Określenie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. - OpenLEX

Określenie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.56

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2016/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK) - badania diagnostyczne wykorzystywane w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, wykonywane u świadczeniobiorców leczonych w trybie ambulatoryjnym w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
3)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
4)
instruktor terapii uzależnień - osobę, o której mowa w załączniku nr 2 l.p. 1 kolumna 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
5)
katalog zakresów świadczeń - wykaz zakresów świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez świadczeniodawcę w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
6)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
7)
osobodzień - jednostkową miarę służącą do sprawozdawania produktów rozliczeniowych określonych w katalogu zakresów świadczeń;
8)
osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień - osobę uczestniczącą w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, o której mowa w załączniku nr 2 l.p. 3 kolumna 3 pkt 4 rozporządzenia;
9)
osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - osobę uczestniczącą w programie szkoleniowym w zakresie psychoterapii uzależnień, o której mowa w załączniku nr 2 l.p. 1 kolumna 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
10)
osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - osobę, o której mowa w załączniku nr 6 l.p. 1 część: kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 2 rozporządzenia;
11)
przepustka - okresowe przebywanie osoby z zaburzeniami psychicznymi poza szpitalem psychiatrycznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
12)
psychoterapeuta - osobę prowadzącą psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1 l.p. 1 kolumna 3 pkt 3 i w załączniku nr 6 l.p. 1 część: kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
13)
punkt - jednostkową miarę służącą do określenia wartości produktów rozliczeniowych określonych w katalogu zakresów świadczeń, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
14)
rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
15)
ryczałt - kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień lub na sfinansowanie gotowości udzielenia tych świadczeń w określonym czasie;
16)
specjalista psychoterapii uzależnień - osobę, o której mowa w załączniku nr 2 l.p. 1 kolumna 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
17)
świadczenia - świadczenia opieki zdrowotnej w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, dziennych i stacjonarnych;
18)
terapeuta środowiskowy - osobę prowadzącą terapię środowiskową, o której mowa w załączniku nr 6 lp. 11 część: kolumna 2 pkt 6 - Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, kolumna 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwzględnieniem § 10a rozporządzenia;
19)
turnus rehabilitacyjny - turnus w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia;
20)
wizyta/porada/sesja LU - świadczenie udzielane w formie porady/wizyty/sesji, w leczeniu uzależnień (LU) w warunkach ambulatoryjnych;
21)
współczynnik korygujący - współczynnik, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
22)
zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu oraz w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3. 
Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, które zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1)
85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne;
2)
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
3)
85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;
4)
85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
5)
85144000-0 Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniające zakwaterowanie;
6)
85312100-0 Usługi opieki dziennej;
7)
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
§  4. 
1. 
Postępowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1)
województwa;
2)
więcej niż jednego powiatu;
3)
powiatu;
4)
więcej niż jednej gminy;
5)
gminy;
6)
więcej niż jednej dzielnicy;
7)
dzielnicy.
2. 
Porównanie ofert w toku postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje zgodnie z przepisami art. 148 ustawy o świadczeniach.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  5. 
1. 
Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, o której mowa w § 1 pkt 2, zwanej dalej "umową" jest w szczególności realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. 
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  6. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę, obowiązany jest spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu oraz określone w niniejszym zarządzeniu.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.
§  7. 
1. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2. 
Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu oraz w niniejszym zarządzeniu.
4. 
Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie.
5. 
Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6. 
Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.
§  8. 
1. 
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
2. 
Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. 
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
4. 
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. 
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy.
6. 
W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z dyrektorem Oddziału Funduszu, upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  9. 
1. 
Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. 
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.
§  10. 
Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
§  11. 
1. 
Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane w warunkach stacjonarnych, udzielane są w zakresach świadczeń wymienionych w załączniku nr 1 l.p. 1-30 do niniejszego zarządzenia.
2. 
W zakresach świadczeń, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, określonych w § 6 rozporządzenia.
§  12. 
Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane:
1)
w izbie przyjęć, udzielane są w zakresie świadczeń wymienionym w załączniku nr 1 w l.p. 31 do niniejszego zarządzenia;
2)
w warunkach dziennych (oddziału/ośrodka dziennego) udzielane są w zakresach świadczeń wymienionych w załączniku nr 1 l.p. 32-40 do niniejszego zarządzenia. W zakresach tych, świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, o których mowa w § 7 rozporządzenia;
3)
w warunkach ambulatoryjnych, udzielane są w zakresach świadczeń wymienionych w załączniku nr 1 l.p. 41-54 do niniejszego zarządzenia. W zakresach tych, świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, określonych w § 8 rozporządzenia.

