Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.15.189

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2010 r.

DECYZJA Nr 310/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Generalny Zarząd Logistyki - P4

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
Decyzja określa:
1)
wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;
2)
asortyment produktów żywnościowych, na które ustala się ceny ewidencyjne (rozliczeniowe) oraz wysokośćtych cen;
3)
wartość pieniężną karmy dla psów.
2.
Wartości pieniężne norm wyżywienia określonych w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej: z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 136) i z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 71, poz. 497) ustala się w wysokości, dla:
1) 1
zasadniczych norm wyżywienia:
a)
żołnierskiej - 010 - 12,90 zł,
b)
szkolnej - 020 - 13,83 zł,
c)
specjalnej - 030 - 18,13 zł,
d)
operacyjnej - 040 - 20,08 zł;
2) 2
dodatkowych norm wyżywienia:
a) 3
ogólnej - 110 - 5,68 zł,
b) 4
chleba - 111 - 1,40 zł,
c)
napojów - 160 - 1,10 zł.
3.
Wartościami pieniężnymi polowych paczkowanych norm wyżywienia:

1) indywidualnej - "S";

2) skoncentrowanej lądowej - "PS - ląd";

3) skoncentrowanej morskiej - "PS - m"

- są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

4.
Wartością pieniężną operacyjnej normy wyżywienia 044 jest równowartość normatywu rzeczowego produktów spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.
5.
Dla następujących artykułów żywnościowych ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) w złotych za 1 kilogram:
1) 5
chleby trwałe w opakowaniach foliowych - 2,00 zł;
2) 6
pieczywa chrupkie - 3,34 zł;
3)
koncentraty spożywcze II dania - 31,07.
6. 7
Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe w jednostkach wojskowych jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona według cen jej zakupu z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego karmy o:
1)
25% - dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;
2)
15% - w okresie od 1 listopada do 31 marca jako sezonowy dodatek energetyczny - niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w ppkt 1.
6a. 8
Wartością pieniężną karmy dla koni wierzchowych Szwadronu Kawalerii jest równowartość normatywu rzeczowego produktów spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.
7.
Traci moc decyzja Nr 261/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2004 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 121, z 2005 r. Nr 7, poz. 59, Nr 12, poz.100 i Nr 20, poz. 192 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 50).
8.
Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Generalnego Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP.
9.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2006 r.
1 Pkt 2 ppkt 1:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 lit. a) decyzji nr 386/MON z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.17.213) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 lit. a) decyzji nr 290/MON z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.15.202) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2010 r.

2 Pkt 2 ppkt 2 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 lit. b) decyzji nr 386/MON z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.17.213) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 czerwca 2008 r.
3 Pkt 2 ppkt 2 lit. a) zmieniona przez pkt 1 ppkt 1 lit. b) decyzji nr 290/MON z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.15.202) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2010 r.
4 Pkt 2 ppkt 2 lit. b) zmieniona przez pkt 1 ppkt 1 lit. b) decyzji nr 290/MON z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.15.202) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2010 r.
5 Pkt 5 ppkt 1:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 386/MON z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.17.213) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 290/MON z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.15.202) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2010 r.

6 Pkt 5 ppkt 2:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 386/MON z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.17.213) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 290/MON z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.15.202) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2010 r.

7 Pkt 6 zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 386/MON z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.17.213) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 czerwca 2008 r.
8 Pkt 6a dodany przez pkt 1 decyzji nr 490/MON z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.22.281) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2007 r.