określone kryteria, realizowana zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 część c i część d do zarządzenia;
9)
katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych - zbiór kategorii specjalistycznych świadczeń o charakterze zabiegowym lub zachowawczym, określonych w załączniku nr 5a;
10)
katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych - zbiór specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, określony w załączniku nr 5b do zarządzenia;
11)
porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy - porada udzielana w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejscu jego czasowego pobytu;
12)
rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
13)
rozporządzenie AOS - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. nr 111, poz. 653 z późn. zm.);
14)
rozporządzenie o opiece okołoporodowej - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 187, poz. 1259);
15)
rozporządzenie Programy - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148 z późn. zm.);
16)
specjalistyczne świadczenie zabiegowe - procedurę zabiegową rozumianą jako czynność realizowaną na narządach lub tkankach ciała z naruszeniem ciągłości tkanek, procedurę diagnostyczną lub terapeutyczną, wraz z koniecznymi czynnościami uzupełniającymi, realizowanymi komplementarnie w stosunku do procedur: zabiegowych, diagnostycznych, terapeutycznych;
17)
świadczenie pohospitalizacyjne - świadczenie realizowane w okresie do trzydziestu dni od dnia zakończenia hospitalizacji przez tego świadczeniodawcę, który udzielił danemu świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, związane z nią przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach:
a)
realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub
b)
pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub
c)
wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, do uzyskania którego uprawniony jest świadczeniobiorca na podstawie art. 16 Ustawy;
18)
świadczenie specjalistyczne - świadczenie obejmujące ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy w zakresie zidentyfikowanego problemu zdrowotnego lub ocenę przebiegu leczenia wobec postawionego wcześniej rozpoznania, w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach:
a)
realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub
b)
pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub
c)
wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, do uzyskania którego uprawniony jest świadczeniobiorca na podstawie art. 16 Ustawy;
19)
świadczenie specjalistyczne kompleksowe - świadczenie polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące:
a)
podjęcie decyzji diagnostycznej - określenie jednostki chorobowej według obowiązującej klasyfikacji ICD-10, oraz
b)
podjęcie decyzji terapeutycznej - określenie postępowania terapeutycznego, poprzez wskazanie procedur medycznych (diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych) według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9 oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach:

* wydanie informacji dla lekarza kierującego/lekarza POZ zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia, lub

* podjęcie decyzji o skierowaniu do szpitala w celu realizacji złożonych procedur diagnostycznych i/lub terapeutycznych, lub

* wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, do uzyskania którego uprawniony jest świadczeniobiorca na podstawie art. 16 Ustawy;

20)
Ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
21)
zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2.
Świadczenia specjalistyczne kompleksowe, świadczenia specjalistyczne, specjalistyczne świadczenia zabiegowe, świadczenie pohospitalizacyjne, specjalistyczne świadczenie odrębne oraz porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, obejmują ponadto:
1)
zlecanie zaopatrzenia w świadczenia gwarantowane wymienione w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.) oraz dokumentowanie w historii choroby stanu klinicznego świadczeniobiorcy uprawniającego do uzyskania świadczenia; zlecenie na realizację tego świadczenia gwarantowanego musi być w zgodnie odpowiednio z załącznikami nr 1, 4, i 5 do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi;
2)
kierowanie na: konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;
3)
niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;
4)
wykonywanie badań profilaktycznych.
3.
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w Rozporządzeniu AOS oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanym dalej "Ogólnymi warunkami umów".

Rozdział  2

Cel postępowania i przedmiot umowy

§  3.
Przedmiotem postępowania, jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą realizowali świadczenia w zakresach określonych w załączniku 1 część a - część c do zarządzenia.
§  4.
Przedmiotem umów ze świadczeniodawcą w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna obejmujących: świadczenia w poradniach specjalistycznych lub ASDK lub KAOS, jest udzielanie świadczeń w poszczególnych zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
§  5.
1.
W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna umowy zawiera się w ramach następujących typów umów:
1)
świadczenia w poradniach specjalistycznych w zakresach określonych w załączniku nr 1 część a do zarządzenia;
2)
ASDK w zakresach określonych w załączniku nr 1 część b do zarządzenia;
3)
KAOS w zakresach określonych w załączniku nr 1 część c do zarządzenia.
2.
Umowa o udzielanie świadczeń zawierana jest z jednym świadczeniodawcą oddzielnie w odniesieniu do realizacji: świadczeń w poradniach specjalistycznych oraz ASDK oraz KAOS.
3.
Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w:
1)
ust. 1, pkt 1 stanowi załącznik nr 2a do zarządzenia;
2)
ust. 1, pkt 2 stanowi załącznik nr 2b do zarządzenia;
3)
ust. 1, pkt 3 stanowi załącznik nr 2c do zarządzenia.
4.
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.
§  6.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16 grudnia 2002, L 329 z dnia 17 grudnia 2003 r. i L 6 z dnia 20 grudnia 2006 r. i L 74 z dnia 15 marca 2008 r.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", przedmiot umów obejmuje w szczególności:

- 85143000-3 Usługi ambulatoryjne,

- 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.

Rozdział  3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§  7.
1.
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o których mowa w § 4 musi spełniać wymagania określone odpowiednio w załącznikach nr 3 część a, b, c, d oraz w przepisach odrębnych.
2.
Wymagania, o których mowa w ust. 1, muszą być spełnione we wszystkich miejscach udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.
3.
Świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o których mowa w § 4, muszą spełniać wymagania dotyczące dostępności do świadczeń, określone w § 11.
§  8.
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych w zakresach świadczeń obejmujących wykonywanie specjalistycznych świadczeń zabiegowych określonych w załącznikach nr 5a, 5b musi posiadać gabinet diagnostyczno - zabiegowy, o ile warunek posiadania takiego gabinetu został zapisany w Rozporządzeniu AOS.
§  9.
1.
Świadczenia opieki zdrowotnej dotyczące diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych mogą być realizowane wyłącznie w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach.
2.
Świadczenia opieki zdrowotnej obejmujące pozostałe zakresy diagnostyki mogą być realizowane przez świadczeniodawców spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach.