W przypadkach uzasadnionych klinicznie, świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania (w ramach wizyty domowej) świadczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

§  13. 
W ramach realizowanej umowy zawartej z Funduszem, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz, dodatkowo do prowadzenia dokumentacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zarządzeniu.
§  14. 
1. 
Warunki rozliczania świadczeń określone są w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz w umowie.
2. 
Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców podlega weryfikacji w oddziale Funduszu.
3. 
Sposobem rozliczania świadczeń jest zapłata za osobodzień, ryczałt dobowy lub punkt.
§  15. 
1. 
Przedstawiając świadczenia do rozliczenia, świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania następujących zasad:
1)
do rozliczenia pobytu w oddziałach stacjonarnych psychiatrycznych i leczenia uzależnień, oddziałach/ośrodkach dziennych psychiatrycznych i leczenia uzależnień, wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane, przez które należy rozumieć każdy rozpoczęty osobodzień pobytu w zakładzie stacjonarnym oraz w warunkach opieki domowej;
2)
przez czas udzielania świadczenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia, należy rozumieć liczbę dni następujących po sobie, od dnia przyjęcia do dnia wypisu świadczeniobiorcy, z zastrzeżeniem, że w oddziałach dziennych uwzględnia się wszystkie dni, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
3)
rozliczanie ryczałtem dobowym obejmuje świadczenia udzielane w izbie przyjęć;
4)
rozliczanie za pomocą punktu obejmuje świadczenia udzielane w poradniach psychiatrycznych i leczenia uzależnień oraz w zespołach leczenia środowiskowego (domowego);
5)
rozliczanie za pomocą punktu, w przeliczeniu na osobodzień, obejmuje świadczenia udzielane w oddziałach stacjonarnych psychiatrycznych i leczenia uzależnień oraz oddziałach/ośrodkach dziennych psychiatrycznych i leczenia uzależnień;
6)
dzień przyjęcia do opieki psychiatrycznej lub leczenia uzależnień i dzień zakończenia, wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w oddziałach/ośrodkach dziennych;
7)
dwukrotne przyjęcie świadczeniobiorcy z tą samą jednostką chorobową przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w warunkach stacjonarnych lub w oddziałach/ośrodkach dziennych, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia, traktowane jest jako jedno świadczenie (z wyłączeniem hospitalizacji osób skierowanych na podstawie orzeczenia sądu do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego, zgodnie z odrębnymi przepisami). W przypadku świadczeń, udzielanych w warunkach stacjonarnych, do ustalenia czasu świadczenia jednorazowego, określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, wlicza się dni w których udzielane były świadczenia, a w przypadku ośrodków dziennych do ustalenia czasu świadczenia jednorazowego wlicza się dni następujące od daty wypisu do dnia ponownego przyjęcia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
8)
wartość produktu rozliczeniowego: leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi, sumuje się z wartością produktu rozliczeniowego: osobodzień, odpowiednio dla zakresu świadczeń, w którym został zrealizowany;
9)
w oddziałach/ośrodkach dziennych psychiatrycznych i leczenia uzależnień rozliczenie osobodnia następuje, przy dziennej liczbie godzin udzielania świadczeń nie mniejszej niż 5, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
10)
w przypadku porady diagnostycznej (lekarskiej i psychologicznej) oraz sesji psychoterapeutycznych i wsparcia psychospołecznego, wartość produktu rozliczeniowego stanowi iloczyn wagi punktowej świadczenia i liczby pełnych jednostek czasu udzielania świadczenia, wykazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia oraz ceny jednostkowej punktu;
11)
w przypadku sesji grupowej, sesji rodzinnej, sesji wsparcia psychospołecznego oraz sesji psychoedukacyjnej, rozliczeniu podlega uczestnik sesji, a w przypadku sesji indywidualnej rozliczeniu podlega sesja;
12)
