Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie określenia w 2013 roku liczby wolnych stanowisk asystentów sędziów dla osób, które ukończyły aplikację ogólną

Na podstawie art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012 r., poz. 1230. t.j.), zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się 75 wolnych stanowisk asystentów sędziów przeznaczonych dla osób, które ukończyły aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.