Rozdział  4

Zasady udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych, ASDK oraz KAOS

§  10.
1.
Przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania zasad postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach oraz w wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny.
2.
Udzielanie świadczeniobiorcy świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno być realizowane wówczas, gdy do osiągnięcia celu zdrowotnego nie jest konieczna hospitalizacja lub hospitalizacja planowa lub leczenie w trybie jednego dnia.
3.
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
4.
Koszty wykonania niezbędnych badań, z wyłączeniem badań wykonanych w ramach ASDK, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ponosi świadczeniodawca.
5.
Przepisów ust. 4 dotyczących ASDK nie stosuje się przy rozliczaniu świadczenia o kodzie 5.05.00.0000079 kwalifikacja do przeszczepienia nerki - badania wstępne, określonego w załączniku nr 5b do zarządzenia. Realizacja tego świadczenia obejmuje także koszt badań wykonanych w ramach umowy ASDK.
6.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawcę wymaganej warunkami niniejszego zarządzenia oraz określonej w odrębnych przepisach.
7.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.
8.
W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń profilaktycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, w ramach porad o kodzie: 5.05.00.0000060 zdefiniowanych w załączniku nr 5b do zarządzenia, przed pobraniem skryningowego rozmazu cytologicznego zobowiązany jest do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z kryteriami opisanymi w tym załączniku.
§  11.
1.
Świadczenia w poradniach specjalistycznych, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające kwalifikacje spełniające jednocześnie następujące warunki:
a)
określone w rozporządzeniu AOS,
b)
określone w niniejszym zarządzeniu,
c)
zgodne z deklarowanymi warunkami w ofercie, o ile podlegały ocenie przy wyborze ofert, wykazane w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z harmonogramem określonym w tym załączniku.
2.
W przypadku nieobecności lekarza, logopedy lub ortoptysty realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest do poinformowania świadczeniobiorców o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Informacja dostępna powinna być w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.
3.
Świadczeniodawca udziela ASDK we wskazanej lokalizacji lub miejscu udzielania świadczeń, zgodnej z adresem komórki organizacyjnej, określonej we właściwym rejestrze, według harmonogramu pracy, określonego w załączniku nr 2 do umowy.
4.
Świadczeniodawca udziela KAOS zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy.
5.
Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać następujące warunki: poradnia specjalistyczna czynna nie krócej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym między godz. 7:30 a 14:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym między godz. 14:00 a 20:00.
6.
Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, powinien spełniać warunki określone w załączniku nr 3 część c i część d do zarządzenia
7.
Przez godziny pracy poradni specjalistycznej rozumie się czas pracy personelu medycznego: lekarza, logopedy lub ortoptysty, udzielającego świadczeń zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy

ROZDZIAŁ  5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§  12.
1.
W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna stosuje się następujące sposoby rozliczeń: cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punkt), a w odniesieniu do świadczeń określonych w załączniku nr 1 część c do zarządzenia - kapitacyjna stawka roczna.
2.
Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie stanowiącej załącznik nr 2a lub 2b lub 2c do zarządzenia.
3.
Za przekazanie raportu stałystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, w przypadku świadczeń o kodzie: 5.05.00.0000060, zdefiniowanych w załączniku nr 5b do zarządzenia, uważa się wypełnienie i zatwierdzenie odpowiednich pól aplikacji w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki.
4.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
a)
kodu rozpoznania zasadniczego według aktualnej wersji ICD-10;
b)
kodów istotnych procedur medycznych według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.

Dane te muszą być zgodne z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej.

5.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń, świadczeń z katalogu grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, stanowiącego załącznik nr 5a do zarządzenia, lub świadczeń z katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącego załącznik nr 5b do zarządzenia.
6.
Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające świadczeniom z odpowiednich katalogów, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.
7.
Świadczeniodawca przy rozliczaniu KAOS zobowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym oprócz zakresu świadczeń:
1)
kodów rozpoznań według aktualnej wersji ICD-10;
2)
kodów procedur medycznych według ICD-9.
§  13.
1.
Liczba punktów odpowiadająca poszczególnym świadczeniom określona jest w załącznikach nr 5a i 5b.
2.
Wartość punktową odpowiadającą poszczególnym świadczeniom ASDK określa załącznik nr 1 część b do zarządzenia.
§  14.
1.
Świadczenia specjalistyczne kompleksowe mogą być rozliczane w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom zgłaszającym się po raz pierwszy z problemami zdrowotnymi wcześniej nierozwiązywanymi, których nie można było zidentyfikować w trakcie realizacji innych, wcześniejszych świadczeń.
2.
Modyfikacja postawionego wcześniej rozpoznania nie stanowi podstawy do rozliczenia świadczenia specjalistycznego kompleksowego.
3.
Świadczenie specjalistyczne kompleksowe lub świadczenie specjalistyczne podlega rozliczeniu po podjęciu decyzji diagnostycznej i terapeutycznej wobec świadczeniobiorcy, wraz ze skompletowaniem wyników procedur diagnostycznych wymaganych w charakterystykach poszczególnych świadczeń. Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu wizyty w poradni związane ze zlecaniem i dostarczaniem kolejnych wyników badań dodatkowych.
4.
Nie mogą być wykazywane w raporcie statystycznym procedury (badania), które nie zostały zlecone i sfinansowane przez świadczeniodawcę w ramach świadczenia.
5.
Etapy postępowania w ramach świadczeń muszą zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
6.
Nie kwalifikuje się do rozliczenia świadczenia specjalistycznego, dotyczącego tego samego problemu zdrowotnego, udzielonego w danym zakresie świadczeń, przez tego samego świadczeniodawcę, w okresie 30 dni przed wykonaniem świadczenia specjalistycznego kompleksowego.
§  15.
1.
Dowodem udzielenia świadczenia jest odpowiedni wpis w dokumentacji świadczeniobiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Dowodem udzielenia specjalistycznego świadczenia zabiegowego jest opis zrealizowanej procedury w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub w księdze zabiegów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  16.
1.
Przy rozliczaniu świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w poradniach specjalistycznych, w danym zakresie, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania świadczeń lub porad ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy, chyba że zapisy załącznika 5b stanowią inaczej.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do świadczeń:

a. w zakresie onkologii wykonywanych u tego samego świadczeniobiorcy w tym samym dniu w poradni onkologicznej oraz poradni chemioterapii lub w poradni radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych oraz w zakresie chemioterapii,

b. w zakresie onkologii wykonywanych u tego samego świadczeniobiorcy w tym samym dniu w poradni ginekologii onkologicznej oraz poradni chemioterapii lub w poradni radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych oraz w zakresie chemioterapii,

c. w zakresie leczenia AIDS wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy przez lekarzy specjalistów w różnych dziedzinach medycyny, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu AOS, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w innych zakresach świadczeń lub innych rodzajach świadczeń.