w przypadku jednej sesji psychoterapii, rozliczeniu podlega każda godzina sesji, jednak nie więcej niż dwie godziny dziennie, a w przypadku terapii uzależnień, nie więcej niż trzy godziny dziennie. Sesja psychoterapii indywidualnej trwająca dłużej niż jedna godzina, jednakże krócej niż 2 godziny, sprawozdawana jest jako jedna sesja;
13)
świadczeniobiorca może otrzymać, w ramach świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, w dniu zgłoszenia, więcej niż jedno świadczenie, (np. poradę lekarską i psychologiczną), z wyłączeniem porad będących tymi samymi produktami rozliczeniowymi (np. dwie porady lekarskie), z zastrzeżeniem pkt 12;
14)
w zakresie świadczeń: zespół leczenia środowiskowego/domowego udziela porad/sesji/wizyt/ w miejscu udzielania świadczeń oraz wizyt/porad domowych/ środowiskowych w miejscu stałego przebywania świadczeniobiorcy lub innym miejscu poza siedzibą zespołu/oddziału, przy czym:
a)
wizyta/porada domowa/środowiskowa miejscowa jest udzielana poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej,
b)
wizyta/porada domowa/środowiskowa zamiejscowa jest udzielana poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej;
15)
w przypadku licznych wizyt/porad domowych/środowiskowych w jednym miejscu, w tym samym dniu - w szczególności w domu pomocy społecznej, dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawana jest wizyta domowa, a dla pozostałych: porada diagnostyczna, porada terapeutyczna lub porada kontrolna, zgodnie z faktycznie udzielonymi świadczeniami;
16) 1
 w sytuacji udzielania świadczeń na rzecz kobiet w ciąży powikłanej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), w okresie roku po porodzie lub niepowodzenia położniczego (z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego udzielanego na rzecz rodziny) takich jak: porada psychologiczna diagnostyczna, porada psychologiczna, porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna, wizyta/porada domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza lub psychologa, w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia psychologiczne, wartość punktowa tych świadczeń korygowana jest w rozliczeniu z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,5;
17) 2
 w sytuacji udzielenia świadczeń, o których mowa w pkt 16:
a)
na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, w umowach zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji tych świadczeń we właściwych ze względu na realizację zakresach, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych oraz wartość, wynikającą z wartości tych świadczeń zrealizowanych w kwartale, w którym udzielono świadczeń,
b)
nie rozlicza się tych świadczeń łącznie, ze świadczeniem: opieka psychologiczna, udzielanym w ramach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II i III poziomie opieki perinatalnej";
18)
w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, oddziałach/ośrodkach leczenia uzależnień, oddziałach/ośrodkach dziennych, w przypadku przekroczenia czasu leczenia wskazanego w załączniku nr 1 do zarządzenia, rozliczenie w części przekroczonej następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,7;
19)
w oddziałach/ośrodkach leczenia uzależnień udzielających świadczeń w zakresie świadczeń: świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, rozliczenie w części przekraczającej 547 dni leczenia następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,5;
20)
w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień możliwe jest udzielanie zgody na przepustkę świadczeniobiorcy na okres do trzech dni, a w uzasadnionych przypadkach, w związku z wydarzeniami losowymi - do siedmiu dni, co winno być potwierdzone wpisem w dokumentacji medycznej. Łączny czas przebywania na przepustkach nie może przekraczać 25 % czasu trwania hospitalizacji. W psychiatrycznym zakładzie opieki długoterminowej (opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym) przepustka może być wydana na okres do 30 dni. W zakładzie tym za przepustkę uważa się także okresowe przebywanie osoby z zaburzeniami psychicznymi poza zakładem w związku jego samowolnym opuszczeniem, wynikającym ze stanu zdrowia psychicznego. W psychiatrycznym zakładzie opieki długoterminowej oraz w przypadku długotrwałego pobytu (powyżej 365 dni) w ramach oddziału rehabilitacji psychiatrycznej i leczenia uzależnień łączny czas przebywania na przepustkach nie może przekraczać 10 % (36 dni) okresu rozliczeniowego (okresu roku kalendarzowego). W przypadku przepustki rozliczenie następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,7;
