Określenie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Dzienniki resortowe

NFZ.2017.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. 
Komunikat, o którym mowa w ust. 1:
1)
stosowany jest do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2017 r. i okresach następnych;
2)
może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2017 r.
§  2. 
1. 
Ustala się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy), stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. 
Komunikat, o którym mowa w ust. 1, może być stosowany do przekazywania danych do rozliczania świadczeń udzielonych do 2011 roku.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Nr 13/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych określa się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML stosowane do:
1)
wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy);
2)
rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy).

Rozwiązania przyjęte w zakresie komunikatu XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1249) oraz przewidzianych w przepisach zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ z dnia 24 marca 2017 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego stanu prawnego zarządzenie rozszerza zakres komunikatu między innymi o możliwość sprawozdania w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym identyfikatora osoby kierującej wykonaniem tej operacji albo zabiegu. Ponadto, wprowadzono rozwiązania umożliwiające sprawozdawanie informacji o dodatkowym kryterium uprawniające (C-ciąża) jako podstawie do rozliczenia świadczenia.

Zarządzenie przedłożono do konsultacji w dniu 17.07.2017 r. na okres dwóch tygodni. W wyniku uwag zmieniono długość atrybutu dokum-inne-upraw@nr-dok dot. numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie. Termin wejścia w życie zarządzenia: 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komunikat szczegółowy NFZ: *

Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Komunikat szczegółowy NFZ: *

Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)