§  17.
1.
ASDK, z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego, na które może kierować również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
2.
Przy rozliczeniu ASDK nie dopuszcza się łącznego rozliczania w ramach danego zakresu określonego w kolumnie nr 3 załącznika nr 1 część b do zarządzenia - świadczeń oznaczonych różnym kodem jak również wielokrotności świadczeń oznaczonych tym samym kodem, wykonywanych w tym samym dniu u tego samego świadczeniobiorcy.
3.
Świadczenia realizowane w ASDK nie mogą dotyczyć celów orzeczniczych, wyłączonych z finansowania ze środków publicznych (związanych z zabezpieczeniem społecznym).
§  18.
Przy wykazywaniu świadczeń do rozliczenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1)
w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie wykonywania specjalistycznego świadczenia zabiegowego do rozliczenia należy wykazywać tylko jedną grupę z katalogu stanowiącego załącznik nr 5a do zarządzenia;
2)
świadczenia wymienione w załączniku nr 3 część c i d do zarządzenia udzielane świadczeniobiorcy objętemu opieką KAOS, w tym: porady specjalistyczne, ASDK, nie mogą być rozliczane odrębnie w ramach innych zakresów świadczeń udzielonych temu samemu pacjentowi, w sytuacji gdy przyczyną ich wykonania jest rozpoznanie będące podstawą udzielania świadczeń KAOS.
§  19.
Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc zarządzenie Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. zm.
§  20.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2012 r.
§  21.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr113, poz. 657, Nr 122, poz.696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

Załączniki:

Załącznik nr 1 część a Katalog zakresów świadczeń w poradniach specjalistycznych;

Załącznik nr 1 część b Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK);

Załącznik nr 1 część c Katalog zakresów świadczeń kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS);

Załącznik nr 2 część a Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;

Załącznik nr 2 część b Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne;

Załącznik nr 2 część c Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

Załącznik nr 3 część a Wymagania dotyczące świadczeniodawców realizujących świadczenia w poradniach specjalistycznych;

Załącznik nr 3 część b Wymagania wobec pracowni diagnostycznych realizujących świadczenia w ramach ASDK;

Załącznik nr 3 część c Zasady realizacji kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą;

Załącznik nr 3 część d Zasady realizacji kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARV);

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy realizującego KAOS;

Załącznik nr 5a Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych;

Załącznik nr 5b Katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych;

Załącznik nr 6 Schemat zaświadczenia lekarskiego "Informacja dla lekarza kierującego/POZ";

Załącznik nr 7 Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1a

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK  Nr 1b 1

KATALOG ZAKRESÓW ANBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASOK)

ZAŁĄCZNIK  Nr 1c

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (KAOS)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2a

02/01/AOS/2012

UMOWA Nr .../...

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

zawarta w ..................................................., dnia ............................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ...................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

...................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.............................................................................................................., reprezentowanym przez

........................................................................................, zwanym dalej "Świadczeniodawcą".

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.) w zakresie określonym w warunkach zawierania umów, oraz w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".
3.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
4.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
6.
Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
8.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
10.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8 i 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, z późn. zm. oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
11.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ..... r. do dnia ...... r. wynosi maksymalnie .......... zł (słownie: ......................... zł).
2.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3.
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy Świadczeniodawcy nr ……………………………………………………
4.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
5.
W załączniku, o którym mowa w ust. 2, w zakresie położnictwa i ginekologii wyodrębnia się kwotę zobowiązania przeznaczoną wyłącznie na realizację świadczeń o kodzie: 5.05.00.0000060, wyszczególnionych w Katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do warunków zawierania umów, wykonywanych w poradniach realizujących świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii.
6.
W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 5, przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 5, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału - zwiększeniu ulegają odpowiednio:
1)
liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji tych świadczeń;
2)
kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy określona w umowie, o której mowa w ust. 1.
7.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
8.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
§  5.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1)
rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10),
2)
procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9),

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

KARY UMOWNE

§  6.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 -3, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........ do dnia ...... r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIEIA KOŃCOWE

§  8.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.) w zakresie określonym w warunkach zawierania umów.
§  10.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1)
Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.
2)
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.
3)
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.
4)
Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

.......................................................... ..........................................................

.......................................................... ..........................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik  Nr 1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik  Nr 2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik  Nr 3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik  Nr 4

Miejscowość, data

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:

numer ..........................................................................................

w rodzaju .........................................................................................................

w zakresie ................................................................................................

na okres ...........................................................................................

Nowy nr rachunku bankowego to: ........................................................................

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ..............................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2b

02/02/AOS/2012

UMOWA Nr .../...

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE)

zawarta w ..................................................., dnia ............................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ...................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

...................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.............................................................................................................., reprezentowanym przez

........................................................................................, zwanym dalej "Świadczeniodawcą".

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".
3.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
4.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
6.
Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
8.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
10.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8 i 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, z późn. zm. oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
11.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ....... do dnia ..... r. wynosi maksymalnie .......... zł, słownie: (........................................ zł).
2.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3.
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy Świadczeniodawcy nr ...........................................
4.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
5.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
6.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
§  5.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie stałystycznym w szczególności następujących danych:
1)
rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10),
2)
procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9),

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

KARY UMOWNE

§  6.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 -3, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........ do dnia ...... r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.).
§  10.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1)
Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.
2)
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.
3)
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.
4)
Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

.......................................................... ..........................................................

.......................................................... ..........................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik  Nr 1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik  Nr 2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik  Nr 3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik  Nr 4

Miejscowość, data

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:

numer ..........................................................................................

w rodzaju .........................................................................................................

w zakresie ................................................................................................

na okres ...........................................................................................

Nowy nr rachunku bankowego to: ........................................................................

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ..............................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2c

02/03/KAOS/2012

UMOWA Nr .../...

