Określenie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Dzienniki resortowe

NFZ.2014.99

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, służący do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych kończących się w dniu 31 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.
Traci moc zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

Komunikat szczegółowy NFZ*

o listach oczekujących

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"

1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

1.3. WPISY W POZOSTAŁYCH KOLUMNACH

2. KOMUNIKAT DANYCH O LISTACH OCZEKUJĄCYCH

2.1. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA KOMUNIKATU DANYCH O LISTACH OCZEKUJĄCYCH

2.2. KOMUNIKAT POTWIERDZENIA DANYCH O LISTACH OCZEKUJĄCYCH

* oparty na komunikatach ramowych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447, z późn. zm.)

1.

 Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447, z późn. zm.).

1.1.

 Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba (m, n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[wart. dom.] -oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2.

 Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z"

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich.

1.3.

 Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

2.

 Komunikat danych o listach oczekujących

2.1.

 Szczegółowa struktura komunikatu danych o listach oczekujących

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat [wart. dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447 z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem" jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "LIOCZ"
wersja1do 2 cyfrNumer wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "6"
nfz:wersja1do 3 znakówNumer wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.7"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.

id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen1liczba (8, 0)Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania
typ-1d-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

1spraw-l-oczek0-1Lista oczekującychSprawozdanie dotyczące stanu list oczekujących na ostatni dzień miesiąca. Element służący do przekazywania danych statystycznych o kolejkach oczekujących związanych ze średnim czasem oczekiwania, liczbą oczekujących, liczbą skreślonych.
rok1rokRok, którego dotyczy sprawozdanie
miesiac1miesiącMiesiąc, którego dotyczy sprawozdanie
2lista-oczek1-nKolejka oczekującychPrzyjmuje się że do klucza kolejki w ramach okresu sprawozdania (elementu nadrzędnego) wchodzą atrybuty @nfz:id-tech-kom-org; @kod-proc.

Usunięcie lub aktualizacja danych kolejki o podanym kluczu następuje poprzez przekazanie danych z wyższym numerem wersji.

W przypadku przekazywania danych statystycznych (element stat-listy-oczek) oraz listy osób oczekujących (element lista-osob), zaleca się aby dane przekazywane były łącznie w ramach jednego komunikatu. Przekazanie danych rozłącznie różnymi komunikatami, może prowadzić do anulowania wybranego zakresu danych przekazanego kluczem o wersji niższej.

kod-res-713 lub 4 cyfryVII część kodu resortowegoGdy nie nadany, należy przekazać "000".
nfz:id-tech-kom-org1do 12 znakówIdentyfikator techniczny komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, nadany przez płatnika
kod-proc0-1do 20 znakówKod świadczeniaKod świadczenia, według słownika zdefiniowanego przez płatnika
data-oceny1dataData dokonania ostatniej oceny listy oczekujących
wersja1do 3 cyfrNumer wersji danych dotyczących określonej listy oczekującychPrzyjmuje się, że dane o większym numerze wersji zastępują w całości poprzednio przekazane dane w kluczu sprawozdania wymienionym w opisie elementu "lista-oczek"
usun0-11 znak

[N]

Żądanie usunięcia danych dotyczących określonej listy oczekującychStosowane wówczas, kiedy chcemy usunąć ze sprawozdania listę (dotyczącą określonej komórki organizacyjnej lub świadczenia), traktowaną jako odrębny obiekt sprawozdawczy. Natomiast gdy kolejka jest obserwowana, ale ma liczebność = "0" i czas oczekiwania = "0", to podaje się te wartości w odpowiednich atrybutach elementu "parametry".
3stat-listy-oczek0-1Parametry podsumowujące listę oczekującychElement przekazywany dla danych statystycznych (średni czas oczekiwania, liczba oczekujących, liczba skreślonych)
4podzbior-ocz2Statystyka w ramach podzbioru oczekujących wyróżnionego ze względu na kategorię medyczną
kod-kateg11 znakKod kategorii osób oczekującychWartości:

1 - przypadki stabilne

2 - przypadki pilne

lb-oczekuj1liczba (5,0)Liczba osób oczekujących
rzecz-czas-oczek1liczba (5,0)Średni rzeczywisty czas oczekiwania (w dniach)Według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia
lb-skreslonych-msc1liczba (5,0)Łączna liczba osób skreślonych w danym okresie sprawozdawczym
lb-skreslonych-msc-wyk-s1liczba (5,0)Liczba osób skreślonych w danym okresie sprawozdawczymz powodu wykonania świadczenia
lb-skreslonych-pol-wyk-s1liczba (5,0)Liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesiącach z powodu wykonania świadczenia
3lista-osob0-1Lista osób oczekujących w kolejceElement nieprzekazywany w przypadku //podzbior-ocz/@1b-oczekuj = 0 w innym przypadku element przekazywany obligatoryjnie dla wszystkich list dotyczących danych za miesiąc sprawozdawcy @rok >= 2015; @miesiac >= 04
4oczekujacy1-nLista pacjentów oczekujących
5ident-pacj1Identyfikacja pacjenta
typ-osoby0-11 duża litera