21)
w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień, w przypadku przepustki wydanej podczas hospitalizacji ponad czas określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, rozliczenie następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,5;
22)
w oddziałach/ośrodkach leczenia uzależnień udzielających świadczeń w zakresie świadczeń: świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w przypadku przepustki wydanej podczas hospitalizacji przekraczającej 547 dni leczenia, rozliczenie następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,35;
23) 3
 rozliczanie z zastosowaniem współczynników korygujących, o których mowa w pkt 18, 19, 21 i 22 nie dotyczy leczenia osób:
a)
kierowanych na podstawie orzeczenia sądu do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego,
b)
kierowanych na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz związanego z orzeczeniami sądu o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
c)
niepełnoletnich kierowanych przez sąd rodzinny do leczenia lub rehabilitacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437),
d)
uzależnionych, skazanych za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, zobowiązanych przez sąd do poddania się leczeniu lub rehabilitacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub
e)
uzależnionych, skazanych za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, umieszczonych przed wykonaniem kary w odpowiednim podmiocie leczniczym na mocy orzeczenia sądu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
24)
w przypadku okresowego trwającego nie dłużej niż 15 dni, pobytu w szpitalu, świadczeniobiorcy przebywającego w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakład ten ma obowiązek utrzymywać przez okres leczenia szpitalnego rezerwację łóżka; w okresie rezerwacji łóżka rozliczenie następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,15;
25)
w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, we wszystkich zakresach świadczeń, w których świadczenia udzielane są osobom poniżej 18. r.ż., dopuszcza się indywidualne rozliczenie świadczeń, udzielonych osobom pełnoletnim, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nich 26. roku życia. Wzór wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Zdrowia w sprawie Bazy Rozliczeń Indywidualnych, wydanego przez Prezesa Funduszu;
26)
w przypadku hospitalizacji świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60. roku życia, któremu udzielane są świadczenia w zakresie świadczeń: świadczenia psychogeriatryczne, dopuszcza się indywidualne rozliczenie świadczeń. Wzór wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie Bazy Rozliczeń Indywidualnych, wydanego przez Prezesa Funduszu;
27)
turnusy rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, wykazywane są do rozliczenia zgodnie z trybem przewidzianym dla realizacji świadczeń w warunkach stacjonarnych;
28)
turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, wykazywane są do rozliczenia zgodnie z trybem przewidzianym dla realizacji świadczeń w oddziale dziennym;
29)
turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia, wykazywane są do rozliczenia jako sesje psychoterapii grupowej.
2. 
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, udzielonych świadczeniobiorcy przebywającemu na przepustce.
3. 
Dopuszcza się rozliczanie świadczeń w zakresach świadczeń:
1)
świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej;
2)
leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych;
3)
leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży;
4)
świadczenia psychogeriatryczne;
5)
świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie;
6)
świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych