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)

zawarta w ..................................................., dnia ............................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ...................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

...................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.............................................................................................................., reprezentowanym przez

........................................................................................, zwanym dalej "Świadczeniodawcą".

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".
3.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
4.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
6.
Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
8.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
10.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8 i 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, z późn. zm. oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
11.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia …….. r. do dnia …….. r. wynosi maksymalnie ……..… zł (słownie: ……………… zł).
2.
Wysokość kapitacyjnej stawki rocznej, liczbę świadczeniobiorców objętych opieką oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3.
W przypadku zmiany liczby świadczeniobiorców objętych opieką, strony dokonają stosownych zmian w załączniku nr 1 do umowy oraz zmiany kwoty zobowiązania, o której mowa w ust. 1.
4.
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy Świadczeniodawcy nr...........................................
5.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
6.
Kwota należności z tytułu realizacji umowy, za okres sprawozdawczy, określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi dwunastą część iloczynu liczby świadczeniobiorców i kapitacyjnej stawki rocznej.
7.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
8.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
§  5.
1.
Liczba świadczeniobiorców, o której mowa w § 4 ust. 2, ustalana jest przez Oddział Funduszu według stanu na pierwszy dzień miesiąca stanowiącego okres sprawozdawczy na podstawie informacji przekazanej przez świadczeniodawcę, sporządzonej na podstawie posiadanych deklaracji wyboru zawierającej imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania, datę złożenia deklaracji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do warunków zawierania umów.
2.
Informację, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu do 7 dnia danego miesiąca w celu weryfikacji. Oddział Funduszu przekazuje świadczeniodawcy do ostatniego dnia każdego okresu sprawozdawczego potwierdzoną informację o zweryfikowanej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę. Przekazana informacja stanowi podstawę do finansowania świadczeń za dany okres sprawozdawczy. Po przeprowadzeniu weryfikacji listy wyboru poradni specjalistycznej przez Oddział Funduszu, lista ta jest ostateczna za wyjątkiem sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na potrzebę jej ponownej weryfikacji.
3.
W przypadku występowania danych identyfikacyjnych tego samego świadczeniobiorcy na listach świadczeniobiorców przedstawionych przez więcej niż jednego świadczeniodawcę, w tym z innego województwa, Oddział Funduszu przyporządkowuje świadczeniobiorcę na podstawie deklaracji zawierającej najpóźniejszą datę dokonania wyboru.
4.
Listy, o których mowa w ust. 1-2, przekazywane będą w formacie wymiany danych wymaganym przez Oddział Funduszu.
5.
Lista świadczeniobiorców będzie każdorazowo zawierała informacje o wszystkich świadczeniobiorcach, którzy złożyli deklaracje wyboru do świadczeniodawcy udzielającego świadczeń KAOS.
§  6.
. Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1)
rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10),
2)
procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9),

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

KARY UMOWNE

§  7.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 -3, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  8.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… do dnia ……….. r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  9.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  10.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.)
§  11.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1)
Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.
2)
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.
3)
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.
4)
Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

.......................................................... ..........................................................

.......................................................... ..........................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik  Nr 1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik  Nr 2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik  Nr 3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik  Nr 4

Miejscowość, data

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:

numer ..........................................................................................

w rodzaju .........................................................................................................

w zakresie ................................................................................................

na okres ...........................................................................................

Nowy nr rachunku bankowego to: ........................................................................

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ..............................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3a

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK  Nr 3b 2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK)

ZAŁĄCZNIK  Nr 3c

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA

NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA)

ZASADY REALIZACJI

Charakterystyka problemu zdrowotnego

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób. Rozpowszechnienie cukrzycy, wg badania epidemiologicznego NATPOL PLUS przeprowadzonego w roku 2002 przez Akademię Medyczną w Gdańsku[1], oszacowane zostało na 5,6% populacji. W grupie badanych 4,7% osób było zdiagnozowanych i miało świadomość swojego stanu zdrowia, natomiast u 0,9% badanych - cukrzycę wykryto po raz pierwszy w życiu. Upośledzoną tolerancję glukozy stwierdzono u 0,6% badanych, natomiast nieprawidłową glikemię na czczo u 1,5%.

80 - 90% przypadków cukrzycy stanowi cukrzyca typu 2. Cukrzyca typu 1 występuje u 10 -20% chorych na cukrzycę, i najczęściej ujawnia się do 30 roku życia. Cukrzyca typu 2 występuje przede wszystkim u osób dorosłych oraz w wieku podeszłym, ale istnieje również forma cukrzycy typu 2 występująca u osób młodych - MODY (Maturity Onset Diabetes of the Youth).

98 - 99% cukrzycy rozpoznawanej u dzieci i młodzieży stanowi cukrzyca typu 1, nazywana dawniej insulinozależną. Pozostałe 1-2% przypadków, to inne postacie cukrzycy np. idiopatyczna, genetycznie uwarunkowana itd.

Wieloletni przebieg choroby prowadzić może do powstania przewlekłych powikłań wynikających z uszkodzenia różnych tkanek i narządów. Ryzyko wystąpienia i tempo rozwoju przewlekłych powikłań zależą głównie od kontroli metabolicznej cukrzycy. Prawidłowe wyrównanie poziomów glikemii pozwala na obniżenie ryzyka wystąpienia powikłań.

Cel objęcia kompleksowa opieką KAOS-cukrzyca

Celem wdrożenia kompleksowej opieki jest poprawa skuteczności leczenia pacjentów chorych na cukrzycę, prowadzonego w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy opieki diabetologicznej[2]1, a w następstwie zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu cukrzycy i jej powikłań.

Wskazania do objęcia kompleksową opieką KAOS-cukrzyca

1. Cukrzyca t. 1

2. Cukrzyca u dzieci i młodzieży do 21 r.ż.

3. Cukrzyca t. 2, leczona co najmniej 3 wstrzyknięciami insuliny, wymagająca intensywnego monitorowania i/lub zmiany insulinoterapii, połączonego z wlewami dożylnymi (w tym regulacja zaburzeń wodno-elektrolitowych).

4. Cukrzyca ciężarnych.

Kwalifikacja pacjenta do KAOS-cukrzyca

* Kwalifikacja do objęcia KAOS-cukrzyca odbywa się w ramach porady specjalistycznej w poradni diabetologicznej.