[P]

Informacja, dla jakiej osoby przekazano dane identyfikacyjneP - pacjent

O - rodzic albo opiekun prawny

typ-id0-11 duża litera

[P]

Kod typu identyfikatoraZgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia z ograniczeniem do identyfikatorów "P", "R", "D", "T", "I"
id-osoby1do 20 znakówIdentyfikator pacjenta
5dane-osob1Dane osobowe pacjenta
imie1do 30 znakówImię
imie20-1do 30 znakówDrugie imię
nazwisko1do 60 znakówNazwisko
1spraw-l-termin0-1Sprawozdanie dotyczące przekazania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.
2lista-oczek-pierw-wolny-termin1-nPierwsze wolne terminy kolejek oczekującychPrzyjmuje się że do klucza pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia w kolejce wchodzą atrybuty @nfz:id-tech-kom-org; @kod-proc.

Usunięcie lub aktualizacja danych o podanym kluczu następuje poprzez przekazanie danych z wyższym numerem wersji.

kod-res-713 lub 4 cyfryVII część kodu resortowegoGdy nienadany, należy przekazać "000".
nfz:id-tech-kom-org1do 12 znakówIdentyfikator techniczny komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, nadany przez płatnika
kod-proc0-1do 20 znakówKod świadczeniaKod świadczenia według słownika zdefiniowanego przez płatnika
wersja1do 3 cyfrNumer wersji danych dotyczących określonej listy oczekującychPrzyjmuje się, że dane o większym numerze wersji zastępują w całości poprzednio przekazane dane w kluczu sprawozdania wymienionym w opisie elementu "lista-oczek-pierw-wolny-termin"
usun0-11 znak

[N]

Żądanie usunięcia danych dotyczących określonej listy oczekującychStosowane wówczas, kiedy chcemy usunąć w rejestrze NFZ informacje o pierwszym wolnym terminie
3lista-termin0-1Parametry podsumowujące informacje o pierwszy wolnym terminie udzielenia świadczenia
data-przygotowania1dataData przygotowania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia
4podzbior-kat2Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia ze względu na kategorię medyczną
kod-kateg11 znakKod kategorii osób oczekującychWartości:

1 - przypadki stabilne

2 - przypadki pilne

termin1dataPierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

2.2.

 Komunikat potwierdzenia danych o listach oczekujących

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat [wart. dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych niniejszym rozporządzeniem jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "P_LIO"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "6"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.7"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5.

Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.

id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen-odb0-1liczba (8, 0)Numer generacji potwierdzanego komunikatuMoże nie wystąpić w przypadku gdy potwierdzenie dotyczy innego zbioru zestawów świadczeń niż przekazany w danym komunikacie
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen1liczba (8, 0)Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdawania
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

1problem0-1

1-z

Informacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika,

np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
opis1do 250 znakówOpis problemu
1potw-danych0-1

1-z

Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazywanych w komunikacie
2potw-lista1-nInformacja potwierdzająca przyjęcie danychElement przekazywany w celu potwierdzenia przyjęcia danych statystycznych lub pierwszego wolnego terminu i zasygnalizowania problemu
rok0-1rokRok, którego dotyczy sprawozdanieAtrybut przekazywany tylko przy potwierdzeniach dotyczących danych statystycznych
miesiac0-1miesiącMiesiąc, którego dotyczy sprawozdanieAtrybut przekazywany tylko przy potwierdzeniach dotyczących danych statystycznych
nfz:id-tech-kom-org1do 12 znakówIdentyfikator techniczny komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, nadany przez płatnika
kod-proc0-1do 20 znakówKod świadczenia medycznegoKod świadczenia według słownika zdefiniowanego przez płatnika.
wersja1do 3 cyfrNumer wersji danych statystycznych lub pierwszego wolnego terminuPrzyjmuje się, ze dane o większym numerze wersji zastępują w całości poprzednio przekazane dane
3lista-problem0-nInformacja o przyczynie zakwestionowania / odrzucenia danych statystycznych lub pierwszego wolnego terminuNieprzekazywany w przypadku danych statystycznych lub pierwszego wolnego terminu nie zawierających problemu
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika,

np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
lista-zakw11 znakDane statystyczne lub pierwszy wolny termin zakwestionowane przez operatora NFZT - Tak

N - Nie

lista-nie-publ11 znakDane statystyczne lub pierwszy wolny termin niepublikowane w systemie NFZT - Tak

N - Nie

opis1do 1000 znakówOpis przyczyny zakwestionowania / niepublikowania informacji o danych statystycznych lub pierwszym wolnym terminie
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138,1146,1175,1188 i 1491.