- z rozpoznaniami psychiatrycznymi innymi niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w części nieprzekraczającej 10% wszystkich rozliczonych świadczeń, natomiast w zakresie świadczeń: leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), w części nieprzekraczającej 5% wszystkich rozliczonych świadczeń.

4. 
Dowodem udzielenia świadczenia jest jego opis w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy i/lub w wykazie prowadzonych sesji lub w księdze przyjęć dziennych. Wykaz prowadzonych sesji winien zawierać: datę, rodzaj psychoterapii, temat oraz czas trwania sesji, a także wykaz osób uczestniczących oraz imię i nazwisko prowadzącego psychoterapię.
5. 
W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego, świadczeniodawca przedstawia dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia.
6. 
Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego podlega sumowaniu z czasem udzielania świadczenia w danym zakresie świadczeń, określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  16. 
1. 
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.
2. 
Do oświadczeń przekazywanych przez świadczeniodawców na podstawie w § 4 ust. 3 umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków umów.
§  17. 
Zarządzenie stosuje się do:
1)
postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanych zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach;
2)
ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowania oraz określenia szczegółowych warunków w umowach, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach.
§  18. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 4

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach". Na mocy przywołanego przepisu Prezes NFZ upoważniony jest do określenia:

1) przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postepowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie.

W obecnym stanie prawnym, przedmiotem umowy o realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, są świadczenia gwarantowane wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wydane na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2016 r. zmiany przepisów art. 146 ustawy o świadczeniach, w projektowanym zarządzeniu określono szczegółowe warunki umów w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym określono obszar, na terenie którego ma być prowadzone postępowanie mające na celu zawarcie umowy oraz uwzględniono w załączniku nr 1 do projektowanego zarządzenia – taryfy świadczeń opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2017 r. Ponadto w zarządzeniu w stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. (ze zm.), usunięto przepisy dotyczące warunków realizacji świadczeń gwarantowanych oraz warunków dodatkowo ocenianych w trakcie postępowań o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach". Na mocy przywołanego przepisu Prezes NFZ upoważniony jest do określenia:
1)
przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postepowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie.

W obecnym stanie prawnym, przedmiotem umowy o realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, są świadczenia gwarantowane wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wydane na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2016 r. zmiany przepisów art. 146 ustawy o świadczeniach, w projektowanym zarządzeniu określono szczegółowe warunki umów w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym określono obszar, na terenie którego ma być prowadzone postępowanie mające na celu zawarcie umowy oraz uwzględniono w załączniku nr 1 do projektowanego zarządzenia – taryfy świadczeń opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2017 r. Ponadto w zarządzeniu w stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. (ze zm.), usunięto przepisy dotyczące warunków realizacji świadczeń gwarantowanych oraz warunków dodatkowo ocenianych w trakcie postępowań o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń.

Nazwa projektu

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

28.06.2016

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie ma na celu dostosowanie zarządzenia do znowelizowanych przepisów art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.), zwana dalej: "ustawą o świadczeniach".
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Niniejszym zarządzeniem, na podstawie ww. przepisów Prezes NFZ określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2016 r. zmiany przepisów art. 146 ustawy o świadczeniach, w projektowanym zarządzeniu określono szczegółowe warunki umów w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym określono obszar, na terenie którego ma być prowadzone postępowanie mające na celu zawarcie umowy oraz uwzględniono w załączniku nr 1 do projektowanego zarządzenia – taryfy świadczeń opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2017 r.

Jednocześnie, wyeliminowane zostały treści powielające kwestie określone m.in. w aktach prawnych wydanych na podstawie art. 148 ust. 3, art. 137, art. 31 d, art. 146 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
OW NFZwszystkieBrak
Podmioty udzielające świadczeń w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnieńwszystkieZmiana poziomu finansowania świadczeń, zgodnie z taryfą świadczeń
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych w dniu 13.06.2016 r., na okres 14 dni na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).

W ramach konsultacji zgłoszonych zostało 75 uwag, w tym przez podmioty uprawnione 17.

Uwagi zostały zgłoszone przez:

Związek Pracodawców Opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach i SP ZOZ Szpital w Toszku

Szpital Dziecięcy im. prof. Dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny ZOZ

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Samodzielny Publiczny Szpital nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca

Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

W wyniku konsultacji w porównaniu do projektu wprowadzono następujące zmiany:

- zmieniono definicję pojęcia: "przepustka",

- wprowadzono możliwość rozliczania w psychiatrycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych osobodni z współczynnikiem korygującym 0,15, w przypadku okresowego trwającego nie dłużej niż 15 dni pobytu w szpitalu, świadczeniobiorcy przebywającego w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym,

- wydłużono czas leczenia w zakresie świadczeń: leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży rozlicznych ze współczynnikiem korygującym 1 do 168 dni,

- wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń udzielanych osobom powyżej 18 r.ż. kontynuującym naukę, w zakresach udzielających świadczeń dla dzieci i młodzieży oraz osobom poniżej 60 r.ż. w zakresie świadczeń: świadczenia psychogeriatryczne.