* Świadczeniobiorca składa w poradni diabetologicznej deklarację wyboru zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

* U pacjentów rozpoczynających leczenie w ramach kompleksowej opieki lekarz przeprowadza wstępną ocenę wybranych parametrów zdrowotnych, zgodnie z poniższym zestawieniem, dołączając ją do dokumentacji pacjenta.

ParametrTAK/wartośćNIE
BMI wg siatek centylowych
Dyslipidemia
Nadciśnienie tętnicze
Inne choroby układu sercowo - naczyniowego
Retinopatia cukrzycowa
Polineuropatia cukrzycowa
Nefropatia cukrzycowa
Zespół stopy cukrzycowej
Obecność chorób tarczycy
Obecność celiakii
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

I.) data rozpoznania cukrzycy (rok i miesiąc) ........................

(w przypadku cukrzycy ciężarnych podać datę wykrycia)

II) liczba dotychczasowych hospitalizacji z powodu ostrych zaburzeń metabolicznych w wyniku cukrzycy: ................................................................................................

(proszę także podać rok i miesiąc ostatniej hospitalizacji)

Świadczenia udzielane w ramach KAOS-CUKRZYCA

Świadczenia w ramach kompleksowej opieki na pacjentem z cukrzycą obejmują diagnostykę i terapię realizowaną na rzecz pacjenta (dzieci i dorosłych) w trakcie pracy poradni diabetologicznej, z intencją opuszczenia przez pacjenta placówki po godzinach funkcjonowania i ewentualne zgłoszenie się pacjenta celem dalszego postępowania w kolejnych dniach. Świadczenia w tym zakresie obejmują w szczególności:

1)
przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykonanie niezbędnych badań i konsultacji, z wyłączeniem badań potwierdzających wstępne rozpoznanie. W przypadku wskazań klinicznych obejmuje także korektę lub założenie osprzętu do pomp insulinowych oraz przygotowanie do zabiegów operacyjnych z oceną wyrównania glikemii i ewentualną modyfikacją leczenia,
2)
nadzór nad pacjentem (obserwacja) trwający nie dłużej niż wymaga tego stan zdrowia pacjenta wraz z konieczną dodatkową diagnostyką oraz monitorowaniem - w zależności od wskazań klinicznych - czynności elektrycznej serca i ciśnienia tętniczego. W uzasadnionych przypadkach pacjent przyjmowany jest w gabinecie wyposażonym w łóżka,
3)
zastosowanie niezbędnych leków i wyrobów medycznych. W przypadku leczenia trwającego ponad 4 godziny, pacjentom dostarcza się napoje i posiłki odpowiednio do wskazań medycznych wynikających z aktualnego stanu klinicznego,
4)
wyrównywanie glikemii, parametrów równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej z zastosowaniem wlewów dożylnych leków i/lub płynów zgodnie ze wskazaniami medycznymi,
5)
w uzasadnionych przypadkach wykonywanie innych czynności diagnostycznych, a w szczególności:

- oznaczanie Peptydu C,

- oznaczanie Hb.A1C,

- oznaczanie przeciwciał /antyGAD, p/insulinowych i p/wyspowych, i innych przeciwciał wg wskazań klinicznych,

- oznaczanie TSH, fT4,

- wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (OGGT),

- wykonywanie innych badań laboratoryjnych -mocznik, kreatynina, jonogram, równowaga kwasowo-zasadowa, AIAT, AspAT, morfologia, mocz bad. ogólne, mikroalbuminuria i innych - zgodnie z wskazaniami klinicznymi,

- wykonanie rtg kośćca stóp - zgodnie z wskazaniami klinicznymi,

- wykonanie posiewów bakteriologicznych, w tym min. wymazy z ran, zmian skórnych - zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,

- wykonanie badań przepływów naczyniowych /met. Dopplera/,

- wykonanie badania okulistycznego i neurologicznego,

- wykonanie badań USG, EKG,UKG

- wykonanie pedobarografii, kapilaroskopii - zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,

6)
w razie potrzeby - konsultacje innych lekarzy specjalistów,
7)
przeprowadzenie edukacji w zakresie samokontroli cukrzycy i zasad prawidłowego odżywiania,
8)
w przypadku wskazań przeprowadzenie konsultacji psychologicznej chorego i jego rodziny.

Organizacja udzielania świadczeń KAOS-cukrzyca:

Świadczeniodawca realizujący program kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą, wykonuje także porady diabetologiczne, kontraktowane, rozliczane i finansowane na zasadach dotyczących realizacji świadczeń w poradniach specjalistycznych, zgodnie z załącznikiem 1a - świadczenia z zakresu diabetologii.

Świadczenia KAOS-cukrzyca finansowane są według rocznej stawki kapitacyjnej, na zasadach określonych szczegółowo w Umowie.

Poradnia realizująca KAOS-cukrzyca powinna być czynna 5 dni w tygodniu w godzinach 800-1800.

W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą zakłada się przedstawiony poniżej schemat postępowania:

* pacjenci z cukrzycą typu 1 - średnio od 8 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-6 tygodni,

* dzieci i młodzież z cukrzycą średnio od 6 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-8 tygodni, wg potrzeb pacjenta,

* pacjenci z cukrzycą typu 2 - średnio 4 porady w roku, realizowane w odstępach 3 miesięcznych,

* wykonanie zestawu świadczeń diagnostycznych koniecznych do wykonania w trakcie rocznej opieki obejmującego:

ParametrLiczba badań wykonywanych

w ciągu 12 miesięcy

Uwagi
HbA1c23 razy u dzieci cechujących się dużą chwiejnością cukrzycy
Cholesterol całkowity1podczas terapii lekami hipolipemizującymi co 3-6 m-cy
Cholesterol frakcji LDL i HDL1podczas terapii lekami hipolipemizującymi co 3-6 m-cy
Triglicerydy1podczas terapii lekami hipolipemizującymi co 3-6 m-cy
Kreatynina1
Albuminuria1u osób z towarzyszącą albuminurią,nie leczonych inhibitorami ACE lub blokerami AT1, co 3-6 m-cy
Badanie okulistyczne z ocena dna oka1częściej w zależności od wskazań medycznych
Badanie spoczynkowe EKG1u osób >35 r. życia
Porada kardiologiczna -w przypadku wskazań med. z badaniem wysiłkowym EKG0,5u osób >35 r. życia
Porada neurologiczna z badaniem tt. kończyn dolnych met. dopplerowską0,5u osób >35 r. życia
Porada neurologiczna z badaniem neurologicznym i oceną czucia wibracji1-2u dzieci w przypadku indywidualnych wskazań
Testy na obecność neuropatii autonomicznej0,5 - 1u dzieci w przypadku indywidualnych wskazań
Monitorowanie dojrzewania wg skali Tannera oraz masy ciała i wzrostu wg siatek centylowychprzy każdej poradziedotyczy dzieci i młodzieży
Badanie w kierunku celiakii1dotyczy dzieci i młodzieży
Badanie w kierunku chorób tarczycy1dotyczy dzieci i młodzieży
Edukacja terapeutyczna i dietetycznaIndywidualnie-zależnie od oceny

W ramach realizacji KAOS konieczne jest zapewnienie konsultacji okulistycznych, kardiologicznych, neurologicznych wynikających z opisanego wyżej planu opieki, a w przypadku wskazań medycznych także chirurgicznych. Finansowanie tych świadczeń odbywa się ze środków świadczeniodawcy realizującego program.

Wymagania wobec oferentów realizujących program kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą:

Personel i jego kwalifikacje:

- specjalista diabetolog zatrudniony w wymiarze min. 50% czasu pracy wszystkich lekarzy poradni,

- ewentualnie dodatkowo: lekarz w trakcie specjalizacji z diabetologii i/lub specjalista chorób wewnętrznych, a przypadku poradni dla dzieci i/lub specjalista pediatrii i/lub specjalista endokrynologii - z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy w oddziale diabetologicznym,

- pielęgniarka z min. 1 rocznym stażem w poradni diabetologicznej

- dietetyk - min. 50% czasu pracy poradni

Przyjmuje się, iż jeden lekarz realizujący kontrakt na świadczenia w poradni specjalistycznej oraz realizujący program może otoczyć opieką w ramach KAOS-CUKRZYCA nie więcej niż 700 pacjentów na etat przeliczeniowy, a w przypadku poradni diabetologicznych dla dzieci nie więcej niż 500 pacjentów na etat przeliczeniowy. Przekroczenie tej liczby wymaga zatrudnienia kolejnego diabetologa.

Konieczne wyposażenie w sprzęt i aparaturę świadczeniodawców realizujących program kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą:

Wymagania dotyczące poradni diabetologicznej realizującej KAOS-CUKRZYCA zgodne są z opisem w załączniku nr 3a do zarządzenia i obejmują:

- glukometr,

- oftalmoskop

- przyrząd do badania czucia bólu (neurotips),

- przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim-therm),

- widełki stroikowe 128 Hz,

- monofilament 5.07/10g,

- aparat do badań ultrasonograficznych z oceną przepływów naczyniowych, (nie dotyczy poradni diabetologii dla dzieci, gdzie wymagany jest co najmniej dostęp do pracowni wykonującej usg z Dopplerem),

oraz dodatkowo:

- pompy do ciągłej dożylnej infuzji insuliny i innych leków,

- aparat do ciągłego monitorowania pracy serca i ciśnienia,

- zestaw komputerowy ze specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym analizowanie pomiarów glikemii dokonanych za pomocą glukometrów (w przypadku poradni diabetologicznej dla dzieci).

Warunki lokalowo - techniczne:

- gabinet badań lekarskich,

- pokój zabiegowy;

- miejsce do pobierania prób do analiz,

- pokój edukacyjny z punktem dietetycznym łóżka i/lub fotele wypoczynkowe,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów i osób towarzyszących, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką powinna być dostępna dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

- poczekalnia i szatnia odzieży wierzchniej dla pacjentów i osób towarzyszących.

______

[1] Badanie epidemiologiczne NATPOL PLUS; Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku we współpracy z sopocką Pracownią Badań Społecznych; 2002

[2] Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2007. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

ZAŁĄCZNIK  Nr 3d

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALSTYCZNA

NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI

ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV) - (KAOS-HIV)

ZASADY REALIZACJI

Charakterystyka problemu zdrowotnego

AIDS jest to choroba zakaźna, której drogą zakażenia są głównie kontakty seksualne, bądź naruszenie ciągłości tkanek ciała. Dotyczy ona nie tylko populacji szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia jak: narkomani, związki homoseksualne, dializowani, leczeni preparatami krwiopochodnymi itp., ale także przedstawicieli każdej grupy społecznej we wszystkich przedziałach wiekowych. W populacji zakażonych obserwuje się stały wzrost odsetka osób o orientacji heteroseksualnej. Wzrost liczby zakażeń HIV wiąże się ze znacznymi kosztami społecznymi i finansowymi (koszt leczenia antyretrowirusowego 1 osoby wynosi około 40.000 zł rocznie).

Jak wynika z danych skumulowanych, w Polsce od początku epidemii, tj. od 1985 r. do połowy 2011 r. wykryto 14 562 przypadków zakażenia wirusem HIV, wśród których było co najmniej 5 751 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Każdego roku wykrywa się średnio 600 - 800 zakażeń. Ogółem, od 1986 roku odnotowano 2 576 zachorowań na AIDS; zmarło ponad 1 091 pacjentów. Szacuje się, że w Polsce ogólna liczba żyjących osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS wynosi około 30 tysięcy, z czego około 20% to kobiety.

Od roku 2000 zauważa się spadek liczby zakażeń związanych ze stosowaniem narkotyków drogą dożylną oraz wzrost liczby zakażeń poprzez ryzykowne kontakty seksualne, często połączone ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Istotnym problemem zdrowotnym i społecznym jest ryzyko transmisji odmatczynej HIV, które w grupie kobiet nie poddających się profilaktyce na terenie Europy wynosi 15-30%. Do ok. 70% zakażeń odmatczynych HIV dochodzi podczas porodu

Zakażenie wirusem HIV, choć nadal jest nieuleczalne, w świetle dzisiejszego stanu wiedzy medycznej, jest chorobą poddającą się leczeniu. Stało się tak dzięki wprowadzeniu w roku 1996 skojarzonego leczenia antyretrowirusowego, tzw. wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (Highly Active Antiretroviral Therapy - HAART). Wprowadzenie leczenia spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z tego powodu. Ma ono również znaczenie profilaktyczne, gdyż u osób objętych terapią antyretrowirusową (ARV) dochodzi do zmniejszenia ilości krążącego we krwi wirusa, co powoduje zmniejszenie zakaźności tych osób.