Ponadto dokonano zmian redakcyjnych, dodano przepisy przejściowe oraz zaimplementowano przepisy wynikające z zarządzenia Nr 48/2016/DSOZ z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu

5. Skutki finansowe
Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia od 1 stycznia 2017 r. taryfy świadczeń opublikowanej w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w z rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, szacowany jest na 400 mln zł w skali roku.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  5

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA Nr....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

zawarta w ......................................................., dnia ........................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -......................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ....................................................................................................................... z siedzibą: ...................................................................................................................... (ADRES), reprezentowanym przez

.................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.....................................................................................................................................................

Oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1. 
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zwanymi dalej "świadczeniami", w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w szczegółowych warunkach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanych dalej "szczegółowymi warunkami umów", z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów".
3. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji Świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3. 
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
4. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i szczegółowych warunkach umów.
6. 
Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7. 
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
8. 
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
10. 
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.)
§  3. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1. 
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................ zł (słownie: ......................................................................................................zł).
2. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień:
1)
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU" w okresie od dnia ............................ do dnia .................................. r., w wysokości ...................... zł (słownie: ..........................................................................) 6 .
2)
§ 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia............................. do dnia ............................. r., w wysokości ......................................................................... zł (słownie: .....................................................................................................................) 7 .
3. 
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przekazuje się na zasadach określonych w przepisach załącznika Ogólnych warunków umów, po dostarczeniu przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r.
4. 
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
5. 
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6. 
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: .............................................................................. nr ......................................................................................

7. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8. 
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
9. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
10. 
Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
11. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 oraz liczba jednostek rozliczeniowych, o której mowa w ust. 4, może ulec zmianie w przypadku udzielania świadczeń, o których mowa w § 17 pkt 16 szczegółowych warunków umów, na zasadach określonych w § 17 pkt 17 szczegółowych warunków umów.
§  5. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1)
rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10);
2)
procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9)

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

KARY UMOWNE

§  6. 
1. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2. 
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3. 
W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5. 
W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6. 
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa:
1)
w § 2 ust. 1 pkt 1 lub w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU;
2)
w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 ogólnych warunków umów, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy,

- Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

7. 
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7. 
1. 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia ............ r.
2. 
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8. 
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9. 
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
§  10. 
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy,

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby,

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców,

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

.......................................................... ........................................................

.......................................................... ........................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3 8

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  4 9

 (uchylony).

1 § 15 ust. 1 pkt 16:

- zmieniony przez § 12 pkt 1 zarządzenia nr 125/2016/DSOZ z dnia 22 grudnia 2016 r. (NFZ.16.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2016 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 32/2017/DSOZ z dnia 16 maja 2017 r. (NFZ.17.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2017 r.

2 § 15 ust. 1 pkt 17 zmieniony przez § 12 pkt 1 zarządzenia nr 125/2016/DSOZ z dnia 22 grudnia 2016 r. (NFZ.16.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2016 r.
3 § 15 ust. 1 pkt 23 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 59/2017/DSOZ z dnia 26 lipca 2017 r. (NFZ.17.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2017 r.
4 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 53 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 2198).
5 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 70/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 r. (NFZ.16.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 59/2017/DSOZ z dnia 26 lipca 2017 r. (NFZ.17.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 59/2017/DSOZ z dnia 26 lipca 2017 r. (NFZ.17.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.

6 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 10 rozporządzenia zmieniającego OWU.
7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
8 Załącznik nr 3 uchylony przez § 12 pkt 2 zarządzenia nr 125/2016/DSOZ z dnia 22 grudnia 2016 r. (NFZ.16.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2016 r.
9 Załącznik nr 4 uchylony przez § 12 pkt 2 zarządzenia nr 125/2016/DSOZ z dnia 22 grudnia 2016 r. (NFZ.16.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2016 r.