Liczba pacjentów leczonych ARV w Polsce wynosi obecnie około 5 401 osób, w tym 136 dzieci (dane na 31 maja 2011 r.) zakażonych HIV i chorych na AIDS, przy czym leczenie atyretrowirusowe tych dzieci, a także leczenie noworodków i niemowląt urodzonych przez matki zakażone HIV prowadzone jest bez ograniczeń i "kolejki oczekujących".

Cel objęcia kompleksowa opieką KAOS-HIV

Celem wdrożenia KAOS- HIV jest ciągła regularna ocena stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania skuteczności leczenia, pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS leczonych lekami antyretrowirusowymi, finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej.

Wskazania do objęcia kompleksową opieką KAOS-HIV.

Objęcie świadczeniobiorcy zakażonego HIV leczeniem antyretrowirusowym prowadzonym w ramach Programu Polityki Zdrowotnej finansowanego przez Ministra Zdrowia pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce", na lata 2007-2009.

Kwalifikacja do kompleksowej opieki KAOS-HIV

* Kwalifikacja do objęcia KAOS-HIV odbywa się w ramach porady specjalistycznej w poradni leczenia AIDS lub chorób zakaźnych i dotyczy świadczeniobiorców objętych leczeniem antyretrowirusowym.

* Świadczeniobiorca składa u świadczeniodawcy, realizującego w ramach umowy z Ministrem Zdrowia ww Program "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce" deklarację wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

* U pacjentów rozpoczynających leczenie w ramach KAOS - HIV przeprowadzana jest ocena wybranych parametrów zdrowotnych, zgodnie z poniższą tabelą.

ParametrWartość
Poziom limfocytów CD 4
Poziom wiremii

I.) data zdiagnozowania zakażenia HIV (rok i miesiąc) …………….

II) liczba hospitalizacji związanych z leczeniem AIDS w ciągu ostatnich 2ch lat

(proszę także podać rok i miesiąc ostatniej hospitalizacji)

Świadczenia udzielane w ramach KAOS-HIV

Świadczenia w ramach kompleksowej opieki na pacjentem z zakażeniem HIV obejmują wykonywanie usług opieki zdrowotnej, umożliwiających regularne, kompleksowe leczenie pacjenta otrzymującego leki antyretrowirusowe, celem zmniejszenia częstości hospitalizacji.

Realizacja KAOS- HIV obejmuje wykonywanie kompleksowych porad specjalistycznych oraz regularnych badań laboratoryjnych i obrazowych zgodnie z określonym schematem.

Poradnia realizująca KAOS-HIV powinna być czynna w godzinach 800 -1800

Świadczenia w tym zakresie obejmują w szczególności:

1)
przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykonanie niezbędnych badań i konsultacji, z wyłączeniem badań potwierdzających wstępne rozpoznanie,
2)
w przypadku wskazań medycznych wykonywanie innych czynności diagnostycznych, a w szczególności:

- sekwencjonowanie genomu wirusa

- badanie tropizmu wirusa do receptora CCRS

- wymazy z:gardła, nosa, uszu, skóry

- posiew plwociny, w tym na BK

- serologia wirusów: CMV, HSV, EBV

- serologia zakażenia Toxoplazmoza gondi

- kwas mlekowy

- hormon tarczycy

- testosteron

- PSA (1x w roku u mężczyzn powyżej 50 r. życia)

- koagulogram

- proteinogram

- RTG kręgosłupa, kości, stawów

- gastroskopia

- rektoskopia

- densymetria

- ECHO serca

- tomografia komputerowa

- rezonans magnetyczny

3)
konsultacje innych lekarzy specjalistów w razie potrzeby, a w szczególności w następujących dziedzinach medycyny:

- choroby wewnętrzne

- choroby zakaźne

- neurologia

- psychiatria i/lub psychologia

- dermatologia i wenerologia

- laryngologia

- okulistyka

- chirurgia ogólna

- ginekologia i położnictwo

- stomatologia

Organizacja udzielania świadczeń KAOS- HIV:

Świadczenia w KAOS- HIV realizowane mogą być tylko przez świadczeniodawców wykonujących kontrakt z Ministrem Zdrowia na realizację Programu Polityki Zdrowotnej pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce" na lata 2007-2009.

Świadczeniodawca realizujący program kompleksowej opieki nad pacjentem

z zakażeniem HIV, udziela także porad - dla pacjentów nie spełniających ww kryteriów -kontraktowanych, rozliczanych i finansowanych na zasadach dotyczących realizacji świadczeń w poradniach specjalistycznych, zgodnie z załącznikiem 1a - świadczenia z zakresu chorób zakaźnych.

W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem z zakażeniem HIV zakłada się przedstawiony poniżej schemat postępowania:

* porada dla pacjentów z zakażeniem HIV leczonych antyretrowirusowo wykonywana średnio co 4 tygodnie,

* porady lekarzy innych specjalności, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,

* zestaw badań diagnostycznych koniecznych do wykonania w trakcie rocznej opieki nad pacjentem z HIV objętym kompleksową opieką obejmujący:

liczba limfocytów CD4/CD83 (2- 4)
wiremia HIV3 (2- 4)
morfologia z rozmazem3 (2- 4)
mocz bad. ogólne2 (2- 4)
glikemia3 (2- 4)
bilirubina2 (2- 3)
ALT3 (2- 4)
AST3 (2- 4)
GGTP3 (2- 4)
ALP2 (2- 4)
cholesterol całkowity3 (2- 3)
cholesterol LDL3 (2- 3)
cholesterol HDL1
triglicerydy3 (2- 3)
kreatynina3 (2- 3)
mocznik1 (1- 2)
sód2
potas2 (2- 3)
CPK2 (1- 2)
wapń1 (1- 2)
fosfor1 (1- 2)
Kwas moczowy1 (1- 2)
HBsAg0 - 11)
Anty HBs11)
Odczyny kiłowe2 (1-2)
EKG1
Skala oceny ryzyka sercowo-naczyniowego (Framinghram lub inna)1
konsultacje u specjalisty chorób zakaźnych12
konsultacje innych specjalistówśrednio 6

1) indywidualizacja wykonanych odczynów serologicznych w kierunku zakażeń HBV i HCV w zależności od wyjściowego stanu serologicznego oraz parametrów oceniających funkcję wątroby AST, ALT, GGTP, ALP.

Finansowanie KAOS- HIV odbywa się w ramach rocznej stawki kapitacyjnej, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym zarządzeniu. Finansowanie porad specjalistycznych wynikających z planu leczenia tych pacjentów odbywa się ze środków świadczeniodawcy realizującego program.

Wymagania wobec oferentów realizujących program kompleksowej opieki nad pacjentem zakażonymHIV, leczonym ARV:

Personel i jego kwalifikacje:

- personel lekarski wymieniony w załączniku nr 1 lp. 32 w kol.: "warunki realizacji świadczeń" do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Specjalista chorób zakaźnych zatrudniony w wymiarze powyżej 25% czasu pracy wszystkich lekarzy poradni,

- pielęgniarka z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS

- współpraca z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, pielęgniarką środowiskową i osobami zajmującymi się leczeniem narkomanii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę świadczeniodawców realizujących program kompleksowej opieki nad pacjentem z zakażeniem HIV:

Wymagania dotyczące poradni chorób zakaźnych realizującej KAOS- HIV zgodne są z opisem w załączniku nr 3a do zarządzenia.

Warunki lokalowo - techniczne:

pokój zabiegowy;

- możliwość pobrania materiału do badań, pozajelitowego podawania leków, opracowania materiału biologicznego, wykonywania drobnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych w lokalizacji,

- dostęp do badań serologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych, parazytologicznych i histopatologicznych,

- pokój edukacyjny z punktem dietetycznym dostęp do badań endoskopowych z możliwością histopatologicznego i mikrobiologicznego opracowania materiału.

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów i osób towarzyszących, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką powinna być dostępna dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

- poczekalnia z szatnią dla pacjentów i osób towarzyszących.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy realizującego Kompleksową Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną nad Pacjentem z ………………………………………*

ZAŁĄCZNIK  Nr 5a 3

Zakresy świadczeń w poradnich specjalistycznych

ZAŁĄCZNIK  Nr 5b 4

KATALOG SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ODRĘBNYCH

grafika

Przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wczesnego wykrywania jaskry obejmuje:

ANKIETA - WYWIAD

DANE PACJENTA
Imię i nazwisko .................................................
Numer PESEL .....................................................
Wiek ...........................
Płeć ...........................
Rasa ...........................
Data badania .....................
WYWIAD OKULISTYCZNY
[] bóle gałek ocznych[] objaw "kół tęczowych"
[] krótkowzroczność[] nadwzroczność
[] inne choroby oczu - podać jakie ...............................
..............................................................
..............................................................
WYWIAD OGÓLNY
[] jaskra w rodzinie[] bóle głowy
[] niskie ciśnienie tętnicze[] cukrzyca
[] zaburzenia gospodarki lipidowej[] niewydolność krążenia mózgowego
[] objaw zimnych dłoni i stóp[] astma
[] nadczynność tarczycy[] palenie tytoniu
[] inne choroby ogólne - podać jakie ..................................
..................................................................
..................................................................
[] przyjmowane leki ogólne - podać jakie ..............................
..................................................................
..................................................................

BADANIE OKULISTYCZNE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA JASKRY

OSTROŚĆ WZROKU
Vod =Vos =
Snod=Snos=
TONOMETRIA w mmHg [] aplanacyjna [] impresyjna
Tod=Tos=
GONIOSKOPIA wg Schaffera
OPOL
szerokość kąta przesączaniaszerokość kąta przesączania
0 1 2 3/40 1 2 3/4
wysycenie barwnikiemwysycenie barwnikiem
- + ++ +++- + ++ +++
krzywizna tęczówkikrzywizna tęczówki
[] płaska[] wklęsła[] płaska[] wklęsła
[] wypukła[] nieregularna[] wypukła[] nieregularna
inne anomalie kąta: ...................inne anomalie kąta: ....................
PRZEDNI ODCINEKTARCZA NERWU WZROKOWEGO
OPOLOPOL
komora przedniakomora przedniaC/ D=C/ D=
[] średnio głęboka[] średnio głębokagłębokość wnękigłębokość wnęki
[] płytka[] płytka- + ++ +++- + ++ +++
barwnik na śródbłonkubarwnik na śródbłonkupierścień nerwowo - siatkówkowypierścień nerwowo - siatkówkowy
[] tak[] tak[] prawidłowy[] prawidłowy
[] nie[] nie[] zanik[] zanik
soczewkaSoczewkaokołotarczowy zanikokołotarczowy zanik
[] bez zmian[] bez zmiannaczyniówkinaczyniówki
[] ze zmętnieniami[] ze zmętnieniami[] tak[] tak
[] pseudofakia[] pseudofakia[] nie[] nie
[] afakia[] afakiakrwotoczki na tarczykrwotoczki na tarczy
[] PEX[] PEX[] tak[] tak
zrosty tylnezrosty tylne[] nie[] nie
[] tak[] tak
[] nie[] nie
OCENA SIATKÓWKI I NACZYŃ W ODNIESIENIU DO WIEKU
OPOL
[] prawidłowe[] prawidłowe
[] nieprawidłowe:[] nieprawidłowe:
WNIOSKI Z BADANIA PRZESIEWOWEGO
[] wynik badania prawidłowy - badanie kontrolne za 24 miesiące
[] wynik badania nieprawidłowy - [] skierowanie do dalszej diagnostyki lub
[] objęcie leczeniem

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO/POZ

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

1 Załącznik nr 1b zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 96/2011/DSOZ z dnia 22 grudnia 2011 r. (NFZ.11.54.96) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.
2 Załącznik nr 3b zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 96/2011/DSOZ z dnia 22 grudnia 2011 r. (NFZ.11.54.96) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.
3 Załącznik nr 5a zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 96/2011/DSOZ z dnia 22 grudnia 2011 r. (NFZ.11.54.96) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
4 Załącznik nr 5b zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 96/2011/DSOZ z dnia 22 grudnia 2011 r. (NFZ.11.54.96) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.